Equinox_revista de astronomie.pdf by val.matei

VIEWS: 951 PAGES: 20

More Info
									                     ANUL 1, NR. 1, MARTIE 2014
    EQUI NOX
    REVISTA ON-LINE DE ASTRONOMIE
CLUBUL DE ASTRONOMIE ŞI ŞTIINŢE SPAŢIALE ORADEA ROMÂNIA

           ISSN 2360 – 0888

           ISSN–L 2360 – 0888
 EQUINOX                                                   Pagina 2SPAŢIUL NOCTURN AL IMAGINARULUI: LUNA ŞI
 STELELE ÎN POEZIA ROMANTICĂ A LUI MIHAI
  EMINESCU - STUDIU INTERDISCIPLINAR

             PROF. KOVACS ANAMARIA FLORENTINA
            COLEGIUL TEHNIC ,,UNIREA’’, ŞTEI, BIHOR

 Sufletul romantic există prin   albastră’’, ,,Crăiasa din pov-    de mărimi – luminozitate,
 excelenţă în ,,spaţiul” noc-    eşti’’, ,,Melancolie’’, ,,De câte  rază şi masă – precum şi de
 turn al imaginarului (G.      ori iubito’’, ,,Ce e amorul?’’,   compoziţia chimică. […] Ste-
 Bachelard) asemănându-se,     ,,Pe lângă plopii fără soţ’’,    lele prezintă la suprafaţa lor
 oarecum, cu ,,materia ste-     ,,Adio’’, ,,Şi dacă’’,,De câte ori  diferite temperaturi; cele mai
 lară’’ prin efervescenţă, tensi-  iubito…’’-poezii în care mo-     fierbinţi (din clasa spectrală
 uni explozive şi dramatice,    tivele: luna şi stelele sunt     O) sunt stele albastre,        Mihai Eminescu
 ,,luminozitate’’          asociate temelor: iubirea,      atingând temperaturi superfi-     (1850-1889)
 şi ,,temperaturi’’ care      natura, existenţa şi moartea-    ciale până la 40 000 de
 depăşesc ceea ce omul       capodoperele din           grade. Stelele cele mai reci
 obişnuit percepe ca normali-    ciclul ,,Scrisorilor’’ -       (din clasa spectrală S) sunt
 tate.               ,,Scrisoarea I’’, ,,Scrisoarea    stele roşii cu o temperatură     “La steaua care-a
                  III’’, ,,Scrisoarea IV’’,      la suprafaţa lor de circa      răsărit/ E-o cale-atât
 Genialul poet romantic Mihai
                  ,,Scrisoarea V’’-          2000 de grade. Cel mai im-      de lungă, /Că mii de
 Eminescu este unul din-
                  poemul ,,Luceafărul’’ în care    portant procent din materia     ani i-au trebuit/
 tre ,,pionierii astronomiei’’ în
                  motivele amintite sunt aso-     solară este reprezentat de
 cultura şi literatura română,                                        Luminii să ne-
                  ciate cu teme precum: geniul,    hidrogen şi heliu.’’(Ion Corvin
 spirit enciclopedic, cunoştea                                        ajungă.
                  cosmogonia, filozofia, socie-    Sîngeorzan, I.M. Ştefan-
 teoriile despre naşterea şi
                  tatea, existenţa, moartea,      ,,Ghidul cosmosului’’, vol. I, p.
 extincţia universului, despre
                  natura şi iubirea.          232-233, Editura Minerva,      Poate de mult s-a
 lună şi stele ş.a din antichi-
                                     Colecţia Biblioteca pentru
 tate până în prezentul epocii   Înainte de a pătrunde în uni-                       stins în drum /În
                                     toţi, Bucureşti, 1980).
 lui, teorii al căror conţinut   versul sideral al versurilor                       depărtări albastre, /
 ştiinţific îl prelucrează în mod  eminesciene, redăm citi-       Aşa cum în cazul stelelor se     Iar raza ei abia
 original, în forme artistice    torilor noştri, mai puţin iniţiaţi  aduce în discuţie luminozita-
                                                       acum/ Luci vederii
 deosebit de expresive, atât în   în astronomie, o scurtă       tea acestora, în critica liter-
 poeziile şi poemele lui, cât şi  prezentare ştiinţifică a stele-   ară se precizează că ,,motivul    noastre”
 în nuvelele sale fantastice.    lor: ,,Stelele sunt sfere uriaşe   luminii e o permanenţă a       (M.Eminescu, La
 Tema cosmogoniei este una     formate din plasmă. În        operei eminesciene şi in-      steaua).
 des întâlnită în creaţia emi-   această stare, la o tempera-     tenţia poetului de a-şi intitula
 nesciană, iar luna şi stelele   tură înaltă, materia fiind ioni-   un proiectat volum
 sunt motive dominante.       zată este formată –sub as-      de ,,versuri lirice’’-,,Lumină
                  pect microcosmic- dintr-un      de lună’’ vădeşte valoarea de
 În prezentul studiu aducem
                  amestec dezordonat de elec-     imagine-nucleu , de intuiţie
 în discuţie câteva dintre
                  troni liberi, ioni pozitivi şi    poetică a motivului discutat’’.
 creaţiile poetice în care luna
                  particule neutre (atomi sau     Faptul că a fost observat şi
 şi stelele apar ca elemente
                  molecule) într-o agitaţie per-    comentat de Tudor Vianu,
 importante ale imaginarului
                  manentă. […] Stelele sunt de     pentru care Eminescu ,,nu e
 poetic romantic eminescian.
                  diferite mărimi şi de diferite    un pictor al formelor, ci un
 Aceste creaţii poetice sunt:
                  vârste. Starea fiecărei stele    pictor al luminii’’, adică al
 ,,Povestea codrului’’,
                  este determinată de o serie     unui univers vizual, dinamic,
 ,,Povestea teiului’’, ,,Floare
ANUL 1, NR. 1, MARTIE 2014                                   Pagina 3


  nu static, e dominat de imaginea        Aceiaşi aştri nocturni, stelele şi
  luminii, ,,simbolul însuşi al deve-     luna, alimentează, în prezent,
  nirii’’. (Ioana Em. Petrescu -       melancolia eului liric, care trăieşte
  ,,Eminescu. Modele cosmologice şi      acut suferinţa spulberării ,,visului
  viziune poetică’’, Editura Minerva,     ferice’’ de iubire. În poezia ,,Pe
  Bucureşti, 1987, p. 34)           aceeaşi ulicioară’’: ,,Pe aceeaşi
                        ulicioară/ Bate luna în fereşti,/ Nu-
  Lumina stelelor şi a lunii este prefer-
                        mai tu de după gratii/ Veşnic nu te
  ata cuplului romantic în general, nu
                        mai iveşti!’’(p.88, op.cit); în poe-
  doar a celui eminescian, fiind o
                        zia ,,De câte ori, iubito…’’ eul liric
  lumină protectoare, blândă, prieten-
                        lipsit de speranţă este pustiit suflet-
  oasă, misteriosă, irezistibilă, pe
                        eşte, pustie pare şi însăşi noaptea:    Un crater de pe Mercur având
  care îndrăgostiţii o savurează din
                        luna, altădată, în vremuri fericite     un diametru de 125 kilometri
  plin atât în clipele de împlinire
                        plină de farmec, acum e ,,galbenă-o     a primit numele lui Mihai Emi-
  a ,,visului ferice de iubire’’, cât şi în
                        pată’’, iar cerul, fără luminozitatea    nescu, în aprilie 2008.
  clipele de melancolie datorate
                        stelelor, ,,Pe bolta alburie o stea nu
  destrămării cuplului paradisiac, eul
                        se arată’’(p.89, op.cit.), acum, spu-
  liric trăind ,,dulcea’’ amintire a iubi-
                        ne poetul melancolic ,,nu mai am de
  tei, a stelelor şi a lunii de odinioară
                        obicei/ Ca-n zilele acele,/ Să mă
  când, erau ,,atât de singuri/ Şi atât
                        îmbăt şi de scântei/ Din ste-
  de fericiţi.’’
                        le’’ ( ,,Adio’’, p.141, op.cit.);
  Poetul îi scria iubitei lui Veronica    aceiaşi ,,luminători’’- ,,soarele, luna,
  Micle într-o scrisoare: ,,Iartă-mă,     stelele’’ ,,te urmăresc/ Şi peste zi
  dacă nu-ţi scriu numaidecât, dar într    de-atâtea ori/ Şi noaptea
                                                  “Peste albele
  -adevăr înnot în stele’’, Floarea al-    totdeauna’’ (,,Ce e amorul?’’, p.142,       izvoară/ Luna
  bastră, iubita de vis a geniului din    op,cit) accentuând prin permanenţa
  poemul omonim, îi aminteşte
                                                  bate printre
                        lor starea de dor şi conştiinţa
  acestuia că trăirea ,,cufundat în      efemerităţii umane.                ramuri.”(Poveste
  stele’’ –metaforă pentru setea de
                        Semnul razei, lumina stelei sau a         a codrului-M.
  cunoaştere absolută şi starea de
                        privirii iubitei în sufletul eului liric,     Eminescu)
  meditaţie- îl poate rupe de trăirea
                        este redat armonios, printr-o îmbi-
  autentică a clipei de iubire, a vieţii.
                        nare subtilă de cuvinte şi imagini
  Atât în ,,Floare albastră’’, cât şi
                        poetice, de o simplitate fer-
  în ,,Povestea codrului’’, ,,Povestea
                        mecătoare, a planului terestru şi
  teiului’’, aştrii nocturni veghează
                        cosmic în versurile următoare:
  asupra îndrăgostiţilor: ,,Când prin
                        ,,Dându-mi din ochiul tău senin/ O
  crengi s-ar fi ivit/ Luna-n noaptea
                        rază dinadins,/ În calea timpilor ce
  cea de vară, […] Ne-om da sărutări
                        vin/ O stea s-ar fi aprins’’. (,,Pe
  pe cale/ Dulci ca florile ascun-
                        lângă plopii fără soţ’’, p.143. op.cit.)
  se’’ (,,Floare albastră’’, p.46, op.cit),
                        În acelaşi registru melancolicul eul
  ,,Cerul stelele-şi arată/ Solii dulci ai
                        liric în planul terestru-lumina perma-
  lungii linişti’’(,,Povestea teiului’’,
                        nentă, senină, rece în planul cos-
  p.81, op.cit.), ,,Luna blândă ţine
                        mic, a stelelor şi a lunii, putem înca-
  strajă’’ (,,Povestea teiului’’, p.82,
                        dra şi versurile următoare:,,Şi dacă
  op.cit.), ,,Lună, Soare şi Luceferi (…)
                        luna bate-n lunci/ Şi tremură pe
  Peste albele izvoară/ Luna bate
                        lacuri,/ Totuşi îmi pare că de-
  printre ramuri.’’ (,,Povestea
                        atunci/ Sunt veacuri’’(,,Adio’’,
  codrului’’, p.78-79, op.cit.)
                        p.141, op.cit.), ,,Şi dacă stele bat în
EQUINOX                                                      Pagina 4
lac/ Adâncu-i luminându-l,/ E     lentile biconvexe sau a unui     prin care poetul realizează
ca durerea mea s-o-mpac/       disc circular, luminat în între-   simetria poemului, primul şi
Înseninându-mi gândul./ Şi      gime.’’(G.Petrescu-         ultimul tablou fiind un elogiu
dacă norii deşi se duc/ De      ,,Astronomie elementară’’,      adus astrului nocturn,
iese-n luciu luna,/ E ca       Editura Ştiinţifică, Bucureşti,   ,,stăpân-a mării’’
aminte să-mi aduc/ De tine-      1962, p.272)             lunecând ,,pe-a lumii boltă’’,
ntotdeauna.’’(,,Şi dacă…’’,                        a cărei rază atotvăzătoare
                   Luna este unul dintre punc-
p.144, op.cit.)                              este comparată de poet prin
                   tele de reper ale spaţiului
                                      forţa ei extraordinară
Privirea iubitei cu ,,raza ei’’,   nocturn eminescian, motiv
                                      cu ,,geniul morţii’’, scrutând
apropierea acesteia este       des întâlnit în poeziile sale,
                                      toată planeta pământ de la
elixirul magic pentru sufletul    chiar temă –în cazul poe-
                                      spaţiile vaste - ,,pustiuri, co-
sensibil al romanticului poet,    melor ample în care i se
                                      dri, valuri, mări, ţărmuri’’- la
care se gândeşte la ,,ceasul     acordă o atenţie deosebită,
                                      spaţii intime -,,case, fereşti’-
sfânt’’ al iubirii, trăit acum    acestui ,,satelit natural al
                                      şi adâncul fiinţei omeneşti -
mulţi ani; imploră, deci, într-    pământului’’- care descrie un
                                      ,,frunţi pline de gânduri’’-,    Mihai Eminescu în prima
un monolog liric, revenirea      fel de zeitate omniscientă,
                                      văzând tipuri umane în an-
iubitei: ,,O, vino iar!’’, a muzei  omniprezentă, imparţială.
                                      titeză romantică: ,,rege-sărac,   jumătate a anilor 1870
care-i inspiră ,,cuvinte dulci’’,
                    În prezentul studiu vom       slabi-puternici, genii-
sub raza privirii ei ,,lira’’, fan-
                   aminti succint, în câteva      neghiobi’’; ,,Deşi trepte ose-
tezia lui putând crea ,,cânturi
                   poezii şi poeme, modul în      bite le-au ieşit din urna sorţii/
noi’’, aducându-i liniştea: ,,Tu
                   care poetul Mihai Eminescu      Deopotrivă-i stăpâneşte raza
nici nu ştii a ta apropiere/
                   descrie astrul nocturn, Luna,    ta şi geniul morţii.’’(p.100,       “Dulcea mea
Cum inima-mi de-adânc o
                   personificând-o. În poe-       op.cit.) Poetul face ca
linişteşte,/ Ca răsărirea stelei                                           Doamnă”...
                   zia ,,Melancolie’’, luna es-     nemărginitul, cosmosul
în tăcere.’’(,,Sonete’’, II, p.93,
                   te ,,regina nopţii moartă’’,     (,,lumea, luna, soare, stihii,
op.cit.); steaua este din nou
                   veghează asupra cimitirului     colonii de lumi pierdute,
precizată de poet în simbioză                                            ...“Eminul meu
                   şi ,,bisericii în ruină’’, în pri-  roiuri luminoase’’-stele, gal-
cu iubirea.
                   ma secvenţă eul liric îşi măr-    axii) să fie cuprinse în gândi-      iubit”
Imaginea Lunii.            turiseşte sieşi: ,,Parc-am      rea enciclopedică, profundă a
                   murit de mult’’(p.57, op.cit.),   geniului, ,,bătrânul dascăl’’,
,,Luna este unicul satelit
                   completând imaginea         vizionar, care ,,vede’’
natural al Pământului. Ob-
                   astrului nocturn ce         naşterea universului, din
servaţiile făcute în mai multe
                   adânceşte melancolia         primul ,,punct de mişcare’’ în
nopţi succesive arată că ea
                   acestuia. În poezia ,,Crăiasa    haos-,,întuneric’’, dar şi ex-
nu rămâne fixă faţă de stele,
                   din poveşti’’, luna este o cre-   tincţia lui, ciclul vieţii, prece-
că participă ca şi soarele la
                   atoare fantastică a unui miraj    dat de ciclul morţii, ciclul
mişcarea diurnă, iar punctele
                   de lumini şi umbre: ,,Neguri     reluat de la punctul iniţial/
de pe Pământ, unde răsare şi
                   albe strălucite/ Naşte luna     final: ,,eterna pace’’. Moarte-
apune Luna, se schimbă de
                   argintie,/ Ea le scoate peste    a/ stingerea soarelui ,,azi
la o zi la alta. […] Luna nu se
                   ape,/ Le întinde pe câm-       mândru’’ geniul îl vede ,,trist
prezintă totdeauna sub
                   pie.’’(p.58. op cit.)        şi roş’’, dar şi a stelelor şi a
acelaşi aspect; ea apare
                                      planetelor este inevitabilă,
când sub forma unui corn,       În poemul ,,Scrisoarea I’’
                                      conform poetului şi a ştiinţei
mai mult sau mai puţin        luna ,,cu voluptoasa ei
                                      astronomie (explozia stelară,
subţire sau a unei jumătăţi      văpaie’’-reflexia luminii
                                      gaura neagră) este surprinsă
de disc, când sub forma unei     soarelui, în fapt- este o temă
ANUL 1, NR. 1, MARTIE 2014                                 Pagina 5


  în viziunea apocaliptică a geniului:    aminteşte tînărului cititor, junelui în
  ,,planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl    căutare de ,,pereche’’de mitul biblic
  rebeli în spaţ/ Ca şi frunzele de      al lui Samson şi Dalila. Imaginea
  toamnă toate stelele-au pierit/ Şi în    lunii realizează simetria dintre pri-
  noaptea nefiinţei totul cade, totul     ma şi ultima secvenţă poetică şi
  tace,/ Căci în sine împăcată reîncep    prin versurile repetate: ,,Pe cînd
  -eterna pace…’’(p.102, op.cit.)       luna, scut de aur, străluceşte pe
                        alee/ Şi pătează umbra verde cu
  În ,,Scrisoarea III’’ luna însăşi
                        misterioase dungi.’’(p.118, 119,
  coboară în visul sultanului Baiazid –
                        121, op.cit.)
  vis de sorginte divină, selenară-
  preschimbată în ,,fecioară’’        În poemul ,,Luceafărul’’ luna şi ste-
  desăvârşită, cu ,,părul negru de      lele se regăsesc în toate cele patru
  mătase’’, romantică, feminină,       tablouri poetice ilustrând în mod
  spunându-i acestuia: ,,Eu să fiu a ta    romantic, prin antiteză, planul
  stăpână, tu stăpân vieţii          terestru şi cel cosmic. Unicitatea
  mele’’(p.107. op.cit.). Se ştie că în    lunii este exemplară, unicitatea fetei
  antichitate luna, stelele, soarele,     de împărat, de asemenea: ,,Şi era
  erau considerate forţe divine,       una la părinţi […]/Cum e fecioara
  zeităţi, şi de asemenea că unii far-    între sfinţi/ Şi luna între ste-
  aoni, regi, preoţi şi preotese se con-   le.’’(p.123, op.cit.) Invitaţia Luce-
  siderau descendenţi direcţi ai aces-    afărului adresată fetei de împărat
  tora… În poemul adus în discuţie      de a-i fi ,,mireasă’’ în cer (în ,,sfera
  luna este redată şi în tabăra de la     mea’’, ,,Pe-a mele ceruri să răsai’’)
  Rovine, veghind asupra           purtând ,,cununi de stele’’ este ter-     “Peste albele
  oştirii ,,falnicului’’ şi înţeleptului   ifiantă pentru muritoarea fată,
                                               izvoară/ Luna
  domn, Mircea cel Bătrân: ,,Pân ce      înspăimântată şi de ,,temperaturile’’
  izvorăsc din veacuri stele una câte     anormale, de astru, ale Luce-         bate printre
  una/ Şi din neguri, dintre codri,      afărului, rece-fierbinte (,,Şi ochiul     ramuri.”(Povestea
  tremurând s-arată luna:/ Doamna       tău mă-ngheaţă’’, p.127, ,,Privirea
  mărilor ş-a nopţii varsă linişte şi     ta mă arde’’, p.128); ea îi cere
                                               codrului-M.
  somn.’’ (p.111, op.cit.)          acestuia să devină ,,muritor’’: ,,Fii     Eminescu)
                        muritor ca mine!’’. Magica dublă
    În ,,Scrisoarea IV’’ luna plină,
                        întâlnire dintre Luceafăr şi fata de
  ,,luna iese-ntreagă’’, este pentru
                        împărat din tabloul I se realizează în
  geniul-poet, muza, fantezia, ,,Ea,
                        visul fetei, reflectat în oglindă
  copila cea de aur, visul negurii
                        (obiect magic). Metamorfozele Luce-
  eterne’’(p.115, op.cit.), iar
                        afărului -,,voievod cu părul blond’’,
  în ,,Scrisoarea V’’ geniul-filozof cu-
                        prinţ cu părul şi ochii negri- sunt
  getă sub clar de lună, devenit
                        prin intermediul oginzii, deoarece
  acum ,,scut de aur’’
                        infinitul cosmic nu poate fi cuprins
  care ,,străluceşte pe alee’’, asupra
                        cu ochiul liber de către om; astrono-
  destinului femeii şi bărbatului aflaţi
                        mia foloseşte luneta şi sateliţii artifi-
  în căutare de ,,pereche’’, într-un
                        ciali şi alte instrumente specifice
  permanent război al mentalităţii, al
                        pentru a-l cerceta. În tabloul II
  sexului, al supravieţuirii, al atracţiei
                        Cătălin, muritorul, o îndeamnă pe
  irezistibile. Structura ,,luna scut’’evi-
                        fata de împărat, devenită o fată
  denţiază această atitudine pesi-
                        oarecare prin apelativul Cătălina, să
  mistă a geniului-filozof, care îi
                        uite ,,visul de luceferi’’, să fugă cu el
 EQUINOX                                                       Pagina 6
în lume, să îl lase să o înveţe   l face muritor: universul/ cosmosul
ce e amorul; drept răspuns     are legile lui imuabile: veşnicia,
Cătălina redă în strofele 58-    devenirea, haosul, creaţia eternă;
61 dorul ei ne-nţeles, visul    oamenii ,,au doar stele cu noroc’’, o
iubirii astrale, conştiinţa pro-  viaţă efemeră, insignifiantă prin
priei efemerităţi şi a relaţiei   raportare la cea cosmică.
imposibile cu astrul nocturn:
                  În tabloul al IV-lea al
,,Pătrunde trist cu raze reci/
                  poemului ,,Luceafărul’’, Cătălin şi
Din lumea ce-l desparte/ În
                  Cătălina îşi trăiesc profunda şi
veci îl voi iubi şi-n veci/ Va
                  efemera lor poveste de iubire, în
rămânea departe…’’(p.131,
                  spaţiul nocturn al imaginarului, sub
op.cit.)
                  lumina lunii şi a stelelor, în mijlocul
 În tabloul al III-lea       naturii protectoare; el, Cătălin, îsi
al ,,Luceafărului’’ strofele 67-  doreşte o viaţă sub privirea ,,raza
70, redau extraordinara       ochiului senin’’ al Cătălinei; ea,
                                         Mihai Eminescu: ,,Poezii. Proză
călătorie cosmică a Luce-      Cătălina, ,,îmbătată de amor’’ îl                           “A fost odată ca-n
                                         literară’’, vol.I, Editura Cartea
afărului către Demiurg; el,     invocă pe ,,luceafărul blând’’, de
                                         Românească, Bucureşti, 1978       povești/A fost ca
Luceafărul, înger de lumină,    astă-dată ca pe ,,o stea cu noroc’’:
(,,Creşteau/ În cer a lui      ,,Pătrunde-n codru şi în gând/ No-                          niciodată,/Din rude
                                         Ioana Em. Petrescu:
aripe’’) sau stea rătăcitoare,   rocu-mi luminează!’’(p.136, op.cit.).    ,,Eminescu. Modele cosmolog-       mari împărătești,/O
posibil o supernovă ,,fulger    Finalul poemului este unul previz-      ice şi viziune poetică’’, Universi-   prea frumoasă fată.
nentrerupt rătăcitor’’       ibil, ordinea imuabilă a cosmosului     tas, Editura Minerva, Bucureşti,     Și era una la
printre ,,ceruri de ste-      nu se schimbă, Lucefărul-Hyperion      1978
                                                             părinți /Și mândră-
le’’ (galaxii?) vede cum se     îşi asumă destinul, rămâne ,,În locul
                                         Ion Corvin Sîngeorzan,          n toate cele, /Cum
nasc din ,,a chaosului       lui menit din cer’’(p.135, op.cit.), în
                                         I.M.Ştefan: ,,Ghidul cos-        e Fecioara între
văi’’(găuri negre?),        lumea lui cosmică ,,Nemuritor şi
                                         mosului’’, vol. I, Colecţia Bibli-
,,lumine’’(stele noi),       rece’’, la fel cum şi geniul –pentru                         sfinți /Si luna între
                                         oteca pentru toţi, Editura Miner-
călătoreşte cu viteze uimi-     care Luceafărul este un simbol-                            stele.”
                                         va, Bucureşti, 1980
toare (viteza luminii şi a     rămâne un etalon în lumea oa-
                                                             M. Eminescu–
sunetului) dincolo de limitele   menilor, care nu-i pot percepe        G. Petrescu: ,,Astronomie ele-
                  valorea şi nici înţelege toate subtili-
                                                             Luceafărul
de timp şi spaţiu:,,Căci unde-                          mentară’’, Editura Ştiinţifică,
ajunge nu-i hotar/ Nici ochi    tăţile creaţiei geniale.
spre a cunoşte/ Şi vremea-
                   Încheiem aici studiul nostru
ncercă în zadar/ Din goluri a
                  asupra ,,cerului’’ poeziei eminesci-
se naşte.’’(p.133, op.cit.),
                  ene, în care luna şi stelele sunt nu
,,Nu e nimic şi totuşi e/ O
                  doar astre ale nopţii, ci sfere ale
sete care-l soarbe,/ E un
                  fiinţei poetului genial, care le per-
adânc asemene/ Uitării celei
                  cepe prin filtrul sensibilităţii, culturii
oarbe.’’(p.133, op.cit.). Demi-
                  şi creaţiei sale romantice atât de
urgul nu îi spune Luceafăr,
                  complexe.
acesta e numele dat de oa-
meni, ci îi spune pe numele
pe care el, Creatorul, i l-a dat:  Bibiografie:
Hyperion, îi refuză, din motive
lesne de înţeles cererea de a-
ANUL 1, NR. 1, MARTIE 2014                                     Pagina 7
          STUDIU ASUPRA DESCOPERIRII ASTEROIZILOR                                 PROF. VALENTINA MATEI,
                           ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DACIA” ORADEA


   Planeta noastră, se învârteşte într-o  pirică a distanţelor planetare, care
   lume agitată, plină de corpuri ce se   cerea existenţa unei planete între
   schimbă de la un moment la altul.    aceste două planete. În cele ce
   Milioane de pietre aleargă între     urmează, este redată formularea
   Marte şi Jupiter, prin centura princi-  acestei reguli.
   pală de asteroizi. Perturbate din
                        Scriem cifra zero urmată de pro-
   drumul lor, ele părăsesc uneori
                        gresia geometrică care are primul
   această centură, antrenându-se pe
                        termen egal cu unitatea şi raţia 2.
   o lungă orbită spre interiorul sis-
                        Obţinem astfel şirul de termeni:
   temului solar, uneori cu viteze de
   pnă la 46 000 km/h.           0    1   2   4    8   16
                        32
   Asteroizii continuă să prezinte un
                        Cifrele şirului astfel obţinut le           Ceres, asteroidul cu
   interes aparte pentru pământeni.
   Din cei 576 537 de asteroizi de-     înmulţim cu 0,3 şi obţinem:              diametrul cel mai
   scoperiţi, 159 366 au orbitele cu-                                mare (975 km).
                        0,0  0,3 0,6   1,2   2,4  4,8
   noscute, însă doar 13 805 au un
                        9,6
   nume (iunie, 2007).
                        Dacă la fiecare termen al şirului
   Utilizând cea de-a treia lege a lui
                        astfel obţinut mai adăugăm canti-
   Kepler, s-au putut determina dis-                                 Ceres este
                        tatea 0,4 rezultă:
   tanţele corpurilor din sistemul solar                               primul asteroid
   faţă de Soare, exprimate în unităţi   0,4 0,7 1,0 1,6      2,8 5,5
   astronomice (UA). Astfel s-au obţinut  10,0  care reprezintă regula Titius          descoperit și
   rezultatele din tabelul 1.        -Bode pentru depărtarea planetelor            este, de departe
                        de Soare.
   Din analiza datelor din tabel rezultă                               cel mai mare.
   că între Marte şi Jupiter există un   Comparând termenii ultimului şir cu
                        distanţele cunoscute ale planetelor,
                                                    Asteroizii nu pot
   interval mult prea mare în care nu
   se cunoştea nici o planetă. Johan-    se obţin rezultatele din tabelul 1. Se          fi văzuti fără
   nes Kepler, urmând o cale care azi    observă că la distanţa de 2,8 UA
                                                    telescop.
   nu ne mai pare ştiinţifică, a pre-    există o nepotrivire între distanţele
   supus existenţa unei planete între    observate şi cele indicate de regula
   Marte şi Jupiter. În 1766, Johann    Titius-Bode.
   Daniel Titius a stabilit o regulă em-

Planeta       Mercur      Venus   Pamant        Marte        Jupiter   Saturn
Distanţa faţă de  0,39       0,73   1,0         1,52         5,2     9,54
Soare(UA)


                              Tabelul 1
EQUINOX                                                     Pagina 8
Din datele din tabel rezultă   mi din diferite ţări europene.   mici, care separă planetele
că distanţele prevăzute de                      terestre de cele gigante. Se
                 Astronomul italian G. Piazzi a
regula Titius-Bode şi cele                      pare că în perioada genezei
                 observat un corp pe bolta                            Deşi majoritatea
reale sunt în concordanţă                       sistemului solar, în această
                 cerească, din mişcarea
destul de bună. O singură                       regiune condiţiile fizice au         asteroizilor se
                 căruia a dedus că este vorba
excepţie există la distanţa                      fost de asemenea natură,
                 despre o planetă exterioară.                           află în centura
prevăzută de 2,8 UA unde                       încât a fost imposibilă for-
                 Gauss îi continuă munca,
încă nu se cunoştea nici o                      marea unei planete interme-         principală, există
                 calculând orbita corpului şi
planetă. Prin urmare, regula                     diare între planetele terestre        şi excepţii.
                 constată că acesta era ase-
Titius Bode nu avea decât o                      şi cele gigante. Sau, dacă o
                 mănător planetelor, însă mult                          Câteva sute de
excepţie, ceea ce întărea                       asemenea planetă s-ar fi
                 mai mic şi mai puţin străluci-
foarte mult convingerea că la                     format, ea ar fi fost instabilă.       asteroizi
                 tor pentru a putea fi observat
distanţa respectivă ar trebui                     O eventuală planetă care ar fi
                 cu uşurinţă. Semiaxa mare a                           cunoscuţi drept
să se găsească o planetă                       existat între Marte şi Jupiter,
                 orbitei era 2,77 UA, adică
necunoscută.                             numită Phaeton, s-ar fi putut        “Troieni”,
                 acesta se găsea exact la
                                   sfărâma sub acţiunea ma-           gravitează pe
În vederea căutării planetei   distanţa indicată de regula
                                   reică a lui Jupiter.
necunoscute dintre Marte şi    Titius-Bode. Din această lege,                          orbita lui Jupiter,
Jupiter, astronomul german    rezultase că între Marte şi     Primul asteroid descoperit a
Franz von Zach a întocmit în   Jupiter, la circa 2,8 UA faţă    fost 1Ceres, în 1801. Alţi
                                                          comasaţi în
1796 un plan de observare     de Soare, trebuia să mai      asteroizi cunoscuţi: 3Juno,         două grupuri.
sistematică a cerului în     existe o planetă. În zona      4Vesta, 2Pallas. Mulţi aster-
vecinătatea eclipticii, la care  corespunzătoare au fost de-     oizi au primit nume de
au participat 24 de astrono-   scoperite aceste planete      români. Astfel, asteroidul
                                   Tabelul 2                   Planeta       Distanța reala (UA)    Distanța Titius-Bode (UA)

                   Mercur            0,39             0,4

                   Venus             0,73             0,7

                   Pământ            1,00             1,0

                   Marte            1,52             1,6

                                                2,8

                   Jupiter            5,20             5,2

                   Saturn            9,54            10,0

                   Uranus            19,1            19,6
ANUL 1, NR. 1, MARTIE 2014                                   Pagina 9
  descoperit în 1936 de către as-         să cunoaştem foarte bine corpurile
  tronomul Delporte în Belgia poartă       care se apropie periculos de mult
  numele 2331Parvulesco, iar trei         de Pământ.
  asteroizi descoperiţi în 1971 la Ob-
  servatorul de la Palomar (SUA), au
  primit numele a doi artişti români şi
  a geniului poeziei românesti:
  9493Enescu, 6429Brancusi şi
  9495Eminescu. Recent, în 2008,         Bibliografie:
  un grup de astronomi din România        Ioan Todoran, Cât mai aproape de
  au descoperit 100 de asteroizi.         stele, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977.
   Asteroizii sunt o posibilă sursă a       Vasile Turcu, Gravitaţia şi Universul,
  meteoriţilor ce lovesc Pământul.        Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001.      Orbita asteroidului Chiron
  Chiar şi azi, caţiva asteroizi circulă
  pe orbita Pământului şi reprezintă o      Dicţionar de astronomie şi astro-
  potenţială ameninţare (deşi una         nautică, Ed. Ştiinţifică şi Enciclope-
  mică) asupra vieţii. Asteroizii peri-      dică, Bucureşti, 1977.
  culoşi sunt toate corpurile cu diame-      Mitton J, Vreau sa stiu astronomie,
                                                  Unul dintre cei
  tre de peste 200 m. Multe din aces-       Ed Teora, Bucuresti, 2008.
  te corpuri nu prezintă un pericol,                               mai neobişnuiţi
  deoarece au dimensiuni mult prea                                asteroizi este
  mici pentru a supravieţui trecerii
  prin atmosfera terestră. Totul este
                                                  Chiron,
                                                  descoperit în
                                                  1977. Traiectoria
              Cei mai mari asteroizi, în date                     acestui asteroid
                                                  este între
     Numele     Anul descoperirii  Diam. mediu    Distanta până la          orbitele lui
                         (km)        Soare             Jupiter şi Uranus.
                                 (Pamantul=1)
      Ceres       1801         975        2,77

     Pallas       1802         535        2,77
                                               Asteroidul  Gaspra
      Vesta       1807         525        2,36

     Hygeia       1849         425        3,14

     Davida       1903         325        3,18

    Interamnia      1910         325        3,06

     Europa       1858         280        3,10
EQUINOX                                                  Pagina 10


      STUDIUL FORMĂRII AURORELOR POLARE             PROF. VALENTINA MATEI,
        ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DACIA” ORADEA

Aurorele polare sunt unele     aşte un maxim iar în urma     jos spre ionosferă, strat at-
din cele mai interesante      puternicelor explozii solare,   mosferic situat între 85 şi
spectacole ale naturii. Mis-    particule puternic încărcate    600 kilometri. Aceste parti-
terul formării lor i-a intrigat   energetic sunt expulzate în    cule cad în atmosfera înaltă,
pe oameni din cele mai vechi    spaţiu şi călătoresc cu viteze   de deasupra regiunilor po-
timpuri, nu puţini erau cei     ce variază între 300 şi 1200    lare, producând o ploaie de
care credeau că acest feno-     km/s. În timp ce vântul solar   particule care se ciocnesc de
men reprezintă o manifestare    interacţionează cu marginile    moleculele de oxigen şi azot
a unor forţe aflate dincolo de   câmpului magnetic terestru,    din atmesferă. Când aceste
capacitatea de înţelegere a     unele din particule sunt at-    particule interacţionează cu    Aurora polară văzută de pe
oamenilor. Când apare în      rase de centurile magnetice    gazele din ionosferă, produc     Stația Spațială Inter-
emisfera nordică, fenomenul     ale Pământului. Când parti-    acest impresionant spectacol        națională
e cunoscut sub numele de      culele ionizate ale vântului    de lumini, numit de noi auro-
auroră boreală, termen folos-    solar ajung în apropierea     ră. Gama de culori variază de
it iniţial de Galileo Galilei, cu  Pământului, curentul de ioni    la roşu, la verde, în funcţie de   Cei care doresc să
referire la zeiţa romană a     izbeşte învelişul magnetic al   energia particulelor inci-
                                                      vadă aurore polare
zorilor- Aurora, şi la titanul   planetei, magnetosfera.      dente, dar şi de concentraţia
care reprezenta vânturile-     Respins, aşa cum un jet de     moleculelor de oxigen şi azot    călătoresc până în
Boreas. În emisfera sudică     apă este respins când întal-    din atmosferă. Cel mai des      Fairbanks, Norvegia,
fenomenul poartă denumi-      neşte un obstacol, fluxul de    întâlnite sunt cele de culoare    sau Canada.
rea de auroră australă.       particule înconjoară        verde deschis, rezultate din
                  Pământul, datorită inerţiei, şi  coliziunea electronilor captaţi    Uneori aurorele sunt
Aurorele polare se formează
în ionosfera terestră, la latitu-
                  se recombină pe partea       de câmpul magnetic terestru     vizibile si de la latitu-
                  opusă, comprimând magne-      cu atomii de oxigen din at-     dini mai joase Wash-
dini de peste 60 grade, sim-
                  tosfera şi alungind-o.       mosferă, la altitudini mai mici
ultan în ambele emisfere.                                          ington, Londra, sau
                                    de 400 kilometri.
Perioadele de observare ale     Datorită impactului, o parte                      Beijing,
aurorelor coincid cu perioad-    din electronii şi ionii pozitivi  Aurore polare se produc şi pe
ele de intensitate maximă a     care compun vântul solar      alte planete. Sonda spaţiala
activităţii solare, sau puţin    sunt prinşi în magnetosferă şi   Mars Express a detectat în
după acestea, atunci când      redirecţionaţi spre Pământ,    2004 o auroră pe Marte, iar
fluxul de particule ionizate-    pe liniile de forţă ale câm-    telescopul spaţial Hubble a
electroni şi ioni pozitivi- ex-   pului magnetic terestru, care   pus în evidenţă existenţa
pulzat de Soare în spaţiul     se deschid şi se închid în cei   aurorelor pe Saturn şi Jupiter,
cosmic, are intensitate max-    doi poli magnetici ai planetei,  câmpul magnetic din jurul
imă. Acest spectacol magnific    situaţi în apropierea polilor   celor două planete fiind mult
de culoare are loc datorită     geografici. În consecinţă,     mai intens decât cel din jurul
materiei expulzate de Soare     acestea sunt obligate să      planetelor terestre, ambele
ce interacţionează cu câmpul    ocolească centurile mag-      planete dispunând şi de cen-
magnetic terestru. Aurorele     netice şi să ajungă pe       turi de radiaţii.
se formează în timpul unei     Pământ prin cei doi poli mag-
                                    Planeta noastră este atinsă
erupţii solare. O dată la 11    netici. Ele urmează apoi
                                    permanent de vântul solar
ani, activitatea solară cuno-    liniile câmpului magnetic în
ANUL 1, NR. 1, MARTIE 2014                                   Pagina 11


  emis de Soare în toate direcţiile. Pe     mai de către locuitorii latitudinilor
  durata furtunilor magnetice, fluxu-      mari, ci de toţi cei pentru care natu-
  rile pot fi puternice, putând afecta     ra nu şi-a dezvăluit încă toate mis-
  calitatea comunicaţiilor radio, a       terele.
  sistemelor de navigare, astronauţii
  din aceste regiuni, celulele solare
  ale sateliţilor artificiali, indicaţia    Bibliografie:
  busolelor şi acţiunea radarelor. Prin
  studiul aurorelor, oamenii de ştiinţă
  pot pot afla mai multe despre vântul     1. Popovici, Călin- Dicţionar de as-
  solar, cum afectează acesta at-        tronomie şi astronautică, Ed. Şti-
  mosfera şi cum poate fi folosită       inţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
  această energie în folosul omenirii.     1977;
                                              Aurora polară pe Jupiter
  Dincolo de aceste explicaţii, auro-      2. Robert Estatella- Ferestre spre
  rele polare rămân un spectacol        Univers, Ed. Teora, Bucureşti, 1999.
  unic, grandios, pe care tehnica        3. http://wikipedia.org
  modernă îl face observabil nu nu-
                   Interacțiunea vântului solar cu
                     câmpul magnetic terestru
                                                  Aurore polare au
                                                  fost observate la
                                                  polii planetelor
                                                  gigante (Jupiter,
                                                  Saturn, Uranus si
                                                  Neptun), și chiar
                                                  pe Marte.
                                                  Câmpul
                                                  magnetic al lui
                                                  Jupiter este
                                                  foarte puternic,
                                                  se întinde până
                                                  la orbita lui
                                                  Saturn.
EQUINOX                                                  Pagina 12
                        MISIUNEA        APOLLO 11


             PROF. VALENTINA MATEI
       ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DACIA” ORADEA

Primul pas al omului pe Lună    Kennedy, Florida. Peste patru   leainstrument, seismograful,
reprezintă unul dintre cele    zile, modulul lunar ase-      înregistrează activitatea seis-
mai importante evenimente     lenizează într-un loc situat la  mică a Lunii, studiind modul
istorice ale secolului XX. Ceea  0,6741° latitudine nordică şi   de propagare al undelor seis-
ce părea în trecut doar un     23,4730° longitudine estică.    mice şi oferind date refer-
vis, a uimit o lume întreagă.   “Un pas mic pentru om, un     itoare la structura internă a
Printr-o uimitoare concentra-   salt uriaş pentru omenire”     Lunii. Cu ajutorul unui alt
re de resurse umane şi mate-    afirma Neil Armstrong după     instrument, magnetometrul,
riale, NASA a reuşit imposi-    primul pas istoric al omului    a fost determinată inten-
bilul, în urmă cu 45 de ani.    pe suprafaţa Lunii. La puţin    sitatea câmpului magnetic     Neil Armstrong, primul om
                  timp este urmat de Buzz Al-    selenar, mult mai slabă decat   care a pășit pe Lună.
Programul Apollo a avut ca
                  drin care este impresionat de   intensitatea campului mag-
obiectiv principal trimiterea şi
                  frumuseţea peisajului sele-    netic terestru. Un alt experi-
reântoarcerea în siguranţă a
                  nar: “Beautiful, beautiful.    ment realizat de echipaj şi
omului pe Lună. Primele nave
                  Magnificent desolation”.      monitorizat ulterior prin radi-
Apollo au fost lansate fără
                                   otelemetrie, a constat în ana-
echipaj uman (Apollo 4, 5 si    Pe parcursul celor două ore,
                                   lizarea compoziţiei vântului     “Singura cale de
6), cu echipaj uman la bord    în care astronauţii au des-
                                   solar.
în misiuni de orbitare în jurul  făşurat activităţi extravehicu-                     a descoperi lim-
Pământului, (Apollo 7 si 9),    lare, au fost colectate în total  Din analiza efectuată după      itele posibilului
apoi în misiuni de studiere a   21,55 kilograme de roci şi sol   întoarcerea astronauţilor pe
suprafeţei lunare, de experi-   lunar. Au fost amplasate şi    Pământ, s-a stabilit faptul ca
                                                      este de a le
mentare a platformei şi      câteva aparate pentru difer-    rocile lunare sunt ase-        depăşi până la
testare a aparaturii complexe   ite experimente, monitorizate   mănătoare rocilor bazaltice      imposibil” .
destinate misiunilor ulteri-    de pe Pământ, prin radiote-    de pe Pământ, însă cu
oare. Au fost plasate pe or-    lemetrie, după reântoarcerea    diferenţieri destul de mari.     Arthur C. Clark
bite circumlunare navele      echipajului. Cu ajutorul unui   Rocile lunare conţin de zeci
misiunilor Apollo 8 şi 10.     instrument care funcţionează    de ori mai mult titan şi crom,
Şase misiuni de aselenizare    şi azi, retroreflectorul cu la-  şi mai puţin sodiu decât cele
cu astronauţi la bord, în ca-   ser, a fost determinată dis-    terestre. Rocile bazaltice
drul misiunilor Apollo 11, 12,   tanţa medie Pământ-Lună ca     bogate în fier au largă
14, 15, 16 şi 17 au facut     fiind 385 000 kilometri (cu o   răspândire la ecuatorul Lunii,  Buzz Aldrin, al doilea om
posibilă aselenizarea a 12     precizie de 3 centimetri). Tot   iar cele bogate în potasiu şi   care a pășit pe Lună.
astronauţi.            cu ajutorul acestui instru-    substanţe radioactive sunt
                  ment s-a determinat faptul că   plasate într-un larg sector
Lansarea rachetei Saturn V la
                  Luna se îndepărtează de      radioactiv situat în partea de
bordul căreia se aflau Neil
                  Pământ, în prezent cu aproxi-   nord-vest a parţii vizibile a
Armstrong, Buzz Aldrin, şi
                  mativ 3,8 centimetri pe an şi   Lunii. Au fost identificate
Michael Collins, membrii
                  s-au stabilit variaţii în     majoritatea elementelor de
echipajului misiunii Apollo
                  mişcarea de rotaţie a Lunii,    pe Pământ şi au fost de-
11, s-a realizat pe 16 iulie
                  datorate distribuţiei masei în   scoperite minerale noi, ne-
1969, de la centrul spaţial
                  interiorul acesteia. Al doi-    cunoscute în prezent pe Ter-
ANUL 1, NR. 1, MARTIE 2014                                Pagina 13


               ra, cum ar fi cel format din titanat   dovada faptului că oamenii, atunci
               de fier şi magneziu, căruia i s-a dat  când au idealuri mareţe, pot realiza
               denumirea de armalcolit în cinstea    lucruri remarcabile.
               echipajului de pe Apollo 11       Bibliografie:
               (Armstrong+ Aldrin+Collins). Cele
               mai comune elemente din solul      Airinei, Ştefan- Pământul ca
               lunar sunt magneziul, aluminiul şi    planetă, Editura Albatros, Bucureşti,
               siliciul.                1982;

               Primul pas al omului pe Lună a fost   Popovici, Călin- Dicţionar de astron-
               urmărit în direct la televizor de pes-  omie şi astronautică, Ed. Ştiinţifică
               te 700 milioane de pământeni, iar    şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977;
               cuvintele rostite de Armstrong au    http://history.nasa.gov/
               scris istorie. Apollo 11 nu înseamnă
                                    http://www.lpi.usra.edu/lunar/
               doar curajul, inteligenţa şi talentul
                                    missions/apollo/apollo_11/
               unei naţiuni, ci este mai degrabă
                                    experiments/                                            Pe plăcuţa din
                                            oţel care a
                                            rămas pe Lună
                                            scrie “Aici oame-
                                            nii de pe Terra
                                            au venit pentru
                                            prima oară pe
                                            Lună, Iulie 1969
                                            AD. Am venit cu
                                            gânduri de pace,
                                            în numele între-
                                            gii omeniri”. Retroreflectorul cu laser      Seismograful                Magnetometrul
EQUINOX                                                   Pagina 14


          STUDIU ASUPRA DIMENSIUNILOR
       INTERCULTURALE ALE EDUCAŢIEI PRIN
                  ASTRONOMIE

             PROF. VALENTINA MATEI
       ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DACIA” ORADEA


Astronomia este una dintre    teoria heliocentrică (figura 3)  Mare și nici una nu a impre-
cele mai vechi științe și a    s-a impus în defavoarea teor-   sionat primii observatori ai
apărut din nevoi practice.    iei geocentrice. Copernic, a    cerului așa cum a făcut-o
Omul primitiv- păstor sau     arătat în secolul al XVI-lea, că  această constelație. Carul
agricultor- a observat pe cer   Pământul (ca orice planetă)    Mare este alcatuit din șapte
stelele. A văzut că nu sunt    se rotește în jurul axei sale,   stele și este o parte din Ursa
uniform răspândite, ci sunt    și că alături de celelalte plan-  Mare. Oameni din culturi
grupate în diferite configu-   ete, se rotesc în jurul      diferite au grupat stelele în
rații, pe care le-a numit con-  Soarelui (considerat centrul    mod diferit. Carul Mare a fost
                                                     Figura 1. Orientarea nav-
stelații. Dispariția și reapa-  Universului).           asemuit de englezi cu un       igatorilor pe apă
riția succesivă îi dădeau posi-                   polonic, cu piciorul din spate
                 Dacă în sistemul heliocentric
bilitatea să se orienteze în                     al unui bou de către egipteni,
                 Soarele și stelele erau con-
muncile sale. Deplasarea                       și cu un sconcs de către in-
                 siderate fixe, folosirea instru-
turmelor prin stepe, a cara-                     dienii Sioux din America de
                 mentelor pentru observații                        Românul consid-
vanelor prin pustiuri, a                       Nord.
                 astronomice a condus la
corăbiilor pe apă necesitau                                         era cosmosul ca o
                 ideea că Soarele și stelele nu   Grecii antici au numit-o Ursa
puncte de reper vizibile. Ste-                                       realitate sacră
                 sunt fixe pe cer. Stelele sunt   Major Helice, din cauza
lele (figura 1), Soarele și
                 în continuă mișcare, însă     mișcării de rotație în jurul      (cerul sfânt,
Luna sunt astfel de repere.
                 distanțele din spațiu sunt     polului nord. Galii l-au numit     sfântul Soare,
Din cele mai vechi timpuri,    atât de mari încât stelele     Wild Boar, francezii Carul lui
                                                      sfânta Lună,
oamenii au observat că unele   dintr-o constelație par fixe.   David, iar barzii i-au spus
stele răsar și apun, iar altele  Totuși, deplasarea stelelor    Carul lui Arthur. Germanii au
                                                      Pământul Mumă).
sunt vizibile pe cer pe durata  face constelația Carul Mare    numit trapezul cu patru stele     R. Vulcănescu-
întregii nopți. Au dedus, așa   de nerecunoscut în perioade    Sicriul lui Lazăr, iar celelalte
                                                      Mitologie română.
cum le indicau simțurile, că   de mii de ani - figura 4 (a)    3 stele: Maria, Marta și Mag-
ele se rotesc în jurul      Carul Mare acum 100000 de     dalena. Schiller l-a numit
Pământului considerat fix și   ani, (b) Carul Mare azi, (c)    Barca Sf. Petru, iar romanii l-
în centrul Universului, că    Carul Mare peste 100000 de     au numit Septem Triones.
Luna, Soarele și planetele se   ani.                Chinezii l-au numit Pih-Tou,
rotesc în jurul Pământului                      deoarece semăna cu un in-     Figura 2 .Teoria geocentrică
                 Azi se cunosc 88 de conste-
(figura 2, teoria geocentrică).                   strument de măsură pentru
                 lații, iar primele constelații
                                   grâu, sau o ceașcă veche.
Astronomia a apărut în Chal-   observate, în urmă cu 2000
deea, Egipt, India, China,    de ani, erau Taurul, Leul și    Figura 5 reprezintă utilizarea
America Centrală, dar la epo-   Scorpionul. Acestea marcau     Ursei Major ca ceas natural,
ci diferite. Odată cu dezvol-   locul de unde răsărea       indicatorul fiind reprezentat
tarea științelor naturii, rați-  Soarele în timpul sezonului    de cele trei stele. Acest indi-
unea umană s-a impus       recoltei.             cator efectuează o mișcare
simțurilor, înlocuind                        de rotație timp de un an.
                 Nu există nici o constelație
aparențele cu realitatea ba-                     Când indicatorul este orientat
                 mai universală decât Ursa
zată pe observații. Astfel,                     spre Est este momentul echi-
 ANUL 1, NR. 1, MARTIE 2014                               Pagina 15nocțiului de primăvară, iar când     Carul Mic este cunoscut ca și Plu-
indicatorul este orientat spre Vest,   gușorul sau Grapa. Țăranii au ob-
este momentul echinocțiului de      servat orientarea spre nord, astfel
toamnă.                 încât l-au folosit pentru a se orienta
                     pe cerul nopții. Cea mai stralu-
Carul Mare conține o stea dublă
                     citoare stea din constelația Carul
(Alcor și Mizar, figura 6). Alcor este
                     Mic este Polaris (steaua polară sau
steaua cea mai puțin strălucitoare,
                     steaua nordului). În cultura popor-
fiind folosită de arabi pentru deter-
                     ului român această constelație este
minarea clarității atmosferei. De
                     numită și Împăratul sau Candela
asemenea, arabii au folosit prima
                     Cerului, pentru că este o stea imo-
oară steaua dublă pentru a testa
                     bilă, celelalte stele descriind pe
acuitatea vizuală.
                     parcursul nopții, arcuri de cerc con-
În cultura poporului nostru, cele    centrice cu centrul în Polaris. Polaris
patru stele din trapez reprezintă    mai este numită Stâlpul sau        Figura 3. Teoria heliocen-
roatele carului, iar cele trei stele   Steajărul de la Arie. Polaris mai e    trică
sunt Proțapul/Tânjala carului/      cunoscută și ca Steaua Ciobanului,
Oiștea (osia). Steaua dublă Alcor și   deoarece este un ghid pentru
Mizar este cunoscută ca și        păstori noaptea. În Franța, Steaua
Cărăușul.                Ciobanului este planeta Venus
                     atunci când este văzută ca luceafăr
Există și câteva legende referitoare
                     de seară.
la această constelație. Un om numit
Pepelea a făcut un pariu cu       Dovezi ale originii daco-romane sunt
Dumnezeu, că ar putea împinge      modelele stelelor din Carul Mare și
Carul Mare peste Calea Lactee.      Carul Mic. Se spune că împăratul
Când Pepelea a împins carul,       Traian a transportat dacii la Roma
Dumnezeu a mutat Calea Lactee și     în Carul Mare. Alte legende
astfel Pepelea a pierdut pariul.     povestesc că romanii au transportat
Această legendă descrie rotația     comorile Daciei la Roma cu Carul
Carului Mare în jurul polului nord    Mare, ulterior urcând la cer cu Carul
ceresc și evidențiază credința      Mic. În sec al VI-lea î. Hr., Thales a
poporului nostru “omul nu poate     numit constelația “Micul Urs”, iar
face nimic fără voia lui Dumnezeu.”   trei secole mai târziu, Arctus a ob-
Într-o altă legendă românească,     servat că aceasta semana cu Carul
Carul Mare care are patru roți și trei  Mare și a denumit-o “Carul Mic”. În
perechi de boi (fiecare stea din ar-   urmă cu 4000 de ani, steaua polară
bore fiind reprezentată de doi boi)   era Draconis. Mai târziu a fost nu-
este urcat pe un deal. Când să      mită Ursa, probabil pentru că ursul
ajungă sus, Dumnezeu i-a spus      era singurul animal cunoscut de
căruțașului ”Sus la deal, cu ajutorul  antici în regiunile polare.
lui Dumnezeu”. Iar căruțașul a
                     Ursa Mică a fost numită și “Ursul
răspuns “cu sau fără voia lui
                     Fenician” pentru că fenicienii au
Dumnezeu, eu sunt deja sus”. Apoi
                     fost primii care au remarcat o stea
Dumnezeu a stricat o roată și a                          Figura 4. Carul Mare acum
                     fixă pe cer (indicând nordul) și au    100000 de ani (a),
făcut boii să meargă înapoi. De
                     folosit-o ca reper pe mare, lucru     azi (b), și peste 100000 de
atunci Carul Mare înconjoară polul
                     care le-a asigurat supremația. Arabii   ani (c)
nord în sens invers acelor de cea-
                     au numit această constelație
sornic.
    EQUINOX                                                  Pagina 16
“Kochab-al-Shemali” Chinezii     șterg de pe cer. Steaua Polară    șchiopilor... Alte denumiri ale
au numit constelația “Marele     este Candela Cerului sau       unor constelații în tradiția
Suveran al Cerului”.         "Steagirul" – Stâlpul Cerului ori   poporului român sunt redate în
Strămoșii noștri mai         Împăratul. Casiopeia este       tabelul 1.
îndepărtați sau mai apropiați,    Tronul lui Dumnezeu și                           Țăranii   români
                   Mănăstirea. Auriga este Carul     Strămoșii noștri aveau cu-
țăranii români, de exemplu,                                           recunoșteau    în
                   lui Dumnezeu sau Trăsura,       noștințe avansate de astrono-
aveau cunoștințe dintre cele                                          constelația
                   care va transporta toți credin-    mie încorporate în sistemul
mai ample asupra bolții cerești.
                   cioșii spre rai la sfârșitul lumii.  religios, a căror transmitere a   Lebăda (Cygnus)
Nomenclatura constelațiilor, a
                   Aquila este Vulturul Domnului.    condus mai târziu la ceea ce     semnul     unei
cerului, a Căii Lactee, a unor
                   Lebada este Crucea mare a       Eliade a denumit “creștinismul
stele, este proprie poporului                                          imense cruci ce-
                   miezului nopții, sau fata cu     cosmic propriu românilor”.
carpato-dunăreano-pontic și                                           leste. La vederea
                   cobilița, Cobilița Ciobanului.    Legendele românești ale ce-
reprezintă o proiecție pe cer a
                   Delfinul este Crucea Mică,      rului transmit talentul, creativi-  constelației
întregii sale concepții despre
viață, despre muncă și cosmos,    Crucea de Mână sau Crucea       tatea și credința țăranului     țăranii români se
                   Fârtatului. Fecioara (Virgo) este   român, îmbogățind patrimoniul    închinau, zicând
dar mai ales privind credința în
                   Fecioara Maria iar steaua Spi-    cultural al umanității.
Dumnezeu. Acest aspect domi-                                          că li s-a arătat
nant este ilustrat de peste 20    ca este Inima Maicii Domnului.    Bibliografie:            Cristosul. Conste-
de denumiri ale constelațiilor,   Peștii sunt Peștii lui Hristos sau
                   Crapii cu care a hrănit
                                      1. Burnham R., Atlasul Univer-    laţia de vară mar-
din cele circa 40 vizibile în
                                      sului pentru copii, Enciclopedia   chează pe cer
emisfera nordică, care poartă    mulțimea de 5000 de oameni
                                      Rao, 2008.
amprenta credinței creștine.     de la Marea Galileii. Racul este                      locul  în   care
Cerul este Lăcașul lui        Racul Domnului, care a furat al    2.Vlăduţescu, Gh., Filozofia     Calea Lactee pare
Dumnezeu, al Domnului Iisus     patrulea cui, cel mai lung, des-   legendelor cosmogonice
                   tinat să fie bătut în buricul
                                                        că se rupe în
Hristos, al Maicii Domnului, al                      româneşti, Bucureşti, 1982.
Sfinților și al Cetelor de îngeri.  Domnului Iisus Hristos, în afara                      două,   formând
                                      3. Voronca, Elena N., Datinile şi
Poalele cerului se reazemă pe    celorlalte trei cuie din palme și                     Marele Rift: punc-
                                      credinţele poporului român,
marginile Pământului. Stelele    de peste picioare. Orion îi re-                      tul în care sufletul
                                      1903.
sunt Făcliile ce se aprind noap-   prezintă pe Cei Trei Crai de la
                                                        se desparte de
tea pentru a lumina Sfânta      Răsărit, ca și Plugul cu       4. Vulcănescu, Romulus, Co-
                   Rărițele, Grebla, Secera și      loana cerului, Bucureşti, 1972.   trup.
Lume a celor fără de sfârșit, ca
și Ostașii cerului. Fiecare om    Sfredelul Mare, precum și
                                      5. Vulcănescu, Romulus Mitolo-
are steaua lui, ce reprezintă și   Sfântul Ioan (în Bucovina).
                                      gie română, Editura Academiei,
ursita lui legată de constelația   Pegas este Toaca, dar și Puțul
                                      1987.
(zodia) în care s-a născut. La    sau Găvadul Mic. Gemenii sunt
moarte, steaua omului cade de    Comoara lui Iov sau Frații Re-
pe cer. Soarele este Steaua lui   mus și Romulus. Hercule este
Dumnezeu, Ochiul lui         Omul, iar Perseu este Carul
Dumnezeu, Sfântul Soare, la     dracului, dar și Căpățâna ori
                   Barda. Columba este             Figura 5.
răsăritul căruia toate stelele se
                                         Poziția
șterg de pe cer. Steaua Polară    Porumbița lui Noe, care a
                                        Carului Mare
este Candela Cerului sau       anunțat ivirea pământului din
                                        pe cer in luna
"Steagirul" – Stâlpul Cerului ori  hăul apelor după potop. Calea       octombrie a
Împăratul. Casiopeia este      Lactee este Calea Laptelui, ori      fiecarui an
Tronul lui Dumnezeu și        Brâul lui Dumnezeu sau Calea
Mănăstirea. Auriga este Carul    lui Troian, a robilor, a orbilor, a
lui Dumnezeu sau Trăsura,
ANUL 1, NR. 1, MARTIE 2014                             Pagina 17
     Nr. Crt.     Denumire conste-      Denumire în
                 lație        cultura poporului
                              român
       1          Dragonul       Balaurul/ zmeul

       2          Hercule          Omul
                                      Figura 6. Stelele Alcor și
                                      Mizar
       3          Lebăda          Crucea
                                        Încă de la începutul
       4          Delfinul       Crucea Mică
                                        lumii, Soarele şi Lu-
       5           Cefeu          Coasa       na au avut menirea
                                        de a lumina calea
       6           Perseu       Barda/Toporul      pământenilor, în
                                        vreme ce stelele au
       7         Cassiopeia      Scaunul lui D-zeu
                                        constituit un univers
       8           Boarul         Văcarul       sideral aparte,
                                        rezervat
       9           Leul          Calul
                                        întrebuinţării "sfintei
       10          Fecioara      Fecioara Maria      lumi a celor fără de
       11          Balanța        Cântarul       sfârşit". Făcliile ce
                                        se aprindeau de cu
       12         Scorpionul        Scorpia
                                        seara luminau
       13         Săgetătorul        Arcașul       locaşul înalt al lui
       14         Capricornul         Țapul       Dumnezeu, formând
                                        constelaţii nu cu
       15           Orion      Trei Crai/ Craii de
                                        mult diferite celor
                           la rasarit/ Secera/
                                        familiare nouă azi.
                             Comoara
                                        Potrivit credinței
       16           Lira       Ciobanul cu oile
                                        populare, divinitatea
       17        Câinele Mare        Dulăul       veghea din conste-

       18         Câinele Mic        Cațelul       lația Cassiopeia,
                                        denumită și Scaunul
                                        lui Dumnezeu.
   Tabelul 1. Denumirile unor constelații în tradiția poporului român.
EQUINOX                                    Pagina 18
                                   La momentul echi-
EVENIMENTE         ASTRONOMICE         IMPORTANTE
                                   nocțiului de
                                   primăvară, Soarele
                                   traversează ecuatorul
Echinocțiul de primăvară: 20 martie 2014, ora 16: 57:00 UT      ceresc trecând din
                                   emisfera sudică a
                                   sferei cerești în cea
Solstițiul de vară: 21 Iunie 2014, 10:52:00 UT
                                   nordică. La echi-
                                   nocțiu,durata zilei
Echinocțiul de toamnă: 23 septembrie 2014, 02:30:00 UT        este egală cu cea a
                                   nopții, indiferent de
Solstițiul de iarnă: 21 decembrie 2014, 23: 03:00 UT.        latitudine. În acest
                                   moment, Soarele
                                   răsare în punctul car-
În anul 2014, din România nu vor fi vizibile eclipse.
                                   dinal est și apune în
                                   punctul cardinal vest.
ANUL 1, NR. 1, MARTIE 2014                        Pagina 19
  EVENIMENTE         ASTRONOMICE    IMPORTANTE

        IN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2014
   20 Martie – Echinocțiul de primăvară

   30 Martie – Lună Nouă                     Ploaie de stele
   8 Aprilie -Marte la opoziție

   15 Aprilie– Luna Plină

   22, 23 Aprilie– Lyride, current meteoric         Denumirea de
   29 Aprilie– Luna Nouă                   curent meteoric
   5, 6 Mai - Aquaride, curent meteoric           caracterizează un

   10 Mai– Saturn la opoziție                grup de particule

   14 Mai- Luna Plină
                                ce se mișcă în jurul
                                Soarelui pe o orbită
   28 Mai–Luna Nouă
                                care intersectează
   7 Iunie– Conjuncție Lună cu Marte
                                planul eclipticii într-
   13 Iunie– Luna plină
                                un punct apropiat
   21 Iunie– Solstițiul de vară
                                de orbita
   27 Iunie– Luna Nouă
                                Pământului. La
   12 Iulie– Luna Plină
                                trecerea
   26 Iulie– Luna Nouă
                                Pământului prin
   28 Iulie– Delta Aquaride, current meteoric        această regiune,
   10 August– Luna Plină                   particulele intră în
   12, 13 August– Perseidele, curent meteoric        atmosferă, ard,
   18 August– Conjuncție Venus cu Jupiter          provocând emisie
   25 August– Luna Nouă                   de lumină.
   29 August– Neptun la opoziție               Acestea sunt așa-

   9 Septembrie– Luna Plină                 numitele “ploi de
                                stele”.
   23 Septembrie– Echinocțiul de toamnă.
                          Suntem on-line

                     http://clubulastronomie.blogspot.ro/                       ADRESA REDACȚIEI               Clubul de Astronomie și Științe Spațiale
               Str. Corneliu Coposu, Nr. 6, Bl.D3,
               Oradea, judetul Bihor, România

               E-mail: clubul_astronomie@yahoo.com
               val.matei@yahoo.com
               ISSN 2360 – 0888
               ISSN–L 2360 – 0888
                                                        DIN CUPRINS:

                                                    SPAŢIUL NOCTURN AL   2
                                                    IMAGINARULUI: LUNA
                                                    ŞI STELELE ÎN POEZIA
                                                    ROMANTICĂ
                                                    A LUI MIHAI EMINES-
INFORMAŢII GENERALE                                           CU
                                                    PROF. KOVACS
                                                    ANAMARIA

Să admiri frumusețea ce-    a dus la progresul astrono-     Revista Equinox este revista    STUDIU ASUPRA DE-   7
                                                    SCOPERIRII ASTER-
rului nopții este o experi-  miei mai mult decât a        Clubului de Astronomie și      OIZILOR
ență extraordinară, trăită   oricărei alte științe.        Științe Spațiale din Oradea,    PROF. MATEI VALENTI-
                                                    NA
de oameni din toate cul-                      și își propune să promoveze
turile, încă din vremuri                      educația prin astronomie
                                                    STUDIUL FORMARII    10
preistorice.                            prin publicarea unor arti-     AURORELOR POLARE
                                  cole, lucrări științifice, studii  PROF. MATEI VALENTI-
Cerul nopții a fost mereu
                                  de specialitate din domeni-     NA
misterios și subiect de
                                  ul astronomiei, ale
admirație. Stelele,
                                  profesorilor și elevilor din
nemișcate pe bolta cere-                                        MISIUNEA APOLLO 11   12
                                  învățământul preuniversi-
ască, erau un mister
                                  tar.
pentru antici. Sunt și                                         PROF. MATEI VALENTI-
                                                    NA
acum îndepărtate și inac-                      Frecvența apariției revistei
cesibile, dar știm că multe                     este 2 numere pe an.
                                                    STUDIU ASUPRA DI-   14
dintre ele strălucesc mai                                        MENSIUNII INTERCUL-
puternic decât Soarele.                                         TURALE ALE EDU-
                Oamenii au pășit pe Lună,      Redactor– șef:           CATIEI PRIN ASTRON-
                                                    OMIE
Stelele pe care le vedem    vehicule spațiale robotizate
                                  Matei Valentina           PROF. MATEI VALENTI-
cu ochiul liber sunt din    ne-au trimis imagini de pe
                                  Redactor:              NA
galaxia noastră, Calea     planete și sateliți, iar unii                      EVENIMENTE ASTRO-
                                  Kovacs Anamaria                      19
Lactee. Dezvoltarea      dintre contemporanii noștri,                       NOMICE IMPORTANTE

tehnologiei din ultimii ani  vor păși, probabil, pe Marte.

								
To top