Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

giao an tin hoc 7 - Excel

VIEWS: 1,840 PAGES: 2

									Bảng điểm lớp 7A
STT 8 1 2 3 5 6 7 9 11 12 4 10 Họ và tên Toán Nguyễn Linh Chi Đinh Vạn Hoàng An Lê Thị Hoài An Lê Thái Anh Vũ Việt Anh Phạm Thanh Bình Trần Quốc Bình Vũ Xuân Cương Nguyễn Anh Duy Nguyễn Trung Dũng Phạm Như Anh Trần Quốc Đạt Vật lý 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 6 7 8 8 6 9 8 7 7 7 10 9 Ngữ văn 8 8 8 7 8 9 9 8 8 8 10 9 Tin học 9 8 8 8 8 8 9 9 8 7 10 9

Điểm trung bình 7.5 7.8 8.0 7.8 7.5 8.5 8.5 8.0 7.8 7.5 9.8 9.3


								
To top