tiet 08 tien de oclit song song

Document Sample
tiet 08 tien de oclit song song Powered By Docstoc
					Tiết thứ: 8 Ngày soạn: Ngày dạy: ...........

TÊN BÀI DẠY :

TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I. MỤC TIÊU: Kiến thức cơ bản: Hiểu nội dung tiên đề Ơ-clit là công nhận tính duy nât của đường thẳng b đia qua M(M  a ) sao cho b//a. Hiểu rằng nhờ có tiên đề ơ-clit mơi suy ra được tính chất của hai đường thẳng song song: “Nếu một đg thg cắt hai đg thg song song thì các góc so le trong bằng nhau, các góc đồng vị bằng nhau, các góc trong cùng phía bù nhau”. Kỹ năng cơ bản: Cho hai đường thẳng song song và một cát tuyến. cho biết số đo của một góc, tính số đo góc còn lại. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:  THẦY: SGK,Thước thẳng, thước đo góc.  TRÒ: Thước thẳng, thước đo góc. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định: 30 P 0 2. Kiểm tra bài cũ: 0 ˆ Trên hình bên cho biết a//b và P1 = 30 Q Viết tên cặp góc so le trong và cho biết số đo? 3. Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HĐ1: Tìm hiểu tiên đề Ơ-clit về b//a hai đường thẳng song song Nhìn hình trên hãy cho biết đường thẳng nào song song với - Qua M có vô số đường đường thẳng a? thẳng. - Qua M ta vẽ được bao nhiêu đường thẳng? - Vẽ a//b c - Giới thiệu tiên đề Ơclit. 4 a A 3 - Làm ?1 1 2 Đề bài yêu cầu như thế nào? - Hãy vẽ cát tuyến c cắt a và b? b 2 1 ˆ ˆ - Nhóm 1: Đo cặp góc A 1 và B 1. 3 B ˆ ˆ 4 - Nhóm 2: Đo cặp góc A 2 và B 2 - Nhóm 3: Đo cặp góc đồng vị GHI BẢNG 1. Tiên đề Ơclit: (Sgk) b M

a

.

2. Tính chất của hai đường thẳng song song: (Sgk)

ˆ ˆ B1 , A 3 ˆ ˆ - Nhóm 4: Đo cặp góc A 4 và B 2 - Phát biểu kết quả dự đoán? - Cho hs đọc phần có thể em chưa biết - Sơ lược về tiểu sử nhà toán học Ơclit. a và b đúng - Hãy vẽ 2 đường thẳng song song và kiểm tra lại bằng dụng ˆ a//b, A 4 = 370 cụ? - Trong 4 mệnh đề đã cho mệnh ˆ ˆ A 4 = B 1 (Slt) đề nào đúng? - Bài toán đã cho những yếu tố + Dựa vào tính chất hai đường nào? thẳng song song. ˆ và B ? + A = B (cặp góc đồng vị) ˆ ˆ1 ˆ4 - Có nhận xét gì về A 4 1 Dựa vào kiến thức nào? ˆ ˆ + B 1 + B 2 = 1800 (2 góc kề bù) ˆ ˆ - Hãy so sánh A 1 và B 4 có bằng ˆ ˆ B 2 = 1800 - B 1 = 1800 - 370 nhau không? Theo dấu hiệu nào? ˆ B 2 = 1430 ˆ ˆ - Tính tổng B 1 + B 2 ? Cặp góc gì? ˆ Nêu cách tính B 2 ?

3. Luyện tập: Bài 31/94 Sgk Bài 32/94 Sgk Bài 34/94 Sgk

a b

3 A 2 4 37 1 0 2 1 3 B 4

4. Củng cố: - Phát biểu tiên đề Ơclit. - Nêu dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song. 5. Dặn dò: - Làm các bài tập 33/32 trang 94 vào vở. - Xem cách giải bài 34/94 6. Hướng dẫn về nhà: ˆ - Tìm các cách tính góc B 2 ở bài 34 và rút ra cách hay nhất.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:713
posted:10/3/2008
language:Finnish
pages:2