ส่วนที่ 2 Database Design by g4509244

VIEWS: 598 PAGES: 103

									DBMS    Database Management System
    ส่วนที่ 2 Database Design

 บทที่ 4 โมเดลจาลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER-Diagram)
 บทที่ 5 รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normalization)
                                     4.2


วงจรชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล
Database Life Cycle : DBLC
         วิเคราะห์ความต้องการ
           Initial Study
  บารุงรักษา                ออกแบบฐานข้อมูล

  Maintenance                Database Design

  ใช้งานจริง                สร้างฐานข้อมูล

  Operation               Implement and Loading
         ทดสอบระบบฐานข้อมูล
         Testing and Evaluation
                      Database Management System
                                   4.3


  Database Life Cycle :DBLC
 Database Initial Study :วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 Data Design :ออกแบบฐานข้อมูล (Data Driven, Joint
 Data and Function-driven)
 Implementation and Loading :สร้างเป็นฐานข้อมูล
 Testing and Evaluation :ทดสอบฐานข้อมูลที่สร้าง
 Operation :ใช้งานฐานข้อมูล
 Maintenance and Evaluation :บารุงรักษาฐานข้อมูล                    Database Management System
  บทที่ 4
โมเดลจาลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
        (ER-Diagram)
                                4.5


Outline

 ประโยชน์ของการออกแบบฐานข้อมูล

 ขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูล

 ER-Diagram

 Map  ER to Relation                 Database Management System
                                     4.6


การออกแบบฐานข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร
 เป็นการวางแผนว่าจะเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในระบบงาน
 ไว้ในตารางใดบ้าง โดยยังคงมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลไว้ได้
 และสามารถเรียกดูข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อมาใช้งานได้ตามปกติ
 มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ โดยข้อมูลบาง
 ตัวอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่นๆหลายตัว อาจทาให้เกิดการเก็บ
 รายละเอียดของข้อมูลนั้นซ้าซ้อนกันได้
                       Database Management System
                                     4.7


  ขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูล
         1. Requirement Analysis

(ER-Diagram)    2. Conceptual Design   Database Designer           3. Logical Design
(Normalization)  4. Schema Refinement
           5. Physical Design      DBA

           6. Security Design
                      7. Maintenance
                       Database Management System
                                  4.8

    1. สารวจความต้องการใช้งาน
    (Requirement Analysis)
 เป็นขั้นตอนแรกที่สาคัญมากต่อระบบฐานข้อมูล
 จะรู้ความต้องการของผู้ใช้งานและระบบได้อย่างไร
                    Database Management System
                                    4.9


จะรู้ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างไร

 ศึกษาเอกสารที่ใช้ในระบบงานนั้นๆ
 การใช้แบบสอบถาม
 การพูดคุยกับผู้ใช้โดยตรง
 ข้อมูลที่เราจาเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบ
 ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย
  – ข้อมูลแต่ละตัวที่จาเป็นต้องใช้ในระบบงาน(Entity)
  – รายละเอียดของข้อมูลนั้น(Attribute)
  – ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้งหมด(Relationship)

                      Database Management System
                                     4.10


ตั้งคาถาม ถามระบบ

 วิธีที่จะตรวจสอบว่าความต้องการที่สารวจได้เพียงพอที่จะใช้งาน
 จริงแล้วหรือไม่ คือ ลองตั้งคาถามที่ต้องการดูว่าข้อมูลที่จะเก็บใน
 ฐานข้อมูลสามารถนามาใช้ตอบคาถามนั้นๆได้ทั้งหมดหรือไม่
 ถ้าตอบได้ ก็แสดงว่าเราไม่ได้ลืมเก็บข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ตัวอื่นอีก
                        Database Management System
                                  4.11

2. ออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด
(Conceptual Design)
 หลังจากได้ความต้องการแล้ว ก็จะทาการออกแบบเชิง
 แนวคิด(conceptual design)
 โดยใช้ตัวแบบข้อมูลเชิงแนวคิด (conceptual data
 model) เช่น ER-Model ในการออกแบบเค้าร่างเชิง
 แนวคิด
 ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้อง
    กาหนดเอนติติ้และแอตทริบิวต์
    กาหนดคอนสเตรนต์
    กาหนดความสัมพันธ์
 หลังจากได้เค้าร่างเชิงแนวคิดแล้ว ผู้วิเคราะห์ระบบจะ
 นาเค้าร่างเชิงแนวคิดไปยืนยันกับผู้ใช้ถึงความต้องการ
 ทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้หลงลืมความต้องการหรือ
 ข้อมูลบางส่วนไป             Database Management System
                              4.12

3. ออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะ
(Logical Design)
 เมื่อได้ออกแบบเค้าร่างเชิงแนวคิดที่ได้รับการ
 ยืนยันจากผู้ใช้แล้ว ก็จะจัดทาการออกแบบเชิง
 ตรรกะ (logical design) เพื่อออกแบบเค้าร่าง
 เชิงตรรกะ(logical schema) ให้เป็นไปตามตัว
 แบบข้อมูลของระบบการจัดการฐานข้อมูล
 เป็นขั้นตอนการแปลง ER-Diagram ไปเป็นตารางตาม
 Relational data Model


                 Database Management System
                                   4.13

 4. ปรับโครงสร้างข้อมูล
 (Schema Refinement)
 ตารางที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูลในระดับ   Logical ยัง
 ไม่ใช่ตารางที่เหมาะสาหรับนาไปเก็บข้อมูลจริง เนื่องจากอาจทาให้
 เกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล และปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการเพิ่ม
 ข้อมูล(Insert Anomaly)
 ขั้นตอนนี้ เป็นการปรับโครงสร้างตาราง โดยการทา
 Normalization ซึ่งจะทาให้ได้จานวนตารางมากขึ้นกว่าเดิม
 แต่ปัญหาต่างๆจะถูกกาจัดออกไป


                      Database Management System
                                     4.14

5. ออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ
(Physical Design)
 เป็นหน้าที่  DBA เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลเกิดประสิทธิภาพมาก
 ที่สุด
 การออกแบบในระดับนี้ เกี่ยวข้องกับการสร้างอินเด็กซ์
 (Index)และการเลือกโครงสร้างข้อมูลระดับภายใน
 (Internal View) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน
         ้
 ข้อมูลที่เกิดขึนบ่อยๆ เช่น สร้างอินเด็กซ์ที่คอลัมน์ซึ่งมักถูกใช้
          ่
 กาหนดเป็นเงือนไขในการดึงข้อมูล


                        Database Management System
                                4.15

6. ควบคุมการนาไปใช้
(Security Design)
                  DBA จะ
 เป็นการกาหนดสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่
 กาหนดขึ้นตามความเหมาะสมและความต้องการของ
 ผู้ใช้งาน
                   Database Management System
                                 4.16

7. การบารุงรักษาระบบ
(Maintenance Database System)
 เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญกับระบบมาก
 เมื่อระบบทางานช้าลง ต้องตรวจสอบ
 เมื่อพบข้อผิดพลาดจากข้อมูลที่เก็บ
 เมื่อความต้องการของระบบหรือผู้ใช้เปลี่ยนไป
 เมื่อนโยบายขององค์กรเปลี่ยนไป
 การสารองข้อมูล เมื่อไร backup / การกู้คืนข้อมูล
 การป้องกันไวรัสทุกชนิด โจรกรรมข้อมูล                    Database Management System
                                  4.17


การออกแบบฐานข้อมูล
 เป็นเรื่องที่สาคัญมาก เพราะมีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งาน
 ควรออกแบบอย่างรอบคอบ
 โดยต้องทาความเข้าใจในระบบงานก่อน
 เพื่อให้การออกแบบถูกต้องและครอบคลุมงานของระบบทั้งหมด
 ป้องกันการแก้ไขภายหลังหรือป้องกันความซ้ซ้อนของงานที่
 ออกแบบ                      Database Management System
                                 4.18


 Entity Relationship Data Model
 โดย ดร.ปีเตอร์ เชนน์ ราวปี ค.ศ. 1976
 ER data model จัดเป็น conceptual data model ที่ใช้ออกแบบ
 ฐานข้อมูลได้อย่างอิสระ ไม่ต้องคานึงถึงว่าจะใช้ DBMS ชนิด
 ไหน ยี่ห้ออะไร ด้วยคุณสมบัติเด่นนี้ทาให้ ER-model เป็นที่
 นิยมใข้งานกันมากในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
 ผลการออกแบบด้วย ER-model สามารถแสดงด้วยรูปภาพ หรือ
 ER-Diagram
 นักวิเคราะห์และออกแบบสามารถใช้ ER-Diagram เสมือนเป็น
 เครื่องมือในการอธิบายองค์ประกอบ(Basic Structure) และ
 ข้อกาหนดเงื่อนไข(Integrity constraint) ของฐานข้อมูล
                     Database Management System
                               4.19


Entity Relationship Data Model(ต่อ)
นา ER-Diagram ไปใช้ทบทวนยืนยันความเข้าใจที่
 ถูกต้องกับ user ของระบบงานได้ เพราะ ER-Diagram
 ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายเข้าใจได้ง่าย
เมื่อได้ ER-Diagram ที่ถูกต้องเหมาะสมกับระบบงานแล้ว
 และทราบแล้วว่าจะใช้ DBMS ชนิดใด จึงจะทาการแปลง
 (Mapping) ให้ได้เป็น Logical schema ที่ตรงกับ DBMS


                  Database Management System
                           4.20


Basic Structure
องค์ประกอบของโครงสร้างข้อมูล โดย ER-
 model ประกอบด้วยโครงสร้างดังนี้
 Entity

 Relationship

 Attribute

 Primary  Key

               Database Management System
                                 4.21Entity
    ี้
 เอนติต(Entity)
 – สิ่งที่มีอยู่ในขอบเขตของระบบที่เราสนใจ อาจเป็น สิ่งของ
  คน สถานที การกระทา เหตุการณ์ โดยแต่ละเอนติตี้จะเก็บ
  เรื่องเดียวกัน
 – เช่น นักศึกษา , รถยนต์, หนังสือ, การทาผิด,
  เพลง, การเช่า ,ประวัติการทางาน, การประมูล,
  การสัมมนา, น้าตก , บ้านเช่า เป็นต้น


                    Database Management System
                                           4.22  Attribute
 ลักษณะหรือคุณสมบัติที่นามาใช้อธิบายสิ่งต่างๆ(Entity)       และความสัมพันธ์
 ต่างๆ(Relationship) ในระบบงาน
 เช่น attribute ที่นามาอธิบาย Entity ของ ลูกค้า ในระบบงานขายสินค้า
  – ชื่อ สกุล ที่อยู่ รายได้ สถานภาพ อาชีพ
 เช่น attribute ที่นามาอธิบาย Entity ของ การลดราคา ในระบบงานแสดงสินค้า
  – ครั้งที่ วันที่เริ่มต้น วันสุดท้าย ชื่อสถานที่จัดงาน
 เช่น attribute ที่นามาอธิบาย Relationship ของซื้อสินค้า ในระบบงานขาย
 สินค้า
  – วันที่ซื้อ วันที่ต้องการส่งสินค้า จานวนที่ซื้อสินค้า
                              Database Management System
                              4.23


 Relationship

ความสัมพันธ์ระหว่าง entity ต่างๆ ซึ่งเปรียบเทียบ
 ได้กับกริยาโครงสร้างของ 1 ประโยค โดยทั่วไป
 ประกอบด้วย ประธาน กริยา กรรม
 – ประธาน และ กรรม เป็นคานาม เปรียบเป็น Entity
 – กริยาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกรรม
  เปรียบเป็น Relationship
เช่น นักศึกษา 1 คน เรียนได้หลายๆวิชาใน 1เทอม
                  Database Management System
                               4.24


Degree of Relationship

 Degree ของชนิดความสัมพันธ์ คือ จานวนของ
 ชนิดของ entity ที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์นั้น
 – Unary (Recursive) Relationship
  ความสัมพันธ์ภายใน  entity เดียวกัน
 – Binary Relationship
  ความสัมพันธ์ระหว่าง  2 entities
 – Ternary Relationship
  ความสัมพันธ์ระหว่าง  3 entities

                  Database Management System
                                    4.25


   ตัวอย่าง ของ Degree of Relationship

Unary     m                  นักศึกษา
    พนักงาน         หัวหน้างาน       M
        1                  ลงทะเบียน

                             M
Ternary      อาจารย์             วิชาเรียน
           M

                          Binary
  วิชาเรียน  M
          สอน    M
                 หนังสือ
                       Database Management System
                                   4.26    Cardinality of Relationships
  จานวน entity ต่อ entity ในความสัมพันธ์


  – One to One relationship (1 to 1)
  – One to Many relationship (1 to M)
  – Many to Many relationship (M to M)


                       Database Management System
                       4.27


Mapping Cardinalities
  One to one    One to many
          Database Management System
                       4.28

Mapping Cardinalities
  Many to one   Many to many


          Database Management System
                                        4.29


  One to One Relationship
 ความสัมพันธ์ที่แต่ละแถวของข้อมูลในเอนติตี้แรก สามารถจับคู่กับ
 ข้อมูลในเอนติตี้ที่สองได้เพียงแถวเดียวเท่านั้น
 เช่น ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย             1             1
       อาจารย์      เป็นคณบดี           คณะ
  – อาจารย์ 1 คน เป็นคณบดีได้เพียง 1 คณะ และ
                          ้
  – แต่ละคณะ มีอาจารย์ที่เป็นคณบดีได้คนเดียวเท่านัน                            Database Management System
                                            4.30


  One to Many
 ความสัมพันธ์ที่แต่ละแถวของข้อมูลในเอนติตี้แรก สามารถจับคู่กับ
 ข้อมูลในเอนติตี้ที่สองได้มากกว่าหนึ่งแถว
 เช่น ระบบสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า               1              M
        ลูกค้า           สั่งซื้อ        ใบสั่งซื่อ
           ่
  – ลูกค้า 1 คนสังซื้อใบสั่งซื้อได้หลายใบ และ
  – ใบสั่งซื้อแต่ละใบ ถูกสั่งซื้อจากลูกค้าเพียงคนเดียว                               Database Management System
                                             4.31


  Many to Many
 ความสัมพันธ์ที่แต่ละแถวของข้อมูลในเอนติตี้แรก สามารถจับคู่กับข้อมูลในเอน
 ติตี้ที่สองได้มากกว่าหนึ่งแถว
 และในทางกลับกันข้อมูลแต่ละแถวของฝั่งเอนติตี้ที่สองก็สามารถจับคู่กับข้อมูลใน
 เอนติตี้แรกได้มากกว่าหนึ่งแถว
 เช่น ระบบสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
               M               M
        สินค้า           ถูกสังซื้อ
                        ่           ใบสั่งซื้อ


                      ้
  – สินค้า 1 อย่าง ถูกสั่งซื้อตามใบสั่งซือได้หลายใบ และ
  – ใบสั่งซื้อ 1 ใบสั่งซื้อสินค้าได้หลายอย่าง
                                Database Management System
                           4.32


Primary Key

 Attributeหรือ กลุ่มของ attribute ที่แสดง
 เอกลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ดังนั้นสิ่ง
 ต่างๆ จะมีค่า primary key ไม่ซ้ากันเสมอ
               Database Management System
                                    4.33


 สัญลักษณ์ของ ER Model
          สัญลักษณ์         ความหมาย
 สี่เหลี่ยมผืนผ้า         เอนติตี้

                 เอนติติ้แบบอ่อน
                 (Weak Entity)
                 ความสัมพันธ์ER-Model ตามแบบของ Peter Pin Shan Chen

                        Database Management System
                            4.34


สัญลักษณ์ของ ER model(ต่อ)
   สัญลักษณ์       ความหมาย
         ความสัมพันธ์แบบอ่อน
         (Weak Relationship)
         แอตทริบิวต์

         แอตทริบิวต์ที่เป็น primary key
               Database Management System
                            4.35


สัญลักษณ์ของ ER Model(ต่อ)
   สัญลักษณ์          ความหมาย
         แอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า

         แอตทริบิวต์ประกอบ (แอตทริบิวต์
         ด้านบนเป็นส่วนประกอบของแอตทริบิวต์
         ด้านล่าง)

         Partial Key เป็น key ของ
         weak entity ซึ่งค่า partial
         key ซ้ากันได้
                Database Management System
                                 4.36


สัญลักษณ์ของ ER model(ต่อ)
   สัญลักษณ์            ความหมาย
            ดีไรฟ์แอตทริบิ่วต์(derived attribute)
            เก็บผลของการคานวณหรือแปลงค่ามาจากแอตทริ
            บิวเดิม

                   ี่
            ความสัมพันธ์ทข้อมูลทุกๆแถวในเอนติติ้ E2
            สามารถจับคู่ได้กับข้อมูลแถวใดแถวหนึ่งของ
 E1    R   E2  E1 ได้ เรียกว่า ข้อมูลใน E2 เป็น total
            participation กับ E1                    Database Management System
                                4.37


สัญลักษณ์ของ ER model(ต่อ)
   สัญลักษณ์           ความหมาย
            ความสัมพันธ์ที่ข้อมูลทุกๆแถวในเอนติติ้
 E1    R   E2  E1 สามารถจับคู่ได้กับข้อมูลแถวใด
            แถวหนึ่งของ E2 ได้เรียกว่า ข้อมูลใน
            E2 เป็น partial
            participation กับ E1
                   Database Management System
                                      4.38


Participation Constraint
 เงื่อนไขการมีส่วนร่วม  คือ จานวนต่าสุดของ
 entity ที่อีก entityหนึ่งมีความสัมพันธ์ด้วย มี 2
 แบบคือ
 – Total Participation
     การที่   entity หนึ่งentity จะต้องมีความสัมพันธ์กับentity
       อื่นอย่างน้อยหนี่ง entity เช่น อาจารย์ทุกคนต้องสังกัด
                              ้
       อย่างน้อยใน หนี่งคณะ เป็นต้น การมีส่วนร่วมทังหมดจะ
                           ่
       แสดงด้วยเส้นคู่ทางด้านชนิดของentityทีทุกentity ใน
       ชนิดนั้นต้องเข้าร่วมในความสัมพันธ์

  อาจารย์     M   สังกัด   1    คณะ
                         Database Management System
                                   4.39


Participation Constraint(ต่อ)
 – Partial Participation
      ่
    การทีentity   หนึ่งentity มีความสัมพันธ์กับentity อื่น
    อย่างน้อยศูนย์entity คือในชนิดของentity เดียวกันอาจมี
           ่
    บางentity ทีมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์นั้น ในขณะที่บาง
            ี
    entity ที่ไม่มส่วนร่วมในความสัมพันธ์นั้นเลย เช่น แผนก
    บางแผนกไม่มีพนักงานสังกัดเลย และบางแผนกอาจมี
    พนักงานสังกัดหลายคน
    การมีส่วนร่วมบางส่วนจะแสดงโดยใช้เส้นเดียวด้านชนิด
    ของentity ที่บางentityในชนิดนั้นมีส่วนร่วมใน
    ความสัมพันธ์ เช่น เส้นเดียวจากentity แผนก

 อาจารย์   M   สังกัด   1    แผนก
                      Database Management System
                                    4.40


 ประเภทของ attribute
 Simple    Attribute คือ แอตทริบิวที่เก็บค่าได้เพียงค่าเดียว
 เท่านั้น เช่น รหัสลูกค้า ลูกค้า 1 คนมีรหัสลูกค้าได้หมายเลขเดียว
 Multi-valued attribute คือ แอตทริบิวต์ที่เก็บค่าได้ตั้งแต่
 1 ค่าขึ้นไป เช่น เบอร์โทรศัพท์ ของลูกค้า มีทั้งเบอร์
 บ้าน เบอร์มือถือ เป็นต้น


     ลูกค้า      เบอร์โทรศัพท์

                       Database Management System
                                     4.41


 ประเภทของแอตทริบิวต์(ต่อ)
 Composite    attribute คือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยแอ
 ตทริบิวต์หลายตัวมารวมกันจึงให้ความหมายที่ชัดเจน

        จังหวัด
                  ชื่อ
ถนน                      สกุล
             อาเภอ
                   ่
                  ชือ-สกุล
   ที่อยู่

             ลูกค้า
                         Database Management System
                                   4.42


 ประเภทของแอตทริบิวต์(ต่อ)
 Derived  attribute คือ แอตทริบิวต์ที่เก็บผลการคานวณหรือ
 แปลงค่ามาจากแอตทริบิวต์อื่นๆ เช่น จานวนเงิน(ราคา*จานวน)               จานวนพนักงาน

      แผนก
                รหัสแผนก


                      Database Management System
                                    4.43


Weak Entity
 Weak  entity ต้องมีคุณสมบัติ 2 ข้อ คือ
 1. ไม่มี Primary Key มีเพียง partial key (ซึ่งเป็นค่าที่
  ซ้ากันได้) ดังนั้นนาเอา partial key ไปรวมกับ
  Primary key ของ Strong Entity ก็จะเป็นค่าที่ไม่ซ้า
  ได้
 2. Weak entity ต้องมีความสัมพันธ์กับ Strong Entity
  อย่างน้อย 1 entity คือ ลักษณะของการขึ้นต่อกัน คือ การที่เอนติตี้
  หนึ่งจะเกิดขึ้นได้นั้น ขึ้นกับอีกเอนติตี้หนึ่งว่าปรากฏอยู่หรือไม่                       Database Management System
                                                 4.44


    Weak Entity (ต่อ)
    ตัวอย่าง   เอนติตี้พนักงานและเอนติตี้ญาติ ถ้าไม่มีเอนติตี้พนักงาน
     เอนติตี้ญาติก็จะไม่เกิดขึ้น
       – เอนติตี้ญาติ เป็น Weak Entity
       – เอนติตี้พนักงาน เป็น Entity                      ลาดับที่
รหัสพนักงาน

         พนักงาน       1
                          มี      M      ญาติ
   -ญาติ เป็น weak entity ที่ไม่มี primary key โดยคุณสมบัติ ลาดับที่ มีค่า
   ซ้ากันในรีเลชั่น ญาติ เพราะคุณสมบัติ ลาดับที่ มีค่าซ้าๆ กันได้ในหลายญาติ เช่น
        ลาดับที่ 1 เป็นญาติ นายขาว และลาดับที่ 1 เป็นญาติ นายแดง
   -ฝั่งชนิดของentity ญาติ เป็นแบบ Total Participation       Database Management System
Weak Entities(ต่อ)
                   รหัสวิชา
     วิชา
      1             ชื่อวิชา
                           ปี-ภาค
    เปิดสอน        รหัสการเปิดสอน
                             กลุ่ม
      M
                    เวลาเรียน
   วิชาที่เปิดสอน

ชื่อวิชา(รหัสวิชา, ชื่อวิชา)
วิชาที่เปิดสอน(รหัสวิชา*, ปี-ภาค, กลุ่ม, เวลาเรียน)
                                          4.46


 ตัวอย่าง Recursive Relationships

    การลงทะเบียนบางวิชา จะต้องเรียนวิชาอื่นมา 1 วิชา
 ตัวอย่าง
 (one to one)

            วิชาที่ลงทะเบียน
         1

        Course             Precond.


         1    วิชาที่ต้องผ่านก่อน

 Course(CourseID, CourseName, Unit, PrecondCourseID*)

                             Database Management System
                                   4.47


Recursive Relationships(ต่อ)
CourseID  CourseName         Unit  PrecondCourseID*

      Database Management    3   4122202
4123601
      System
4122202  Introduction to Database  3

4121202  Programming and      3
      algorithm
4122101  Programing Language 1   3   4121202
                       Database Management System
  ตัวอย่าง Recursive Relationships
  ตัวอย่าง การลงทะเบียนบางวิชา จะต้องเรียนวิชาอื่นมา 1 วิชาหรือหลายๆ
  วิชา (many to many)
               วิชาที่ลงทะเบียน
           m

          Course             Precond.

               วิชาที่ต้องผ่านก่อน
           m

     Precondition(CourseID, PrecondCourseID)
     Course(CourseID , CourseName, Unit)
Recursive Relationships(ต่อ)
Course
 CourseID        CourseName   Unit
 4123601  Database Management System  3
 4122202  Introduction to Database   3
 4121202  Programming and algorithm  3
 4122101  Programing Language 1    3
Precondition
 CourseID   PrecondCourseID
 4123601    4122202

 4123601    4122101
 4121202    4121101
 4122101    4121202
ตัวอย่าง Recursive Relationships
  ตัวอย่างพนักงานที่เป็นหัวหน้า 1 คน มีลูกน้องได้หลายคน ทั้ง
  หัวหน้าและลูกน้องก็เป็นพนักงานทั้งคู่ (one to many)

               หัวหน้า
         1

        Employees        Manage

              ลูกน้อง
         m

  Employees( EmpID, EmpName, BirthDate, MangerID*)
  ตัวอย่าง Ternary Relationships

                  3 เอนติตี้
 เป็นความสัมพันธ์ที่มีเอนติตี้ที่เกี่ยวข้อง
          ี
 เช่นความสัมพันธ์ดกรี 3 ของความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ขาย โครงการ
 สินค้า
  – เนื่องจากผู้ขายสามารถขายสินค้าให้กับโครงการใดก็ได้
   ตัวอย่าง Ternary Relationships

       รหัสโครงการ
                  โครงการ
                                  รหัสสินค้า
รหัสผู้ขาย
                    M


          ผู้ขาย  M
                  สาหรับ   M
                           สินค้า

                      จานวนผู้ขาย-โครงการ-สินค้า(รหัสผู้ขาย, รหัสโครงการ, รหัสสินค้า, จานวน)
 ตัวอย่าง Ternary Relationships
   ID1
        E1
               ID3
        1
ID2
                R (ID3, ID2, ID1)
   E2  M
        R  M  E3   ID1
        E1
               ID3
        M
ID2
   E2  M
        R  M  E3   R (ID3, ID2, ID1)
                                   4.54


 Aggregation
  Treat   aggregation as any other entity type


 Physician  M
         Treat  M  Patient

         M
Treatment
           Us    Physician(…), Patient(…), Drug(…)
           e
           M    Treat (PhysicianID, PatientID)
               Use(PhysicianID, PatientID, DrugID)
         Drug

                       Database Management System
หลักการแปลง ER เป็นรีเลชั่น
1.  ให้แปลงเอนติติ้ทุกตัวเป็นรีเลชั่น และแปลงแอตทริบิวต์
   ทุกตัวของเอนติตี้ให้เป็นแอตทริบิวต์ของรีเลชั่น


     Customer      CusID

             CusName
CusAdd   CusSurName


 Customer(CusID, CusName, CusSurName, CusAdd)
 หลักการแปลง ER เป็นรีเลชั่น(ต่อ)
 2. เพิ่มแอตทริบิวต์ให้กับรีเลชั่น
   2.1 ถ้าความสัมพันธ์เป็นแบบ 1 to 1 ให้นา pk ของรีเลชั่นฝั่งใดฝั่ง
      หนึ่งไปอยู่ในรีเลชั่นของอีกฝั่งหนึ่ง
   **ต้องให้ค่าในแอตทริบิวใหม่เป็น Null น้อยสุดหรือไม่มี
              1           1
       Teacher         เป็นคณบดี     Faculty

                 ThName            FacName
 ThID                        FacID
         ThSurName

Teacher(ThID, ThName, ThSurName)
Faculty(FacID,FacName,ThID*)
                           4.57
Teacher(ThID, ThName, ThSurName)
Faculty(FacID,FacName,ThID*)


Teacher(ThID, ThName, ThSurName,FacID*)
Faculty(FacID,FacName)


              Database Management System
ThID  ThName      ThSurName                 4.58

 001  ผศ.วาสนา       ใจดี
 034  อ.สมคิด       ใจดี
 253  รศ.ฉลาด       ใจดี
 333  ผศ.สมาธิ       ใจดี
 111  อ. ดุษฎี       ใจดี
 002  อ. ประสงค์      ใจดี
 003  อ. ปรานี       ใจดี
       FacID   FacName       ThID*
           1  วิทยาศาสตร์     001
           2  มนุษย์        034
           3  วิทยาการจัดการ    253
           4  ครุศาสตร์      333
           5  เทคโนโลยีอุตฯ     111
                     Database Management System
ThID   ThName          ThSurName     FacID       4.59

 001   ผศ.วาสนา           ใจดี      1
 034   อ.สมคิด           ใจดี      2
 253   รศ.ฉลาด           ใจดี      3
 333   ผศ.สมาธิ           ใจดี      4
 111   อ. ดุษฎี           ใจดี      5
 002   อ. ประสงค์          ใจดี
 003   อ. ปรานี           ใจดี
    FacID   FacName
      1   วิทยาศาสตร์
      2   มนุษย์
      3   วิทยาการจัดการ
      4   ครุศาสตร์
      5   เทคโนโลยีอุตฯ
                        Database Management System
                              4.60


   หมายเหตุ

กรณีที่เป็น Total Partial Relationship
นา PK ของด้านที่เป็น Partial Relationship
ไปเป็น FK ของด้านที่เป็น Total Relationship
                 Database Management System
  หลักการแปลง ER เป็นรีเลชั่น(ต่อ)
  2. เพิ่มแอตทริบิวต์ให้กับรีเลชั่น
    2.2 ถ้าความสัมพันธ์เป็นแบบ 1 to Mให้นา pk ของรีเลชั่นฝั่งที่เป็น
      1ไปอยู่ในรีเลชั่นของฝั่งที่เป็น M


CusName           1           M
       Customer         สั่งซื้อ      Orders

                 ReqDate      OrderDate
  CusID                              OID
         CusSurName

 Customer(CusID, CusName, CusSurName)
 Orders(OID,OrderDate, ReqDate ,CusID*)
  หลักการแปลง ER เป็นรีเลชั่น(ต่อ)
  2. เพิ่มแอตทริบิวต์ให้กับรีเลชั่น
    2.3 แอตทริบิวต์ที่อยู่บนความสัมพันธ์ จะนาไปใส่ในรีเลชั่นใด ก็ขึ้นอยู่
      กับว่าเมื่อใส่ลงในรีเลชั่นนั้นแล้ว จะมีบางแถวหรือไม่มีแถวข้อมูลใดเลยที่มี
       ค่าในแอตทริบิวต์เป็น Null

CusName             1            M
       Customer            สั่งซื้อ       Orders

                   ReqDate       OrderDate
  CusID                                   OID
          CusSurName

 Customer(CusID, CusName, CusSurName)
 Orders(OID,OrderDate, ReqDate ,CusID*)
หลักการแปลง ER เป็นรีเลชั่น(ต่อ)
   3. สร้างรีเลชั่นใหม่สาหรับความสัมพันธ์แบบ M to M
    โดยสร้าง PK ได้จาก การนาเอา PK ของแต่ละรีเลชั่น
    มาประกอบกัน หรือ สร้างแอตทริบิวส์ขึ้นมาใหม่
                            Discount

 PName             M            M
        Products        รายการสั่งซื่อ      Orders

                  Amount       UnitPrice
   PID                                OID
            Price
 Product(PID, PName, Price)
 Orders(OID,OrderDate, ReqDate ,CusID*)
 OrderDetail(OID*, PID*, Discount, Amount, UnitPrice)
                                    4.64

   ตัวอย่าง สร้าง primary key ใหม่

 รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล   เกรด   รหัสวิชา      กลุ่ม


           M         M
   นักศึกษา        ลงทะเบียน        วิชา

นักศึกษา (รหัสนักศึกษา,ชื่อ-นามสกุล)       ชื่อวิชา
วิชา (รหัสวิชา,กลุ่ม,ชื่อวิชา)
ลงทะเบียน (รหัสการลงทะเบียน,รหัสนักศึกษา*,รหัสวิชา*,กลุ่ม*,เกรด)
                       Database Management System
หลักการแปลง ER เป็นรีเลชั่น(ต่อ)
4. สาหรับเอนติติ้ที่มีแอตทริบิวต์แบบหลายค่า
          ที่มีแอตทริบิวต์แบบหลายค่านั้น
 ให้สร้างรีเลชั่นเพิ่ม
 PK ของรีเลชั่นใหม่เกิดจาก PK ของรีเลชั่นเดิมประกอบกับ แอตทริบิวต์ที่
 เกิดจากแอตทริบิวแบบหลายค่า
      CusName     Customer      CreditNum


          CusID
           CusSurName
 Customer(CusID, CusName, CusSurName)
 CusCredit(CusID*, CreditNum)
                                  4.66


      หากพบ multivalued attribute ควรแยกออกมา
      เป็น composite attribute

           ชื่อ    นามสกุล

   รหัส            เบอร์โทรศัพท์
         พนักงาน

พนักงาน(รหัส,ชื่อ,นามสกุล,เบอร์โทรศัพท์1,เบอร์โทรศัพท์2)

                     Database Management System
 หลักการแปลง ER เป็นรีเลชั่น(ต่อ)
 5. สาหรับเอนติตี้แบบอ่อน ให้สร้างเป็นรีเลชั่น และมี PK ที่มาจาก PK ของรี
  เลชั่นหนึ่งรวมกับ PK ของเอนติตี้แบบอ่อน


              1       M    Invoice
       Invoice        has       Detail

  Inv no     Date               Line

Invoice(Inv no, Date)
InvoiceDetail( Inv no* ,Line)
                                 4.68

Mulitvalued Attributes
และการแปลงเป็นรีเลชั่น
  Phone
       Faculty Member     Degrees
  Name

FACULTY_MEMBER (Name, Phone)
FACULTY_DEGREES (Name*, Degree)   Faculty Member      has    Degree


                     Degree
                     Database Management System
                                       4.69

  EER model
  (Enhanced Entity Relationship Model)
  เป็น Model ที่นาแนวคิดของ ER Model มาเพิ่มเติมในเรื่อง

1. ความสัมพันธ์แบบ Superclass/Subclass    หรือ
 Supertype/Subtype
2. แนวคิดของ Generalization/Specialization ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้
 ในการสร้างความสัมพันธ์ของ Entity ที่เป็น
 Superclass/Subclass รวมทั้งการถ่ายทอดคุณสมบัติ (Attribute
 Inheritance)

  เหมาะที่จะนามาใช้กับระบบงานทางธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งจะช่วยลด
  ความซับซ้อนของข้อมูล การเขียน Model ทาได้ง่าย
                           Database Management System
                                               4.70


  EER model
  Superclass คือ รูปแบบของ Entity ที่เป็นต้นแบบของ Entity อื่นๆ โดย
  Superclass จะประกอบไปด้วย Subclass ต่างๆ

                  ุ     ่
  Subclass คือ Entity ที่มีคณสมบัติบางอย่างทีแตกต่างจากสมาชิกของSubclass
  ด้วยกัน แต่จะมีคุณสมบัติพื้นฐานตาม Superclass

  ตัวอย่าง : Entity พนักงาน เป็น Superclass ประกอบด้วยข้อมูล รหัสพนักงาน,ชื่อ
  ,วันที่เริ่มทางาน
  Entity นี้ประกอบด้วย Subclass คือ
      - ผู้บริหาร จะมีข้อมูลเฉพาะ คือ รถและเงินเดือนประจาตาแหน่ง - ผูเ้ ชี่ยวชาญ จะมี
  ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับความชานาญและค่าตอบแทน
      - พนักงานแรงงาน จะมีข้อมูลเฉพาะ คืออัตราค่าจ้างรายวัน
  ข้อมูลของ Entity ที่เป็น Subclass จะต้องมีข้อมูลทั้งหมดจากSuperclass

                                Database Management System
                    Superclass/Subclass               4.71


         รหัสพนักงาน
                             วันทีเ่ ริ่มงาน
                   Employee
      ชื่อพนักงาน
     Manager           Specialist            Labor

-รถประจาตาแหน่ง         -ความชานาญ
                                -ค่าจ้างรายวัน
-เงินเดือนประจาตาแหน่ง     - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ


                               Database Management System
                                 4.72

การถ่ายทอดคุณสมบัติ
(Attribute Inheritance)
- Subclass จะรับถ่ายทอดคุณสมบัติทุกๆอย่างจาก
 Superclass
- ทาให้ไม่ต้องกาหนด Attribute ซ้าซ้อนใน Subclass

- ตัวอย่าง : Subclass ผู้บริหาร,ผู้เชี่ยวชาญและพนักงาน
 แรงงาน จะได้รับถ่ายทอดคุณสมบัติทุกๆอย่างจาก
 Superclass Employee

                     Database Management System
                                       4.73


 Generalization
                      ่
• เป็นกระบวนการจัดการกับ Entity ทีเป็นแม่แบบ เพื่อใช้กาหนดลักษณะที่
 เหมือนกันหรือร่วมกัน วิธีการนี้เป็นวิธีแบบล่างขึ้นบน
 (Bottom-Up Approach) ด้วยการมองหาสิ่งที่เหมือนกันใน
 Subclass เช่น การพิจารณา Entity ที่เป็น Subclass คือ
 ผู้บริหาร, ผู้เชี่ยวชาญและพนักงานแรงงาน ว่ามีลักษณะอะไรที่เหมือนกัน เพื่อ
 ออกแบบ Entity ที่เป็น Superclass คือ Employee ซึ่งมีข้อมูล
 ร่วมกัน คือ รหัสพนักงาน ชื่อและวันที่เริ่มทางาน
• จะกาหนดซับคลาสก่อน แล้วค่อยหาว่าซับคลาสทั้งหมดนั้นมีแอตทริบิวต์อะไร
 ที่เหมือนกันบ้าง
                          Database Management System
                                      4.74Specialization
• เป็นกระบวนการจัดการกับ Entity ที่มีความแตกต่างกันในกลุ่มของ
 สมาชิกซึ่งขึ้นกับ Superclass วิธีนี้เป็นวิธีแบบบนลงล่าง (Top-
 Down Approach) ด้วยการมองจุดที่แตกต่างกันระหว่าง
 Subclass เช่น Superclass Employee ประกอบด้วยพนักงานที่
                         ่
 เป็นผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและพนักงานแรงงาน ซึงมีรายละเอียด
 เฉพาะตามประเภทพนักงาน

   ่    ่
• เครืองหมายทีใช้แสดงความสัมพันธ์ของ Superclass/Subclass
  • เครื่องหมาย U แสดงว่า Subclass เป็น Subset ของ Superclass
  • จุดเชื่อมต่อ คือ วงกลม
  • เส้นที่ลากจาก Superclass มายัง Subclass คือ เส้นที่ถ่ายทอดคุณสมบัติ
                         Database Management System
                                     4.75


  ตัวอย่าง ธุรกิจมีการว่าจ้างพนักงาน
โดยมีพนักงานที่แตกต่างกัน 3 ประเภท คือ
 1. Hourly Employees – พนักงานรายชั่วโมง

  2. Salary Employees – พนักงานประจา ได้รับเงินเดือน

  3. Consultants – ที่ปรึกษา ได้รับเงินพิเศษ

โดย Attribute ที่สาคัญของพนักงานแต่ละประเภท ประกอบด้วย
 Hourly Employee (Emp_no, Emp_name, Address,
 Date_hired, Hourly_Rate)
 Salary Employee (Emp_no, Emp_name, Address,
 Date_hired, Annual_Salary)
 Consultant ( Emp_no, Emp_name, Address,
 Date_hired, Contract_No, Billing_Rate)
                         Database Management System
                                      4.76
       Emp_no     Emp_name      Address
                         Date_hired
               Employee
                 d
          U          U
               U

 Hourly         Salary           Consultant
 Employee        Employee


Hourly_rate      Annual_Salary    Contact_no     Billing_Rate

                         Database Management System
                                            4.77

  สร้าง EER model
  ตามหลักการ specialization
                                    ตาแหน่ง
 รหัสพนักงาน             พนักงาน

    ชื่อพนักงาน            ชนิดค่าตอบแทน
                     d
   เงินเดือน       เงินเดือน                อัตราค่าแรงต่อชม.
                         รายชั่วโมง


      ่
  พนักงานทีได้รับ เงินเดือน               ่
                         พนักงานทีได้รับค่าตอบแทนเป็น
                              ชั่วโมง


                  ่
พนักงานได้รับค่าจ้างเป็นแบบใดแบบหนึง              Database Management System
                           4.78


แปลง EER เป็น relation

 แบ่ง  4 กรณี
 – แปลงได้ 1 ตาราง โดยนาแอตทริบิวต์ของ
  subclass ทุกตัว จับมาไว้ในตารางของ
  superclass
 – แปลงได้ตารางเท่ากับจานวนของ subclass
  โดยนาแอตทริบิวต์ของ superclass ทุกตัว
  ไปรวมกับแอตทริบิวต์ของแต่ละ subclass

               Database Management System
                           4.79


แปลง EER เป็น relation

 แบ่ง  4 กรณี
 – 3.แปลงได้ตารางเท่ากับจานวน superclass
  และsubclass โดยตารางที่เป็น superclass
  จะมีแอตทริบิวต์ของตัวมันเอง แต่สาหรับ
  subclass ให้นา pk ของsuperclass ไป
  รวมไว้ยังแต่ละ subclass ด้วย               Database Management System
                               4.80


แปลง EER เป็น relation
 แบ่ง  4 กรณี
 – 4.ใช้ได้กับความสัมพันธ์ superclass-
  subclass แบบ overlapped
   แปลงตารางได้เพียงตารางเดียวเท่านั้น คือ ตาราง
   ที่เกิดจาก superclass โดยนา attribute ทุกตัว
   มาจาก subclass
   และเพิ่ม attribute ใหม่ ให้มีจานวนเท่ากับ
   subclass เพื่อเก็บ flagของsubclass


                  Database Management System
                                                  4.81


  การแปลงเป็นรีเลชั่น
  ทาได้ 2 วิธีคือ
   – วิธี 1 แปลงเป็น 3 รีเลชั่น คือ
      พนักงาน(รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, ตาแหน่ง, ชนิดค่าตอบแทน)
      เงินเดือน(รหัสพนักงาน, เงินเดือน)

      ค่าตอบแทนเป็นชม(รหัสพนักงาน, อัตราค่าแรง)

   – เหมาะกับการใช้ข้อมูลพนักงานบ่อยๆโดยไม่สนเรื่องค่าจ้าง
   – วิธี 2 แปลงเป็น 2 รีเลชั่น คือ
                          ่
      พนักงานที่ได้รับเงินเดือน(รหัสพนักงาน, ชือพนักงาน, ตาแหน่ง, เงินเดือน)
      พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นชม(รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, ตาแหน่ง, อัตราค่าแรงเป็นชม)

   – เหมาะกับความต้องการใช้ข้อมูลพนักงานแยกกัน
                                   Database Management System
                                             4.82

   สร้าง EER model
   ตามหลักการ specialization(ต่อ)
                                     ตาแหน่ง
  รหัสพนักงาน             พนักงาน

     ชื่อพนักงาน            ชนิดค่าตอบแทน
                     O
   เงินเดือน       เงินเดือน                อัตราค่าแรงต่อชม.
                         รายชั่วโมง


       ่
  พนักงานทีได้รับ เงินเดือน               ่
                         พนักงานทีได้รับค่าตอบแทนเป็น
                               ชั่วโมง


พนักงานแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นชั่วโมงด้วย
                                Database Management System
                                      4.83


  การแปลงเป็นรีเลชั่น
 แปลงได้รีเลชั่นเดียวและเก็บข้อมูลทุกอย่างลงไป
 เพิ่มแอตทริบิวต์ที่ทาหน้าที่เป็นแฟล็ก สาหรับเก็บค่า    T หรือ F

 พนักงาน(รหัสพนักงาน,   ชื่อพนักงาน, ตาแหน่ง, แฟล็ก
 เงินเดือน, เงินเดือน, แฟล็กค่าตอบแทนเป็นชม, อัตราค่าแรงต่อ
 ชม)
  – ถ้าแฟล็กเงินเดือน มีค่าเป็นจริง, ควรต้องมีค่าในช่องเงินเดือนด้วย

                         Database Management System
                                     4.84

สร้าง EER model
ตามหลักการ generalization
     ่
พนักงานทีได้รับ เงินเดือน          ่
                  พนักงานทีได้รับค่าตอบแทนเป็น
                        ชั่วโมง

        เงินเดือน         รายชั่วโมง


               O

               ชนิดค่าตอบแทน
              พนักงาน


                        Database Management System
                                     4.85

  Constraint สาหรับ Specialization และ
  Generalization
 1.Condition เงื่อนไขในการจาแนกข้อมูล
 2.Disjoint/Overlap Constraint
  – d ข้อมูลระดับ superclass สามารถสัมพันธ์กับ subclass
   ได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น
  – เช่น พนักงานทุกคนสามารถรับ เงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นชม. เพียง
   อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  – o ข้อมูลระดับ superclass สามารถสัมพันธ์กับ subclass
   ได้มากกว่าหนึ่งตัว
  – พนักงานทุกคนสามารถรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นชม. อย่างใด
   อย่างหนึ่งหรือได้รับทั้งสองอย่างก็ได้
                         Database Management System
                                 4.86

 Constraint สาหรับ Specialization และ
 Generalization(ต่อ)
 3.Completeness/Incompleteness
 – หากระบุ subclass ทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน เรียกว่า
  Completeness
                     Database Management System
                                              4.87

  ข้อมูลพนักงาน แบ่งประเภทของงานที่รับผิดชอบ
  เป็น 3 กลุ่มเท่านั้น Completeness
  รหัสพนักงาน              พนักงาน

      ชื่อพนักงาน              ประเภทงาน
                      d
             ผู้จัดการ          เลขานุการ
                   วิศวกร


ผู้จัดการ                วิศวกร          เลขานุการ
                                 Database Management System
                                 4.88
  ข้อมูลยานพาหนะ แบ่งซับคลาสได้ 2 กลุ่ม         ไม่
             ่
  ครอบคลุมรถยนต์ประเภทอืนๆ
  Incompleteness
           รถ

             ประเภทงาน
           d
      รถยนต์      รถบรรทุก


รถยนต์                  รถบรรทุก
                     Database Management System
                                4.89


ลักษณะของการจับคู่ข้อมูล(Participation)
Disjoint   and Total Participation
 – พนักงานทุกคนสามารถรับ เงินเดือนหรือค่าตอบแทน
  เป็นชม. เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
Disjoint   and Partial Participation
 – พนักงานที่ได้รับเงิน ต้องได้รับเงินเดือนหรือ
  ค่าตอบแทนเป็นชม. เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่
  อาจมีพนักงานบางคนที่ไม่ได้รับเงินแบบใดๆเลย


                    Database Management System
                                  4.90


ลักษณะของการจับคู่ข้อมูล(Participation)
 Overlap   and Total Participation
 – พนักงานทุกคนสามารถรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นชม.
  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้รับทั้งสองอย่างก็ได้
 Overlap   and Partial Participation
 – พนักงานที่ได้รับเงิน ต้องได้รับเงินเดือนหรือ
  ค่าตอบแทนเป็นชม. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้รับทั้งสอง
  อย่างก็ได้ แต่อาจมีพนักงานบางคนไม่ได้รับค่าเงินแบบใดๆ                     Database Management System
                                4.91


ปัญหาในการเขียน ER-Diagram
Fan  Trap
 – เป็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะการจัดความสัมพันธ์ระหว่าง
  Entity
Chasm    Trap
 – เป็นปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
  ไม่ได้

                    Database Management System
                                  4.92   Fan Trap แบบ 1
 เกิดจากเอนติตี้ที่มีความสัมพันธ์กับเอนติตี้อื่นมากกว่า 1
  ตัวและมีชนิดความสัมพันธ์ออกจากตัวเองเป็น 1 ส่วนอีก
  ข้างหนึ่งเป็น M
      M      1     1        M
นักศึกษา    สังกัด    คณะ      มี      หลักสูตร                      Database Management System
                                        4.93


   Fan Trap(ต่อ)
สมคิดและจริยา เรียนคณะบัญชี แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเรียนหลักสูตรบัญชีหรือบริหาร

 สมคิด       r1       บัญชี       r4         บริหาร


 จริยา      r2                r5          บัญชี
                 มนุษย์
                                    ภาษาอังกฤษ
 สายใจ       r3                r6

                            Database Management System
                                4.94


  ทางแก้ Fan Trap แบบ 1
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งของเอนติตี้
    1     M       1       M
คณะ     มี    หลักสูตร    สังกัด      นักศึกษา                    Database Management System
                                      4.95  Fan Trap แบบ 2
เกิดจากการที่เอนติตี้มีความสัมพันธ์แบบเชื่อมต่อเนื่องกัน
 เป็นวงกลม    ผู้ขาย
                M
                   ขาย
                       M
                          สินค้า
           M                 M

          ซื้อ                ใช้

              M    โครงการ    M

  •ผู้ขายขายสินค้าอะไร           เมื่อโครงการติดต่อซื้อขายจาก
                      ผู้ขายแต่ละรายแล้ว จะซื้อสินค้า
  •โครงการติดต่อซื้อจากผู้ขายรายใด
  •โครงการต้องการใช้สินค้าใดบ้าง           ?
                         อะไรจากผู้ขายรายนั้นๆ
                          Database Management System
                                     4.96


  ทางแก้ Fan Trap แบบ 2
โดยเพิ่มเอนติตี้ตัวกลาง
     1     M   ทะเบียนการซื้อ-ใช้  M
ผู้ขาย    ขาย                   ใช้
                 สินค้า
                  M           1

                 ซื้อ        สินค้า
                  1

              โครงการ

                        Database Management System
                                      4.97   Chasm Trap
                    ี้
    เป็นปัญหาที่เกิดจากการเขียนเอนติตที่มีความสัมพันธ์กับเอน
      ติตี้อื่นๆมากกว่า 1 ตัวและความสัมพันธ์บางส่วนเป็น
      partial participation ทาให้การจับคู่ข้อมูล
      ระหว่างเอนติตี้ไม่ได้ครบถ้วน

       1       M       M        1
หลักสูตร      สังกัด    นักศึกษา    ช่วยงาน     โครงงาน


                         Database Management System
                                        4.98


  Chasm Trap (ต่อ)
โครงงานชื่อ งาน1 ไม่มีนักศึกษาช่วยงาน ทาให้ไม่ทราบว่าโครงงานนี้เป็นของหลักสูตรใด

บัญชี       r1       สมคิด        r4          งาน1


บริหาร      r2       จริยา                  งาน2


มนุษย์      r3      สายใจ        r5          งาน3

                            Database Management System
                                      4.99


  ทางแก้ Chasm Trap
  เพิ่มความสัมพันธ์ที่เชื่อมเอนติตี้หลักสูตรกับโครงงาน


      1       M        M         1
หลักสูตร     สังกัด    นักศึกษา      ช่วยงาน     โครงงาน

              1          M
                 เจ้าของ
                          Database Management System
                                       4.100


 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4
 1. ยกตัวอย่างความสัมพันธ์แบบ 1-1, 1 to M, M to M
 มาแบบละ 2 ตัวอย่าง
 2. เขียน ER-Diagram จากความต้องการของระบบยืม-คืน
 หนังสือในห้องสมุด ดังต่อไปนี้
  – หนังสืออาจมีเหมือนกันหลายเล่ม บรรณารักษ์จึงไม่สามารถใช้ ISBN
   เพื่อแยกระหว่างเล่มที่เหมือนกันได้ ต้องสร้างรหัสของหนังสือแต่ละเล่ม
   ขึ้นมาใหม่
  – หนังสือแต่ละเล่มมีผู้แต่งเพียงหนึ่งคน
  – การยืมหนังสือในห้องสมุดแห่งนี้ เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ซึ่ง
   การเป็นสมาชิกนั้น มีวันหมดอายุ และข้อมูลส่วนตัวคือ ชื่อ ที่อยู่และ
   เบอร์โทร                     Database Management System
                                      4.101


แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4(ต่อ)
  – สมาชิกแต่ละคนยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม
  – การยืม-คืนแต่ละครั้งจะต้องบันทึกด้วยว่ายืมวันใด จะต้องส่งหนังสือคืน
   เมื่อไร วันที่คืนหนังสือ และถ้าส่งช้ากว่ากาหนดต้องเสียค่าปรับ
 บรรณารักษ์ ต้องจัดทารายงานเพื่อสรุปในแต่ละเดือนและสมาชิกก็
 ต้องการบริการดังนี้
  – รายได้จากค่าปรับในแต่ละเดือน
  – แต่ละเดือนมีผู้มาใช้บริการห้องสมุดจานวนเท่าไร และยืมหนังสือเป็น
   จานวนกี่เล่ม
  – หนังสือในหมวดใดที่มีสมาชิกยืมมากสุด
  – สมาชิกมักจะค้นหาหนังสือที่ต้องการด้วยชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่งและ
   ISBN
                          Database Management System
                                              4.102


   แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4(ต่อ)
   3. จงแปลง ER diagram จากข้อ 2 ให้เป็นตาราง
   4. จงแปลง ER เป็น Relation

หน่วยกิต
                    1
           ชื่อวิชา       เปิดสอน
                            M     วิชาที่เปิดสอน
                                          สถานที่เรียน
      รหัสวิชา     ชื่อวิชา             รหัสการเปิดสอน
                                          เวลาเรียน
                           ปี-ภาค       กลุ่ม


                                  Database Management System
                                        4.103


        5. จงแปลง    ER เป็น Relation
        Product Code


Product Desc
    .
                 be a component of

          Product

                           m

                    m
                       Uses
          be an assembly of

                      Quantity
                       Used

            Bills of Material
                             Database Management System

								
To top