Development of tools and sharing best practice for OHS by pptfiles

VIEWS: 0 PAGES: 37

									Unapređenje sredstava i razmjena primjera dobre 
 prakse kod praktične implementacije principa 
        zaštite na radu 


       ECBOHS radionica 
   Heikki Laitinen, Ph.D., Professor 
     3T Results Ldt. (Finland)
     Teme prezentacije 
– Zaštita na radu – produktivnost 
– Zaštita na radu – upravljanje 
– Zaštita na radu – indikatori 
 Zaštita na radu, produktivnost, dobrobit

Visoka       • Niska nezaposlenost  • Niska nezaposlenost
produktivnost   • Mnogo nezgoda i     • Malo nezgoda i oboljenja
          oboljenja        Ø a complete well-being
         Ø Ograničena dobrobit 
Niska       • Visoka nezaposlenost  • Visoka nezaposlenost
produktivnost   • Mnogo nezgoda i    • Malo nezgoda i oboljenja
          oboljenja        Ø Ograničena dobrobit 
         Ø Slaba dobrobit 
         Nizak nivo zaštite na   Visok nivo zaštite na radu 
         radu
 Dobra zaštita na radu znači dobar biznis 

• Poboljšanje zaštite na radu, produktivnosti i 
 kvaliteta istovremeno i sa istim aktivnostima, 
       iplati se u kratkom roku
                        4
Stopa fatalnih nezgoda na radu, Finska
                     5
Razvoj produktivnosti, stopa nezgoda i Elmeri –index u
finskoj metalnoj industriji, godina 1996=100
                             7
Bezbjedno, zdravo i produktivno radno
        mjesto
       Zaposleni        Ozbiljni zdravstveni problemi
    Knowhow, motivacija, 
                   Manji zdravstveni problemi
      radne navike
                    Opasnost po zdravlje

     Fizičko okruženje
    Zgrade, alati, materijali, 
        metode

         Rad 
    Sadržaj, iznos, fluentnost 


      Psiho-socijalno 
       okruženje        Plodovi 
     Klima, inovativnost, 
       posvećenost        rada
Međunarodni standardi upravljanja zaštitom na 
          radu 
• Priručnik MOR-s o upravljanju sistemima zaštite na radu 
 (2001), 
• OHSAS 18001 (2007)
• BS 18004:2008  Vodič za postizanje efikasne zaštite zdravlja i 
 bezbjednosti
                                9
        ISGIP Multi-proces OHS-MS Model
          Odgovornosti top menadžmenta
         1.Zaštita na radu – politika i organizacija 
         2.Odgovornosi i prava kod zaštite na radu
       3.Integracija zaštite na radu kod obavljanja posla

              Funkcije zaštite na radu
 Biznis organizacija   4.Procjena rizika      Organizacija zaštite na 
•Produktivnost       5.Nadzor zdravlja           radu
•Kupovina         6.Obavljanje monitoringa   •Savjet zaštite na radu
•Logistika         7.Prijavljivanje i      •Radnici delegati za zaštitu 
              istraživanje incidenta   na radu 
•Održavanje         8.Kontinuirano        •Ekspert(i) zaštite na radu
•Administracija i druge   poboljšanje
              9.Obuka i komunikacija    •Službe zaštite na ardu
finkcije upravljanja
              10. Spremnost na 
              vanredne situacije 
1: Zaštita na radu – politika i organizacija

• Politika zaštite na radu potvrđuje posvećenost 
 kompanije da: 
  – Niko ne treba biti ozlijeđen i zdravstveno ugrožen zbog 
   opasnosti na radu. 
  – Svi zakonski uslovi iz oblasti zaštite na radu budu 
   ispunjeni
• Organizacija zaštite na ardu uključuje (na osnovu 
 nacionalnog zakonodavstva)
  – Radnike delegate za bezbjednost
  – Savjet zaštite na radu 
  – Službe zaštite na radu 
                              11
2: Odgovornosti i prava u oblasti zaštite na radu

 • Menadžment  tim, rukovodioci  i  poslovođe  su 
  zaduženi za bezbjednost i zdravlje na radu. 
  • Sigurno radno okruženje 
  • Odgovarajuće instrukcije i obuka za zaposlene 
  • Kontinuirana kontrola (monitoring)
 • Radnici su takođe odgovorni 
  • Poštovanje pravila bezbjednosti i instrukcije 
  • Prijavljivanje opasnosti i incidenata                            12
 3: Integracija zaštite na radu u vođenje 
         biznisa

• Dnevne aktivnosti, nadzor
• Logistika
• Održavanje  zgrade, mašina, vozila  i  uređaja  za 
 podizanje
• Kupovina novih mašina, alata i materijala
• Planiranje procesa proizvodnje i radnih zadataka


                            13
  4: Procjena rizika na radnom mjestu(PR)
•  Poslodavac mora da identifikuje opasnost na radnom mjestu, 
  koje može izazvati nezgode ili profesionalna oboljenja
•  Opasnost mora biti uklonjena ili ispravno kontrolisana
  • Kontrola je zasnovana na procjeni rizika
  • Koliko su opasni mogući incident ili oboljenje
  • Da li su ispunjeni zakosnki uslovi, ili kolika je vjerovatnoća 
    incidenta ili oboljenja

•  3T Procjena rizika u proizvodnji (3T RAind)
•  3T Procjena rizika u građevinskom sektoru (3T RAcon)
                                 14
 5: Službe zaštite zdravlja na radnom mjestu
Poslodavci moraju da obezbijede službe 
zaštite zdravlja na radnom mjestu 
  
•Rano otkrivanje i prevencija  profesionalnih 
   otkrivanje      cija 
oboljenja i rizika na radnom mjestu (ljekarski 
pregeldi);
•Donošenje preporuka za poboljšanje uslova 
rada;
•Informisanje i savjetovanje zaposlenih o 
profesionalnim oboljenjima.                         15
           6: Monitoring učinka 
Planirane inspekcije opreme 
•Kranovi i uređaji za podizanje ;
•Sudovi pod pritiskom i kompresori;
•Protiv-požarni aparati;
•Elektroinstalacije i alati;
•Pokretne radne platforme i skele 

Posjete s ciljem inspekcije radnog okruženja 
i prakse
•Elmeriind, TR 
  Ø Indeks bezbjednosti, %

Anketiranje zaposlenih 
  
.
                        16
 7: Prijavljivanje i istraživanje incidenata
Šta je incident?
•Nezgoda koja izaziva povredu osobe(manju, ozbiljnu, 
fatalnu)
•Incidenti koji izazivaju štetu na imovini
•“skoro-nezgoda” , “skoro-promašaj” (mogao izazvati 
povredu / štetu na imovini)

Svi incidenti su šanse da se nauči i popravi
ØSvi moraju biti istraženi od strane kompanije
                            17
   8: KONTINUIRANO POBOLJŠANJE

• Inicijative zaposlenih 
  • Brzi odgovori i ocjene
• Lake preventivne aktivnosti upravo sada
• Komplikovanije aktivnosti u godišnjim 
 planovima
• Revizije (interne/eksterne) kako bi se 
 identifikovale slabosti sistema upravljanja 
 zaštitom na radu
• Poboljšanje sistema zaštite na radu

                         18
       9: Obuka i komunikacija 

Potrebna je obuka
•Po angažovanju,
•Pri promjeni radnog zadatka ,
•Pri uvođenju nove opreme za rad 

Komunikacija 
•Politika bezbjednbosti, procjena rizika, istraga 
incidenata, planovi, zakoni i regulativa bezbjednosti i 
zaštite 
•Oglasne table, newsletter, face-to-face komunikacije, 
grupne informativne sesije

                              19
  10: SPREMNOST NA VANREDNE SITUACIJE

Kao prvi korak poboljšanja odgovora u vanrednim okolnostima i 
              odgovora u vanrednim okolnostima 
spremnost, treba da identifikujete vrste vanrednih situacija s 
                  vrste vanrednih situacija 
kojima se može suočiti Vaša organizacija.

Pažnja treba da se usmjeri na vanredne situacije koje se mogu 
desiti tokom normalnog rada i vanrednih okolnosti kao što su 
start-up ili shut-downs, aktivnosti izgradnje i demoliranja. 
start-up shut-downs
                                 20
Indikatori učinka sistema zaštite na radu
                21
  Glavne kategorije indikatora
      Reaktivno        Proaktivno

                   Standardna obzervacija i
Output /                   upitnici ,
       Statistika incidenata
rezultat                prijavljivanje “skoro-
                      promašaja”

Input /   Korektivne aktivnosti  preventivne i kontrolne
aktivnost   nakon incidenta i       aktivnosti
         oboljenja
  Indikatori uspjeha Zaštite na radu kompanija

      REAKTIVNO             PROAKTIVNO

OUTPUT / Učestalost nesreća, broj/106h     –Standardni metodi obzervacije
                  5
REZULTA –Accident rate number/10 manyears   (e.g. Elmeri, TR-metod)
T    –Izgubljeni dani/nesreća       –Metod istraživanja(upitnik)
      –Izgubljeni sati/zaposleni     –Prijavljeni u blizini-
      –Troškovi nesreće/godina      nesreće/zaposleni/godina
      –Bolovanje ka % ukupnog broja
      radnih dana
      –Sati bolovanja/zaposleni/godina
INPUT    – Troškovi istraživanja nesreće,  –Metod Audita (OHS MSR)
      hitne akcije i           –Broj sati ili dana treninga
      –Oporavak nakon nesreće      –Broj internih inspekcija/ godina
                        –Broj procijene rizika/godina
OHS MS  Elmeriind Monitoring   Nesreće i
 Rating   TR Monitoring      Bolesti


                 Ozbiljni zdravstveni problemi
      Tehnički faktori
        rizika      Blaži zdravstveni problemi
      •Radno okruženje
       •Mašine i alati    Skoro promašaj
        •Materijali


      Ljudski faktor
        rizika
       •Radne prakse       Voće posla
      •Korišćenje PPEs
      •Preuzimanje rizika
 Indikatori zasnovani na povredama
• Reaktivne mjere, gledanje unazad
• Nedovoljno izvještavanje (lake povrede)
• Slučajne varijacije malih brojeva
  – U malom i srednjem preduzeću  
  – U bilo kojoj kompaniji u odjeljenju i na nivou supervizora
  – Teškoće pirikom određivanja odgovornosti 
• Teške i lake tjelesne povrede su izazvane različitim 
 vrstama nesreća 
  – Slake tjelesne povrede sominiraju u statistikama kompanija
Standardizovani alati Zaštite na radu za 
       monitoring 
 • The TR – obzervacije za građevinarstvo (1992-) 
 • The Elmeri –obzervacije za prerađivačku 
  industriju (1996-)
                      ind
       UpotrebaTR i Elmeri

 •  Alati za upravljanje; ciljevi, štap i šargarepa
 •  Alati za obuku zaposlenih
 •  Povratne informacije – alat u cilju unapređenja
   bezbijednog ponašanja
 •  Alati za bezbijednost konkurencije između odjeljenja
   kompanije
 •  Alati za bezbijednost konkurencije između kompanija
27
TR-index i nivo nesreća , N=115 gradilišta
  Laitinen H, Marjamäki M, Päivärinta K: The validity of the
  TR safety observation method on building construction.
  Accident Analysis and Prevention 31 (1999) 463-472
   Prosječan TR-index i nivo nesreća konkurentskih kompanija  
                1995-2008
 Laitinen, H., Päivärinta, K.: Novo generacijsko bezbjedonosno takmičenje u
 građevinarstvu – dugoročna evaluacija stvarne intervencije. Safety Science 48
 (2010) 680-686.
Heikki Laitinen
www.3tratkaisut.fi
 Procjena uticaja takmičenja Zaštite na radu
  na građevinarskim gradilištima koristeći
  TR- meod u periodu 1997-2006 u Finskoj

     • 30 000 nesreća je spriječeno

     • 120 trentunih povreda je spriječeno

     • 24 fatalnih povreda je spriječeno

     • 100 mil. € je sačuvano po osnovu
         troškova za nesreće

Heikki Laitinen
www.3tratkaisut.fi
        ind
  Elmeri  Metod Monitoringa
• Posmatran je reprezentativan uzorak radnih 
 površina/stanica 

• Posmatrano je 18 stavki Zaštite Na Radu

•  “Tačno ” / “Netačno” ocjenjivanje

• “Tačno” ocjenjivanja kada stavka zadovoljava standarde 
 Zaštite na radu, ili  dobre prakse na radnom mjestu 

• Indeks bezbijednosti =100 x tačno: (tačno+netačno)
 (%)
        Elmeriind – primijenjeni aspekti
• Bezbijedno ponašanje    Korišćenje PPE, preuzimanje rizika

• Red & urednost       Radni stolovi, police, površine mašina, odlagališta za
               smeće, podovi

• Bezbijednost mašina    Dizajn, zaštita mašina, kontrolni uređaji

• Industrijska higijena   Bučnost, osvjetljenje, vazduh, termički uslovi,
 hemikalije

• Ergonomija         Radni položaj, ručni rad, ponovljeni rad

• Podovi i prilazni putevi  Struktura podova i prilaznih puteva

• Prva pomoć &bezbijednost  Električne kutije, prva pomoć, aparati za gašenje
  Od požara             požara, sigurnosni izlazi


                                     32
Izgubljeni radni časovi kod nekvalifikovanih radnika usled nesreća i Elmeri+ -
index grupa u malim i velikim inžinjerskim radionicama,86
kompanija.Grupisanje vršeno na bazi Elmeri+ indexa za svaku kompaniju.
Trendovi imaju linearnu procjenu. (Laitinen i dr,priručnik za zaštitu na radu
2011)
Takmičenje u zaštiti na radu u Finskoj 
    metalnoj industiriji
      2002-2005
Oraganizatori
• Tehnološka industrija Finske,Sindikati,inspektorat zaštite na radu
Učesnici
158-194 kompanije (30 000 zaposlenih) 
• Proizovdnja osnovnih metala,proizvodi od metala i 
 mašine,elektronika,održavanje
Najbolje kompanije bivaju nagrađenje 
 svake godine
Follow -ups u 2007, 2009 i 2011
Rezultati takmičenja u zaštiti na radu u metalnoj indudstriji, 
              Finska
  U organizaciji inspektorata zaštite na radu zajedno sa 
      udruženjem industijalaca i sindikatima
                                 35
Posljedice kampanje zaštite na radu
• Kompanije imaju pouzdane informacije po prvi put
• Menadžeri kompanija postaju jako motivisani
  – “Moramo biti jedno od najboljih mjesta za rad” 
• Supervizori su sve više uključeni u aktivnosti zaštite na 
 radu
• Aktivnosti zaštite na radu su unaprijeđene(interne 
 inspekcije,procjena rizika,trening)
• Zaštita na na radu poboljšana 
• Produktivnost unaprijeđena
 Dulani pristup inpektorata zaštite na radu

• Nagrade
  – Za dobrovoljne učesnike, npr.učesnici u kampanjama 
   zaštite na radu
• Sankcije
  – Za neaktivne kompanije

								
To top