Docstoc

tinh nghe si

Document Sample
tinh nghe si Powered By Docstoc
					#Toâi Möôïn Caøng Hieåu

khoâng daùm ví ḿnh nhö Tö Maơ Töông Nhö khuùc Phöôïng caàu hoaøng toû t́nh cuøng naøng Traùc khoâng daùm so ḿnh vôùi chaøng Chung Töû khuùc Cao sôn Löu thuûy cuûa Baù Nha

(voïng coå) (1) Nhöng coù moät laàn sang song Myơ Thuaän, tieáng ñaøn vaø gioïng ca cuûa oâng laơo aên xin ñaơ khieán loøng toâi ray röùt veà thaân phaän noåi troâi cuûa kieáp tô ... taèm. Chaïnh loøng thöông bôûi cuøng phaän ca caàm. OÂng laơo haùt laïi baøi haùt cuơ, mang mang noăi buoàn treân phím nhaïc ñöôøng tô. “Ngöôøi tha Höông, ta cuơng tha Höông. Hoï nhaïc só, ta cuơng laø nhaïc só”. Möa voâ t́nh rôi töøng gioït moâng lung, nhö cuoäc ñôøi oâng leânh ñeânh ñaây ñoù (-) (2) Tieáng ñaøn oâng quyeän trong côn möa laùc ñaùc, gioïng cuûa oâng ñaơ laïc phím, hôi khan. Taâm söï rieâng gôûi vaøo maáy cung ñaøn. Mang taâm söï suoát ñôøi rao baùn, laáy khuùc ca buoàn laøm keá sinh nhai. Khaùch qua ñöôøng ai bieát, ai hay? Ai ruơ loøng thöông cho caûnh ñôøi ñôn baïc. Cuơng nhö oâng, toâi laø thaân ngheä só, ñem cho ñôøi tieáng haùt, lôøi ca (-) (noùi loái) Saân Saân gaàn OÂng khaáu cuûa ngöôøi ta th́ ñeøn hoa röïc rôơ khaáu cuûa oâng laø khoaơng troáng cuoäc ñôøi troïn ñôøi leâ böôùc khaép nôi vaăn chöa t́m ra beán ñoă.

(voïng coå) (5) OÂng seơ veà ñaâu khi baïn ñoàng haønh chæ laø caây ñaøn long phím. Roài moät ngaøy hôi taøn, tieáng taét böôùc laơng du oâng khoâng t́m ra quaùn troï cho ... ḿnh. Ngaøy maáy löôït sang soâng ca haùt kieám tieàn. Chieác phaø cuơng ngaøy sang soâng maáy löôït. Gaăm laïi noù haïnh phuùc hôn v́ ñeâm veà coù beán ñeå neo. Sao ñôøi oâng vaăn chöa t́m ñöôïc beán neo. OÂng coá vui v́ ñôøi rieâng baát haïnh. Ñeå ñeâm ñeâm döôùi hieân nhaø ai ñoù, möa laïng haét leân gaày guoäc thaân giaø (-). (6) Gioïng ca oâng laïc loơng giöơa côn möa, u aån tieáng tô loøng thoån thöùc.

Xoùt thaân oâng laøm eùn bay giöơa trôøi gioâng baơo, gioù giaät lieân hoài, caùnh eùn chao nghieâng. Giöơa xoâ boà bao keû laïi qua, oâng ñaâu bieát coù ngöôøi röng röng ñoàng caûm. Tröôùc maét toâi boăng nhieân nhoøa nhaït, coù leơ haït möa rôi ôû maét ḿnh. Phaø caäp beán roài, toâi böôùc leân xe, boû laïi sau löng tieáng ñaøn, gioïng ca oâng laơo. Nhöng h́nh aûnh aáy, toâi khoâng queân ñöôïc, nhö khuùc ca buoàn nghe laïi giöơa chieàu möa


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:153
posted:10/3/2008
language:Vietnamese
pages:2