33-archieven, databases en publicaties over Suriname bij het Nation by g4509244

VIEWS: 133 PAGES: 4

									33
OVERZICHT VAN ARCHIEVEN, DATABASES EN PUBLICATIES OVER
SURINAME BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF
1    Archieven van de overheid in Suriname
     Een n(adere) toegang = een extra toegang op (een deel van) een archief: bv. een alfabetische
     namenlijst of een meer gedetailleerde beschrijving van de inhoud

ALGEMEEN BESTUUR
Raad van Politie (en Justitie)             1669-1683             toegang 1.05.10.02
Hof van Politie en Criminele Justitie         1684-1828             toegang 1.05.10.02
Oud Archief Suriname, Gouvernements-
secretarie                       1722-1828             toegang 1.05.10.01
Hoge Raad Ned. West-Indische Bezittingen        1828-1832             toegang 1.05.08.03
Gemeentebestuur                    1828-1832             toegang 1.05.11.09
Gouverneur-Generaal W.I. Bezittingen          1828-1845             toegang 1.05.08.01
Gouvernementssecretaris W.I. Bezittingen        1830-1847             toegang 1.05.08.02
Koloniale Raad                     1832-1862             toegang 1.05.11.02
Gouverneur van Suriname                1845-1869             toegang 1.05.11.01
Handelingen Staten van Suriname (+ bijlagen)      1866-1968             toegang 2.10.44
Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim        1885-1951             toegang 2.10.18
Gouverneur van Suriname, Kabinet            1952-1975             toegang 2.10.26
Rijksvoorlichtingsambtenaar Suriname          1954-1975             toegang 2.10.27.04

INSTELLINGEN met een SPECIFIEKE TAAK
Raad van Justitie/ Hof van Civiele Justitie      1671-1828             toegang 1.05.10.04
College v. Commissarissen voor Kleine Zaken      1740-1828             toegang 1.05.10.05
Rechtbank van Kleine Zaken               1828-1863             toegang 1.05.11.04
Hof van Civiele en Criminele Justitie         1828-1849             toegang 1.05.11.03
Commissariaat voor de Inlandse Bevolking        1828-1855             toegang 1.05.11.06
Militair Gerechtshof                  1839                toegang 1.05.11.05
Burgerlijke Stand of DTB (Retroacta)          1662-1828             toegang 1.05.11.16
Geboorteregisters Paramaribo (microfiches)       1828-1902             toegang 2.10.61
Nederlands Portugees-Israelitische Gemeente      1678-1909             toegang 1.05.11.18
Volkstelling Suriname onder Engels Bestuur       1811                alleen op microfilm
Volkstelling Suriname 1921               1921                toegang 2.10.19.01
Volkstelling Suriname 1950               1950                toegang 2.10.19.02
Administratie van Financiën              1751-1828             toegang 1.05.10.07
College v. Opzichters der Gemeene Weide        1773-1815             toegang 1.05.10.06
Kleine- of Conferentieraad               1778-1810             toegang 1.05.10.03
Controleur-Generaal van Financiën           1828-1911             toegang 1.05.11.07
Het Militaire Wezen                  1772-1874             toegang 1.05.10.08
Commissariaat voor Militaire Zaken Suriname      1822-1862             toegang 1.05.11.08
Nieuwe Wees-…en Onbeheerde Boedelkamer         1788-1828             toegang 1.05.11.012
Cie Nieuwe Wees-, Onbeheerde Boedelkamer        1828-1876             toegang 1.05.11.013
Index op persoonsnamen Nieuwe Weeskamer        1828-1876             n. toegang 1.05.11.20
Oud Notarieel Archief                 1699-1828             toegang 1.05.11.14
Klappers op het oud-notarieel archief, op erf-
laters, plantage-eigenaren, plantagenamen       ca. 1740-1780           n. toegang 1.05.11.21
Nieuw Notarieel Archief                1828-1845             toegang 1.05.11.15
Uitgifte gronden (microfilms)             1743-1824             toegang 1.11.06.05
Particuliere West-Indische Bank            1829-1870             toegang 1.05.11.17
Beheerder Surinaams Welvaartsfonds           1947-1960             toegang 2.10.27.01
Stichting Indische Pensioenen in Suriname       1952-1975             toegang 2.10.27.02
Surinaamse adviescie Technische Bijstand        1952-1975             toegang 2.10.27.03

2    Archieven van de overheid in Nederland
ALGEMEEN BESTUUR
Eerste West-Indische Compagnie        1621-1674                  toegang 1.05.01.01
Tweede West-Indische Compagnie        1674-1791                  toegang 1.05.01.02


                                    1
Sociëteit van Suriname             1682-1795      toegang 1.05.03
Inhoudslijsten Overgekomen Brieven en
Papieren Societeit van Suriname         1682-1795      n.toegang 1.05.4.01 t/m 06
Stadhouderlijke Secretarie           1747-1795      toegang 1.01.50
Raad der Koloniën                1792-1795      toegang 1.05.02
West-Indisch Comité               1795-1800      toegang 2.01.28.01
Raad der Amerikaansche Coloniën en
Bezittingen                   1801-1806      toegang 2.01.28.02
Ministerie van Koophandel en Koloniën      1806-1810      toegang 2.01.28.03
Ministerie van Koloniën             1814-1850      toegang 2.10.01
Ministerie van Koloniën             1850-1900      toegang 2.10.02
Ministerie van Koloniën, deelinventarissen   1900-1963      toegang 2.10.36.04, t/m .016
                                       en 2.10.54
Gouvernementsjournalen Suriname, Curaçao    1900-1963      toegang 2.10.36.014
Ministerie Algemene Oorlogvoering Koninkrijk  1942-1946      toegang 2.03.01
Directie Suriname en Nederlandse Antillen    1946-1959      toegang 2.10.35.01
Kabinet v.d. Vice Minister-President, later
Kabinet Surinaamse en Antilliaanse Zaken    1959-1975      toegang 2.10.41

INSTELLINGEN met een SPECIFIEKE TAAK
Min. Koloniën: Staten v. overledenen      1813-1849      n.toegang 2.10.04
Stamboekregistraties militairen O.en W. Indië  1814-1950      toegang 2.10.50
Cie Protestantse kerken in O. en W.Indië    1815-1958      toegang 2.10.12
Mij ter bevordering godsdienstig onderwijs
onder de Slaven in Suriname           1828-1837      toegang 2.07.01.06
Klapper stamboeken ambtenaren Suriname     1820-1827      n.toegang 2.10.05.04
Stamboekregistraties W.-Indische ambtenaren   1850-1918      toegang 2.10.36.015
Klapper op stamboeken W.I. ambtenaren      1850-1918      n.toegang 2.10.23
Staatscommissie Slavenemancipatie        1853-1856      toegang 2.10.32
Stukken betr. opheffing van de slavernij in
West-Indië                   1863-1868      n.toegang 2.02.10
Min. Koloniën Betaalstaten Pensioenen      1868-1925      toegang 2.10.31
Troepenmacht in Suriname            1900-1975      toegang 2.13.63
Ronde-Tafel-Conferentie Nederland-
Suriname-Curaçao                1945-1951      toegang 2.10.24
Ronde Tafel Conferentie West, serie H.     1951-1956      toegang: geen
Tienjarenplan/ontwikkelingshulp Suriname    1956-1975      toegang 2.10.20 en .22


3     Archieven van families of personen
J. Nepveu                  1719-1779       toegang 1.10.60
Fam. Copes van Cattenburch          1763-1824       toegang 2.21.39
A.F. Lammens                 1767-1847       toegang 2.21.183.45
Familie Gülcher               1784-1960       toegang 2.21.77
W.O. Bloys v. Treslong            1802-1804       toegang 1.10.07
Johannes van den Bosch            1807-1844       toegang 2.21.08
Familie van Lansberge            1807-1967       toegang 2.21.103
P.R. Cantz’laar               1812-1831       toegang 2.21.183.15
E.L. baron van Heeckeren van Waliën     1818-1838       toegang 2.21.83
J.H. Lance                  1822-1835       alleen op microfilm
Familie Marchant               1822-1956       toegang 2.21.117
B.C. de Savornin Lohman           1832-1946       toegang 2.21.149
J.F.A. Cateau van Rosevelt          1847-1891       toegang 2.21.229
A.H. Bots en A.G. Bots            1853-1868       toegang 2.21.31
H.J. Smidt                  1851-1921       toegang 2.21.26
J.H.R. van Schaik              1904-1960       toegang 2.21.151
R. van Lier                 1911-1986       toegang 2.21.257
Mr. H.L. de Vries              1946-1975       toegang 2.21.205.67

4    Archieven van particuliere ondernemingen en organisaties
Plantage Spieringshoek a.d. Commewijne    1819-1955       toegang 2.20.28
Nederlandsche Handel-Maatschappij       1824-1964       toegang 2.20.01                              2
Plantage ‘La Prosperité’             1823-1909           toegang 2.20.37.05
O.- en W.-Indische Opvoedingsmaatschappij     1851-1886           toegang 2.20.25
Stichting Culturele Samenwerking STICUSA     1948-1990           toegang 2.19.114
Prins Bernhardfonds Suriname           1955-1970           toegang 2.10.27.05

5    Collecties Aanwinsten
Verspreide West-Indische stukken         1614-1875           toegang 1.05.06
Aanwinsten Eerste Afdeling            15-19 eeuw
                           e    e
                                         toegang 1.11.01.01
Aanwinsten Tweede Afdeling            19-20 eeuw
                           e    e
                                         toegang 2.22.01 en .06

6     Kaarten
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe      16-19 eeuw
                           e    e
                                        toegang 4. VEL
Verzameling Buitenlandse Kaarten, aanvulling   16 19 eeuw
                           e-  e
                                        toegang 4.VELH
Dienst Hydrografie West-Indië           17–20 eeuw
                           e    e
                                       toegang 4.HYDRO131,132
Gedrukte kaarten Oost-Indië en West-Indië     19 20 eeuw
                           e-  e
                                        toegang 4. GKOW
Archief van de Topografische Dienst        ca.1900-1920         toegang 4.TOPO 19
Schakels met het verleden. 39 land-en zeekaarten van Suriname in facsimile. Amsterdam 1973
(Signatuur studiezaal F70 20)

7     Historische databases Suriname op internet
Op internet vindt u diverse sites betreffende Surinamers.
www. nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname
Hier vindt u twee databases met persoonsgegevens over vrijgelaten Surinaamse slaven en hun voormalige
meesters
1. Surinaamse manumissies ; hierin gegevens betreffende ca. 6.000 in de periode 1883-1863 vrijgelaten
   slaven, hun (vroegere) eigenaren en de borgen.
2. de database ‘emancipatie’ ; hierin informatie over de emancipatie in 1863 van ca. 4320 Surinaamse slaven en
   hun meesters, nadat Nederland de slavernij officieel had afgeschaft.
Interessant in dit verband is ook de site www.slavernijverleden.nl . Onder de titel ‘Afschaffing Slavernij 1863’ vindt
u een lijst met alle familienamen die in 1863 aan slavenfamilies in Suriname werden gegeven.
www.archief.nl/suriname/ Op deze site vindt u persoons- en gezinsgegevens betreffende uit Azië afkomstige
immigranten en hun nakomelingen, die als contractarbeider naar Suriname zijn gegaan. Het betreft:
a. de Hindostaanse database: met gegevens van Hindostanen die tussen 1873-1916 vanuit India (toen Brits Indië)
naar Suriname vertrokken
b. de Javaanse database: met gegevens van de Javanen die tussen 1890-1930 vanuit Indonesië (toen Nederlands-
Indië) naar Suriname vertrokken.
c. de Chinese database: met gegevens van Chinezen die tussen 1853-1873 naar Suriname vertrokken.
http://www.nationaalarchief.nl/koloniaal_suriname/ Op deze site zijn gegevens te vinden betreffende geboorten, trouwen en
overlijden van in hoofdzaak hervormde personen in de 17 en 18 eeuw. En van de zogenaamde boeroes. Dit was een groep
                                 e    e
migranten uit Nederland die vanaf 1845 boerenbedrijven tot ontwikkeling brachten.
8     Publicaties
PUBLICATIES VAN DE OVERHEID
- Gouvernementsblad van Suriname 1816-1974, met alfabetisch register 1816-1965 (met hiaten)
’s-Gravenhage 1959 Bijblad op het Gouvernementsblad van Suriname 1900-1974 (V 53).
- Verslagen van Bestuur en Staat van Suriname, Curaçao en de Nederlandse Antillen 1931-1952 ofwel Koloniale Verslagen. Zie
toegang 2.02.21.02.

BIBLIOGRAFIEËN
- Nagelkerke, G.A., Derkx, J. en Rolfes, I., Suriname. A bibliography 1940-1995. Department of Carribean Studies of the Royal
Institute of Linguistics and Anthropology. The Hague, Leiden 1980, 1990 and 1995 (3 delen).Signatuur studiezaal: S1C27-29.
- Nagelkerke, G.A, Literatuuroverzicht van Suriname, 1940 tot 1970 : literatuur, aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde te Leiden. KITVL Leiden, 1971 .Signatuur depot: 70 G 11.
- Nagelkerke, G.A., Bibliografisch overzicht van Indianen in Suriname 1700-1977,
KITVL Leiden, 1977. Signatuur depot: 47 F2
- Wagenaar, P., Hummelinck, L.J. van der Steen Bibliografie van Suriname Amsterdam [1972]
Signatuur studiezaal: S15 C26

ALMANAKKEN
- Nederlandsche Staatsalmanak voor iedereen. Handboek betreffende zaken en personen in betrekking tot Nederland en Koloniën
1900-1957. Signatuur depot: V 151
-Surinaamsche (staatkundige) Almanak, Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen, Den Haag 1792-1846 (met
hiaten). Signatuur depot: 53 A 10                                   3
- De Vraagbaak – Almanak voor Suriname 1925,1928. Paramaribo1925, 1928. (Voortzetting van: Surinaamsche almanak). Signatuur
depot: 53 A 11

OVERIGE WERKEN
- Benjamin, H.D., Snelleman Joh. F., Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indie, herdruk van de 1e uitgave Amsterdam, 1981.
Signatuur studiezaal: S 11 D 11
- Bruining, C.F.A., Voorhoeve J., en Gordijn W., Encyclopedie van Suriname, Amsterdam 1977
Signatuur studiezaal: S11 D13
- Bueno de Mesquita, J. en Oudschans Dentz, F., Geschiedkundige tijdtafel van Suriname bevattende een overzicht van de
voornaamste wetenswaardigheden … met het jaar 1613 tot en met het jaar 1924, in tijdsorde gerangschikt en voorzien van een
uitvoerige alphabetische klapper [Paramaribo 1925]. Signatuur depot: 60 E3
- Christiaans,P.A., het Evangelisch-Luthers doopregister van Paramaribo 1743-1809 (bronnenpublicatie) ’s-Gravenhage 1996.
Signatuur depot: H33 A13
- Geographische indeeling der plaatsen en plantages, (met alfabetisch register) z.pl. deel X a van de serie Publicaties Tweede
Algemeene Volkstelling Suriname 1950.
Welvaartsfonds Suriname 1954. Signatuur depot: 198 C32.
- Hassankhan, Maurits S., Hira, Sandew, Historische Database van Hindostaanse immigranten in Suriname 1863-1916, 1998.
Digitale versie te raadplegen in de studiezaal; de gedrukte versie staat in de handbibiotheek . Signatuur studiezaal: S 12 C 2 Zie
ook de infobladen 11 en 11a.
- Hove, Okke ten- en Dragtenstein, Frank, Manumissies in Suriname 1832-1863, in: Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse
samenlevingen, deel 14. Utrecht 1997.
 Signatuur depot: V 274.19
- Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie nr. 20 (1966) p. 230-242 en nr. 4 (1950),
p. 160-204. Signatuur depot: H36 F (zoekwijzers onderzoek West-Indië).
- Janssen, René en Hove, Okke ten-, m.m.v. Hoogbergen,W., Historisch-geografisch woordenboek van Suriname, Utrecht 1993, in:
Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse samenlevingen, deel 14. Signatuur studiezaal: S12 C1. Signatuur depot: V 274.14
- Kompagnie, Jan H., POP-gids. Personen op papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons-
en beroepsgroepen in het Nationaal Archief, Den Haag, z.j. Ter inzage op tafel in de toegangenruimte van de studiezaal.
- Naamboekje van de wel.ed.heeren der Hooge Indische Regering, gequalificeerde persoonen enz. op Batavia mitsgaders de
respective gouverneurs, directeurs, commandeurs… van Nederlands-India ... als mede alle Gouveneurs-Generaal sedert den jaare
1610, neevens de Hooge Regeeringe en andere collegien en bedienden op Suriname 1723-1794. Amsterdam 1723-1794 . Signatuur
depot: kast 386, 68 A1-F1: de jaren 1735-94; kast 387, 68 K1:de jaren 1726, 1736-38, 1744-46, 1749-51,1755, 1772
- Schiltkamp, J.A. en Smidt, J. Th. de- (red.), West Indisch Plakaatboek, 1. Suriname. Plakaten, ordonnantiën en andere wetten,
uitgegeven in Suriname, 1667-1816 (2 delen)
Signatuur depot: H27 F1-2Pubsur.doc/nov04
                                4

								
To top