ME33_ Fluid Flow Lecture 1_ Information and Introduction - yarbis

Document Sample
ME33_ Fluid Flow Lecture 1_ Information and Introduction - yarbis Powered By Docstoc
					       Bölüm 12:
Sıkıştırılabilir Akış (Gaz Dinamiği)
    Doç.Dr. Tahsin ENGİN
      Sakarya Üniversitesi
     Makine Mühendisliği Bölümü

        Bahar 2008
 Amaçlar
    Gaz akışında sıkıştırılabilirliğin sonuçlarını
    değerlendirebilmelisiniz
    Bir lülenin, gazı sesüstü hızlara çıkarabilmesi
    için neden ıraksak bir kesitinin olması
    gerektiğini anlayabilmelisiniz
    Şok oluşumunu kestirebilmeli ve bir şok
    dalgası içerisindeki özellik değişimlerini
    hesaplayabilmelisiniz
    Sıkıştırılabilir akışlarda sürtünme ve ısı
    geçişinin etkilerini anlayabilmelisiniz

ME33 : Fluid Flow     2       Chapter 12: Compressible Flow
 Durma Özellikleri
             Akışkanın iç enerjisi ile akış
             enerjisinin toplamına
             ENTALPİ adı verilir:             Yüksek hızlı akışlarda
             akışkanın kinetik enerjisi
             ihmal edilemez. Buna göre
             akışkanın durma entalpisi h0
ME33 : Fluid Flow  3        Chapter 12: Compressible Flow
 Durma Özellikleri
             Şekildeki gibi bir kanalda daimi
             akış halinde, enerji denklemi
             (iş ve potansiyel enerji
             etkileşimi yok);
             Dolayısıyla durma entalpisi,
             daimi akış esnasında sabit
             kalmaktadır.

ME33 : Fluid Flow  4         Chapter 12: Compressible Flow
 Durma Özellikleri
     Eğer bir akışkan tamamen durdurulursa (V2 = 0),
     Dolayısıyla h0, bir akışkanın adyabatik olarak
     durdurulması halindeki entalpisini temsil eder.
     Durma işlemi sırasında akışkanın kinetik enerjisi
     entalpiye dönüştürülür.
     Bu noktadaki özellikler durma özellikleri adı verilir ve
     0 altindisi ile gösterilir.ME33 : Fluid Flow       5         Chapter 12: Compressible Flow
 Durma özellikleri
             Eğer durma prosesi aynı zamanda
             tersinir ise, bu durma haline
             izentropik durma hali de denir.
              Durma entalpisi hem izentropik
              hem de gerçek durma halleri için
              aynıdır
              Gerçek durma basıncı P0,ger , P0
              basıncından düşüktür. Bunun
              nedeni sürtünme nedeniyle
              akışkanın entropisindeki artıştır.
              Bununla birlikte durma işlemi
              genelde izentropik olarak
              düşünülür ve izentropik
              özelliklerden durma özellikler
              olarak söz edilir.
ME33 : Fluid Flow  6         Chapter 12: Compressible Flow
 Durma özellikleri
    Bir ideal gaz için h = CpT olduğundan h0 şu şekilde de
    ifade edilebilir:       T0 durma sıcaklığıdır ve bir ideal gazın adyabatik olarak
       durdurulması halinde ulaşacağı sıcaklığı temsil eder.
       V2/2Cp kinetik enerjinin entalpiye dönüşmesinden ötürü
       sıcaklık artışıdır ve buna dinamik sıcaklık adı verilir.
    İdeal bir gaz için, özgül ısılar sabit olmak kaydıyla
    durma basıncı ve durma yoğunluğu aşağıdaki gibi ifade
    edilir:ME33 : Fluid Flow         7          Chapter 12: Compressible Flow
 Durma özellikleri
   Entalpinin kullanılması durumunda enerji
   eşitliğinde kinetik enerjinin doğrudan yer
   almasına gerek kalmaz.   Burada h01 ve h02 1 ve 2 hallerindeki
   entalpilerdir.
   Eğer akışkan sabit özgül ısılı ideal bir gaz ise,ME33 : Fluid Flow     8        Chapter 12: Compressible Flow
 Ses hızı ve Mach Sayısı
            Sıkıştırılabilir akışta önemli bir
            parametre de ses hızı dır.
              Ses hızı, sonsuz küçük bir basınç
              dalgasının ilerleme hızıdır.
            Şekilde bir kanal ve hareketli
            piston görülmektedir. Pistonun
            hareketi,
              Sağa doğru ses hızıyla hareket
              eden bir dalga oluşturmuş olsun
              Bu durumda dalganın gerisinde
              kalan akışkanın özelliklerinde
              diferansiyel artışlar meydana gelir
              Ancak dalganın önündeki akışkan
              özellikleri değişmeden kalır.


ME33 : Fluid Flow  9          Chapter 12: Compressible Flow
 Ses hızı ve Mach Sayısı
             Şekildeki gibi dalga cephesi
             ile hareket eden bir KH
             seçelim
             Kütle dengesinden
             sadeleş              ihmal
ME33 : Fluid Flow  10        Chapter 12: Compressible Flow
 Ses hızı (c) ve Mach Sayısı (Ma)
             Enerji dengesi egiren = eçıkan
                   sadeleştir        ihmal
             sadeleştir
ME33 : Fluid Flow  11          Chapter 12: Compressible Flow
 Ses hızı (c) ve Mach Sayısı (Ma)
   Termodinamikten bilinen Tds bağıntısından,   Bu sonucu kütle ve enerji denklemleriyle
   birleştirirsek,

   İdeal gaz için
ME33 : Fluid Flow    12      Chapter 12: Compressible Flow
 Ses hızı (c) ve Mach Sayısı (Ma)             İdeal gaz için
              R = sabit ve
              k sadece T’ye bağlı
              olduğundan
              Ses hızı c yalnızca
              gazın T sıcaklığına
              bağlıdır.


ME33 : Fluid Flow  13      Chapter 12: Compressible Flow
  Ses hızı (c) ve Mach Sayısı (Ma)
                   İkinci önemli
                   parametre Mach
                   sayısı Ma’dır.
                   Ma, akış hızının ses
                   hızına oranıdır.

Ma < 1 : Sesaltı (Subsonik)
Ma = 1 : Ses hızlı (Sonik)
                   Akış rejimi Ma
Ma > 1 : Sesüstü (Süpersonik)
                   sayısına bağlı olarak
Ma >> 1 : Hipersonik
                   ifade edilir.
Ma » 1 : Transonik

 ME33 : Fluid Flow       14      Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
             Lülelerde, yayıcılarda
             (difüzör) ve gaz
             türbinlerinin kanatları
             arasındaki akışlarda
             akış büyüklükleri genel
             olarak akış yönünde
             değişir. Bu tür akışlar,
              1-B izentropik akış
              olarak ele alınabilir.
             Şekildeki gibi daralan-
             genişleyen bir kanalı ele
             alalım.

ME33 : Fluid Flow  15        Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
             Örnek 12-3 incelendiğinde şu
             gözlemler yapılabilir:
              Kanalın en dar kesitinde Ma = 1
              olur ve bu kesite BOĞAZ denir.
              Boğazdan sonra kanal
              genişlemesine rağmen hız
              artmaktadır.
              Bu şekilde önce daralan
              ardından genişleyen kanallar
              gaz akışkanları sesüstü hızlara
              çıkarmak için kullanılır.
ME33 : Fluid Flow  16         Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
 Akışkan Hızının Kesit Alanı ile Değişimi
   V, r ve A arasında karmaşık bir ilişki vardır.
   Burada süreklilik, enerji ve ses hızını veren
   bağıntılarını kullanarak bu ilişkiyi ortaya
   çıkaracağız.
   Süreklilik denklemi

     Bu denklemin diferansiyelini alıp (rAV)’ye bölünürse,
ME33 : Fluid Flow       17        Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
 Akışkan Hızının Kesit Alanı ile Değişimi
               Yandaki şekilde verilen
               işlemler yapılırsa
               Bernoulli denklemi elde
               ederiz.
               Bu denklemi de süreklilik
               denklemiyle birleştirerek;               Öte yandan Tds bağıntısı
               da kullanılırsa,ME33 : Fluid Flow   18       Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
 Akışkan Hızının Kesit Alanı ile Değişimi
   Bu önemli bir bağıntıdır ve bazı yararlı gözlemler
   yapılmasına olanak verir:
     Ma < 1 için (1 - Ma2) pozitif Þ dA ve dP aynı işaretli.
        Dolayısıyla alan artınca basınç artar, alan azalınca basınç
        da düşer
     Ma > 1 için (1 - Ma2) negatiftir Þ dA ve dP zıt
     işeratelidir.
        Alan arttıkça basınç düşer, alan azaldıkça basınç artarME33 : Fluid Flow         19          Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
 Akışkan Hızının Kesit Alanı ile Değişimi
   dA ve dV arasındaki bağıntı, diferansiyel
   Berboulli denkleminden rV = -dP/dV yazılarak
   elde edilir:   A ve V pozitif değerler aldığından,
     Sesaltı akışta (Ma < 1)   dA/dV < 0
     Sesüstü akışka (Ma > 1)   dA/dV > 0
     Ses hızlı akışta (Ma = 1)  dA/dV = 0ME33 : Fluid Flow       20      Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
 Akışkan Hızının Kesit Alanı ile Değişimi
Lüle ve yayıcılardaki sesaltı ve sesüstü akışlarda akış özelliklerinin karşılaştırılması
               Sesaltı lüle          Sesaltı yayıcı
                       Sesaltı akış
              Sesüstü lüle           Sesüstü yayıcı
                       Sesüstü (süpersonik akış)

ME33 : Fluid Flow            21           Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
 İdeal Gazların İzentropik Akışlarına Ait Özellik Bağıntıları
   Statik haldeki özelliklerin durma noktası özellikleri ve Ma cinsinden
   ifade edilmesi oldukça faydalıdır.
   Daha önce ideal bir gazın durma noktası sıcaklığı aşağıdaki gibi
   ifade edilmişti:   Aşağıdaki tanımlamalar kullanılarak dinamik sıcaklık sadece Ma
   sayısına bağlı hale getirilebilir:
ME33 : Fluid Flow         22          Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
 İdeal Gazların İzentropik Akışlarına Ait Özellik Bağıntıları

   T0/T oranı P0/P ve r0/r bağıntılarında yazılırsa,
   T0/T, P0/P ve r0/r ile ilgili veriler Tablo A-13’te
   k=1.4 için verilmiştir.
   Ma = 1 için bu oranlara kritik oranlar denir
   (Tablo 12-2).


ME33 : Fluid Flow      23        Chapter 12: Compressible Flow
 Kritik Oranlar, Ma =1
ME33 : Fluid Flow  24  Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
 İdeal Gazların İzentropik Akışlarına Ait Özellik Bağıntıları
ME33 : Fluid Flow      25        Chapter 12: Compressible Flow
 Bir-Boyutlu İzentropik Akış
 İdeal Gazların İzentropik Akışlarına Ait Özellik Bağıntıları
                 (Eğer bu kesitte Ma = 1 ise)
ME33 : Fluid Flow      26          Chapter 12: Compressible Flow
 Lülelerde İzentropik Akış

   Bir çok mühendislik uygulamasında
   daralan-genişleyen kanallar söz
   konusudur.
     Buhar ve gaz türbinleri, uçak ve uzay araçları,
     endüstriyel yüksek hızlı akış lüleleri vs.
   Bu derste karşı basıncın (lüle çıkışındaki
   basınç) çıkış hızı, kütlesel debi ve lüle
   boyunca gelişen basınç dağılımı
   üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

ME33 : Fluid Flow     27       Chapter 12: Compressible Flow
 Lülelerde İzentropik Akış
 Daralan Lüleler
        Lüle çıkış düzlemindeki
        basınç                 Hal 1: Pb = P0 ise, akış
                  Akışın boşaldığı  oluşmaz ve basınç sabit kalır.
                  ortamın basıncı
                            Hal 2: Pb < P0 ise, basınç lüle
                            boyunca düşer.
                            Hal 3: Pb = P* ise, lüle
                            çıkışındaki akış sonik hale gelir.
                            Maksimum debi oluşturan bu
                            akışa boğulmuş akış adı verilir.
                            Hal 4: Pb < P* ise, hal 3’e
                            kıyasla akış ve basınç
                            dağılımında bir değişiklik söz
                            konusu değildir.
                            Hal 5: Pb =0 ise hal 3 veya 4’e
                            göre bir değişiklik yoktur.


ME33 : Fluid Flow                   28        Chapter 12: Compressible Flow
 Lülelerde İzentropik Akış
 Daralan Lüleler
   Daimi akış koşullarında kütlesel debi sabit ve   Denklem 12-18’den T, Denklem 12-19’dan P
   alınıp yukarıdaki ifadede yazılırsa,
     Bu denkleme göre kütlesel debi; durma özelliklerinin,
     akış kesitinin ve Ma sayısının fonksiyonudur

ME33 : Fluid Flow       29        Chapter 12: Compressible Flow
 Lülelerde İzentropik Akış
 Daralan Lüleler
   Boğaz kesiti A* olan bir lüleden geçen
   maksimum kütlesel debi P0 ve T0 tarafından
   tayin edilir ve Ma = 1 olduğunda gerçekleşir:

        maks
   Bu ilke, başta kimyasal prosesler, tıbbi cihazlar,
   debi-ölçerler ve bir gazın kütle akısının
   bilinmesini ve kontrol edilmesini gerektiren her
   uygulamada oldukça önemlidir.

ME33 : Fluid Flow     30       Chapter 12: Compressible Flow
 Karşı basıncın etkisi
          Boğulmuş akış
ME33 : Fluid Flow       31  Chapter 12: Compressible Flow
 Lülelerde İzentropik Akış
 Daralan-Genişleyen Lüleler
   Daralan bir lülede ulaşılabilecek en yüksek
   hız ses hızı ile sınırlıdır (Ma = 1) ve bu da
   lülenin çıkış ağzında (boğazda) oluşur.
   Bir akışkanı sesüstü seviyelere (Ma > 1)
   hızlandırmak için (boğazın ardından)
   genişleyen bir akış bölümü bulunmalıdır.
   Bunun sonucunda,
     Daralan-genişleyen lüleler ortaya çıkar.
     Bu tür lüleler süpersonik uçaklarda ve roketlerin
     itici güç sistemlerinde standart donanımdır
   Akışkanı, daralan-genişleyen bir lülede daha
   fazla zorlamak sesüstü hızlara çıkılacağını
   güvence altına almaz!!!
     Bunun için ayrıca uygun bir karşı basınç (Pb)
     gerekir.


ME33 : Fluid Flow         32         Chapter 12: Compressible Flow
 Lülelerde İzentropik Akış
 Daralan-Genişleyen Lüleler
          •  P0 > Pb > P c
              Akış sesaltıdır ve kütlesel debi
              boğulmuş akış debisinden azdır.
              Lülenin genişleyen bölümü yayıcı
              (difüzör) görevi görür.
          •  Pb = P C
              Boğazda ses hızına ulaşılır. Çıkışta
              ise sesaltı akış vardır, çünkü lülenin
              genişleyen bölümü yayıcı (difüzör)
              görevi görerek akışı sesaltı hızlara
              doğru yavaşlatır. Karşı basıncın (Pb)
              daha da düşürülmesi, lülenin daralan
              bölümündeki akışı etkilemez.
              Genişleyen bölümdeki akış ise
              bundan etkilenir.


ME33 : Fluid Flow    33         Chapter 12: Compressible Flow
 Lülelerde İzentropik Akış
 Yakınsak-Iraksak Lüleler
          3. PC > Pb > PE  (şokun tam çıkışta oluşmasını sağlayan basınç değeri)

             Lülenin genişleyen bölümündeki akış
             karşı basıncın düşmesiyle sesüstü
             hızlara ivmelenir. Ancak bu
             ivmelenme normal şok oluşumuyla
             aniden kesilir ve akışkan
             yavaşlayarak çıkışta sesaltı hızlara
             iner.Karşı basınç Pb düşürüldükçe şok
             dalgası lülenin çıkış ağzına doğru
             ilerler. Pb = PE olduğunda şok lülenin
             çıkış düzleminde oluşur.
          4. PE > Pb > 0 (pozitif etkin basınç)
             Genişleyen kısımdaki akış sesüstü
             olup lülede şok oluşmaz. Akış lüle
             çıkışında PF basıncına kadar
             genişlemesini sürdürür. Şoksuz halde
             lüledeki akış izentropik olarak ele
             alınabilir.

ME33 : Fluid Flow    34           Chapter 12: Compressible Flow
 Lülelerde İzentropik Akış
 Daralan-Genişleyen Lüleler
          5.  Pb = P E
               Bu durumda şok dalgası lülenin ne
               içinde ne de dışında oluşur. Tam çıkış
               ağzında oluşur (tam çıkışta oluşur)
          6. Pb < PE
               Tersinmez karışma ve genişleme
               dalgaları lülenin çıkış düzleminin
               aşağıakımında oluşur.
          7. Pb > PE ,
               Akışkanın basıncı, lüle çıkışının art
               izinde tersinmez bir biçimde PE den
               Pb ye yükselerek eğik şoklar
               meydana getirir.
ME33 : Fluid Flow     35          Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
   Genel,
     Ses dalgaları, küçük basınç darbeleri
     tarafından meydana getirilir ve ses hızında
     yayılırlar
     Belirli karşı basınçlar için yakınsak-ıraksak
     lülelerde akışkan özelliklerinde ani
     değişiklikler meydana gelir ve bunlar şok
     dalgasına yol açar.
   Bu kısımda şok dalgalarının hangi
   şartlarda oluştukları ve bunların akışı ne
   şekilde etkilediği üzerinde duracağız.
ME33 : Fluid Flow      36       Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Normal Şoklar
   Akış yönüne dik yönde
   gelişen şoklara normal
   şok dalgaları adı verilir.
   Şok dalgası içerisindeki
   akış oldukça tersinmez
   yapıdadır ve izentropik
   olarak ele alınamaz.
   Burada korunum yasalarını
   uygulayarak şok öncesi ve
   sonrası akış özelliklerini
   veren bağıntılar
   geliştireceğiz.


ME33 : Fluid Flow    37    Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Normal Şoklar
             Kütlenin korunumu             Enerjinin korunumu             Momentumun korunumu             Entropi artışı (TD2Y)


ME33 : Fluid Flow  38        Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Normal Şoklar
             Kütle + Enerji denklemi
              Fanno eğrisi: aynı h0 ve kütle
              akısına sahip hallerin geometrik
              yeri
             Kütle + Momentum denklemi
              Rayleigh eğrisi:
             Ma = 1’e karşılık gelen
             maksimum entropi noktaları (a
             ve b)
              a ve b noktalarının altındaki
              akış hali sesüstü,
              üzerindeki akış hali ise
              sesaltıdır.


ME33 : Fluid Flow  39          Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Normal Şoklar
             Fanno ve Rayleigh eğrilerinin
             kesiştiği 2 nokta vardır. Bu iki
             noktada 3 korunum yasası
             aynı anda sağlanır.
               1 Noktası: Şok öncesi
               (sesüstü)
               2 Noktası: Şok sonrası
               (sesaltı)
             Şok öncesi Ma sayısı ne kadar
             yüksekse, oluşacak şok da o
             denli şiddetli olur.
             1 noktasından 2 noktasına
             entropi artar. Bu şaşırtıcı
             gelmemelidir, çünkü şok
             adyabatik olmakla birlikte
             tersinir değildir.


ME33 : Fluid Flow  40        Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Normal Şoklar
 Enerjinin korunumu ilkesi
 şokun önündeki ve arkasındaki
 durma sıcaklıklarının eşit
 olmasını gerektirir.
Denklem 12-18’den
  Ya da,
 ME33 : Fluid Flow      41  Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Normal Şoklar
             Sıcaklık oranlarını veren bu iki
             denklemden;
             Aynı şekilde Rayleigh eğrisi
             için;
             Böylece her iki eğrinin kesişim
             noktasında,
ME33 : Fluid Flow  42       Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Eğik Şoklar
             Tüm şoklar akış
             yönüne dik değildir.
             Akış yönüyle belirli
             miktarda açı yapan bu
             şoklara eğik şoklar
             denir.
ME33 : Fluid Flow  43     Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Eğik Şoklar
              Giriş (hücum) kenarında
              akış q açısı kadar
              sapmaya uğrar. Bu açıya
              dönme (sapma) açısı
              denir.
              Sonuçta ortaya akış
              doğrultusuyla b şok açısı
              yapan düz bir eğik şok
              dalgası çıkar.
              Yerdeğiştirme kalınlığı
              nedeniyle q açısı kenarın
              yarım-açısı d’dan bir
              miktar daha büyüktür
             (q > d).


ME33 : Fluid Flow  44       Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Eğik Şoklar
  Normal şoklarda olduğu gibi eğik şoktan geçişte
  de Ma azalır ve bunlar da sadece yukarıakımdaki
  akış sesüstü olduğunda görülür.
  Ancak aşağıakımın daima sesaltı olduğu normal
  şoklardan farklı olarak bir eğik şokun aşağıakımı
  sesaltı, sonik veya sesüstü olabilir. Nasıl olacağı
  Ma1 ve q ya bağlıdır.
ME33 : Fluid Flow    45       Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Eğik Şoklar
                 Ma sayısının sadece
                 normal (dik)
                 bileşenlerini
                 kullanmak şartıyla,
                 normal şoklar için
                 verilen tüm
                 denklemler ve tablolar
                 eğik şoklar için de
     q-b-Ma bağıntısı    geçerlidir.
                  Ma1,n = V1,n/c1
                  Ma2,n = V2,n/c2

ME33 : Fluid Flow      46      Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Eğik Şoklar
ME33 : Fluid Flow  47   Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Eğik Şoklar
             Eğer kenarın yarım
             açısı d > qmaks ise,
             ayrılmış şok veya yay
             dalgası oluşur.
             Bu tür şoklar düz
             yapılı eğik şoklardan
             çok daha karmaşıktır.
             Dolayısıyla HAD
             analizi gerektirirler.ME33 : Fluid Flow  48      Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Eğik Şoklar
   Benzer şok dalgaları, eksenel simetrik cisimlerde
   de görülür, ancak q-b-Ma bağıntısı ve buna
   bağlı olarak vektör diyagramı 2-boyutlu
   cisimlerden farklıdır.


ME33 : Fluid Flow    49      Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Eğik Şoklar
             Sivri ucu bulunmayan
             körlenmiş cisimler için
             d = 90° olur ve Ma
             sayısı ne olursa olsun
             tutunmuş halde şok
             bulunamaz.
ME33 : Fluid Flow  50      Chapter 12: Compressible Flow
  Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
  Prandtl-Meyer Genişleme Dalgaları
                  Bazı durumlarda akış şoktan geçişte zıt yöne
                  döner.
                  Örneğin kenardaki hücum açısı q, kenarın
                  yarım-açısı d dan büyük olduğunda bu
                  gerçekleşir.
                  Bu tür akışa genişleyen akış adı verilir.
                  Buradaki durum, sıkıştıran akış oluşturan eğik
                  şokun tersidir.
                  Sonuçta şok yerine, sonsuz sayıda Mach
                  dalgasından meydana gelen bir genişleme
                  yelpazesi görülür. Buna Prandtl-Meyer
                  genişleme dalgaları denir.
                  Her bir genişleme dalgası izentropik
                  olduğundan genişleme yelpazesinin
                  tamamındaki akış da izentropiktir.
                  Ma2 > Ma1
                  P, r, T değerleri yelpazeden geçişte düşer.
Her bir Mach dalgası akışı
sonsuz küçük bir miktarda döndürdüğünden
 akış da yavaşça döner.


 ME33 : Fluid Flow        51          Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Prandtl-Meyer Genişleme Dalgaları
 Prandtl-Meyer genişleme yelpazeleri, konik bir
 silindirin köşelerinde ve firar kenarlarında olduğu
 gibi, eksenel simetrik akışlarda da oluşur.
ME33 : Fluid Flow    52       Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Prandtl-Meyer Genişleme Dalgaları
 “Aşırı genişlemiş” sesüstü bir jette şok dalgaları ile
       genişleme dalgalarının girişimi
ME33 : Fluid Flow    53       Chapter 12: Compressible Flow
 Şok Dalgaları ve Genişleme Dalgaları
 Prandtl-Meyer Genişleme Dalgaları
   Prandtl–Meyer genişleme dalgaları yerel Mach açısı µ kadar eğiktir: Birinci ve ikinci
   dalganın eğim açısı bilindiğinde, izentropik koşullarda yelpaze dönüş açısı q
   aşağıdaki bağıntıdan bulunabilir:
 Burada v(Ma) Prandtl–Meyer fonksiyonu denilen bir açıdır
 ve;
Ma1, k ve q verildiğinde yukarıdaki bağıntıdan v(Ma1), q bağıntısından v(Ma2) en
son olarak da yukarıdaki ifadeden Ma2 hesaplanır. (Bkz. Örnek 12-12)ME33 : Fluid Flow            54            Chapter 12: Compressible Flow
 Isı Transferinin Bulunduğu, Sürtünmenin
 İhmal Edilebilir Olduğu Kanal Akışı
   Pratikte karşılaşılan çoğu sıkıştırılabilir akış probleminde;
   yanma, nükleer tepkimeler, buharlaşma gibi kimyasal
   tepkimelerin yanı sıra kanal çeperi boyunca ısı geçişi söz
   konusudur.
   Bu tür problemlerin analiz edilmesi oldukça güçtür.
   Bu tür karmaşık yapılı akışların önemli yönleri basit bir
   analiz ile incelenebilir. Bunun için çeperden transfer olan
   ısı miktarı yerine aynı miktarda bir ısı üretimi veya ısı
   soğurumu dikkate alınır.
     Ancak akışın sürtünmeli olması, geometrinin değişmesi ve
                  olması
     akışın 3-boyutlu olması bu analizi bile oldukça zor hale getirir.
   Bu nedenle burada önce kesit alanının akış yönünde
   değişmediği, sürtünmenin göz ardı edilebildiği 1-boyutlu
   akış üzerinde duracağız.


ME33 : Fluid Flow         55          Chapter 12: Compressible Flow
 Isı Transferinin Bulunduğu, Sürtünmenin
 İhmal Edilebilir Olduğu Kanal Akışı
 Kesiti sabit ve A olan bir kanaldaki
 1-boyutlu akışı düşünelim.
 Akışkan, sabit özgül ısılı bir ideal
 gazdır. Sürtünme ihmal edilmekte,
 kanal çeperlerinde ısı geçişi
 olmaktadır (Buna Rayleigh akışı
 denir).
 Süreklilik denklemi:

 x-Momentum denklemi:
ME33 : Fluid Flow         56  Chapter 12: Compressible Flow
 Isı Transferinin Bulunduğu, Sürtünmenin
 İhmal Edilebilir Olduğu Kanal Akışı
 Enerji denklemi
     Kontrol hacmi üzerinde yapılan hiçbir iş bulunmamaktadır,
     potansiyel enerji değişimi önemsizdir.
     Sabit özgül ısıya sahip ideal gaz için Dh = cpDT olduğundan, Entropi değişimi
     Sürtünme benzeri tersinmezlikler yoksa, entropi yalnızca ısı
     geçişi nedeniyle değişir:ME33 : Fluid Flow         57         Chapter 12: Compressible Flow
 Isı Transferinin Bulunduğu, Sürtünmenin
 İhmal Edilebilir Olduğu Kanal Akışı
             GÖZLEMLER:
              Belirli bir yukarıakım hali (1) için
              sonsuz sayıda aşağıakım hali
              (2) vardır.
              Pratikte T2 için çeşitli değerler
              kabul edilerek, Q dahil olmak
              üzere diğer tüm özelliklerin
              hesaplanması yoluna gidilir.
              Bunların T-s diyagramında
              çizilmesiyle Rayleigh eğrisi
              elde edilir.
              Bu eğri, fiziksel olarak
              gerçekleşmesi mümkün olan
              tüm hallerin geometrik yerini
              temsil eder.
              Isı kazanılmasıyla entropi, Ma
              sayısının 1 ve entropinin
              maksimum olduğu bir noktaya
              doğru artış gösterirME33 : Fluid Flow  58          Chapter 12: Compressible Flow
 Isı Transferinin Bulunduğu, Sürtünmenin
 İhmal Edilebilir Olduğu Kanal Akışı
   Rayleigh Akışında Özellik Bağıntıları
 Özelliklerdeki değişimlerin Ma sayısının fonksiyonu olarak ifade edilmesi
 hesaplamalarda kolaylık sağlar. Bunun için şunlar yapılabilir:
 Bu ifade momentum denkleminde (Denklem 12-51) yazılıp düzenleme yapılırsa;
ME33 : Fluid Flow          59          Chapter 12: Compressible Flow
 Isı Transferinin Bulunduğu, Sürtünmenin
 İhmal Edilebilir Olduğu Kanal Akışı
  Öte yandan süreklilik ve ideal gaz bağıntılarından yararlanarak;
Bu bağıntılar sonik şartları belirlemede de kullanılabilir. Bunun için Ma2 = 1
alınarak;
Benzer yolla boyutsuz durma sıcaklığı ve durma basıncı da ifade edilebilir:
 ME33 : Fluid Flow           60           Chapter 12: Compressible Flow
 Adyabatik ve Sürtünmeli Kanal Akışı
 Fanno Akışı
   Özellikle akış kesitinin küçük olduğu uzun
   kanallarda sürtünmenin ihmale edilmemesi
   gerekir.
   Bu kısımda ısı transferinin olmadığı, ancak
   sürtünmenin önemli olduğu sıkıştırılabilir
   akış üzerinde duracağız. Burada da sabit
   akış kesiti söz konusudur.ME33 : Fluid Flow   61      Chapter 12: Compressible Flow
 Adyabatik ve Sürtünmeli Kanal Akışı
Bu akışa Fanno akışı denir.
Süreklilik denklemi:


x-Momentum denklemi:
ME33 : Fluid Flow       62  Chapter 12: Compressible Flow
ME33 : Fluid Flow  63  Chapter 12: Compressible Flow
ME33 : Fluid Flow  64  Chapter 12: Compressible Flow
ME33 : Fluid Flow  65  Chapter 12: Compressible Flow
 Duct Flow with Heat Transfer
 and Negligible Friction
ME33 : Fluid Flow  66     Chapter 12: Compressible Flow

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/16/2014
language:Turkish
pages:66