CUU THIEN HUYEN NU

Document Sample
CUU THIEN HUYEN NU Powered By Docstoc
					九天玄女
九天玄女,又叫九天娘娘、九天玄女娘娘,或簡 稱媧皇、玄女,本是中國古代神話傳說中的女神, 后為道教所信奉,成為女仙中著名的一位。 所謂九天者,中央及八方也。所以九天乃四面 八方的意思。換句話說,玄女就是天地間唯一的神 女。在台灣鄉土神明的傳說里,九天玄女又稱連理 媽,有大媽、二媽、三媽至九媽的九尊神像。還有 一說,九天玄女即為女媧娘娘,尚等考証。 玄女顯靈 《云笈七簽》及《九天玄女傳》記載,九天玄 女為黃帝之師,聖母元君的弟子。當黃帝蚩尤作戰 時,玄女下凡來,將兵符印劍交給黃帝,并為黃帝 制造夔牛鼓八十面,打敗蚩尤。 《水滸傳》中,宋江江州遇救后,又去接老父 上山,不料被官兵知覺,倉皇中逃進還道村玄女

廟。玄女娘娘顯靈,不僅救了宋江一命,還送他三 卷天書,讓他替天行道。以后「宋江歸順了朝廷, 領兵征遼時,被遼軍的“太已混天象陣”所困,宋江 夜夢中得九天玄女傳授破陣之法,即以此法大破遼 軍。 書中的九天玄女娘娘是一位楚楚動人的女仙, 但是她的原型卻是一個在鳥身上長著人腦袋的怪 物,這就是玄鳥。在〈詩經〉中,記載著玄鳥是商 人始祖的說法。《史記》中也說,殷商的祖先是其 母吃了玄鳥蛋,懷孕而生。這是商族崇拜玄鳥圖騰 的反映。 這個玄鳥后來又化身為玄女,并被摻入了黃帝 神話之中,成了黃帝的師父。相傳黃帝與蚩尤大 戰,蚩尤呼風喚雨,吹煙噴霧,黃帝不能取勝。正 在發愁之際,來了一位婦人,人首鳥形,說:「我 是九天玄女,王母特派我授你戰法」。黃帝得了九 天玄女傳授的戰法,遂大敗蚩尤。此時的玄女,雖

尚未脫盡鳥形,但到底進了一步,成了一位救助急 難,暗藏謀略的半人半禽女神。 到了宋代的《云笈七簽》中,九天玄女則徹底 人神化,完全脫掉了動物痕跡。書中專門有一篇 《九天玄女傳》,寫她騎的是鳳凰,駕著彩云,穿 的是九色彩翠華服,是一位專門扶持應命英雄,授 以天書兵法的上界女仙──玄女娘娘。 九天玄女的這一角色,大量出現在古典小說 中,流傳較廣,影響較大的如宋元間編撰的《大宋 宣和遣事》,明代四十四回本《三遂平妖傳》、清 代《女仙外史》和《薛仁貴征東》等書,都有許多 筆墨對九天玄女做了繪聲繪色的描摹。 賜福、賜子: 有關九天玄女的傳說,因為是遠古的事,能有 一麟半爪,已經是很珍貴的了,實上,就是這一麟 半爪的可靠性,也是很成問題的事。九天玄女與其 他娘娘合祀的時候,王母娘娘「特使」的身份已不 明顯,她被人們賦予了賜福賜子的功能,雖然地位

低了許多,但是在善男信女心目中卻更覺親切和崇 高。 九天玄女的祭典在九月九日,香燭業奉祀九天 玄女為祖師。
*Dịch:-

Cửu Thiên Huyền Nữ
Cửu Thiên Huyền Nữ còn gọi là Cửu Thiên Nương Nương , Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương , hoặc nói gọn Oa Huỳnh, Huyền Nữ, là một vị nữ thần trong nững truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc từ xưa, về sau được Đạo Giáo tin tưởng trở thành một vị nổi danh trong hàng nữ tiên. Sở dĩ nói “cửu thiên” là ý nói tám phương và trung ương , cho nên cửu thiên là khắp nơi ,bốn mặt tám hướng đều có. Nói cách khác, Huyền Nữ là nữ thần duy nhất trong trời đất. Tại Đài Loan, ở những vùng nông thôn tin vào những truyền thuyết thần minh, thì Cửu Thiên Huyền Nữ được gọi thân mật là “Mẹ”, gồm trên hết là Mẹ cả, Mẹ hai, Mẹ ba….đến Mẹ chín để chỉ chín vị thần tượng thờ phụng. Còn có một thuyết cho rằng, Cửu Thiên Huyền Nữ tức là Nữ Oa Nương Nương , thuyết nầy còn phải xem xét lại. 1.- Sự hiển linh của Thần Nữ:Trong 《Vân Cấp Thất Thiêm 》và 《Cửu Thiên Huyền Nữ truyện》có chép:Cửu Thiên Huyền Nữ là thầy của Huỳnh Đế, và là học trò của Tây Vương Mẫu . Khi Huỳnh Đế trừ giặc Xi Vưu , Huyền Nữ đã hạ phàm, đem binh phù ấn kiếm giao cho Huỳnh Đế, lại còn dạy Huỳnh Đế cách chế tạo “Trống Quì Ngưu 80 mặt” để đánh bại Xi Vưu. Trong “Truyện Thủy Hử”, sau khi Tống Giang được cứu ở Giang Châu, đi đón cha lên núi, chẳng dè bị quan binh phát hiện ở Thương Huỳnh, chạy trốn lại đến chỗ Miếu Thờ Cửu Thiên Huyền Nữ ở địa phương. Cửu Thiên Huyền Nữ đã hiển linh cứu thoát Tống Giang, lại còn cho y ba quyển thiên thư bảo y hãy “thế thiên hành đạo” (thay trời hành đạo) . Về sau nầy, Tống Giang qui thuận triều đình, lãnh binh đi chinh phạt nước Liêu, bị quân Liêu vây hãm trong trận “Thái Dĩ Hỗn Thiên Tượng” . Đem đến, Tống Giang nằm mộng thấy Huyền Nữ chỉ bày cách phá trận, nhờ đó thắng lớn quân Liêu.

*Theo sách vở hiện nay thì Cửu Thiên Huyền Nữ là một vị Nữ Tiên lộng lẫy, nhưng hình tượng gốc của Ngài lại là một quái vật đầu người mình chim, gọi là “Huyền Điểu” ngày xưa. Trong Kinh Thi, ghi rằng “huyền điểu” chính là tổ tiên của người Thương (nhà Thương trước nhà Châu) . Trong “Sử Ký”thì nói rằng , thưở xưa, có một bà mẹ thuộc hàng tổ tiên của họ Ân-Thương đã ăn một cái trứng cùa huyền điểu, có thai mà sanh ra con. Điều nầy nói lên sự sùng bái huyền điểu của tộc họ nhà Thương vậy. *Chính hình tượng huyền điểu nầy về sau hóa thân thành Huyền Nữ, thâm nhập vào truyện thần thoại về Huỳnh Đế và trở thành sư phụ của Huỳnh Đế là vì thế. *Truyện chép:Sau đời vua Thần Nông, các bộ lạc đều tự tách ra hùng cứ mỗi nơi. Có một bộ lạc hùng mạnh mà vị thủ lãnh là Xuy Vưu muốn thôn tính các bộ lạc khác để lên làm bá chủ, nhưng Xuy Vưu lại quá độc ác, ai không thuận theo thì bị giết chết rất tàn nhẫn. Các bộ lạc liền liên kết nhau, tôn vị thủ lãnh Hữu Hùng Thị (nay ở huyện Tân Trịnh tỉnh Hà Nam) lên chỉ huy chống lại Xuy Vưu. Trận đánh dữ dội quyết định sự thắng bại với Xuy Vưu xảy ra ở Trác Lộc. Sương mù dày đặc, quân Hữu Hùng Thị bị Xuy Vưu vây chặt, không nhận định được phương hướng đánh ra giải vây, nên thường bị Xuy Vưu đánh bại phải tháo lui. Sự thảm bại của Hữu Hùng Thị thấy rõ trước mắt. Trong lúc nguy cấp như thế, Ðấng Cửu Thiên Huyền Nữ hiện ra dạy Hữu Hùng Thị chế ra xe hai bánh chỉ Nam, có bộ phận chỉ rõ hướng Nam, để phân định phương hướng và vị trí tiến quân, lại dạy cho binh pháp. Nhờ vậy, Hữu Hùng Thị củng cố binh mã, từ trong đánh ra bất ngờ, làm cho binh đội Xuy Vưu thảm bại, bắt sống được thủ lãnh Xuy Vưu đem giết chết. Thế là yên giặc, tất cả dân chúng các bộ lạc đều hoan nghinh Hữu Hùng Thị, tôn Hữu Hùng Thị lên ngôi Minh chủ, lấy hiệu là Hoàng Ðế hay Huỳnh Ðế. Nguyên Hữu Hùng Thị được sanh ra tại gò Hiên Viên, nên về sau gọi là Hiên Viên Huỳnh Ðế. Sau đó, Ðấng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng thường ứng hiện giúp vua Huỳnh Ðế và những người hiền tài trong nước, như giúp Hoàng Hậu Nguyên Phi chế ra nghề nuôi tằm lấy tơ dệt lụa, giúp ông Dung Thành chế ra máy Cai Thiên để xem Thiên tượng, giúp ông Thương Hiệt chế ra chữ viết tượng hình để thay cho việc thắt nút ghi nhớ các sự việc. Ngoài ra Ðấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền khoa Lục Nhâm Ðộn Giáp, và phép bói 64 quẻ Dịch mà đoán kiết hung.
*Thưở

ấy thì Huyền Nữ chưa thoát khỏi hình tượng chim, nhưng đã tiến thêm một

bước là trở thành người cứu nạn gấp, là một vị Nữ Thần nửa người nửa chim chứa đựng nhiều tài năng mưu lược vậy. *Đến đời Tống, trong “Vân Cấp Thất Thiêm” thì Cửu Thiên Huyền Nữ đã hoàn toàn được “nhân thần hóa”, xóa bỏ tất cả dấu vết động vật trong hình tượng. Trong quyển sách đặc biệt tên “ Cửu Thiên Huyền Nữ truyện” đã diễn tả bà cỡi chim phượng, trên đám mây ngũ sắc, mặc áo chín sắc “Thái Thúy Hoa”. Ngài là vị chuyên môn phù trì cứu giúp anh hùng, dạy thiên thư binh pháp cho các nữ tiên trên trời và chính thức trở thành “ Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương ”. Nhân vật Cửu Thiên Huyền Nữ đã xuất hiện rất nhiều trong các tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, tạo ra ảnh hưởng rất lớn về niềm tin của quần chúng. Những sách được biên soạn như là :- đời nhà Tống có Nguyên Gian viết “Đại Tống Tuyên Hòa Khiển Sự”; đời Minh có truyện “Tam Toại Bình Yêu” gồm bốn mươi bốn cuốn ; đời Thanh có “Nữ Tiên Ngoại Sử” và “Tiết Nhân Quí Chinh Đông” …đã tốn rất nhiều bút mực ca tụng sự anh linh của Cửu Thiên Huyền Nữ . 2.- Tứ Phước 、Tứ Tử :- (Ban phước-ban cho con trai) Có một truyền thuyết liên quan đến Cửu Thiên Huyền Nữ như sau:“Thời viễn cổ, gia đình Cửu Thiên Huyền Nữ may mắn có được “Nửa miếng Vãy Lân” được trong họ tộc thờ phụng nghiêm chỉnh. Trong làng, ai không có con trai hoặc nghèo khổ đến lễ lạy cầu xin đều được như ý. Từ đó, người đời sau tin rằng , cứ thành tâm cầu khẩn với Ngài là cũng được toại nguyện. Còn chuyện Tây Vương Mẫu “đặc phái” Cửu Thiên Huyền Nữ đến giúp Huỳnh Đế thì có vẽ mơ hồ một chút. Tuy nhiên, nhiều đời đã qua, mỗi thời đề cao thêm một chút thành ra ngày nay Ngài trở thành một vị Nữ Thần tối cao, có khả năng “Ban bố phước lộc, ban bố con trai” cho tất cả những ai thành kính tin tưởng Ngài. *Ngày cúng tế Cửu Thiên Huyền Nữ là ngày mùng chín tháng chín. Khắp nơi đều có Miếu Thờ, tôn xưng là “Tổ Sư”, khói hương thờ phụng Ngài không dứt.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3422
posted:10/2/2008
language:Vietnamese
pages:6