PHUONG TAM+NGOC TUYET- VIET

Document Sample
PHUONG TAM+NGOC TUYET- VIET Powered By Docstoc
					PHÖÔNG TAÂM & NGOÏC TUYEÁT
*Aâm:Löông duyeân höõu haûo theá nan taàm, Tuùc ñeá tieàn sinh, nghieäp traùi thaâm. Nöõ tuù kieäm caàn, chaân Ngoïc Tuyeát, Nam thanh taøi ñöùc, chính Phöông Taâm. Y haønh maãn caùn Hoa Ñaø taäp, Phaät hoaù gia ñình Long Uaån ngaâm. Giai tieát Canh Thìn nieân hæ nhaät, Baù nieân vónh keát töù thôøi Xuaân.
*29-11- Canh Thìn (24-12-2000) *Dòch

:-


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:10/4/2008
language:
pages:1