Cluj Napoca - Consiliul Judetean Cluj by malj

VIEWS: 10 PAGES: 23

									                              Consiliul
                             Judeţean Cluj
    MODERNIZAREA ŞI DOTAREA
  CENTRULUI MATERNAL “LUMINIŢA”
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1
   „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”
   Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”
             Sub-domeniul: Poli de creştere


                Cluj Napoca


                  www.inforegio.ro
                    Consiliul
                   Judeţean Cluj
Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr.37-39
          www.inforegio.ro
                         Consiliul
                        Judeţean ClujContractul de finanţare nerambursabilă nr.
3.171/08.06.2012 a fost semnat între:

• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013
• Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013
• Unitatea Administrativ-Teritorială     Judeţul Cluj, în
calitate de beneficiar              www.inforegio.ro
                       Consiliul
                      Judeţean Cluj
     Obiectiv general al proiectului

Ø Creşterea calităţii serviciilor oferite mamei şi copilului,
femeilor gravide aflate în situaţie de risc, mamelor
singure cu copii nou născuţi cu risc de abandon, în
contextul unei politici active care are rolul de a preveni
abandonul copilului şi promovarea alternativelor la
instituţionalizare a copilului.
             www.inforegio.ro
                        Consiliul
                       Judeţean Cluj
   Misiunea Centrului Maternal LUMINIŢA
ØOferirea serviciilor pentru prevenirea separării copilului
de părinţii săi prin
  Øformarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale
  Øsprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor
  parentale
  Øîntocmirea, de către specialiști, a unui plan individualizat
  de protecţie pentru fiecare cuplu mamă-copil, femeie
  gravidă aflată în situaţie de risc              www.inforegio.ro
                      Consiliul
                     Judeţean Cluj
        Scopul proiectului

ØÎmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de către
Centrul Maternal „LUMINIŢA” din Cluj-Napoca pentru a
preveni abandonul copilului şi a reduce numărul nou-
născuţilor părăsiţi prin oferirea de adăpost şi sprijin
psiho-social mamei şi copilului.
            www.inforegio.ro
                       Consiliul
                      Judeţean Cluj        Obiective specifice
ØCrearea unui ambient plăcut, util şi primitor prin
reabilitarea şi modernizarea clădirii Centrului Maternal
„LUMINIŢA” la standarde europene.

ØDotarea centrului maternal corespunzătoare derulării
tuturor serviciilor prevăzute, în concordanţă cu
prevederile standardelor minime obligatorii și având la
bază nevoile identificate ale tuturor categoriilor de
beneficiari


            www.inforegio.ro
                       Consiliul
                      Judeţean Cluj
        Obiective specifice

ØCreşterea numărului şi a calităţii serviciilor sociale
specializate în raport cu nevoile beneficiarilor
proiectului (cupluri mame-copii, femei gravide, mame
singure cu copii nou născuţi cu risc de abandon,
gravide minore).
            www.inforegio.ro
                          Consiliul
                         Judeţean Cluj
          Bugetul proiectului
• Valoarea totală a proiectului este de 806.330,29 lei.
• Valoarea totală eligibilă este de 651.481,46 lei din care:
 - 523.465,35 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de
Dezvoltare Regională
 - 114.986,48 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional
 - 13.029,63 lei cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj
• Valoarea totală neeligibilă este de 154.848,83 lei şi reprezintă
TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile.
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.               www.inforegio.ro
                       Consiliul
                      Judeţean Cluj
         Beneficiari direcţi
ØCuplurile mamă-copil aflate în situaţie de risc, cum ar fi
mame cu copii nou născuţi, cu risc de abandon (mame
singure şi mame adolescente) care se confruntă cu
probleme relaţionale, profesionale şi financiare;
ØGravide minore şi gravide aflate în situaţie de risc /
dificultate;
ØMame cu copii care temporar nu au locuinţă fiind în
imposibilitate de a răspunde corespunzător nevoilor
specifice ale copilului.


             www.inforegio.ro
                       Consiliul
                      Judeţean Cluj
        Beneficiari indirecţi

ØPărinţii / tatăl copiilor;
ØAparţinătorii persoanelor din grupul ţintă;
ØPersonalul de specialitate/specialiştii care lucrează în
domeniu;
ØFirmele angajatoare;
ØComunitatea locală.            www.inforegio.ro
                       Consiliul
                      Judeţean Cluj
       Activităţile principale
ØAchiziţii publice
ØDesfăşurarea lucrărilor de modernizare a Centrului
Maternal “LUMINIŢA”
ØSupravegherea lucrărilor de modernizare prin diriginţii
de şantier
ØDotarea cu mobilier, echipamente IT, aparatură audio-
video, aparatură electrocasnică a Centrului Maternal


            www.inforegio.ro
                       Consiliul
                      Judeţean Cluj
       Activităţile principale

ØAlte dotări necesare funcţionării Centrului Maternal
ØPublicitatea şi promovarea a proiectului
ØMonitorizare
ØAudit
ØEvaluarea proiectului
            www.inforegio.ro
                       Consiliul
                      Judeţean Cluj
         Rezultate estimate
ØUn spaţiu modernizat cu instalaţii electrice, termice şi
sanitare de ultimă generaţie
ØSuprafaţa desfăşurată reabilitată: 243,00 mp
ØMobilier, echipamente IT, aparatură audio video,
aparatură electrocasnică şi alte dotări necesare
funcţionării Centrului Maternal
             www.inforegio.ro
                      Consiliul
                     Judeţean Cluj
        Rezultate estimate
Ø2 conferinţe de presă, la începutul şi la sfârşitul
implementării proiectului
Ø500 de pliante pentru promovarea investiţiei realizată
prin proiect
Ø50 afişe
Ø100 autocolante pentru echipamente
Øpersoane informate            www.inforegio.ro
              Consiliul
             Judeţean Cluj
Imagini stadiu actual
    www.inforegio.ro
              Consiliul
             Judeţean Cluj
Imagini stadiu actual
    www.inforegio.ro
              Consiliul
             Judeţean Cluj
Imagini stadiu actual
    www.inforegio.ro
              Consiliul
             Judeţean Cluj
Imagini stadiu actual
    www.inforegio.ro
              Consiliul
             Judeţean Cluj
Imagini stadiu actual
    www.inforegio.ro
                         Consiliul
                        Judeţean Cluj
   Echipa de implementare a proiectului
• Gherasim Judith - Manager proiect - Consiliul Judeţean Cluj
• Moşuţan Simona – Asistent proiect - Consiliul Judeţean Cluj
• Timar Sanda - Responsabil tehnic - DGASPC Cluj
• Şerban Daniela - Responsabil financiar - Consiliul Judeţean Cluj
• Matei Petru - Responsabil achiziţii - Consiliul Judeţean Cluj
• Tripon Smaranda - Responsabil promovare - Consiliul Judeţean
Cluj
• Petreuş Alin – responsabil juridic – Consiliul Judeţean Cluj


               www.inforegio.ro
                           Consiliul
                          Judeţean Cluj
          Date de contact
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 106, 400609, jud. Cluj,
România

Gherasim Judith – Manager proiect
Consiliul Judeţean Cluj
Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism
Telefon/Fax:  0372-640085
Adresă e-mail: gherasim_judith2000@yahoo.com
               www.inforegio.ro
                             Consiliul
                            Judeţean Cluj
       VĂ MULŢUMIM !

             Investim în viitorul tãu!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat
de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
                www.inforegio.ro

								
To top