Neosnovan zahtjev DUF Balkan investment management by uaifrs

VIEWS: 17 PAGES: 4

									Komisija za hartije od vrijednosti                   Securities Commission
Republike Srpske                             Republic of Srpska
Banja Luka                                    Banja Luka
Vuka Karadžića 6                                Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361          Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba    www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Broj: 01-62-2110-18/14
Datum: 25.03.2014. godine

Na osnovu člana 260. stav 1. t. d) i s) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13), člana 224. Zakona o
investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 92/06), a u vezi sa
ovlašćenjem iz člana 14. st. 2. i 3. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj 109/05 i 63/11), rješavajući po zahtjevu Društva za upravljanje
investicionim fondovima „Balkan Investment Management“ a.d. Banja Luka, koje zastupa
Mile Antonić, advokat iz Banje Luke, za odlaganje izvršenja rješenja Komisije za hartije od
vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-62-2110-7/14 od 19.02.2014. godine do okončanja
upravnog spora koji je protiv tog rješenja pokrenut pred nadležnim sudom, Komisija za hartije
od vrijednosti Republike Srpske na svojoj sjednici održanoj dana 25.03.2014. godine donosi
slijedeće:


                    R J E Š E Nj E
Odbija se zahtjev Društva za upravljanje investicionim fondovima „Balkan Investment
Management“ a.d. Banja Luka za odlaganje izvršenja rješenja Komisije za hartije od
vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-62-2110-7/14 od 19.02.2014. godine kojim mu je
oduzeta dozvola za upravljanje investicionim fondovima, kao neosnovan.
                  O b r a z l o ž e nj e:

Dana 20.03.2014. godine Društvo za upravljanje investicionim fondovima Balkan Investment
Management“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo Balkan, Društvo ili podnosilac
zahtjeva) je putem svog punomoćnika, Mile Antonića, advokata iz Banje Luke, podnijelo
Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev
(ulazni broj protokola: 06-60-2110-17/14) kojim se traži odlaganje izvršenja rješenja Komisije
broj 01-UP-62-2110-7/14 od 19.02.2014. godine kojim je tom društvu oduzeta dozvola za
upravljanje investicionim fondovima, do okončanja upravnog spora koji je protiv tog rješenja
pokrenut pred nadležnim sudom. Uz zahtjev je Društvo dostavilo: punomoć za Milu Antonića,
advokata iz Banje Luke, broj D-105/14 od 17.032014. godine i kopiju tužbe od 19.03.2014.
godine radi poništenja rješenja Komisije čije odlaganje se traži, sa vidljivim otiskom
prijemnog pečata Okružnog suda u Banjoj Luci kojim se potvrđuje prijem te tužbe u sudu
dana 19.03.2014. godine.
                                                  1
Društvo je u svom gore pomenutom zahtjevu navelo da se odlaganje izvršenja rješenja
Komisije zahtijeva zbog razloga navedenih u članu 14. stav 2. Zakona o upravnim sporovima,
a do donošenja konačne sudske odluke o tom rješenju.
Podnosilac zahtjeva smatra da bi izvršenje tog rješenja moglo nanijeti štetu koja bi se teško
mogla nadoknaditi, kako to odlaganje nije protivno javnom interesu i kako je na snazi
privremena mjera određena rješenjem Okružnog suda u Banjoj Luci broj 11 0 K 012383 13
Kpp-p2 od 31.07.2013. godine.
Zahtjev je neosnovan.
Dana 19.02.2014. godine Komisija je donijela rješenje broj 01-UP-62-2110-7/14 kojim se
Društvu trajno oduzima dozvola data rješenjima Komisije broj 04-041-III-03/00 od
21.07.2000. godine i broj 01-UP-041-1591/07 od 04.05.2007. godine, zbog čega to Društvo
više ne može upravljati Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom „Balkan
Investment Fond“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond ili Fond Balkan).
Rješenje je doneseno iz razloga što je Društvo u više navrata propustilo da ispunjava svoje
zakonske obaveze u vezi sa upravljanjem imovinom Fonda, u svim slučajevima detaljno
obrazloženim u pomenutom rješenju čije odlaganje se traži.
Podnosilac zahtjeva u svom zahtjevu nije precizirao u čemu se tačno sastoji šteta koja bi
mogla nastupiti po Društvo i na koji način će ona da nastupi. Takođe nije navedeno niti je
obrazloženo zašto se smatra da javni interes ne bi bio povrijeđen ako navedeno rješenje bude
odloženo od izvršenja, nego je u vezi s tim samo navedeno da je na snazi privremena mjera
Okružnog suda u Banjoj Luci broj 11 0 K 012383 13 Kpp-p2 od 31.07.2013. godine kojim se
prema osumnjičenima, Društvu i Arvidasu Skanasu, odgovornom licu u tom pravnom licu,
između ostalog, do okončanja krivičnog postupka određuje privremena zabrana raspolaganja i
otuđenja cjelokupnom imovinom Fonda.
U predmetnom zahtjevu Društvo Balkan je samo citiralo član 14. stav 2. Zakona o upravnim
sporovima u vezi s nastupanjem štete i saglasnosti sa javnim interesom, bez navoda koji se
tiču faktičkih pitanja potrebnih da bi se eventualno udovoljilo zahtjevu Društva na način kako
to ono zahtijeva od Komisije.
Da bi se udovoljilo zahtjevu Društva potrebno je da kumulativno budu ispunjeni uslovi koji se
odnose na postojanje opasnosti od nastupanja štete pravnom licu koja bi se nikako ili teško
mogla nadoknaditi i da takvo odlaganje nije protivno javnom interesu, te da se takvim
odlaganjem ne bi nanijela veća nenadoknadiva šteta protivnoj stranci.
Činjenica je da podnosilac zahtjeva nije ni na jedan način naveo niti je precizirao u čemu bi se
sastojala eventualna, odnosno potencijalna šteta, koju bi Društvo moglo da pretrpi i zašto bi ta
eventualna šteta bila nikako ili teško nadoknadiva. Iz dostavljenog zahtjeva nije bilo moguće
faktički utvrditi kakvu to konkretno štetu Društvo može da očekuje, materijalnu u vidu
umanjenja imovine ili se ta šteta sastoji u nekoj budućoj neostvarenoj dobiti za Društvo.
Javni interes u ovoj stvari se sastoji u činjenici da Društvo u dužem vremenskom periodu nije
raspolagalo imovinom Fonda na način predviđen Zakonom o investicionim fondovima,
Statutom i Prospektom Fonda, što je detaljno utvrđeno navedenim rješenjem Komisije, čije se
odlaganje traži. Štaviše, Društvo nije osporavalo navode iznesene u tom rješenju koji se
odnose na činjenice utvrđene tokom nadzora, koji je prethodio njegovom donošenju.
                                               2
Opštim aktima Fonda su predviđeni investicioni ciljevi i investicione politike kojih se Društvo
trebalo držati prilikom raspolaganja tuđom imovinom – imovinom Fonda, a u biti ulozima
akcionara Fonda – koja mu je povjerena na upravljanje. Fond Balkan je osnovan, kao i ostali
privatizacioni investicioni fondovi, prema Zakonu o privatizacionim investicionim fondovima
i društvima za upravljanje privatizacionim investicionim fondovima ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj 16/00, 63/02 i 67/05) javnim prikupljanjem vaučera na koje su imali
pravo državljani Republike Srpske i zamjenom tih vaučera za akcije Fonda, a početni portfelj
Fonda formiran je ulaganjem vaučera prikupljenih u Fond u preduzeća koja su se nalazila u
vaučer ponudi, kao posebnoj vrsti javne ponude, u procesu privatizacije državnog kapitala.
Javni interes u tom smislu, odnosno u upravljanju tuđom imovinom jasno je određen i u
činjenici da je Zakonom o investicionim fondovima propisana izričita djelatnost društva za
upravljanje investicionim fondovima, koja se sastoji isključivo u osnivanju i upravljanju
investicionim fondovima. Takođe, ovo Društvo je upravljalo Fondom koji u svom nazivu ima
odrednicu „…sa javnom ponudom“ i čijim se javno emitovanim akcijama trguje na uređenom
i organizovanom tržištu – Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka, što znači da je bilo ko mogao i
može uložiti slobodna novčana sredstva u akcije tog Fonda i da shodno tome postoji javni
interes da se imovinom tog Fonda upravlja na zakonit način i u skladu sa ciljevima i
politikama koji su javno objavljeni u opštim aktima tog Fonda.
Iz tako nađenog i utvrđenog stanja ne može se smatrati da odlaganjem izvršenja rješenja, koje
se traži zahtjevom Društva, neće biti povrijeđen javni interes. On se ogleda u imperativnom
zahtjevu da društva za upravljanje tuđom imovinom raspolažu i upravljaju u skladu sa
zakonom i po unaprijed poznatim načinima, odnosno ciljevima i politikama. Činjenica da je
prema Društvu u krivičnom postupku izrečena mjera nadležnog suda nema nikakvog uticaja
za pozitivno rješavanje zahtjeva u dijelu koje se odnosi na javni interes u toj stvari. Naprotiv,
interes investicione javnosti, kao i šire društvene zajednice, jeste da se svi učesnici na tržištu
hartija od vrijednosti ponašaju u skladu sa pozitivnim pravnim normama. Članom 74. Zakona
o investicionim fondovima propisano je da je, u slučaju oduzimanja dozvole za rad društvu za
upravljanje ili nastanka kakve druge okolnosti koja onemogućuje nastavak obavljanja poslova
upravljanja zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom, nadzorni odbor fonda
dužan da u roku od 60 dana od nastupanja takvih okolnosti potpiše ugovor iz člana 76. tog
zakona sa novim društvom za upravljanje, čime je jasno izražen javni interes da se zaštite
interesi ulagača u investicione fondove i da se ne dozvoli da fond bude u nekom dužem
periodu bez upravljanja. U tom smislu je Komisija rješenjem, za koje se traži odlaganje,
naložila nadzornom odboru Fonda da, u navedenom zakonskom roku, provede postupak
potpisivanja ugovora sa novim društvom za upravljanje.
Protiv Društva, kao institucionalnog investitora, su preduzete privremene mjere obezbjeđenja
u vezi sa krivičnim postupkom koji se protiv njega vodi zbog postojanja sumnje u počinjenje
krivičnog djela nesavjesnog privrednog poslovanja na štetu imovine Fonda kojim je
upravljalo, a koje ga praktično onemogućuju da upravlja Fondom. Ta činjenica ne ide u prilog
podnosiocu zahtjeva u smislu dokazivanja da li se odlaganje izvršenja rješenja Komisije
protivi javnom interesu ili ne i Komisija smatra da se odlaganje izvršenja rješenja protivi
javnom interesu, a naročito interesu investitora na tržištu kapitala Republike Srpske, kao i
težnji društvene zajednice u cjelini da je poslovanje društava za upravljanje koja upravljaju i
raspolažu imovinom ulagača u investicione fondove zakonito i u skladu sa unaprijed poznatim
ciljevima, načinima i metodama ulaganja koji su utvrđeni opštim aktima investicionih fondova


                                                3
kao oblicima kolektivnog investiranja i promovisani prilikom prikupljanja sredstava javnom
ponudom. Osim toga, odlaganjem izvršenja rješenja bila bi nanesena šteta Fondu, jer bi
Društvo tada imalo pravo na naplatu naknade za upravljanje u punom iznosu iako već
mjesecima faktički ne upravlja Fondom.
Shodno svemu gore navedenom, Komisija smatra da Društvo nije dokazalo da postoji
opasnost od nastupanja štete za Društvo izvršenjem rješenja čije se odlaganje traži, koja će se
teško ili nikako nadoknaditi, kao što nije dokazalo da to odlaganje neće biti protivno javnom
interesu i da time neće biti nanesena nenadoknadiva šteta Fondu, te je slijedom toga na osnovu
ovlašćenja iz člana 14. st. 2. i 3. Zakona o upravnim sporovima, a u vezi sa članom 260. stav
1. t. d) i s) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

                                   Predsjednica
                               Komisije za hartije od vrijednosti
                                  Republike Srpske
                                _________________________
                                   Mira Potkonjak
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:
Ovo rješenje je konačno u smislu odredbe člana 257. stav 2. Zakona o tržištu hartija od
vrijednosti i protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor
pred nadležnim Okružnim sudom u Banjoj Luci podnošenjem tužbe u dva primjerka i dokaza
o plaćenoj sudskoj taksi u roku od trideset dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Dostavljeno:
  1. Društvu za upravljanje investicionim fondovima
   „Balkan investment menadžment“ a.d. Banja Luka - po
   punomoćniku Mili Antoniću, advokatu,
   Veselina Masleše BB, Banja Luka
  2. Nadzornom odboru Zatvorenog investicionog fonda
   sa javnom ponudom „Balkan Investment Management“ a.d. Banja Luka,
  3. U spis,
  4. Arhiva.
                                               4

								
To top