Chapter 1 _ Introduction to Database System by malj

VIEWS: 0 PAGES: 42

									การจดการฐานขอมลเบองตน

  ?  ?
            1
     หนวยท 1
ความรเบองตนเกยวกบฐานขอมล


            2
        ขอมล (Data)
• ขอมล คอ ขอเทจจรง
 หรอสงทยดถอหรอยอมรบวาเปนขอเทจจรง
 สำหรบใชเปนหลกอนมานหาความจรงหรอการคำนวณ
 (พจนานกรมราชบณฑตยสถานฉบบ พ.ศ. 2525)
• ตวอยางขอมลของบคคล เชน ชอ นามสกล วนเดอนปเกด อาย
 เพศ สถานภาพสมรส ทอยอาศย ภมลำเนา เชอชาต สญชาต
 ศาสนา หมเลอด วฒการศกษา ประสบการณในการทำงาน
 เปนตน                    3
         ขอมล (Data)
• ขอมลบางรายการเปนตวอกษรอยางเดยว เชน ชอ และนามสกล
• ขอมลบางรายการเปนขอมลเชงจำนวน เชน อาย และเงนเดอน
• ขอมลบางรายการอาจบนทกไวเปนตวอกษรยอ เชน เพศชาย
 อาจบนทก ไว เปนตวอกษร ช หรอ M เพศหญง
 อาจบนทกไวเปนตวอกษร ญ หรอ F
• ขอมลบางรายการอาจเปนขอความยาวมาก เชน ประสบการณทำงาน
 และประวตการฝกอบรม
                        4
          ขอมล (Data)
4 ขอมลบางรายการมลกษณะคอนขางตายตวและไมเปลยนแปลง เชน
 วน เดอน ปเกด เพศ หมเลอด
4 ขอมลบางรายการอาจมการเปลยนแปลงบางแตไมบอยครงนก เชน ชอ
 นามสกล ทอยอาศย สถานภาพสมรส
4 ขอมลบางรายการอาจมการเปลยนแปลงตลอดเวลา เชน อาย ซงไมนยม
 จดเกบขอมลทมการเปลยนแปลงอยเสมอ
 เพราะตองเสยเวลาทำการปรบปรงขอมลอยบอยคร
 งเพอใหขอมลมความทนสมยตลอดเวลา ขอมลอายจงไมนยม เกบบนทกไว
 แตเมอตองการทราบอายของบคคลใดสามารถคำนวณไดโดย
 นำวนเดอนปเกดของบคคลผนนไปหกออกจากวนเดอนปปจจบน
                          5
          ระบบแฟมขอมล
  ระบบแฟมขอมล (file system) เปนการจดเกบเอกสารหรอขอมลตาง
  ๆ
ไวในเครองคอมพวเตอรโดยจดเกบแยกเปนแฟมขอมลตามประเภทของงาน
หรอแยกตามการปฏบตงาน เชน แฟมขอมลประวตพนกงาน แฟมขอมล
ลกคาและแฟมขอมลการจายเงนเดอน เปนตน
   โครงสรางของแฟมขอมลประกอบดวย เรคอรด (record) จำนวนมาก
แตละเรคอรดประกอบดวยฟลด (field) จำนวนหนง และฟลดประกอบ
ขนจากกลมของอกขระและตวเลขมารวมกนจนเกดเปนความหมาย
ขอมลบางรายการเปนตวอกษรอยางเดยว เชน ชอ และนามสกล    6
     โครงสรางของแฟมขอมล
       แฟมขอมล

เรคอรด    เรคอรด   เรคอรด

 ฟลด      ฟลด      ฟลด

 ไบต      ไบต      ไบต

 บต      บต      บต
                  7
         แฟมขอมล

         ระเบยน

      ฟลด


ไบต

   บต

              8
    การจดการขอมลแบบแฟมขอมล
เปนการจดเกบขอมลในลกษณะแฟมขอมลทอสระจากกน

แฟมขอมลอาจารย  ระบบเงนเดอน    รายงาน แฟมขอมล    ระบบตารางสอน    รายงาน
 วชาทเปดสอน

         ระบบเกรด     รายงาน
แฟมขอมลเกรด
                      9
ขอเสยของการจดการขอมลแบบแฟมขอมล
 1. เกดความขดแยงของขอมลได
 2. เกดความซำซอนของขอมล
 3. สนเปลองเนอทในการจดเกบขอมล
 4. ไมมการใชขอมลรวมกน ทำใหการแกไขเปลยน
   แปลงขอมลทำไดยาก
 5. ขอมลไมมความนาเชอถอ
 6. ไมสามารถรกษาความปลอดภยไดทวถง
                     10
  แกไขขอเสยโดยใช … ระบบฐานขอมล
              ระบบเงนเดอน  รายงาน ขอมลอาจารย  ระบบจดการ
        ฐานขอมล  ระบบตารางสอน  รายงาน
         (DBMS)
ขอมลตารางสอน

              ระบบเกรด   รายงาน
 ขอมลเกรด
                       11
      บทบาทของฐานขอมล
  ฐานขอมล (Database) มบทบาทสำคญมากตองานดานตางๆ
โดยเฉพาะงานทใชคอมพวเตอร เชน
  - งานดานธรกจ      - งานดานวศวกรรม
  - ดานการแพทย      - การศกษา
  - วทยาศาสตร       ฯลฯ
เพอทำการจดการขอมลอยางมระบบ


                       12
   ความหมายของระบบฐานขอมล
  ฐานขอมล (Database)
ประกอบดวยรายละเอยดขอมลทมความเกยวของกน
ซงจะถกนำมาใชงานในดานตางๆ
โดยขอมลเหลานจะถกจดเกบไวใหเปนศนยกลางอยางมระบบ
ซงสามารถเรยกใชงานรวมกนได
เพอประโยชนในการจดการและการเรยกใชขอมล
ไดอยางมประสทธภาพ

                        13
  องคประกอบของระบบฐานขอมล
1. ฮารดแวร (Hardware)
2. ซอฟตแวร (Software) หรอ โปรแกรม (Program)
3. ขอมล (Data)
4. บคลากร (People)
5. ขนตอนการปฏบตงาน (Procedure)


                       14
 องคประกอบท 1 : ฮารดแวร (Hardware)
  หมายถง ฮารดแวร
หรออปกรณตางทใชเพอชวยใหระบบฐานข
อมลสามารถทำงานไดอยางมประสทธภาพ โดยมสงสำคญคอ
  - ขนาดของหนวยความจำ (Memory)
  - ความเรวในการประมวลผลของ CPU
  - อปกรณนำเขา (Input Device)
  - อปกรณแสดงผล (Output Device)
                     15
 องคประกอบท 2 : ซอฟตแวร (Software)
  หมายถง ซอฟตแวร ทใชเพอเกบขอมล
หรอการจดการขอมลในรปแบบตางๆ โดยแตละระบบจะใช
โปรแกรมทแตกตางกนไปตามลกษณะการใชงาน

  แตทกระบบจะตองมโปรแกรมททำหนาท
ควบคมดแลการสราง , การเรยกใชขอมล, การจดทำรายงาน,
การปรบเปลยนแกไขโครงสราง ฯลฯ ทเรยกวา
“ระบบจดการฐานขอมล” (Database Management
System : DBMS)                  16
    ระบบจดการฐานขอมล (DBMS)
  หมายถง โปรแกรมททำหนาทจดการขอมลในฐานขอมล
ทงการสราง, การเรยกใชงาน, การเปลยนแปลงโครงสราง
และยงความคมระบบรกษาความปลอกภยของฐานขอมลอกดวย

  โดยระบบจดการฐานขอมลจะเปนสอกลางระหว
างผใชงานโปรแกรมประยกตตางๆ
         ระบบจดการ
กบระบบฐานขอมลทตดตออย
          ฐานขอมล
                โปรแกรมประยกตตางๆ
  ฐานขอมล              ทผใชงานใช
          (DBMS)
                         17
หนาทของระบบจดการฐานขอมล (DBMS)
1. ชวยกำหนดและเกบโครงสรางฐานขอมล (Define and Store
  Database Structure)


                     ฐานขอมล
                          18
หนาทของระบบจดการฐานขอมล (DBMS)
2. การบรรจขอมลลงฐานขอมล (Load Database)
                     ฐานขอมล
                          19
หนาทของระบบจดการฐานขอมล (DBMS)
3. เกบและดแลขอมล (Store and Maintain Data)                DBMS
              จดเกบและดแลขอมล                       20
หนาทของระบบจดการฐานขอมล (DBMS)
4. ประสานงานกบระบบปฏบตการ (Operating System)


   Operating System    DBMS
                  โปรแกรมประยกต            ฐานขอมล

                          21
 หนาทของระบบจดการฐานขอมล (DBMS)
5. ชวยควบคมความปลอดภย (Security Control)


                   ผไมไดรบอนญาต
ฐานขอมล

           DBMS

                  ผใช     22
หนาทของระบบจดการฐานขอมล (DBMS)
6. การจดทำขอมลสำรองและการกคน (Backup and Recovery)

          สำรองขอมล
          ABCD 12345

           ABCD 12345
            กคน
                 ฐานขอมลสำรอง
   ฐานขอมล                   23
 หนาทของระบบจดการฐานขอมล (DBMS)
 7. ควบคมการใชงานพรอมกนของผใชในระบบ
  (Concurrency Control)
                   USER 1


ฐานขอมล   U1 : U3 : U2       USER 2

              DBMS
                   USER 3
                    24
หนาทของระบบจดการฐานขอมล (DBMS)
8. ควบคมความบรณภาพของขอมล (Integrity Control)            Integrity
            Control


                  ฐานขอมลกจายเงนเดอน
 ฐานขอมลประวต                     25
หนาทของระบบจดการฐานขอมล (DBMS)
9. ทำหนาทจดทำพจนานกรมขอมล (Data Dictionary)
                 DB
    พจนานกรม    ชอตาราง
   เพอเกบรายละเอยด
            ชอฟลด
    ทเกยวของกบ
     ฐานขอมล    คยตาง


                 ฐานขอมล   26
     องคประกอบท 3 : ขอมล (Data)
  หมายถง ขอมลหรอสงตางๆ
ทตองการนำมาจดเกบลงในฐานขอมล
เพอใหมการจดการอยางเปนระบบ โดยขอมลตางๆ
จะถกจดการในแตละระดบ
โดยผทใชฐานขอมลจะมองภาพขอมลทแตกตางกนออกไป
                      USER 1


 ขอมล                   USER 2
                       27
 องคประกอบท 4 : บคลากร (People)
1. ผใชทวไป (User)
  บคลากรทใชฐานขอมล เชน พนกงานจองตว
2. พนกงานปฏบตการ (Operator)
  ผปฏบตการดานประมวลผลการปอนขอมล
3. นกวเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst)
  ผวเคราะหระบบฐานขอมล และออกแบบระบบงาน
 ทจะนำมาใช               28
 องคประกอบท 4 : บคลากร (People)
4. ผเขยนโปรแกรมประยกต (Programmer)
  ผทเขยนโปรแกรมเพอใหจดเกบขอมล การเรยกใช
  ขอมลตามความตองการของผใชงาน
5. ผบรหารฐานขอมล (Database Administrator : DBA)
  ผททำหนาทบรหารและควบคมการบรหารงานระบบฐาน
 ขอมล โดยเปนผตดสนใจ, กำหนดนโยบาย ตางๆ ในการ
 ใชงานระบบฐานขอมล
                       29
องคประกอบท 5 : ขนตอนการปฏบตงาน (Procedure)
  หมายถง ขนตอนหรอวธการตางๆ ในระบบฐานขอมล
โดยจะเปนขนตอนการปฏบตงานตางๆ
ทจะตองเปนไปตามขนตอนทกำหนด
เพอใหการทำงานของระบบฐานขอมลเปนไปอยางถกตอง
และมประสทธภาพ ซงกจะมทงขนตอนในสภาวะปกต
และขนตอนปฏบตในขณะระบบเกดปญหา (Failure)


                       30
       ขอดของการมระบบฐานขอมล
   1. หลกเลยงความขดแยงของขอมลได

ขอมลพนกงาน                ทะเบยนประวต
       เมอขอมลพนกงาน        พนกงาน
ฐานขอมลพนกงาน เปลยนไปจะทำให
        เกดความขดแยง  ฐานขอมล
ขอมลพนกงาน    ของขอมล   พนกงาน   ระบบเงนเดอน
                      พนกงาน
 ฐานขอมลเงนเดอน
   การทำงานแบบแฟมขอมล     การทำงานแบบฐานขอมล
                            31
    ขอดของการมระบบฐานขอมล
 2. สามารถใชขอมลรวมกนได

           ระบบทะเบยนประวตพนกงาน

  - ฐานขอมลพนกงาน     ระบบวางแผนงาน
- ฐานขอมลงานของบรษท
  -ฐานขอมลดานบญช
            ระบบเงนเดอนพนกงาน


                       32
       ขอดของการมระบบฐานขอมล
   3. ลดความซำซอนของขอมลได

ขอมลพนกงาน               ทะเบยนประวต
        ขอมลพนกงาน         พนกงาน
ฐานขอมลพนกงาน
       มความซำซอนกน
               ฐานขอมล
ขอมลพนกงาน          พนกงาน   ระบบเงนเดอน
                     พนกงาน
 ฐานขอมลเงนเดอน
   การทำงานแบบแฟมขอมล     การทำงานแบบฐานขอมล
                           33
    ขอดของการมระบบฐานขอมล
  4. รกษาความถกตองและความเชอถอไดของขอมล
ระบบทะเบยนประวตพนกงาน

                ระบบวางแผนงาน

      - ฐานขอมลพนกงาน
     - ฐานขอมลงานของบรษท
      -ฐานขอมลดานบญช   ระบบเงนเดอนพนกงาน

                          34
    ขอดของการมระบบฐานขอมล
 5. สามารถกำหนดความเปนมาตรฐานเดยวกน

             ระบบทะเบยนประวตพนกงาน

  - ฐานขอมลพนกงาน      ระบบวางแผนงาน
- ฐานขอมลงานของบรษท
  -ฐานขอมลดานบญช
              ระบบเงนเดอนพนกงาน

           ใชมาตรฐานเดยวกน
                         35
  ขอดของการมระบบฐานขอมล
6. สามารถกำหนดระบบรกษาความปลอดภยได


            ผไมไดรบอนญาต
 ฐานขอมล
           ผใช       36
      ขอดของการมระบบฐานขอมล
   6. มความเปนอสระของขอมลและโปรแกรม
ระบบทะเบยนประวตพนกงาน

              - ฐานขอมลพนกงาน
            - ฐานขอมลงานของบรษท  ระบบวางแผนงาน
              -ฐานขอมลดานบญช
 ระบบเงนเดอนพนกงาน


                               37
  ขอเสยของการมระบบฐานขอมล
1. มตนทนสง
Hardware
       Software  บคลากร
                 38
       ขอเสยของการมระบบฐานขอมล
   2. มความซบซอน
       System 1
Program 1.1         ฐานขอมล
         System 2
  Program 2.1                    39
      ขอเสยของการมระบบฐานขอมล
     3. เสยงตอการหยดชงกของระบบ
USER 4
                   USER 1

USER 5
           ฐานขอมล     USER 2

USER 6
                   USER 3
                    40
        ใบงานท 1
จงใชโปรแกรม EXCEL ออกแบบตาราง ฐานขอมล อน
ประกอบไปดวย ขอมลดงน เลขท , ชอ-นามสกล , เพศ,
อาย, ทอย , วนเดอนปเกด , งานอดเรก, โดยอาศยขอมล
จากเพอนในหอง 5 คน Save ชอไฟลเปนชอภาษาองกฤษ
ของนกเรยนเองแลวแนบไฟลดงกลาวสงงานทอเมล
ครผสอน
                      41
         ใบงานท 2
จงตอบคำถามตอไปนลงสมด (ดานหลง)
1. ขอมล (Data) หมายถงอะไร
2. ใหนกเรยนวาดแผนภมโครงสรางของแฟมขอมล
3. องคประกอบของระบบฐานขอมลมอะไรบาง
4. จงอธบายขอเสยของการจดการดวยแฟมขอมล
5. ฐานขอมล หมายถง
6. จงบอกขอดและขอเสยของระบบการจดการฐานขอมล DBMS
  (เปรยบเทยบเปนตาราง)
7. หนาทของระบบการจดการฐานขอมล ไดแก
                         42

								
To top