Docstoc

tiet 43 thuc hanh ngoai troi h - DOC - DOC

Document Sample
tiet 43 thuc hanh ngoai troi h - DOC - DOC Powered By Docstoc
					Tiãút thæï:43 Ngaìy soaûn: 17/2/2005 Ngaìy daûy: 23/2/2005

TÃN THÆÛC HAÌNH BAÌI DAÛY

NGOAÌI TRÅÌI

I. MUÛC TIÃU: Reìn kyî nàng chæïng minh hai tam giaïc bàòng nhau (g.c.g) . Giuïp HS coï thåìi gian váûn duûng toaïn hoüc vaìo thæûc tiãùn âåìi säúng haìng ngaìy, coï kyî nàng dæûng goïc, âo goïc, âo âoaûn thàóng. II. CHUÁØN BË CUÍA THÁÖY VAÌ TROÌ: Tháöy: Giaïc kãú, thæåïc cuäün, coüc tiãu, buïa. Troì: Giáúy, buït, giaïc kãú, thæåïc cuäün, coüc tiãu, buïa, 1 såüi dáy khoaíng 10m III. TIÃÚN TRÇNH DAÛY: 1. ÄØn âënh: 2. Kiãøm tra baìi cuî: - Kiãøm tra duûng cuû cuía cacï täø. - Kiãøm tra caïch sæí duûng coüc tiãu, giaïc kãú, thæåïc cuäün. 3. Giaíng baìi måïi: Hoaût âäüng cuía Tháöy Hoaût âäüng cuía Ghi baíng Troì Hoaût âäüng 2: Tçm hiãøu Baìi toaïn; AB vãö caïch âo hai âiãøm =? bãn båì säng. - Thæûc hiãûn nhæ B Traí låìi ?/137(Sgk) hæåïng dáùn trong SGK/138 Giaíi thêch: Xeït  ABE vaì  DCE coï: A EA = ED (caïch dæûng) AEB = DEC (ââ) Hoaût âäüng 3: Hæåïng   ABE = dáùn caïch thæûc hiãûn.  DCE(caûnh goïc Choün âëa âiãøm thêch vuäng vaì goïc håüp vaì hæåïng dáùn cho nhoün) mäüt nhoïm 5 HS thæûc hiãûn máùu (låïp træåíng - Táûp håüp hçnh + 4 täø træåíng) - Theo doîi vaì Än laûi caïch sæí duûng ghi cheïp laûi giaïc kãú, âiãöu chènh caïc bæåïc vaì giaïc kãú, âoüc säú âo , thao taïc thæûc dæûng coüc. hiãûn. Thæûc hiãûn âiãöu
D:\Docstoc\Working\pdf\5a2aae73-0d56-4606-8915-23ada4b78682.doc 1

Hæåïng dáùn viãûc phán chia trong täø: 1 chè huy. 1 thæ kyï. 1 sæí duûng giaïc kãú. 3 càn coüc tiãu. 2 càng dáy. 2 sæí duûng thæåïc thàóng. 1 hæåïng dáùn kyî thuáût. Yãu cáöu näüi dung thæûc haình: Sæí duûng giaïc kãú, gioïng âæåìng thàóng. Thæûc haình theo hæåïng dáùn trang 138 Sgk

chènh giaïc kãú, âiãöu chènh coüc tiãu. - Täø træåíng phán - cäng trong täø.

- Tiãún haình theo caïc bæåïc. Hoaût âäüng 4. Thæûc hiãûn máùu. Goüi 4 täø træåíng vaì 4 täø phoï máùu dæåïi sæû hæåïng dáùn cuû thãø cuía GV. Chuï yï caïc thao taïc càõm coüc tiãu, âiãöu chènh giaïc kãú, càng dáy, âo ngàõm v.v... Hoaût âäüng 5: Hæoïng dáùn vãö nhaì: Giaíi thêch caïch âo âoaûn thàóng AB thäng qua âoaûn thàóng CD Xem laûi caïch tiãún haình xaïc âënh âoaûn thàóng AB. Än laûi caïch sæí duûng caïc duûng cuû âo, caïch âàût thæåïc ngàõm, v.v...

D:\Docstoc\Working\pdf\5a2aae73-0d56-4606-8915-23ada4b78682.doc 2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:50
posted:10/3/2008
language:Vietnamese
pages:2