Islet Cells of the Pancreas by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 66

									  โรคเบาหวาน
      ผบรรยาย
  นายธราธป เรองวทยานนท
วทบ.(เทคนคการแพทย) ม.ขอนแกน
 วทม.(พยาธวทยาคลนก) ม.มหดล
   โทร 086 -7239982
            เบาหวานคออะไร?


           ปสสาวะทงไว มมดมาไตตอม
           ใชปวยเปนเบาหวานอยางชาวบานวา
           จรงหรอ ?
     ผปวยโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 
   คอผทมระดบนำตาลในกระแสเลอดเหลอคางจนสงเกนคาปกต  
       ซงสวนมากผปวยมกมการขบนำตา
ลบางสวนปนออกมากบปสสาวะแตบางรายไมมนำตาลในปสสาวะ เหตใด ?
 Beta cell ในบรเวณ islet of Langerhans ของตบออน สรางฮอรโมน insulin
เพอทำหนาทลดระดบนำตาลในเลอดโดยเกบเขาเซลล สวน Alpha cell
สรางฮอรโมน glucagon                         3
      นยามเบาหวาน
• ระดบนำตาลในเลอดสงเกนปกต
• สาเหตจากอนสลน
 มนอยไมเพยงพอกบระดบนำตาล
 หรอมแตไมด หรอมสารตานอนสลน
• นำตาลเกนลนออกทไต
 จงอาจพบนำตาลในปสสาวะหรอไมกได
 ขนอยกบพกดไตสงตำ
• นำตาลทเกนและคางนา
 นกอปญหาตอโปรตนรา        4
        ชนดของเบาหวาน
DM              Type I                  Type II
ชนด                 พงอนสลน                     ไมพงอนสลน
รกษา                ฉดอนสลน                     กนยา
กรรมพนธ      Auto.recess.      Multifactorial
สาเหต           Auto-Ab                 
ทำงานมากจนเสอม                               
          ทำลาย beta cell                ตดเชอ  อกเสบ 
กนจ 
มกพบในระยะ       เดก                            ผใหญ,คนแก  5
   DM. Type I        DM. Type II
    เดกผอมฉดอนสล       ผใหญอวนกนยาค
นเพราะกรรมพนธม  Auto-Ab  มอาหารออกกำลงแกเพราะกายเสอม  6
  ทำไมมอาการตาง
ๆตามมาจากสาเหตเบาหวาน?             7
    อาการจากภาวะนำตาลในเลอดสง
อาการ…หวขาวหวนำฉบอย นำหนกลด ผอมเพลยตาพรา
เปนแผลหายชาและผวแหง
                    ทำไม?
    ทำไมเกดอาการอยางนน (กลไกการเกด)
• มนำตาลในกระแสเลอดสง   แตใชไมได  
 และปลอยทงสารใหพลงงาน ไปทางฉเยอะ 
 ทำใหกลามเนอลาตวเหนอยเพลยงาย ขาดพลงงาน 
 สมองทำงานชา งวงนอน กนจหวบอยนำหนกลด 
 สดทายผอมลง(ฉบอยกลางคน=DM,ดนไตตอมพ
 ตยทอฉอกเสบ )
• เมอนำตาลคางในหลอดเลอดมากและนาน 
 ระดบความเขมขนของเลอด (Osmolarity) สง 
 เพราะนำตาลทปนอยแยงนำไป ทำใหระดบเกลอรวมตวกน 
 เลอดจงเคมขน ตองใชนำเจอจางมากขน ทำใหเกดสภาวะขาดนำ 
                         9
     อาการภาวะนำตาลในเลอดตำ
เวลาอดอาหาร หลงกนยาลดนำตาล หรอเสยสมดลอาหารกบยา 
ทำไมโรคเบาหวานทำใหตายไว?

(ทงทมยารกษาและควบคมมนไวได)
ผลแทรกซอนจากเบาหวาน 4 ประการหลก       จำเดอ
   นำตาลเกนลนพกดไต        นำตาลในปสสาวะ
              ไตทำงานหนก      นำตาลดดนำ
       ไตวายเรอรง       เสยนำตาลและนำ
             ภาวะเสมอนอดอาหาร
  อวยวะอนๆ ขาดนำตาล        ketoacidosis
             ไขมนเหลอคางในหลอดเลอด
   เกบไขมนเขาเซลไมได       โรคไขมนในเลอดสง
             เกดโรคทหลอดเลอด
  นำตาลจบโปรตนและดดนำ       อาการแทรกซอนอนๆ
                            12
ทำไมจงมนำตาลในปสสาวะ?


    1

            13
              ลำไสดดซม
นำตาลไหลเวยนในหลอดเลอด        กนอาหาร
    นำตาลซมผานผนงหลอดเลอดในอวยวะ
    อนสลนชวยเกบนำตาลเขาสะสมในเซลล
 นำตาลในหลอดเลอดลดลงปกตภายใน  2 ชม.
      เลอดไหลเวยนไปทไตเพอกรอง
 นำตาลสวนเกนไปผานการกรองทงทกรวยไต
     ไตดดนำตาลกลบไดจำกด < 180 mg%
ปสสาวะทขบทงจงไมเหลอนำตาล
                   คนปกต   14
             ลำไสดดซม
นำตาลไหลเวยนในหลอดเลอด        กนอาหาร
   นำตาลซมผานผนงหลอดเลอดในอวยวะ (ไมได,ชา,แก)
    อนสลนชวยเกบนำตาลเขาเซลไดนอยลง หรอไมเหลอ
นำตาลในหลอดเลอดคางนาน  > 2 ชม.
    เลอดไหลเวยนไปทไตเพอกรอง(ลนผานทำนบกน 
            180)
 นำตาลสวนเกนจะไปการกรองทงทกรวยไตจำนวนมาก
     ไตดดนำตาลกลบไดจำกด < 180 mg%
นำตาลสวนเกนเหลอปนนำปสสาวะ
                  เบาหวาน  15
ทำไมมภาวะคโตนในกระแสเลอด?


      2

              16
All metabolite are 
Creb’s cycle. 
มวลสรรพสงแ
หงเมตาบอไลต
ยอมไปบรรจบก
นทเครปไซเคล   
เมอมเกนกจะแปรรปเกบส
ะสมไว(Anabolism,ส
ราง) 
         17
 นำตาลคางในเลอดสง   ขาดอนสลน นำตาลเขาเซลอวยวะอนไมได
      นำตาลแพรเขาสมองอยางอสระ
 สมองปกต               อวยวะอนๆ ขาดนำตาล
          สงสญญาณ
                       ซมเขาเ
 รางกายเขาใจผดคดวาอดอาหาร         ซลในอวย
      กระตนสลายไขมน         วะตางๆได
                   Acetoacetyl CoA
   β-oxidation
FFA      Acetate             TCA
รบกวนสมอง                  พลงงาน ATP
    Ketoacidosis
 ชอค          Ketone body      เซลรอดชวต
                             18
   กายเครยด      เขาใจผดวาอดอาหาร      กระตนตบ
   Glucagon สลายไกลโคเจน         สลาย Adipose tissue

   Gluconeogenesis           Lipolysis
  จากตบกลามเนอ  ระดบนำตาลเพม       FFA สลายตอเนอง
    Hyperglycemia          Ketone body
    ดดนำ    เพมปรมาตรฉ       ธรรมชาตฤทธกรด
   Osmotic diuresis         Ketoacidosis      1
    ฉบอย ฉมาก   เสยเกลอแร        หายใจหอบขบ CO2
2   Electrolyte losses      Kussmual breath.       3
               อาการเดนในผปวยคโตแอซโดซส     19
ทำไมมไขมนสงในผปวยเบาหวาน?


     3

              20
            กน

แปงและนำตาล  Amylase ยอย

    duodenum     ดดซม

       Glucose  ขนสง

          กระแสเลอด
             21
              นำตาลกลโคส
    แพรอสระสสมอง    ในกระแสเลอด
     ไมสะสม
    ไมพงอนสลน        insulin
         ตบ
             สะสม
             พลง
     กลามเนอลาย
             งานร
 Triglyceride
            ปแปง
           เหลอเกน
Adipose tissue    (แปรสภาพ)      22
                    เซลตบ
        กลโคส          หลอดเลอด

              อนสลน
กอนอาหารในกระเพาะกระตนใหตบออนหลงอะไ
มเลสมายอยแปงใหเปนนำตาลโมเลกลเดยวแลวดดซม
เมอระดบนำตาลในกระแสเลอดสงขนจะกระตนใหตบออนหลงฮอรโมนอนสลน23
                   เซลตบ
        กลโคส          หลอดเลอดเมออนสลนออกสกระแสเลอด อนสลนจะจบผนงเซลตบและเซลกลามเนอ
เพอเกบนำตาลเขาสเซล หากไมมอนสลน
นำตาลเหลานจะยงคงคางอยในกระแสเลอด            24
                     เซลตบ
         กลโคส          หลอดเลอดอนสลนจะลำเลยงนำตาลกลโคสเขาสภายในเซล
อนไดแกเซลตบหรอเซลกลามเนอ
ทำใหระดบนำตาลในกระแสเลอดลดลงอยางรวดเรว       25
                      เซลตบ
         กลโคส          หลอดเลอดเซลตบและเซลกลามเนอ จะแปลงโครงสรางจากสภาพนำตาล (Glucose)
โมเลกลเดยวใหเปนแปง(Glycogen)
โดยสรางพนธะเชอมกนเปนสายยาวขนเรยกขนตอนสรางแปงวาGlycogenesis  26
                     เซลตบ
         กลโคส          หลอดเลอด

   กลคากอน
บางครงเกบเลยเถดจนนำตาลในกระแสเลอดเหลอนอยกวาปกต
เกดสภาวะนำตาลในเลอดตำ(Hypoglycemia) ทำใหงวงนอนหนามด
ระดบนำตาลทตำลงจะกระตนตบออนปลอยกลคากอน         27
                      เซลตบ
         กลโคส          หลอดเลอดฮอรโมนกลคากอน(Glucagon)จะสลายพนธะใหแปง(Glycogen)
กลบไปเปนนำตาลโมเลกลเดยว(Glucose)
แลวปลอยออกสกระแสเลอดอกครงเรยกวาขนตอนสลายแปง(Glycogenolysis)28
ปญหาอนสลนบกพรองไดแก           เซลตบ
 1. มปรมาณนอยลง
 2. ม แต ใชไมได

         กลโคส          หลอดเลอดในผปวยเบาหวาน นำตาลจงยงคางในกระแสเลอด ทำใหนำตาลในกระแสเลอดสง
(Hyperglycemia) ยงคางนานวนยงกออาการแทรกซอน
เนองจากคณสมบตของนำตาลและเวลา นำตาลทเกนจงลนทงทไต      29
                   เซลตบ
          กลโคส        หลอดเลอด

                   ไขมน
ในขณะดดซมไขมนเขากระแสเลอด
นำตาลในกระแสเลอดยงคงไหลเวยนไปเชนกน
                         30
                    เซลตบ
        กลโคส        หลอดเลอด
              ไลโปโปรตนไลเปส
              อนสลน
ระดบนำตาลในกระแสเลอดทสงขนจากอาหาร
จะกระตนใหตบออนหลงฮอรโมนอนสลน
ออกสกระแสเลอดเกบนำตาลเขาสเซลกลามเนอและเซลตบ   31
                    เซลตบ
         กลโคส          หลอดเลอดเอนไซมไลโปโปรตนไลเปสจะเขาทำงานรวมภายใตสภาวะทมอนสลน
และทำการเกบไขมนเขาสเซลสามประเภทคอ เซลตบ เซลกลามเนอ
และเซลเยอบไขมน (Adipose tissue)           32
                     เซลตบ
         กลโคส          หลอดเลอดแตในผปวยเบาหวาน ซงมปญหาบกพรองจำนวนอนสลน
เอนไซมไลโปโปรตนจงไมสามารถเกบไขมนเขาสเซล
ไขมนจงยงเหลอคางในกระแสเลอด ทำใหเกดสภาวะไขมนในกระแสเลอดสง  33
   โรคเบาหวาน หวใจ ไขมน เกยวพนกนอยางไร?

     เบาหวาน        ระดบไขมนสง

 Atherosclerosis
                โรคหวใจ
 Hypertension
เอนไซม Lipoprotein lipase ซงทำหนาทเกบไขมนเขาเซล
ตองมฮอรโมนอนสลนอยชวยรวมดวยมนจงจะยอมทำงาน
หากไมมอนสลน ยอมสงผลใหไขมนคางในเลอดนาน
                         34
จนเกดโรคตามมา
 เอนไซม     อนสลน    ไลโปโปรตนไลเปส
 Enzyme     Insulin   Lipoprotein lipase
• สารทเกบเขาเซลคอ นำตาล    ไขมน
  โครงสรางสาร   Glucose Fatty acid
• เกบในเซลตบ      ใช   ใช
• เกบในเซลกลามเนอลาย ใช    ใช
• เกบในเซลเนอเยอไขมน ไมใช(เปลยน) ใช
• เมอบกพรองเกดโรค เบาหวาน ไขมนในเลอดสง
       Diabetes mellitus Hyperlipidemia
                        35
 ทำไมมภาวะแทรกซอน ?
(โดยเฉพาะทางหลอดเลอดและเสนประสาท)

        4

                  36
คณสมบตของนำตาลในกระแสเลอด
 1.  แพรอสระสสมอง(ไมพงอนสลน)
 2.  ดดซบนำ อมนำไว
 3.  จบโปรตน (หลอดเลอด เสนประสาทฯลฯ)
 4.  พง insulin พาเขาเซลลอวยวะอน

               ปญหาใหญ
               ของเบาหวา
               นคอเรองกน
                     37
 นำตาลทเหลอคางในเลอดสง จงไปจบโปรตนและดดซบนำ

 จบ Hemoglobin                HbA1c
              แพรเขา RBC

 จบ Albumin           Fructosamine
            แพรส serum
 จบปลายประสาท          ปลายประสาทพองมนชา
            ดดนำตาม

 จบผนงหลอดเลอด           ผนงหลอดเลอดเสอม
Micro-,Macrovascular
            แชนาน
                 เชนท สมองหวใจไตตาแขนขา
                              38
     อาการแทรกซอนจากโรคเบาหวาน
เมอนำตาลคางในกระแสเลอดนานๆ      ผลตามมา
จบเสนเลอด              ตามว ตอหน
จอประสาทตา
จบเซลประสาทสมอง           บวมเบลอมนงง

นำตาลจบเ             ฉบอย ไตเสอม 
สนเลอดในไต ทอไต           ไตวาย 
ไตขบนำตาล
                         39
        อาการแทรกซอนจากโรคเบาหวาน
จบเสนเลอดสวนปลาย          มนชาปลายประสาท
และปลายประสาท           เกดแผลไมร
                 ตวแผลฝกด
จบเมดเลอดขาว             WBC เสอม
                 ทบขาเนารองเทาหาย
                   ภมคมกนออนแอ
                   แผลหายชาเรอรง
ในเนอเยอบา          แบคทเรยเชอราใชนำตาลไดด
ดแผลมนำเล           เจรญเรวกวาซอมแซม
อดไปเลยงจงพานำตาล
เชอเพมจำนวนในชองคลอด      เชอรายสตขน คน ตกขาว 
และระบบทางเดนปสสาวะ      ในหญงชรา และเบาหวาน
                          40
เนอหาประกอบทตองอานเอง
มยารกษาเบาหวานหายไดจรงหรอ?
               42
     คนแกผนงหลอดเลอดเสอม นำตาลจงคางผานซมไดชา
     ฮอรโมน(ตาน)สง เชนGH,Cortisol,Glucagon  
    หญงตงครรภ,ผมกรรมพนธทกำลงเรมเปน,อวน,ชอบอด
        ผทมโรคอนแฝง เชน โรคไต โรคตบ 
          ตดเชอHBVระยะแรก
    กนยาสมนไพร ขบฉเยอะ แกปญหาโรคพนฐานได
เบาหวานเทยมๆ   IFG           หายได
   ตบออนทำงานหนกเกน และเสอมไป
เบาหวานจรงๆ   DM          เปนชวชวต
ไดแคควบคมไวไมกำเรบหรอไมมอาการแทรกซอน ไมหาย ชะลอตาย 
                          43
จะเลอกวธตรวจเบาหวานอยางไร ?
               44
     วธการตรวจหาระดบนำตาลในเลอด
1.   Fasting Blood Sugar (FBS) ปจจบนคอ Fasting 
    Plasmaglucose( FPG) 
2. 2 hours.Postprandial Glucose(2 hr.PPG),
       random PG
3.   Oral Glucose Tolerance Test (OGTT)
4.   Hemoglobin A1c
5. Fructosamin 
  แลปสำหรบตรวจเพอวนจฉยเบาหวาน คอ  1,2,3,(4,5)
  แลปสำหรบตรวจเพอตดตามการรกษาเบาหวาน คอ 4,5
  ตรวจเบองตนคนทวไป ไมตองอดอาหาร ไดทกเมอคอ 2 
  ตรวจใหแนใจวาปกต ตองอดอาหารคอ  1  ตรวจกรณกำกงคอ  3
                           45
          การแปลผลตรวจแลปเบาหวาน
                                                 ใชในการวนจฉยผปวย
การทดสอบ             Normal           Impaired            DM      
FPG                    <100         110-125            >126มากกวา 2ครง 
OGTT(2hr)        < 140         140-199           >200  + มอาการ
Random PG          -                    -                  >200  + มอาการ
•  หนวย เปน mg/dl;  FPG = Fasting  Plasma Glucose
• OGTT = Oral Glucose Tolerance Test
• Impaired = กำกง   ไดแก กลม Impaired Fasting Tolerance,IFT   
    และ Impaired Glucose Tolerance(IGT) 
• random PG =  random Plasma(Postpradial) Glucose 
                                    46
          การแปลผลตรวจแลปเบาหวาน
                                            ตดตามผลการรกษา (ควบคมได...)
 การทดสอบ                      ดมาก             ด                 พอใช             
 แย         
 HbA1c                   <6            6-7            7-8           >8   
 Fructosamine     240      241-260     261-280     >280     
•   หนวยของ HbA1C คอ %; มาตรฐานคมไดดคอ < 6.5 %
•   หนวยของ Fructosamine คอ µmol/L ; คาปกต  < 240µmol/L
                                        47
    Fasting blood sugar (FBS)
•  Fasting = อดอาหารโดยใช plasma(NaF blood)
•  FBS = การตรวจวดระดบนำตาลในเลอดหลงอดอาหาร 1 มอ(12 
 ชม)
• ใหผปวยงดอาหารและเครองดมหลงเทยงคน 
 แลวเจาะเลอดตรวจในชวงกอนกนขาวเชา  
 เพอจะไดไมทนทกขทรมานนานและหงดหงด
• ดมนำเปลาได แตระวงเผลอดมเครองดมทมนำตาล กนลมจงใหงดหมด
• ปกตอดอาหารและเครองดมอยางนอย 8-10 ชม.แตไมควรเกน16ชม.
• ตองเจาะเลอดกอนฉดอนสลนหรอกนยาลดนำตาล 
 หรอถาเปนผปวยเบาหวานทใช intermediate-acting insulin 
                          48
 วธแปลผล Fasting blood sugar (FBS)
• 80-100 mg/dl (mg%)  =  คาปกต   พบในคนปกต  
  ผปวยเบาหวานทคมอาหารไดด  (ระวงผปวยคนแกจะหนามดไดงาย) 
• 100-140 mg/dl (mg%) =  คากำกง
   พบใน กรรมพนธเบาหวาน มโรคทมผลตอระดบนำตาล เชน คนแก 
  เสนเลอดกรอบ, โรคไต, โรคตบ, การอดอาหารนานๆ, ฮอรโมนผดปกต, 
  หญงตงครรภ,ผปวยเบาหวานทคมอาหารด, 
  คนปกตทกนอาหารกอนมาเจาะเลอดตรวจ,  
  ถาตรวจครงแรกกำกงยงสงสยเบาหวานใหตรวจซำดวยวธ GTT  
• > 160 mg/dl (mg%) =  ตรวจครงแรกถอเปนเบาหวาน
                            49
    Fasting blood sugar (FBS)
 ระดบนำตาลในเลอดสง(Hyperglycemia)จากสาเหตโรคอนๆ มดงน
• Cushing’s dz จากการเพมระดบฮอรโมน glucocorticoid
• Pheochromocytoma เปนกอนเนองอกทตอมหมวกไต 
  จงทำใหเพมระดบของ epinephrine
• Hyperthyroidism=มการเพมระดบของ Catecholamine
• Adenoma ของตบออนทำใหหลงกลคากอนเพมขน
• ตบออนอกเสบ ทำใหมการทำลาย islet cell ในตบออน
• ยาขบปสสาวะเชน furosemide,thiazides เกด Hypokalemia

                          50
    Fasting blood sugar (FBS)
 ระดบนำตาลในเลอดสง(Hyperglycemia)จากสาเหตอนๆยงมดงน
• ภาวะเครยดเฉยบพลนจากตดเชอรนแรง 
  เชนmeningitis,encephallitis,MI
• Pituitary adenoma ม Growth hormone 
• Brain trauma and brain damage
• Chronic hepatitis
• Corticosteroid therapy = chem. Induced diabetes


                        51
     Fasting blood sugar (FBS)
 ระดบนำตาลในเลอดตำ(Hypoglycemia)จากสาเหตดงน
• Insulin overdose ในชวงเรมรกษาจนกวาปรบระดบยาเหมาะสม
• Islet cell carcinoma, Insulinoma = insulin-
  producting tumor of islet cell 
• Hypothyroidism=มการลดลงของ thyroid hormone
• Hypopituitarism มการลดลงของฮอรโมน GH,ACTH
• Addison’s dz. ผลจาก cortisol deficiency
• โรคตบเรอรง ทำใหบกพรองในขบวนการเกบกลโคสในรปไกลโคเจน 

                            52
  2 hr. Postprandial Glucose test
• 2hr.PPG คาปกต  < 140 mg/dl , >200 = เปนเบาหวานแน
• เปนการวดนำตาลหลงกนอาหารสองชวโมง 
 คนปกตจะสามารถลดระดบนำตาลลงในเกณฑปกต 
 ภายในเวลาสองชวโมง  แตคนเปนเบาหวานจะชานานเกนสองชวโมง 
 ระดบนำตาลในเลอดจงยงคงสงเกนปกต
• ใชตรวจคดกรองเบองตน ถาผดปกตจงไปตรวจ FBS 
 ถายงสรปไมไดอกจงตรวจ GTTตอไป หรอจะตรวจ GTT 
 ทเดยวเลยกได
• ใชในกรณทผปวยไมสามารถรอตรวจดวยวธ FBS 
 เนองจากบานไกลไมสะดวกมาตรวจซำวนหลงหรออดอาหาร 
 ใหเจาะไดเลยทนทในวนทมาพบแพทย            53
  2 hr. Postprandial Glucose test
• ผปวยอาย > 50 ป สามารถมคาขนถง 160 mg/dl ได
• ผปวยอาย > 60 ป สามารถมคาขนถง 180 mg/dl ได 
• ระวง สบบหรจะทำใหมระดบคา PPGสงขน 
• คาสงไดใน Malnutrition,Cirrhosis,Cushing’s 
 syndrome,Acromegaly,Hyperthyroidism, 
 Pleochromocytoma, Lipoproteinemia, Pregnancy, 
 Anxiety status, เนอรายบางชนด
• คาตำลดใน Steathorrhea,Addison’s dz,islet cell 
 adenoma,Anterior pituitary insufficiency


                       54
    Glucose tolerance test(GTT)
• OGTT = oral glucose tolerance test
• การทดสอบวาผปวยมความทนตอการใหกลโคสไดมากนอยเพยงใด 
• เปนวธวนจฉยเบาหวานทม sensitivity&Specificity มากทสด
• กอนตรวจ OGTT ตองตรวจหาระดบนำตาลในเลอดดวยวธ FBS 
 และใชแถบทดสอบจมปสสาวะผปวยเพ
 อหานำตาลทรวออกมาในปสสาวะผปวย  
 ถาผลตรวจพบวาผปวยวนจฉยไดช
 ดเจนวาเปนเบาหวานแลวใหงดการตรวจ  OGTT  
 แตถาไดคาปกตหรอกำกงจงตรวจ OGTTตอไป
• วธตรวจ ใหกนนำตาลกลโคส 65 กรม โดยชงละลายนำดมรวดเดยว 
                            55
    Glucose tolerance test(GTT)
• คนปกต จะทนตอกลโคสโดยมคาสงเลกนอยชวงสนภายใน 1 ชม.เทานน 
 หลงจากนนจะลดลง และในปสสาวะจะไมมนำตาลกลโคสรวออกมา
• ผปวยเบาหวาน จะยงคงมระดบนำตาลในเลอดสงและคางนานในระยะ 1-
 5 ชม.และพบนำตาลรวออกมาในปสสาวะ(ใหผลบวกตอแถบจม)
• ระหวางทำ OGTT ผปวยอาจมอาการ มนงง ใจสน กงวล เหงอออก 
 เคลบเคลม(euphoria) หรอเปนลม 
 ถอวาเปนภาวะแทรกซอนไมรายแรง
• ขณะทำ OGTT ตองงดบหร,อาหาร,เครองดมทงนำชาและกาแฟ 
 (ยกเวนนำเปลา),ออกกำลง,หรอเดนไปมา,ฉดอนสลน,เครยดรนแรง, 
 oral hypoglycemia  วธปฏบตตนกอนวนตรวจเหมอนตรวจ FBS
                           56
    Glucose tolerance test(GTT)
• การไดรบอาหารไมเพยงพอกอนตรวจ จะทำใหพกดคารโบไฮเดรตลดลง 
 ทำใหเกด false diabetes  ดงนนผปวยตองมกจวตรประจำวนปกต 
 และกนอาหารทคารโบไฮเดรตอยางนอยวนละ 150 g นาน 3 วน
• การสบบหรจะทำใหระดบนำตาลกลโคสในเลอดสงขน
• กนยาคมกำเนดระยะยาว อาจทำใหระดบนำตาลสงได 
 โดยเฉพาะในชวโมงทสองและชวโมงถดมา เมอทดสอบดวยวธ OGTT  
• ไมมกลโคสใชโคกขวดเดยว ดมรวดเดยว
• การนอนระยะยาวทำใหระดบนำตาลสงขนได,ไมทำในชวงบาย(คาตำลง)
• อาจพบในผปวยทไมเปนเบาหวาน เชนเดยวกนกรณคา FBS สง
                           57
    Glucose tolerance test(GTT)
• ผปวยทไมสามารถดมนำกลโคสหรอมปญหาการดดซมไมด 
 ใหใชวธฉดกลโคสเขาเสนเรยกวา  intravascular glucose 
 tolerance test =IGTT แลวเกบปสสาวะเพอทดสอบแถบจม 
 จากนนเจาะเลอดตรวจทกๆ ๑๐ นาทเปนเวลาตดตอกน ๑ ชม.
• ฉดกลโคส 0.5 g./BW1kg. ผปวยจะกลบสคาปกตภายใน  1 
 ชม.ครง  แตถาเปน OGTT จะกลบสคาปกตใน 3 ชม.
• กรณเรมเจาะเลอดหลงกนนำตาล 30 นาทและ 1,2,3 เพอดภาวะ 
 postpradial (reactive) hypoglycemia
• ระดบนำตาลเปลยนแปลงไป จากสาเหตการไดรบ salicylate 
 จำนวนมากๆ,ยาคม,Nicotinic acid,Phenothiazines, 
 Lithium,Estrogen
                            58
Glucose (mg/dl)        Normal
 400
           Fasting = 80 mg/dl
           30 min = 145 mg/dl
 300
           1 hr.  = 135 mg/dl
           2 hr.  = 100 mg/dl
 200         3 hr.  = 100 mg/dl


 100
    0     1  2     3 Time (hr.)
                      59
Glucose (mg/dl)
 400             Diabetic


 300 200
             Prediabetic

 100
                  Normal

    0     1  2      3 Time (hr.)
                       60
  Postpradial (reactive) Hypoglycemia
• หมายถง ระดบนำตาลในเลอดตำกวาปกต  (<70 mg%) 
 หลงกนอาหารภายในเวลา 4 ชม. และกลบปกตใน 5 ชม. 
 ผปวยมอาการมอเทาเยน เหงอออกอาจมอาการชกหรอหมดสต 
 ชพจรมกเบาเรว และความดนเลอดตำ(แตกอาจพบวาปกตกได) 
 รมานตามกจะมขนาดปกต 
 และหดลงเมอถกแสงหากปลอยใหหมดสตอยนาน หรอเปนอยซำ ๆ 
 จะทำใหสมองพการ ความจำเสอม  
 ผปวยมกมอาการเพลยโดยหาสาเหตไมได ผสมกบการนอนไมหลบ 
 ปวดเนอปวดตว มปญหาในการทำงาน
• ตรวจโดยวธ OGTTเจาะเลอดทเวลา 30 นาท,1,2,3,..,6 ชม.
                           61
62
            Hb A1c
• นำตาลจบกบ Hemoglobin A =  A1a, A1b,A1c
• Hb A1c = 4 – 6 % คาคนปกต (กรณวนจฉย)
• Hb A1c = < 6.5% เบาหวานคมอาหารไดด (กรณตดตามการรกษา)
• มการสะสมไดตามอายของเมดเลอดแดงคอ ๓ - ๔ เดอน (๑๒๐วน)
• เพอบอกภาวะควบคมอาหารระยะเวลา  2 – 3 เดอน ของผปวย(4-6 
 สปดาหกอนตรวจ)
• มการรบกวนการตรวจวดจากHbFจากผเปน ß-Thal., HPFH, 
 G6PD.,Sickle cell anemia  etc.
• ผทม HbA1c> 6.5% แม FBS ปกตหรอกำกง(<120) 
 ใหถอวาเปนผปวยเบาหวาน เมอใหการวนจฉยครงแรกในผมาตรวจสขภาพ
                              63
         Fructosamin
• Fructose + albumin = Fructosamin
• ตรวจวด albumin ทมนำตาลไปเกาะจบ 
 เพอบอกภาวะควบคมอาหารระยะ 1-3 สปดาหทผานมา ดกวา 
 HbA1c เลกนอย (บอกถงการควบคมระดบนำตาลชวง 7-10 
 วนกอนมาตรวจ)
• อายของ Fructosamine จะอยไดนานตามระยะ อายของ 
 albuminในกระแสเลอด คอ  3 สปดาห หรอ ๑ เดอน 
• ขอจำกด ในผปวยทมอลบมนสงในกระแสเลอด จะมคาสงตามไปดวย 
 เชน โรคตบอกเสบ  หญงตงครรภ   เปนตน  
 อาจมคาตำในผปวยตบแขง หรอโรคไต หรอขาดอาหาร  
 เนองจากกระแสเลอดผปวยมระดบอลบมนตำ 
• ใช serum ตรวจ คาปกต   < 240  µmol/L       64
        สรปวธตรวจเบาหวานบท  

     LAB.test                          ใชเพอ
1.  FBS,FPG                    ตรวจหาเบาหวานหลงอด
2.  2 hr.PG,rPG             ตรวจหาเบาหวานแมหลงกนอาหาร
3.  OGTT                       ตรวจยนยนเบาหวานหลงกนนำตาล
4.  Hemoglobin A1c   ดผลคมอาหารยอนหลง < 3 เดอน 
5. Fructosamin           ดผลคมอาหารยอนหลง < 2 สปดาห 


                              65
66

								
To top