ระบาดวิทยา กับการสอบสวนโรค

Document Sample
ระบาดวิทยา กับการสอบสวนโรค Powered By Docstoc
					 ระบาดวทยา
กบการสอบสวนโรค
สำนกระบาดวทยา กรมควบคมโรค
   กระทรวงสาธารณสข
   ระบาดวทยาคออะไร ?

การศกษา
  การเกดโรค      ประชากร
                 การปองกน
• การกระจาย           ควบคมโรค
 บคคล เวลา สถานท

• ปจจยทมผลตอการเกดโรค
 ปจจยเสยง ปจจยปองกน                    2
ระบาดวทยากบการสอบสวนโรค
          ประชากร
 ประชากรกลมเสยง         บลคล เวลา สถานท
  (Pop. at risk)

               ปจจยเสยง ปจจยปองกน
   ผปวย


               การควบคม ปองกนโรค
                       3
       นยามการระบาด

n  มผปวยมากกวาปกตทคาดหมายไว
  ¨Median  5 ป ยอนหลง


n  พบผปวยเปน cluster และ
  มความเชอมโยงกนทางระบาดวทยา

n  สงสยโรคอบตใหม – อบตซำ
                 4
 รปแบบการระบาด (Outbreak patterns)
n มผปวยเพยงรายเดยว
 ¨Individual case
 ¨Case series
n ผปวยเปนกลมกอน
 ¨แหลงโรครวม (Common source)
 ¨แหลงโรคแพรกระจาย (Propagated source)
 ¨แหลงโรคแบบผสม (Mixed source)
                     5
    Common Source OutbreakFood
            Common source
     # case
                Date of onset
                     6
     Propagated Source Outbreak
              1 IP
           1 IP
# cases
                  Date of onset  7
ทำไมตองออกสอบสวนโรค ?

n  อธบายลกษณะของการเกดโรค เชน จำนวน
  การกระจาย

n  คนหาปจจยเสยงทสามารถปองกนได

n  กำหนดมาตรการในการควบคมปองกนโรค                    8
Steps of an outbreak investigation
                           Implement control measures
1. Prepare for Field Work : Rapid Response Team
2. Confirm outbreak and diagnosis
3. Define case and start case-finding
4. Descriptive data collection and analysis
5. Develop hypothesis
6. Analytical studies to test hypotheses
7. Special studies (e.g. environmental, lab study)
8. Communicate the conclusion and recommend
 control measures
9. Follow-up the control implementations
                                    9
    At outbreak begins

n  กอนออกสอบสวนโรค
  ¨ เตรยมทม
  ¨ ยนยนการวนจฉยโรค


  ¨ ยนยนการระบาด
               10
        การเตรยมทม
¨  เตรยมทมและบทบาทหนาทของสมาชก
  n  ทมในสนาม (ออกพนท) ไดแก หวหนาทม นกระบาดวทยา logistics
    ทมสมภาษณ เกบสงสงตรวจ ฯลฯ
  n  ทมนอกสนาม (สนบสนน) ไดแก แพทย ทปรกษาทม ผเชยวชาญ
    ทมหองปฏบตการ ธรการ ฯลฯ
¨  กำหนด วตถประสงค ของการออกสอบสวนโรค
¨  เครองมอและความรทจำเปน เชน แบบสอบสวนโรค
  อปกรณเกบและนำสงสงสงตรวจ ยาและเวชภณฑตางๆ
¨  การตดตอสอสาร
                             11 1
                              11
    ยนยนการวนจฉยโรค
n การวนจฉยแยกโรค  (Differential diagnosis)
n การตรวจสอบการวนจฉยโรค   (Verify diagnosis)
n การยนยนการวนจฉยโรค   (Confirm diagnosis)

    เรมตนจาก Passive cases
                         12
     ยนยนการระบาด
n จำนวนผปวยมากกวาปกต

n ผปวยแตละรายมความเชอมโยงทางระบาดวทยา

n โรคทไมเคยพบในพนทมากอน  (Emerging disease)
n โรคทมความรนแรง  แพรกระจายเรว มผลกระทบสง                        13
Steps of an outbreak investigation
                           Implement control measures
1. Prepare for Field Work : Rapid Response Team
2. Confirm outbreak and diagnosis
3. Define case and start case-finding
4. Descriptive data collection and analysis
5. Develop hypothesis
6. Analytical studies to test hypotheses
7. Special studies (e.g. environmental, lab study)
8. Communicate the conclusion and recommend
 control measures
9. Follow-up the control implementations
                                 14
         In the field
n  ระบาดวทยาเชงพรรณนา
  ¨  นยามผปวย (Case definition)
  ¨  การคนหาผปวยเพมเตม (Active case finding)
  ¨  การเกบขอมล และ Line listing
  ¨  สถตเชงพรรณนา (Descriptive analysis)
  ¨  การตงสมมตฐานการระบาด (Generating hypothesis)


                            15
          นยามผปวย
n  เกณฑมาตรฐานในการใชตดสนวาใครเปนผปวย
  ทเรากำลงคนหาและทำการสอบสวน
n  ควรตอบวตถประสงคของการสอบสวนโรค
n  เขาใจงาย, ชดเจน, วดไดงาย
n  Clinical criteria, ประกอบกบ time, place, person
n  Sensitivity vs. specificity
                         16
นยามผปวย: ตวอยาง
ผทอาศยหรอเดนทางเขาไปใน หมบาน “x”
และมอาการถายเหลวมากกวา 3 ครงใน 1 วน
หรอ ถายเปนมกเลอดอยางนอย 1 ครง
ระหวางวนท 1 มถนายน ถง 20 กรกฎาคม
2550
                   17
              นยามผปวย
§  อาจแบงเปนประเภท          ผทอาศยหรอเดนท
  §  ผปวยสงสย (Suspected)      างเขาในหมบาน X
     §  อาการและอาการแสดงเขาได
                    ¨ Suspected
     §  ยงไมมผล Lab ยนยน
                     nม diarrhea…
  §  ผปวยนาจะเปน (Probable)
     §  อาการเขาได         ¨ Probable
     §  ผล Lab เบองตนเขาได      nMucous bloody diarrhea
     §  มความเชอมโยงทางระบาด     nWBC, RBC in stool exam
       วทยากบผปวยยนยน
                    ¨ Confirmed
  §  ผปวยยนยน (Confirmed)
     §  Lab ยนยนเชอกอโรค       nRSC พบ Shigella sonnei
                                2    18
                                  18
         นยามศพท
          Carrier
Asymptomatic infection    Vector
 (ผตดเชอไมมอาการ)      Vehicle       Reservior
    แหลงโรค (Source of infection)???    17
                     19
(Passive cases)


         (Active cases)
               20
      การคนหาผปวยเพมเตม
n  Passive strategies ตรวจสอบขอมลทมอยแลว
  ¨  OPD, IPD log book in hospitals, Health center
  ¨  Laboratory log book
n  Active strategies
  ¨  ตงจดคดกรองโรคในชมชน
  ¨  Door to door
                            21
         การเกบขอมลผปวย
n  ขอมลทวไป
  ¨  Age, gender, race, occupation
n  ขอมลทางคลนก
  ¨  Symptoms, date of onset, lab results, severity of illness
n  ปจจยเสยงและปจจยปองกน
n  ผสมผส
                                  22
  Identifying info.
             Demographic info.
            Risk factors
Clinical info.
                   23
  Line Listing: What and Why?

n  เปนการจดระเบยบขอมลผปวย
n  ทำใหขอมลดงาย ทบทวนความถกตองและแกไขไดงาย
n  ตาราง
  ¨  แถว หมายถง ผปวยแตละราย
  ¨  คอลมน หมายถง ตวแปรแตละตวทสนใจ

                     24
Line listing of streptococcus meningitis cases after eating raw pork

 ID  Sex  Age  Onset Alcohol     25/4/07        26/4/07
                  BF  LUN   DIN   BF LUN    DIN
 1  M   50 27/4/07  Yes   Raw  Raw    -   Cook Cook   Cook
 2  M   41 26/4/07  Yes   Raw  Raw    -    -  -     -
 3  M   43 27/4/07  Yes   Raw  Raw    -   -   -    -
 4  M   62 27/4/07  Yes   Raw  Raw   Cook  -   -    -
 5  M   71 26/4/07  No    -   Raw    -   -   -    -
 6  M   56 26/4/07  Yes   -   Raw    -   -   -    -
 7  M   51 31/4/07  Yes   -   Raw    -   -  Cook    -
 8  M   50 26/4/07  Yes   Raw  Raw    -   -   -    -
 9  F   49 27/4/07  Yes   -   Raw    -   -   -    -
                                       3
  การใชขอมลจาก Line Listing
n  หาความถ สดสวน ของขอมลทวไป
  ¨  ชวยในการบงชประชากรกลมเสยง
n  หาความถ สดสวน ของขอมลปจจยเสยง
  ¨  ชวยในการบงชแหลงโรค mode of transmission


                         26
Line listing of streptococcus meningitis cases after eating raw pork

 ID  Sex  Age  Onset Alcohol     25/4/07        26/4/07
                  BF  LUN   DIN   BF LUN    DIN
 1  M   50 27/4/07  Yes   Raw  Raw    -   Cook Cook   Cook
 2  M   41 26/4/07  Yes   Raw  Raw    -    -  -     -
 3  M   43 27/4/07  Yes   Raw  Raw    -   -   -    -
 4  M   62 27/4/07  Yes   Raw  Raw   Cook  -   -    -
 5  M   71 26/4/07  No    -   Raw    -   -   -    -
 6  M   56 26/4/07  Yes   -   Raw    -   -   -    -
 7  M   51 31/4/07  Yes   -   Raw    -   -  Cook    -
 8  M   50 26/4/07  Yes   Raw  Raw    -   -   -    -
 9  F   49 27/4/07  Yes   -   Raw    -   -   -    -
                                    27  3
    การวเคราะหขอมลเชงพรรณนา
     (Descriptive data analysis)
n  Time:
  ¨ Epidemic  curve
n  Place:
  ¨ spot map
  ¨ area map
  ¨ Attack rate by place
n  Person
  ¨ Frequency
  ¨ Specific  attack rate
                    28
Time: Epidemic Curve
n  แผนภม Histogram
  ¨  แกนนอน (แกน X) หมายถง เวลา อาจเปนชวโมง วน สปดาห เดอน
    ขนกบระยะฟกตวของโรค
  ¨  แกนตง (แกน Y) หมายถง จำนวนผปวย
n  การสราง Epi curve
  ¨  ความกวางแตละชองของแกนนอน เทากบ 1/3 – 1/8
    ของระยะฟกตวเฉลยของโรค
  ¨  ควรเวนชวงเวลากอนผปวยรายแรกและหลงผปวยร
    ายสดทายเลกนอย
  ¨  ไมมชองวางระหวางแทง
                            29
    ประโยชนของ Epi curve
n บอกประเภทของการระบาด
                  22
                30
      ประโยชนของ Epi curve
n  บอก time trend
  ¨  Onset ของผปวยรายแรก
  ¨  Peak ของการระบาด
  ¨  Onset ของผปวยรายสดทาย
n  บอก outliers
  ¨  ผทไมไดรบเชอรวมกบผปวยรายอนๆ
  ¨  อาจเปนสาเหตของการระบาด / แหลงโรคดวยตวเอง
  ¨  อาจเปน secondary case
                       31
   Epidemic curve: การหาระยะรบเชอ
Exposure period = (Onset of the first case – ระยะฟกตวทสนทสดของโรค)
        ถง (Peak of outbreak – ระยะฟกตวเฉลยของโรค)
        16   21 23  25  28  October

                               32
    ผลการสอบสวนผปวยอหวาตกโรคทพบพระ
            งานศพผปวยรายแรก


   ครอบครวของผปวยรายแรก
                     งานศพท
ผปวยสงสยรายแรก
                     บานนาย ช.
  เสยชวต           นาย ช.
 ผปวยสงสยรายแรก       ผปวยมา รพ.  ผปวยคนหา
Place: Map, attack rate by place

n  Map บอกการกระจายของผปวยตามพนท
  ¨  Spot map: จำนวนผปวย
  ¨  Area map: เปรยบเทยบความหนาแนน, อตราปวย
                      34
Measles case distribution by sector, Nupo camp, Tak, Jan – Mar 2007
                      1
                            Case in week 2
                        2
 13    10    8    5  6          Case in week 6
                          3
                            Case in week 7
                          4
                            Case in week 8
                        15
                            Case in week 9

      14                      Case in week 10
         12    11  9  7
                            Case in week 11
Burma
                            Case in week 12
                            Case in week 13

    Epidemic curve by week of onset (N = 27)
ผปวยโรคไขหวดใหญแยกตามวนเรมปวยและหองพก
 ในศนยพกพงแหงหนง, พ.ค. – ก.ย 2549
(จำนวนผป.ทงหมด 38 ราย)


      โซน5
          หองนำ     โซน1   โซน 2    โซน3     3/1                                   2/1
                                  โซน4  จนท.

                         Weekly interval
   ผพกพง 1 ราย       จนท. 1 คน

     การระบาดชนดแหลงโรคแพรกระจาย
          (Propagated source outbreak)
       พนททไดรบผลกระทบ
       -12 จาก14 อำเภอ (85.7%)
       - 52 จาก 99 ตำบล (52.5%) และ 262
Thawangpha
       จาก 885 หมบาน(29.6%) ถกนำทวม
       -
    NAN  อำเภอทาวงผาและอำเภอเมองได
       รบผลกระทบจากภาวะนำทวมสงสด
       และพบวามอบตการเกดโรคสงเชนกน
        แสดงผลกระทบความเสยหาย

          สง
          ปานกลาง
          นอย
จำนวนผปวยโรคไขหวดใหญสายพนธ H1N1 2009
  ในระบบเฝาระวงของสำนกระบาดวทยา
   9 ก.ค. 52       16 ก.ค. 52
               จำนวนผปวยสะสม (ราย)
 Person: Distribution, Specific AR
Distribution of avian influenza cases, Thailand 2004

 Male : Female = 8 : 3

 n  Median age 7 (2 - 58 years old)

 n  8 died (CFR 72.7%) :
   - Age <15 years CFR 85.7%
   - Age >15 years CFR 50.0%
                            39
  Clinical manifestations of confirmed AI cases
       Thailand, Jan – Mar 2004
   Fever

   Cough

  Sputum
  Dyspnea

Rhinorrhea

  Diarrhea

 Vomiting

 Wbc<5000
Platelet<106

Pleural effus.                         Percent of cases
         Pediatric (N=7)  Adult (N=4)
  นยาม
n  Incidence

  ¨ จำนวนผปวยรายใหม   / ประชากรกลมเสยง, ประชากรในพนท

  ¨ Morbidity  rate: รอยละ, ตอประชากรพนคน, ตอประชากรแสนคน

  ¨ Attack  rate: รอยละ (ประชากรกลมเสยง,

   ประชากรทไดรบผลกระทบ) = Risk (อตราเสยง)

  ¨ Specific  attack rate: รอยละ ตามกลมประชากรเฉพาะ


                             41
  นยาม
n  Death rate อตราตาย
  ¨ จำนวนผปวยตาย   / ประชากรกลมเสยง,
   ประชากรในพนท
       rate: รอยละ, ตอประชากรพนคน,
  ¨ Mortality
   ตอประชากรแสนคน
  ¨ Specific  death rate: รอยละ ตามกลมประชากรเฉพาะ
n  Case Fatality rate อตราปวยตาย
  ¨ จำนวนผปวยตาย   / จำนวนผปวยทงหมด (รอยละ)
                             31
                          42
การสรปขอมลจากระบาดวทยาเชงพรรณนา

   - โรค อะไร ?
   - ใคร คอ ประชากรกลมเสยงทจะเกดโรค?
   - อะไร คอ พาหะนำโรค และ แหลงโรค?
   - โรค แพรกระจายไปอยางไร?


                       4
                     43
        Cases


Person     Place    Time
      Evaluate information Risk group?  Source?  Transmission? Set Hypothesis from all information    44
Steps of an outbreak investigation
                         Implement control measures
1. Prepare for Field Work : Rapid Response Team
2. Confirm outbreak and diagnosis
3. Define case and start case-finding
4. Descriptive data collection and analysis
5. Hypothesis generation
6. Analytical studies to test hypotheses
7. Special studies (e.g. environmental study)
8. Communicate the conclusion and recommend
 control measures
9. Follow-up the control implementations
                             45
Analytical studies to test hypotheses
        Develop
       hypotheses

          - ใคร คอ ประชากรกลมเสยงทจะเกดโรค?
          - อะไร คอ พาหะนำโรค และ แหลงโรค?
          - โรค แพรกระจายไปอยางไร?


    การศกษาระบาดวทยาเชงวเคราะห
     - study design; case-control, cohort
     - sampling control (non-cases)
     - data collecting: เกบขอมลเฉพาะเจาะจงมากขน
                            46
What is a Cohort?
n “Cohort” กลมคนทมลกษณะบางประการรวมกน
n ประชากรในพนทเกดโรค (source population)

n Examples of cohorts:

  ¨ คนงานในโรงงานแหงหนง
  ¨ ผเขาชมเกมฟตบอลเกมหนง

  ¨ ผทรวมงานเลยงงานเดยวกน

                    47
What is a Cohort?
n การศกษาเชงวเคราะห  เหมาะสำหรบ close population
n ทดสอบความสมพนธระหวาง ปจจยเสยง (Exposure) กบ
 การเกดโรค (Outcome)
จดเรมตนการศกษา           จดสนสดการศกษา
                    ปวย
  มปจจย
                    ไมปวย
                    ปวย
  ไมมปจจย
                    ไมปวย    48
  Cohort study : การวเคราะหขอมล
เปรยบเทยบความเสยงในการปวยของคนทมปจจยกบคนทไมมปจจย
ความเสยง (risk / AR) ของการปวยในกลมมปจจย = a / ( a + b )
ความเสยง (risk / AR) ของการปวยในกลมไมมปจจย = c / ( c + d )
       Risk Ratio (RR) = a / ( a + b )
                c/(c+d)        49
   Cohort study
shigellosis outbreak:
                  ม      ไมม
สงสยวาผกดองเปนอาหารทเปน      ปจจย     ปจจย
สาเหตของการปวย

                Case     Case

                 Non-case   Non-case   ผทรบประทานผกดองมความเสยงตอการปวยเปน 6
   เทาของผทไมรบประทาน
                          50
Case-Control Study

n การศกษาเชงวเคราะหทใชบอยทสดในการสอบสวนโรค

 ¨  ทำการศกษาไดงาย รวดเรว ประหยด
 ¨  ใชเมอประชากรทจะศกษามขนาดใหญ เกบขอมลไมไดทกคน
 ¨  ใชเมอประชากรทจะศกษามขนาด / ขอบเขตไมชดเจน
 ¨  ม case เกดขนแลว
 ¨  ตองเลอก control มาเปรยบเทยบ
                         51
Case-Control Study
n ทดสอบความสมพนธระหวาง  ปจจยเสยง (Exposure)
 กบ การเกดโรค (Outcome)
n เปรยบเทยบการมปจจยเสยงทมในอดตระหวาง Case
 กบ control
 จดสนสดการศกษา           จดเรมตนการศกษา
  มปจจย
                   ปวย
  ไมมปจจย
  มปจจย
                   ไมปวย
  ไมมปจจย                   52
   Case-control Study
เปรยบเทยบการมปจจยในกลมคนปวยกบการมปจจยในกลมคนไมปวย
             ปวย   ไมปวย
      มปจจย     a    b
     ไมมปจจย     c    d
อตราสวน (Odds) ของ การมปจจย ตอ การไมมปจจย ในกลมคนปวย = a/c
อตราสวน (Odds) ของ การมปจจย ตอ การไมมปจจย ในกลมคนไมปวย = b/d
                  a  b
  Odds Ratio (OR) =        c / d =  ad/bc  53
   Case-control study
Botulism outbreak
สงสยวาหนอไมปบเปนสาเหตของการเก      มปจจย     มปจจย
ดโรค
                 ไมมปจจย    ไมมปจจย


                   Cases    Controls กลมคนปวยมอตราสวนของการกนหนอไมปบตอการไมกน เปน 201 เทา
         เมอเทยบกบกลมคนทไมปวย
  ผทรบประทานหนอไมปบมความเสยงตอการปวยเปน 201
  เทาของผทไมรบประทาน                   54
Case-Control or Cohort: ทำอะไรด??
n ขนกบประชากรในพนทเกดการระบาด
 ¨  ประชากรในพนทเกดการระบาดมขอบเขตชดเจน
 ¨  สามารถเกบขอมลไดทกคน หรอเกอบหมดทกคน
   n  Use a cohort study
 ¨  พนททเกดการระบาด / กลมประชากรทเกดการระบาด
   ไมมขอบเขตชดเจน
 ¨  พนทใหญ / ประชากรมจำนวนมาก เกบขอมลไดไมหมด
   n  Use a case-control study
                         55
Steps of an outbreak investigation
                         Implement control measures
1. Prepare for Field Work : Rapid Response Team
2. Confirm outbreak and diagnosis
3. Define case and start case-finding
4. Descriptive data collection and analysis
5. Hypothesis generation
6. Analytical studies to test hypotheses
7. Special studies (e.g. environmental study)
8. Communicate the conclusion and recommend
 control measures
9. Follow-up the control implementations
                             56

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/16/2014
language:Thai
pages:56