MEMO van college aan de raad

Document Sample
MEMO van college aan de raad Powered By Docstoc
					MEMO van college aan de raad

datum         :   20 oktober 2009
aan          :   gemeenteraad
van          :   college
onderwerp       :   vraag van de CDA over de kosten stedenbouwkundige advies
Portefeuillehouder  :   De heer J. Stam / de haar A. Plomp
Inlichtingen bij   :   M. Schroor


Inleiding
Vanuit de CDA is een vraag gesteld over de kosten van stedenbouwkundig advies inzake
grote projecten. Hieronder treft u het financiële overzicht aan van de kosten die in 2008 en
2009 (stand tot en met 7 oktober 2009) gemaakt zijn voor stedenbouwkundig advies,
onderverdeeld naar projecten.

Voor de projecten van Mooi Bergen, Schoorl Klopt en Ontwerp ons Derp wordt gebruikt
gemaakt van hetzelfde stedenbouwkundig bureau. Project Lamoraal wordt door een ander
stedenbouwkundig bureau begeleid.


Financieel overzicht gemaakte kosten stedenbouwkundige advies in verschillende
projecten:

Gemaakte kosten t/m 7-okt-2010      2008     2009
Project Mooi Bergen        € 35.877   €  19.750
Project Schoorl Klopt       €   -   €  31.595
Project Ontwerp ons Derp 2009   €   -   €  26.400
Project Lamoraal          € 14.700   €  10.841