Docstoc

giao an tin hoc 7 - Excel

Document Sample
giao an tin hoc 7 - Excel Powered By Docstoc
					Bảng điểm lớp 7A
STT 8 1 2 3 5 6 7 9 11 12 4 10 Họ và tên Toán Nguyễn Linh Chi Đinh Vạn Hoàng An Lê Thị Hoài An Lê Thái Anh Vũ Việt Anh Phạm Thanh Bình Trần Quốc Bình Vũ Xuân Cương Nguyễn Anh Duy Nguyễn Trung Dũng Phạm Như Anh Trần Quốc Đạt Vật lý 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 6 7 8 8 6 9 8 7 7 7 10 9 Ngữ văn 8 8 8 7 8 9 9 8 8 8 10 9 Tin học 9 8 8 8 8 8 9 9 8 7 10 9

Điểm trung bình 7.5 7.8 8.0 7.8 7.5 8.5 8.5 8.0 7.8 7.5 9.8 9.3


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:705
posted:10/3/2008
language:Vietnamese
pages:2