Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ga

VIEWS: 38 PAGES: 2

									Tuaàn: 13 TCT: 27,28

NS:29/08/07 ND: 30/08/07

BAØI 7: TRÌNH BAØY VAØ IN TRANG TÍNH
(Nhoùm 13: Tröôøng THCS Taân Hoaø – THCS Taân Thaønh.) I/ Muïc tieâu :  Cung caáp cho hoïc sinh moät soá kieán thöùc veà vieäc trình baøy vaø in trang tính  Giuùp hoïc sinh thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc in trang giaáy  Reøn luyeän kyõ naêng laøm vieäc theo nhoùm vaø thaùi ñoä nghieâm tuùc khi hoïc taäp II/ Phöông tieän daïy hoc:  Chuaån bò cuûa gv: Maùy tính, maùy in, giaùo aùn, caùc nhoùm hoïc taäp  Chuaån bò cuûa hs: Duïng cuï hoïc taäp, SGK(neáu coù). III/ Noäi dung: Hoaït ñoäng cuûa GV  Ñaët caâu hoûi: “laøm sao ñeå baûn in coù theo yù mình khoâng ?,hay bò leäch hoaëc maát moät phaàn noäi dung naøo ñoù.” Coù caùch naøo ñeå bieát tröôùc keát quaû cuûa trang in tröôùc khi in hay khoâng? Traû lôøi: chöông trình Excel hoå trôï chöùc naêng xem tröôùc khi in. Giaùo vieân thöïc hieän thao taùc Ñaët vaán ñeà: “Noäi dung ñöôïc ra trang in vaø coù nhieàu trang. Coù caùch naøo ñieàu chænh cho phuø hôïp hay khoâng ?” Ñeå xem ñöôïc caùc daáu ngaét trang ta vaøo: View >Page Break Preview Laøm theá naøo ñeå ñieàu chænh caùc daáu ngaét trang? Giaùo vieân giôùi thieäu caùc thao taùc Hoaït ñoäng cuûa HS Hs laéng nghe, thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi GV Noäi dung I/ Xem tröôùc khi in: Nhaùy nuùt Print preview treân thanh coâng cuï ñeå xem baûng tính

   

Hs laéng nghe, thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi GV

Hs quan saùt vaø laøm theo Hs laéng nghe, thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi

  

Hs nghe vaø ghi baøi

Hs laéng nghe, thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi Hs quan saùt vaø ghi nhaän

Laøm sao ñeå caân ñoái noäi dung treân trang? Muoán in theo chieàu ñöùng hay ngang cuûa trang in thì ta phaûi laøm sao? Ta vaøo file choïn page setup

Hs laéng nghe, thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi Hs laéng nghe, thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi Hs nghe, ghi baøi vaø laøm theo.

II/ ñieàu chænh, ngaét trang: - Vaøo view -> Page Break preview ñeå xem caùc daáu ngaét trang (nhöõng ñöôøng maøu xanh) - Coù 3 böùôc: o Böôùc 1: View -> Page Break Preview: xem caùc daáu ngaét trang. o Böôùc 2: ñöa con troû ñeán ñöôøng keû maøu xanh caàn ñieàu chænh cho ñeán khi noù coù daïng , o Böôùc 3: keùo ñöôøng keû maøu xanh ñeán vò trí em muoán. III/ ñaët leà vaø höôùng giaáy in: 1. Ñaët leà trang: o File/ page setup o Choïn theû margins:  Top:leà treân  Bottom: leå döôùi

Laøm theá naøo ñeå xuaát trang tính ra giaáy? Giaùo vieân giôùi thieäu nuùt leänh Print cho hoïc sinh Thöïc hieän thao taùc in ra giaáy ñeå gaây höùng thuù cho hoïc sinh.

Hs laéng nghe, thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi Hs nghe vaø ghi baøi. Hs quan saùt vaø ghi nhaän.

 Right: leà phaûi  Left: leà traùi 2. Höôùng trang: o File/ page setup o Choïn theû Page o Choïn höôùng trang:  Portrait: in theo chieàu ñöùng  Landscape: in theo chieàu ngang IV/ In Trang Tính: Sau khi xem vaø ñònh daïng trang hôïp lyù, tieán haønh in baèng caùch nhaùy vaøo nuùt leänh Print treân thanh coâng cuï.

IV/ cuõng coá kieán thöùc: GV choát laïi nhöõng vaán ñeà chuû yeáu. V/ Höôùng daãn veà nhaø: Xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi môùi


								
To top