Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Moldova Climate Change and Rural Development - ww.ncu

VIEWS: 0 PAGES: 22

									Evaluarea impactului provocat de secetă în
      Republica Moldova
         4 September 2012
      Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al
             Republicii Moldova
             Sectorul agriculturii din Moldova

• Populaţia: 3,5 milioane; 32 raioane, 5 municipalităţi şi 60 oraşe; 917
 autorităţi locale – primării (primari)

• Circa 30% din populaţie sunt ocupaţi în agricultură

• Terenurile agricole reprezintă 73,8% din suprafaţa totală a ţării
                   2


• Agricultura contribuie cu 16,2% la PIB
                    1• Producţia/procesarea agricolă generează 50% din veniturile provenite din
export
• Circa 84% din terenurile agricole sunt privatizate (1,692,000 ha), fiind în
proprietatea a:
    - 32,8 %                        (555,000 ha), şi
             391 646 producători agricoli individuali
    - 50,2 %                     ,
             4017 unităţi corporative agricole(CAP, SA şi SRL - 849,800 ha)


 1 http://www.indexmundi.com/moldova/economy_profile.html
 2 circa 2, 498 mii ha
         Structura terenurilor agricole
                          •Pământ arabil
                               72,6%
                          •Pajişti     14%
                          •Vii       6%
                          •Livezi     5,3%
                      ă
• Dimensiunea medie a cotei de teren dup privatizare este de circa 1,65
hectare, incluzând:
     - 86% - cultivarea de culturi (1,42 ha)
     - 14% - vii şi livezi (0,22 ha)
         Producţia culturilor agricole

• Suprafaţa cultivată reprezintă circa 1 483000 ha. Cerealele reprezintă până
la 60,6%

                              Cereale şi
                              leguminoase


                              Culturi industriale
                               Cartofi, legume,
                               pepeni şi dovleci                                Furaje
PRIORITĂŢILE STRATEGICE ALE MAIA PENTRU
        2012-2015
  Implementarea reformei siguranţei alimentelor.
  Restructurarea şi modernizarea sectorului vitivinicol.
  Susţinerea dezvoltării unei infrastructuri de piaţă moderne.
  Implementarea agriculturii conservative
  Reforma sectorului de producere a cărnii şi laptelui.
  Susţinerea dezvoltării producţiei de energie regenerabilă din deşeuri
  agricole.
  Reorganizarea resurselor existente de educaţie şi cercetare.
  Reorganizarea sistemului de subvenţii în agricultură, care are ca
  scop modernizarea şi concentrarea producţiei.
  Implementarea sistemelor informaţionale de bază pentru susţinerea
  funcţionării lanţului alimentar.
  Suport în dezvoltarea Agriculturii cu Valoare Adăugată.
  Revitalizarea sistemelor de irigare şi extinderea suprafeţelor de
  terenuri irigate.
         SECETA 2012

q Serviciul Hidrometeorologicde Stat (SHS) a raportat
în lunile iunie-iulie temperaturi care au fost cu 3,7-5,1 Co
mai înalte decât mediile anuale, iar precipitaţiile din
aceeaşi perioadă au reprezentat doar 15-60% din media
multianuală, cu temperaturi ale solului care au atins
valori record.

q Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de
+ 30°C şi mai ridicată pentru sezonul de vară a constituit
39-62 zile (norma fiind de 8-27 zile).
                       Seceta 2012
     Seceta este o constrângere a producţiei, atunci când precipitaţiilesunt în
     afara parametrilor medii normali.
                           Cantitatea precipitaţiilor
Temperatura aerului medie lunară (°C) în       (mm)
1946/2011 şi 2012
                           în 2007 şi 2012
Sursa: Serviciul Hidrometeorologic de Stat                           Sursa: Serviciul Hidrometeorologic de Stat
   În medie, Moldova are parte de secetă o dată în cinci ani la nordul ţării şi
   o dată în trei ani în raioanele de sud şi centru
                 Seceta 2012
Debitul apei de suprafaţă s-a redus cu 30-50% în comparaţie cu media
multianuală, în zonele importante de captare (râurile Nistru şi Prut) şi cu 20-
40 % în zonele şi râurile de captare mai mici.
Ø  Sept ’11 – iulie 12 precipitaţiile au reprezentat 30-50% din media multianuală
Ø  În anumite zone (de sud şi centru) 20% din nivelul mediu multianual de
  precipitaţi
Ø  Temperaturile de vârf cu 3-5% mai mari decât media multianuală
Ø  Umiditatea solului 1/3 din media multianuală
            Impactul secetei din 2012


Pe parcursul lunilor iunie-iulie
2012 coeficientul hidrotermic
a constituit 0.1-0.5 pe
               .
aproape întreg teritoriul ţării          Transnistra
                          Pop: 580,000
In mai multe raioane acesta a
atins valori de 0.7.

                             Autonomous district
                               4 rayon
Distribuţia
geografică a
efectelor secetei
din 2012
 Afectat moderat
 Afectat pronunţat
 Foarte afectat

 Sever afectat
Impactul secetei din 2012 – producţia vegetală

Producţia de culturi agricole

Impactul secetei asupra producţiei de culturi este unul moderat la
nivel naţional.
  • Nord – afectare moderată;
  • Centru – afectare pronunţată;
  • Sud - afectare severă (Taraclia, UTA Găgăuzia,
    Basarabeasca, Cahul şi Cantemir etc.),

 Zonele afectate foarte puternic din sud reprezintă 11,7% din totalul
populaţiei (420,000 rezidenţi) şi 15,4% (5.217 km2) din teritoriul
total al Moldovei.
      Impactul secetei din 2012 – recolte
Winter wheat average yield (t/ha) in 2012 compared to the 2009-2011average.
 MAIA – recolta de grâu pe ţară s-a redus în mediu cu             25%
      Impactul secetei din 2012 – recolte

 Recolta medie de porumb (t/ha) în 2012 în comparaţie cu media 2009-2011
Estimările timpurii MAIA reducerea recoltei medii de porumb pe ţară - 52%
Evaluarea MAIA/FAO – reducerea recoltei medii de porumb pe ţară - 59%
       Impactul secetei din 2012 – recolte
Recolta medie de floarea soarelui (t/ha) în 2012 în comparaţie cu media 2009-2011
   Estimările timpurii MAIA – reducerea recoltei medii pe ţară - 37%
   Evaluarea MAIA/FAO – reducerea recoltei medii pe ţară - 53%
PLANTAŢIE DE VIŢĂ-DE-VIE AFECTATĂ
          Impactul secetei din 2012 - producţia
 TRANSNISTRIA - suprafaţa, recolta şi producţia principalelor culturi 2012
                                    1

                                                      Recolta     Reducerea
                                     Suprafaţa     Recolta
            Suprafaţa    Suprafaţa                              medie în     media a
                             Producţi    afectată de     medie
    Cultura    plantată ,    afectată ,                              2009-      recoltei în
                             a, ton    seceta din      2012,
             ha        ha                                2011,     2009-2011,
                                     2012, %      Mt/ha
                                                       Mt/ha       Mt/ha   Grâu         50000      10000    100000       20%         1.80     3.00        60%   Orz          20000      10000     17000      50%         1.70     2.50        68%   Porumb        45000      16000     54000      36%         1.20     2.70        44%


   Floarea
   soarelui       56000      44000     39200      79%         0.70     1.50        47%
[1] În baza datelor operative oferite de Dl Tsibulski, reprezentantul Departamentului Agricultură din Transnistria la 31 August 2012
      Impactul secetei din 2012 – şeptel
1. Producţia sectorului zootehnic
Stocurile disponibile de nutreţ reprezintă 30-50% din necesităţile totale.
Până la finele recoltării (porumb), adiţional 10-20% din necesităţile de nutreţ
vor fi acumulate.
Se estimează că şeptelul de animale s-a redus cu până la 10% pentru vite la
finele lunii august 2012.

2. Reducerea şeptelului de animale este o tendinţă actuală în Moldova.


Se estimează că reducerea efectivului de animale din cauza secetei va
reprezenta 15-20% din şeptelul de vite.
În cele mai afectate zone, cum sunt Găgăuzia şi Taraclia, impactul ar putea
fi mai mare.
Experienţele din trecut ne arată că e puţin probabil că va surveni
restabilirea numărului de animale, indicând pierderi permanente în şeptel şi
reducerea mijloacelor de trai a populaţiei.
          Impactul secetei din 2012

 Populaţia prejudiciată poate fi divizată în trei categorii, după efectele
 secetei, care a avut un impact diferit asupra fiecărui grup.
• Liderii (companiile) care cultivă suprafeţe mari vor absorbi majoritatea
  daunelor provocate. Ei vor obţine recolte reduse sau le vor pierde, şi vor
  nevoiţi să achite costurile pentru arenda terenurilor agricole şi să
  investească în producţie pentru următorul sezon.

•  Rezidenţii rurali, care reprezintă circa 70% din populaţia rurală în medie şi
  îşi dau pământurile în arendă liderilor, vor beneficia, în unele cazuri, de
  plăţile de arendă, posibil, să fie antrenaţi şi în câmpul muncii.
•  Fermierii de scară mică şi medie inclusiv fermierii care cresc propriile
  animale şi micii antreprenori (companii care cultivă mai puţin de 10 ha),
  constituie între 10 şi 30% din populaţia rurală.
   Această categorie de fermieri mici şi mijlocii vor fi cei mai afectaţi de
   secetă. Pe lângă recoltele reduse sau pierdute, dânşii urmează să
   investească în producţia pentru viitorul sezon şi/sau nutreţ pentru animale.
           Principalele constatări
•  Posibilităţi limitate de implicare în ameliorarea securităţii alimentare,
   urmare a secetei.
2.  Seceta a avut un impact negativ asupra producţiei vegetale şi
   animale: grad moderat în regiunea Nord, grad pronunţat în regiune
   Centru şi grad sever în regiunea Sud a Moldovei.
3.  Hazarde naturale severe afectează Moldova în mod regulat. Ministerul
   Agriculturii şi Industriei Alimentare cunoaşte acest fapt şi întreprinde
   eforturi pentru atenuarea efectelor de secetă pe termen mediu
   (introducerea agriculturii fără arătură, irigarea prin picurare,
   implementarea soiurilor rezistente la secetă etc.).
4.  Mai există şi necesitatea de a îmbunătăţi mecanismele de a face faţă
   situaţiei în zonele predispuse secetei prin perfecţionarea specialiştilor
   şi diseminarea cunoştinţelor     referitoare la sectorul producţiei
   vegetale şi animale.
5.  Incapacitatea organelor de specialitate din teritoriu şi specialiştilor
   din domeniu de a face faţă provocărilor secetei.
            Acţiunile întreprinse
• Cu asistenţa tehnică şi suportul oferit de FAO, Ministerul Agriculturii
 şi Industriei Alimentare a evaluat impactul produs de secetă.
• Constatările sunt prezentate în Raportul Comprehensiv cu privire la
 impactul secetei.
• Pierderile evaluate constituie cca 3 miliarde LMD, din care 2,5 miliarde
 LMD în sectorul fitotehnie şi 0,5 miliarde LMD - în horticultură.


• Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va distribui 161,5 MT de
 seminţe de grâu de toamnă producătorilor agricoli afectaţi puternic de
 secetă (contribuţie din partea proiectului FAO GCP/MOL/001/AUS
 finanţat de Guvernul Austriac).


• Pentru a atenua impactul secetei în cadrul iniţiativei de pregătire de
 riscul dezastrului, Guvernul va subvenţiona factorii de producere
 pentru semănatul culturilor de toamnă 2012 (campania de toamnă)
 pentru fermierii afectaţi grav.
   EVALUARE – NECESITĂŢI - POSIBILITĂŢI
• Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este cointeresat să
 dezvolte sisteme de pregătire şi conştientizare a riscului dezastrelor
 climatice pentru agricultura bazată pe comunicare, inclusiv,
 mecanisme de monitorizare, evaluare şi coordonare, cât şi un plan de
 acţiuni ca răspuns provocărilor cu un set de intervenţii clar definite.

• La moment, Guvernul Moldovei solicită suport pentru reducerea
 impactului negativ a secetei, prezentînd următoarele evaluări a
 necesităţilor pentru:
Ø Prevenirea reducerii şeptelului de animale şi asigurarea
 necesităţilor imediate ale producătorilor agricoli cei mai
 afectaţi, prin oferirea asistenţei pentru asiguraea păstrării, cel
 puţin, a unei vite per gospodărie:
    Nutreţ pentru animale (100 kg/grăunţe de porumb/gospodărie)
 pentru 100 de zile critice de hrănire în timp de iarnă (pentru 26.000 vaci
 gravide sau 68% din populaţia de vite) Costul estimativ - 12 milioane
 MDL sau cca un milion de dolari SUA (la cursul 12 MDL pentru 1 USD);
Ø Suport pentru acoperirea parţială a costului campaniei
 semănatului culturilor de toamnă pe suprafaţa de 420 mii ha
 pentru recolta anului 2013 (factori de producţie: motorină,
 seminţe, fertilizanţi). În total costul estimativ este de 1062 milioane lei
 sau 88,5 mln. USD (la cursul 12 MDL pentru 1 USD);


Ø Suport pentru procurarea seminţelor de porumb pentru
 semănatul de primăvară şi relansarea producerii de nutreţ. Costul
 estimativ este de 190 milioane lei sau cca 16 mln. USD
      Mulţumesc!

Întrebările şi comentariile sunt binevenite

								
To top