MAU BHXH_YT by vunhuypro

VIEWS: 204 PAGES: 1

									Tên đơn vị: Trường THCS Phước An Mã Đơn vị: Địa chỉ: Thôn Đại Hội - Xã Phước An

Mẫu số: 03a -TBH

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH,BHYT
Tháng 12 năm 2008 Tiền lương và phụ cấp Mức cũ Mức mới Khu vực Tiền Thâm Thâm lương, Chức niên niên vụ tiền VK nghề công 9 8 10 11 12 1.785 1.785 Khu vực 13 Từ tháng năm 14 12/08 12/08 Thời gian Tỷ lệ Đến nộp tháng bổ năm sung 15 16 Ghi chú

TT

Họ và tên

Số sổ BHXH

1 2 1 Nguyễn Thị Nội 2 Nguyễn Thị Lài

3

Tiền Thâm Thâm lương, Chức niên niên vụ tiền VK nghề công 7 4 5 6 2.1

Trả thẻ

Nội dung

17

18
HĐ Chuyển sang Tập sự Tập sự

TỔNG HỢP CUNG: Phát sinh 1. Số lao động 2. Quỹ lương 3. Số phải nộp 4. Điều chỉnh phải nộp Bảo hiểm xã hội Tăng Giảm Bảo hiểm y tế Tăng Giảm

cán bộ thu

Ngày ……tháng………năm2008 Phụ trách thu

Người lập biểu

Ngày…... tháng ……năm2008 Người sử dụng lao động


								
To top