Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PHUONG TAM+NGOC TUYET- VIET

VIEWS: 25 PAGES: 1

									PHÖÔNG TAÂM & NGOÏC TUYEÁT
*Aâm:Löông duyeân höõu haûo theá nan taàm, Tuùc ñeá tieàn sinh, nghieäp traùi thaâm. Nöõ tuù kieäm caàn, chaân Ngoïc Tuyeát, Nam thanh taøi ñöùc, chính Phöông Taâm. Y haønh maãn caùn Hoa Ñaø taäp, Phaät hoaù gia ñình Long Uaån ngaâm. Giai tieát Canh Thìn nieân hæ nhaät, Baù nieân vónh keát töù thôøi Xuaân.
*29-11- Canh Thìn (24-12-2000) *Dòch

:-


								
To top