ส่วนที่ 1 สหภาพยุโรปคือใคร by hcj

VIEWS: 1 PAGES: 22

									สวนท 1
สหภาพยโรปคอใคร
สหภาพยโรปคอใคร
         §สมาชก 27 ประเทศ คอ
         ออสเตรย เบลเยยม เดนมารก
         ฟนแลนด ฝรงเศส เยอรมน กรซ
         ไอรแลนด อตาล ลกเซมเบรก
         เนเธอรแลนด โปรตเกส สเปน
         สวเดน สหราชอาณาจกร
         ไซปรส เชก เอสโตเนย ฮงการ
         ลตเวย ลทวเนย มอลตา
         โปแลนด สโลวเนย สโลวะเกย
         โรมาเนย และบลแกเรย
         สหภาพยโรป
• สหภาพทางเศรษฐกจ
• บางสวนเปนสหภาพการเงน
• ใชระบบและสถาบนการเมองและการยตธรรมรวมกน
• มหาอำนาจทางเศรษฐกจ
• ผนำดานกฎระเบยบ
• ผนำดานเทคโนโลยและนวตกรรมของโลก
• ผเลนสำคญในเวทการเมองระหวางประเทศ
  การขยายตวของสหภาพยโรป
1958 (European Economic Community):
เบลเยยม เนเธอรแลนด ลกเซมเบรก อตาล
ฝรงเศส เยอรมน (ตะวนตก)
1973: สหราชอาณาจกร ไอรแลนด เดนมารก
1981: กรซ
1986: สเปน โปรตเกส
1990: เยอรมน (รวมประเทศ)
1995 (European Union): ออสเตรย
ฟนแลนด สวเดน
2004: ไซปรส เชก เอสโตเนย ฮงการ ลตเวย
ลทวเนย มอลตา โปแลนด สโลวเนย
สโลวะเกย
2007: โรมาเนย และบลแกเรย
ก.ค. 2013: สมาชกอนดบท 28 โครเอเชย
 โครงสรางการบรหารงานของสหภาพยโรป

  คณะกรรมาธการยโรป      คณะมนตรยโรป      คณะมนตรแหงสหภาพยโรป
    European       European Council       Council of the
   Commission      (หวหนารฐบาลประเทศสมาชก)   European Union
   (คณะรฐมนตรของ EU)
                            (รฐมนตรประเทศสมาชก)

                           ประธานคณะมนตรยโรป*
    รฐสภายโรป        ศาลยตธรรมยโรป     (Herman van Rompuy)
 European Parliament     European Court of
   (เลอกโดยตรงจากประเ                ผแทนระดบสงของสหภา
 ทศสมาชกตามสดสวนประชากร)     Justice       พยโรปดานการตางประเทศ
                           และนโยบายความมนคง*
                           (Catherine Ashton)สนธสญญาลสบอน (Treaty of Lisbon) เรมใชป 2552 = สหภาพยโรปทมบรณาการเพมขน
  คณะกรรมาธการยโรป (European Commission)

§ ประธานคอนาย Jose Manuel Barroso
(โปรตเกส)
§ สมาชกแตละประเทศสงกรรมาธการ 1
คน รวมม 27 คน
§
มหนาทรกษาผลประโยชนของส
หภาพเทานน ไมใชตวแทนประเทศ
§ เสาหลกดานการการบรหาร
§
ทำหนาทเสนอกฎระเบยบและควบ
คมการปฏบตตามกฎระเบยบ
คณะมนตรยโรป (European Council)

§
เวทการประชมของประมขแห
งรฐ/ผนำรฐบาลของประเทศสมาชก
§
กำหนดทศทาง/นโยบายของสหภ
าพยโรปในกรอบกวางๆ
§
กอนสนธสญญาลสบอนประธ
านคณะมนตรเวยนตามประเทศ
ตางๆ
§หลงจากสนธสญญาลสบอน
คณะมนตรแหงสหภาพยโรป (Council of the European Union)

§
เวทการประชมของรฐมนตรในแ
ตละสาขาของประเทศสมาชก
§ องคกรตดสนใจหลก
มอำนาจในการออกกฏระเบยบ
§
แตละประเทศมสทธออกเสย
งตามจำนวนประชากร รวม 345 เสยง
§ใชระบบ qualified majority
ในการผานกฎหมายสำหรบกฎหม
ายสวนใหญ
สภายโรป (European Parliament)

§
มาจากการเลอกตงโดยตรงตามสด
สวนประชากรแตละประเทศ ดำรงตำแหนง
5ป
§ ตงอยทเมอง Strasbourg ฝรงเศส
§ มสมาชกทงหมด 754 คน แยกตามกลม
(fraction)
§
สนธสญญาลสบอนใหอำนาจรบ
รองรางกฎระเบยบของ EU (co-decision
procedure)
ศาลยตธรรมยโรป (European Court of Justice)


§  ทำหนาทตความกฎหมายของสหภาพ
§
พจารณาคดและขอพพาทระหว
างประเทศสมาชก สหภาพยโรป
องคกรตางๆ ของสหภาพ
และพลเมองของสหภาพ
§ ตงอยทกรงลกเซมเบรก
ประเทศลกเซมเบรก
  ประธานคณะมนตรยโรปและผแทนระดบสงของ
  สหภาพยโรปดานการตางประเทศและนโยบายความมนคง

ประธานคณะมนตรยโรป           ผแทนระดบสงของสห
(President of the European Council)  ภาพยโรปดานการตาง
                   ประเทศและนโยบายความมนคง (High
§ นาย Herman van Rompuy
                   Representative of the Union for
§ ตวแทนสหภาพในเวทระหวางประเทศ
                   Foreign Affairs and Security Policy)
§
                   § นาง Catherine Ashton
เปนประธานและประสานงานคณะมนตร     §
ยโรป                 ประสานงานนโยบายตางประเทศระหว
                   างประเทศสมาชก
                   § เปนรองประธานคณะกรรมาธการยโรป
สนธสญญาลสบอน

§ ลงนามรวม 13 ธ.ค. 2551 มผลใชบงคบ 1 ธ.ค. 2552
§สหภาพยโรปเปลยนสถานะเปนนตบคคล
สามารถเปนสมาชกองคกรระหวางประเทศและเปนภาคสน
ธสญญาระหวางประเทศได
§จดตง European External Action Service (EEAS)
§เพมอำนาจใหสภายโรป
§เพมตำแหนงผบรหาร 2 ตำแหนงใหม
   1) ประธานคณะมนตรยโรป
   2)
ผแทนระดบสงของสหภาพยโรปดานการตางประเทศและ
นโยบายความมนคง “รฐมนตรตางประเทศสหภาพยโรป”
 องคการระหวางประเทศ (international organisation)
 หรอองคการเหนอรฐ (supranational organisation) ?
องคการระหวางประเทศ  แบงอำนาจ        องคการเหนอรฐ
สนบสนนนโยบายของประ  ประเทศสมาชกมอำนาจ   กฎของสหภาพเหนอกวาก
เทศสมาชก       บรหารจดการหากสหภาพ   ฎของประเทศสมาชก
§ การสาธารณสข     ไมบรหารจดการ      §การคาระหวางประเทศ
§การสงเสรมอตสาหกรรม  §ตลาดภายใน       §สหภาพเศรษฐกจและศ
           §การขนสง พลงงาน    ลกากร
§ วฒนธรรม การศกษา
           และสงแวดลอม      §สหภาพการเงน
§ การทองเทยว
                       (สำหรบกลมยโร)
§           §นโยบายเกษตรและประมง
                       §นโยบายการแขงขน
การตางประเทศและความ  §การวจยและพฒนา
                       §นโยบายการคลง ?
มนคงภายนอก      §การคมครองผบรโภค
(ระบบพเศษ)
 สหภาพยโรป ไมเทากบ
กลมประเทศเขตยโร
กลมประเทศเขตเชงเกน (Schengen)

กลมประเทศองคการสนธสญญาแอตแลนตกเหนอ (NATO)

Council of Europe
สวนท 2
ความสมพนธไทย - สหภาพยโรป
สหภาพยโรปในฐานะคคาลำดบท 4 ของไทย
การคา
§ ป 2555 มมลคาการคารวม 32.2 พนลาน
ยโร รอยละ 8.8
ของการคาระหวางประเทศของไทย
มลคาลดลง แตไทยไดเปรยบดลการคามลคา
1.5 พนลานยโร
§ สนคาสงออก คอมพวเตอร
อญมณผลตภณฑยาง รถยนต เครองใชไฟฟา
ไกแปรรป
§ สนคานำเขา เครองจกรกล เคมภณฑ
เครองบน
เวชภณฑเครองมอวทยาศาสตร
และการแพทย
สหภาพยโรปในฐานะนกลงทนอนดบท 2 และนกทองเทยวลำดบตนๆ ของไทย
  การลงทนของ EU ในไทย
  อตสาหกรรมอเลกทรอนกส
  เคมภณฑและกระดาษ สงทอ เครองจกร
  กจการบรการ ผลตภณฑเกษตร
  การลงทนของไทยใน EU
  ธรกจอาหารและเครองดม ผลตกระดาษ
  เมดพลาสตก ธรกจแฟชน/อญมณ
  โรงแรม คาปลก
  การทองเทยว
  นกทองเทยวจากยโรป
  (รวมสมาชกสหภาพยโรป)
  เดนทางมาไทยในป 2555 กวา 5 ลานคน
 ประเดนการคา: มาตรการกดกนทางการคาทมใชภาษ
§ การใชมาตรการ Anti-Dumping
§ อาหารและการเกษตร : มาตรการดานสขอนามยและสขอนามยพช
 (SPS ปญหาสารปนเปอนในสนคาเกษตรของไทย
 การใชกฎระเบยบเรองการปองกนการทำประมงทผดกฎหมาย (IUU
 Fishing)
§ สนคาอตสาหกรรม : กฎระเบยบเพอปองกนการคาไมทผดกฎหมาย
 (FLEGT) สำหรบการนำเขาไมและผลตภณฑไมในป 2556 REACH
 (การจดทะเบยนเคมภณฑ) และ WEEE
 (การจดการของเสยและการนำกลบมาใชใหม)
§ มาตรการดานสงแวดลอม:
 การบงคบใชระบบคารบอนเครดตกบการขนสงทางอากาศ (EU ETS)
 ซงจะขยายไปสการขนสงทางเรอในอนาคต
ประเดนความสมพนธทสำคญ
ความตกลงเขตการคาเสร (FTA)ไทย–สหภาพยโรป
§การเจรจาASEAN-EU FTA ไมมความคบหนา EU
หนมาสนใจการเจรจา FTA
ระดบทวภาคกบประเทศสมาชกอาเซยนทมความพรอม
โดยเฉพาะสงคโปร มาเลเซย เวยดนาม และไทย

§ รางกรอบการเจรจา  Thai-EU FTA ผานความเหนชอบจาก ครม. และ
รฐสภาแลว
ไทยจะประกาศความพรอมในการเรมเจรจาระหวางการเยอนส
หภาพยโรปอยางเปนทางการของ นรม. ในเดอนมนาคม 2556
หนสวนทางการเมองไทย - สหภาพยโรป
§ ประชาธปไตย การคมครองสทธมนษยชน นตรฐ
 และระบบเศรษฐกจตลาด
§ ไทยเปนหนสวนสำคญของ EU ในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต
§ EU สนใจประเดนการเมองในประเทศ พฒนาการการปรองดอง
 การมสวนรวมของภาคประชาสงคม
 และสถานการณจงหวดชายแดนภาคใต
§ รฐบาลใหความสำคญกบการปฏสมพนธกบ EU
 และรฐสมาชกโดยไดมการหารอในระดบสงในหลายโอกาส
§ EU ตดตามพฒนาการในภมภาค
 โดยเฉพาะสถานการณในเมยนมาร ปญหาสทธมนษยชน
 (ผหนภยชาวเมยนมาร การคามนษย สทธแรงงาน)
 สถานการณในทะเลจนใต การรวมตวของอาเซยน
หนสวนความรวมมอไทย - สหภาพยโรป
 § กรอบความรวมมอทางวชาการ : Thailand – EU Cooperation
  Facility (2007 – 2013) หรอ TEC การดำเนนงานในปจจบน คอ TEC II

 § ความรวมมอในสาขาเฉพาะตางๆ เชน FP7 (วจยและพฒนา),
  Erasmus Mundus (การศกษา), Switch-Asia (สงแวดลอม) NSA/LA
  (การปกครองสวนทองถน), AUP (ผหนภย)

 § กรอบความรวมมอไตรภาค (โดยเฉพาะประเทศเพอนบาน)
  ไทยผลกดนความรวมมอกบอย
การดำเนนความสมพนธ
ไทยตองการอะไร          ยทธศาสตร
§เปนหนสวนทเทาเทยมและสำคญของ EU  §สงเสรม คสพ. ระหวางประชาชน ภาคประชาสงคม
ในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต    สอมวลชน และวงการวชาการและชมชนไทยในยโรป
§เปนศนยกลางการลงทนของ EU     §รวมมอกบ EU
ในสาขาทมศกยภาพ ทง อตสาหกรรม   ในองคการระหวางประเทศในประเดนระหวาง
การคา การลงทน บรการสาธารณสข   ประเทศทสำคญ
                 §การสรางภาพลกษณทดและความเขาใจ
และการศกษา/วจย
                 ทถกตองเกยวกบไทย
§ลดปญหา/อปสรรคทางเศรษฐกจและ
                 ชองทาง กลไก เครองมอ
การคาของไทยในตลาด EU
                 §การประชม Thai-EU SOM ระหวางไทย – EU
§ขยายสวนแบงตลาดของสนคาไทย
                 §PCA และ FTA และความตกลงทวภาคอนๆ
§รวมมอเพอพฒนาศกยภาพ (capacity
                 โครงการและความรวมมอรวมทง ความรวมมอไตรภาค
building)
                 §การแลกเปลยนการเยอนในทกระดบ
ผประกอบการไทยเพอสงเสรมข
                 §กรอบการประชมพหภาค อาท ASEM, ASEAN-EU
ดความสามารถในการแขงขนของไทย

								
To top