Diagram toka podatkov za informacijski sistem knjižnice by g4039193

VIEWS: 406 PAGES: 5

									Entitetno-relacijski diagram za informacijski sistem knjižnice


    Knjiga
isbn                                    Izv od
naslov                                 signatura
av tor                                 status
                je na volj o kot
kljucna bes eda                            rok v rnitv e
zaloznik
let o izida
                                     ima izposojen
 je z agotovljena
                                       Clan
  Rezerv acija                           clanska stev ilka
 id                                 ime in priimek
                 opr avi              naslov prebiv alisca
 datum
                                   potek c lans tv a
Diagram toka podatkov za informacijski sistem knjižnice (delna razgradnja)


Kontekstni nivo                                    Rav nat elj
                                    knjiznice
                                                   clansk a izk aznic a
              nov a k njiga
                         obdobje za izdelav o st at is tik e

             nov izv od knjige                  st at istik a pos lov anja  kriteriji is kanja


                                                      rezultati iskanja
           nalepk a za izv od k njige
                                        1                              Clan
 Knjiznic ar v
 obdelav i                               IS knjiznice
                                                          potrdilo o izposoji
           dotrajan izv od knjige                  +
                                                                 opomin
               nov clan

                                     zeljene knjige                       racun
              izpis an clan
                               v rnjene k njige       podaljs ane k njige
                                                       nov rok v rnit v e
                       izbrane k njige
                                       Knjiznic ar v
                                        izposoji
1. nivo razgradnje
  Knjiznic ar v                              Knjiznic ar v
  obdelav i                                obdelav i

                                                                 knjige : 1
               [nov a knjiga]
                               [dot rajan izv od knjige]

  Knjiznic ar v                       1. 1
             [nov izv od k njige]                              dodana knjiga
  obdelav i
                             Obdelav a
                              knjig                            odpis ana knjiga
                               +               dodan izv od                   najdene knjige
             [nalepka za izv od knjige]            odpis an izv od
  Knjiznic ar v
  obdelav i
                                  st ev ilo izv odov           izv odi knjig : 1


                                                               najdeni izv odi

                                                                                1. 3

  Knjiznic ar v                             1. 4                                      Is kanje knjig
  obdelav i           [nov clan]            Vodenje
                                   clans tev
                                     +
                [c lanska izkaznica]
                                                                  [k rit eriji iskanja] [rezultat i isk anja]
                                         izbrisan c lan
    Clan
                 [izpisan c lan]          dodan c lan
                                                                 Clan               Clan


                                       clani knjiznic e : 1
  Knjiznic ar v
  obdelav i                                               clan                             Knjiznic ar v
                   izv odi knjig : 2         izposojeni izv odi                                  izposoji

                                                               [izbrane knjige]
                                    v rnjeni izv odi
izv odi za statis tiko                                         1. 2
                              podaljs an rok v rnit v e                     [v rnjene knjige]
                                                   Izpos oja                      Knjiznic ar v
                      roki v rnit v e izv odov                  knjig                        izposoji

               st ev ilo razpolozljiv ih izv odov
                                                    +
                                                                [zeljene k njige]

   izv odi s prekoracenimi roki v rnit v e                  knjige za izpis
                                                                             Knjiznic ar v
                                                              [podaljsane knjige]       izposoji
              knjige za statis tiko       knjige : 2
    1. 5                                                       [nov rok v rnitv e]
   Pregled                                        [rac un]
  poslov anja
                                                         [pot rdilo o izposoji]
   knjiznice       clani za s tat ist iko
                                                                             Knjiznic ar v
                             clani knjiznic e : 2               [opomin]                     izposoji

          [s tatist ika poslov anja]
 [obdobje za izdelav o statis tike]

                                                                             Knjiznic ar v
                                                    Clan        Clan       Clan       izposoji

          Rav nat elj           Rav nat elj
          knjiznice            knjiznice
Razgradnja procesa 1.1: Obdelava knjig


                                       1. 1. 1
 Knjiznic ar v                             Dodajanje
                                                               knjige : 1
 obdelav i            [nov a knjiga]            nov e k njige      [dodana k njiga]
                              prv a nalepka dodan izv od nov e knjige Knjiznic ar v                                              [dodan izv od]
                                                              izv odi knjig : 1
 obdelav i       [nalepka za izv od knjige]
                          dodatna nalepka           dodan izv od obst ojece knjige

                                       1. 1. 2
                                    Dodajanje
 Knjiznic ar v
                                   nov ega izv oda
 obdelav i          [nov izv od k njige]            knjige
                                                              izv odi knjig : 2


                                               [odpisan izv od]
                                    1. 1. 3

 Knjiznic ar v                         Odpis izv oda                       izv odi knjig : 3
 obdelav i        [dot rajan izv od knjige]        knjige            [s tev ilo izv odov ]
                                     +
                                               [odpisana k njiga]

                                                               knjige : 2
Razgradnja procesa 1.1.3: Odpis izvoda knjige   Knjiznic ar v
    obdelav i
[dot rajan izv od k njige]
     1. 1. 3.1                           1. 1. 3.2                       1. 1. 3.3
                                   Prev erjanje
                                    st ev ila
   Odpis izv oda                                                     Odpis knjige
               knjiga odpisanega izv oda        preostalih         knjiga za odpis
                                    izv odov
  [odpisan izv od]                                                   [odpisana k njiga]
                                [s tev ilo izv odov ]  izv odi knjig : 2                      izv odi knjig : 1                       knjige
Razgradnja procesa 1.2: Izposoja knjig
                    izv odi knjig : 5                  izv odi knjig : 4
 Knjiznic ar v
  izposoji

                 [s tev ilo razpolozljiv ih izv odov ]                                Clan
                                   [izposojeni izv odi]
             [izbrane knjige]

                                            [pot rdilo o izposoji]
                            1. 2. 1

                           Izpos oja
      knjige                 izv odov k njig                      izbrisane rezerv ac ije
                             +


                                               trenutne rezerv ac ije            rezerv acije knjig
 [k njige za izpis ]
          knjige za pot rdilo                      clan za potrdilo


                                                                      dodane rezerv acije
                             clani knjiznic e          [c lan]


                                                                           1. 2. 3

                                                                        Rezerv acija
                                                                          knjig
                   izv odi knjig : 1         izv odi knjig : 3                   [rok i v rnitv e izv odov ]
                               [v rnjeni izv odi]                                [zeljene k njige]


            knjige za rac un           1. 2. 2            clan za racun

                            Vracanje
                                                                        Knjiznic ar v
                           izv odov k njig
                                                                         izposoji                     [v rnjene knjige]       [rac un]


                                                                      izv odi knjig : 2
                   Knjiznic ar v
                    izposoji                Clan


knjige za opomin                                                            [podaljsan rok v rnitv e]
                                                         clan za opomin


                                                                         1. 2. 4

                             1. 2. 5                                      Podaljsanje
                                                                        izposoje
                           Izdajanje
                           opominov


                                                                        [nov rok v rnitv e]
                                                             [podaljsane knjige]
                                 [opomin]
       [izv odi s prek oracenimi roki v rnitv e]                                                          Knjiznic ar v         Knjiznic ar v
     izv odi knjig : 6                        Clan                     izposoji            izposoji
Razgradnja procesa 1.2.1: Izposoja izvodov knjig
                                       1. 2. 1.2
     Knjiznic ar v
      izposoji
                                      Preklic
                                      rezerv acij
     [izbrane knjige]                                          SpMg_100               SpMg_101
                     rezerv irane k njige
                                   [izbrisane rezerv acije]


       1. 2. 1.1
      Prev erjanje         [t renut ne rezerv acije]                        [k njige za potrdilo] [c lan za pot rdilo]
     razpolozljiv ih                        rezerv acije knjig
     izv odov k njig
                    razpolozljiv e k njige

[s tev ilo razpolozljiv ih izv odov ]
                                      1. 2. 1.3                         1. 2. 1.4
                                      Belezenje                        Izdelav a
                                      izposoje                        potrdila o
     izv odi knjig : 1                        izv odov k njig    izposojeni izv odi k njig      izposoji
                                                                [pot rdilo o izposoji]
                                   [izposojeni izv odi]
                                    izv odi knjig : 2                       Clan
Razgradnja procesa 1.4: Vodenje članstev
                                       1. 4. 1
 Knjiznic ar v
                                     Vpis clana                                Clan
 obdelav i               [nov clan]                          [c lanska izkaznica]
                                    [dodan clan]
                                    clani knjiznic e
                                    [izbrisan clan]


                                       1. 4. 2
 Knjiznic ar v             [izpisan c lan]
  obdelav i                               Izpis clana

								
To top