Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Price Management การจัดการด้านราคา.pptx

VIEWS: 7 PAGES: 25

									Price Management
  การจดการดานราคา


   A.Suchada Hommanee
    Thonburi University
       Chapter 1
ความหมายและบทบาทความสำคญของราคา
        A.Suchada Hommanee
         Thonburi University
ผลตภณฑ    (Product)

หมายถง สงใด ๆ ทเสนอออกสตลาดเพอการรจก
 การเปนเจาของ การใชหรอการบรโภค
 และสามารถตอบสนองความจำเปนและความตองการของ
 ตลาดได (Kotler and Armstrong. 1996 : 429)
ผลตภณฑประกอบดวย ผลตภฑณทมตวตน (Tangible goods)
 และผลตภณฑทไมมตวตน (Intangible goods)

                A.Suchada Hommanee
                  Thonburi University
องคประกอบของผลตภณฑและลกษณธระดบของผลตภณฑ
องคประกอบผลตภณฑ (Product component)
 หมายถง การพจารณาถงคณสมบตของผลตภณฑทสามารถจงใจตลาดได
 โดยถอเกณฑคณสมบต 4 ประการ
         .4ราคาซอเกฑณคณคา (Value-based price(


               1. ความสามารถจงใจ
              ของสงทนำเสนอตอตลาด
           (Attractiveness of the market offering(
  .2ลกษณะและคณภาพ
             ผลตภณฑ
  (Product features and           3. สวนประสมบรการและคณภาพบรการ
             quality(
                           (Services mix and quality(
                                  A.Suchada Hommanee
                                   Thonburi University
ลกษณะระดบของผลตภณฑ 5 ระดบ (Product level)
1. ผลตภณฑ (Core product) คอ
  ผลประโยชนทสำคญของผลตภณฑทผผลตเสนอขายใหกบผบรโภค ซงอาจเปน
  เรองของประโยชนใชสอย การแกปญหาใฟลกคา การขายความผลอดภย ความสะดวกสบาย
  การประหยด เปนตน

.2รปลกษณของผลตภณฑ (Formal or tangible product) คอ
  ลกษณะทางกายภาพทผบรโภคสมผสหรอรบรได ประกอบดวย
 - ระดบคณภาพ - รปรางลกษณะ     - รปแบบ
  - การบรรจภณฑ - ชอตราสนคา    - ลกษณะทางกายภาพอนๆ

.3ผลตภณฑทคาดหวง (Expected product)
  เปนคณสมบตและเงอนไขทผซอคาดหวงวาตจะไดรบและใชเป
  นขอตกลงจากการซอสนคาการเสนอผบตภณฑทคาดหวงจะคำนงถ
                         A.Suchada Hommanee
  งความพงพอใจของลกคาเปนหลก             Thonburi University
.4ผลตภณฑควบ (Augmented product) คอ
 ผลประโยชนทผซอไดรบเพมเตมนอกเหนอจากผลตภ
 ณฑหลกและรปลกษณผลตภณฑ เชน
 การขนสง การใหสนเชอ การรบประกน บรการหลงการขาย
 การตดตง การใหบรการอน ๆ

.5ศกยภาพเกยวกบผลตภณฑ (Potential product) คอ
 คณสมบตของผลตภณฑใหมทมการเปลยนแปลงหรอพ
 ฒนาไปเพอสนองความตองการของลกคาในอนาคต
            คณสมบตทสำคญของผลตภณฑ
                คณภาพผลตภณฑ
   คลามหลากหลายของสนคา               ลกษณะทางการภาพของสนคา
                 (Product quality)
       (Variety)               (Physical characteristics of goods)
คณคาผลตภณฑ                             ราคา (Price)
(Product value)
                               ชอเสยงของผขายหรอตาสนคา
ความเขากนได (Compatibility)                      (Brand)
มาตรฐาน (Standard)                        บรรจภณฑ (Packaging)

 ความปลอดภยของผลตภณฑ                       การออกแบบผลตภณฑ
     (Safety)                           (Design)
  และภาระจากผลตภณฑ
   (Product liability)                  การรบประกน (Warranty)
                               และการประกนสนคา
      วตถดบ (Raw material)  การใหบรการ  ส
                              หรอบรการ (Guarantee)
    หรอวสดทใชในการผลต(Material) (Servicing) (Color)
                                 A.Suchada Hommanee
                                   Thonuri University
1. ความหมายและความสำคญของราคา
1.1 ราคา (Price)
 คอ จำนวนเงนทบคคลจายเพอซอสนคาหรอบรการ ซงแสดงเปนมลคา (Value)
 ทผบรโภคจายเพอแลกเปลยนกบผลประดยชนทไดรบจากการใชสนคาหรอบรการ
 หรอ เปนสงทกำหนดมลคาของผลตภณฑในรปของเงนตรา
 จากความหมายจะเหนไดวาราคาเปนสอกลางในการแลกเปลยนสนคา
 ราคาของสนคาชนดใดชนดหนงยอมหมายถงมลคาของสนคาชนดนนดวย                     A.Suchada Hommanee
                       Thonuri University
ในบางครงเราอาจใชคำอนแทนคำวา ราคา เพอใหม
 ความหมายเฉพาะหรอเหมาะสม เชน
 คาโดยสาร       คาเลาเรยน
 คารกษาพยาบาล     คานายหนา
 เงนเดอน       คาเชา
 ดอกเบย        คาแรง
 ภาษ         เบยประกน
 สนบน         *-

                 A.Suchada Hommanee
                   Thonburi University
1.2 บทบาทของราคา
ราคาจดเปนองคประกอบตวเดยวในสวนประสมทางการตล
 าดทสรางรายไดใหกบธกรจ ในขณะทสวนประสมทางการตลาด
 อน ๆ ลวนแตสรางคาใชจายและตนทน
                  A.Suchada Hommanee
                   Thonburi University
1.2 บทบาทของราคา (ตอ(
2.1 บทบาทราคาตอผบรโภค
2.2 บทบาทราคาตอองคการธรกจ
2.3  บทบาทราคาตอโปรแกรมการตลาด
2.4  บทบาทราคาตอระบบเศรษฐกจสวนรวม
2.5 บทบาทเชงกลยทธของราคา
              A.Suchada Hommanee
                Thonuri University
ความสำคญของการตดสนใจดานราคา
 มเหตผลจากปจจยตางๆ ดงน


1.  ความเจรญกาวหนาทางเทคโนโลยอยางรวดเรว
2.  การเพมขนของผลตภณฑใหม
3.  การเปลยนแปลงดานกฎหมายและระเบยบทเกยวของ
4.  ความไมแนนอนดานเศรษฐกจ

                A.Suchada Hommanee
                  Thonuri University
ความสำคญของการตดสนใจดานราคา
 5. อทธพลจากการแขงขน
 6. บทบาทของราคาและลกษณะเฉพาะทางราคา
   • ราคามอทธพลมากตอการตดสนใจซอของ
    ผบรโภค
   • ราคามผลตอยอดขายโดยตรง
   • ราคามผลโดยตรงตอกระแสเงนสด (Cash Flow)
   ของกจการ
                A.Suchada Hommanee
                  Thonburi University
ลกษณะ แนวคด และปญหาการจดการดานราคา
ลกษณะของราคา : ความสมพนธกบสวนประสมการตลาดอน

1. ราคากบผลตภณฑ
2. ราคากบการจดจำหนาย
3. การำหนดราคากบการสงเสรมการตลาด


                  A.Suchada Hommanee
                   Thonburi University
แนวคดในการกำหนดราคา
 ปจจยสำคญทนำมาใชพจารณา ไดแก
 1. ปจจยดานความตองการซอของผบรโภค
 2. ตนทน
ปญหาของการจดการดานราคา


                A.Suchada Hommanee
                 Thonburi University
 ผบรหารการตลาดใหความสำคญกบการกำหนดราคามากขน
 เนองจากสาเหตหลายประการ คอ
  .1ในระยะสบกวาปทผานมาทผานมา ตนทนราคาเพมขนอยางรวดเรว
   และผบรโภคมปฏกรยาไวตอการเปลยนแปลงราคา
  .2เกดการขาดแคลนทรพยากระรรมชาตหลายชนด เชน นำมนเชอเพลง
   ทำใหสงผลกระทบตอตนทนการผลต
  .3การเปลยนมลคาการแลกเปลยนเงนตราตางประเทศบางสกล
   กอใหเกดผลกระทบเรองราคาสนคาทนำเขาจากตงประเทศ
  .4อตสาหกรรมตา ๆ การสอสาร การธนาคาร การขนสง มการแขงขน
  ดานราคาสงมาก โดยเฉพาะการแขงขนระหวงประเทศทวความรนแรง
  มากขน

                       A.Suchada Hommanee
                        Thonburi University
ควาหมายของการตลาด
การตลาด (Marketing)
 เปนกระบวนการวางแผนและการบรหารแนวความคดเกยวก
 บผลตภณฑ ราคา การจดจำหนายและการสงสเรมการตลาด
 เพอใหเกดการแลกเปลยน
 สามารถตอบสนองความพงพอใจของผบรโภคและบรรลเปา
 หมายขององคการ
จากความหมายจะเหนวา
 ผลตภณฑและราคาเปนเครองมอทางการตลาด
 ดงนนการกำหนดนโยบายดานราคา
                   A.Suchada Hommanee
 จะตองคำนงถงความสอดคลองดานการตลาด    Thonburi University
       แนวความคดพนฐานทางการตลาด

1. ความตองการ                 .2ผลตภณฑ
 Needs Wants                  Product
  Demand     วงจรกลก           Service
          ทางการต
  5. ตลาด
           ลาด
                      3. ผลประโยชน
 Marketing              Value / Satisfaction / Quality

           .4การแลกเปลยน
            Exchange
            Transactions   A.Suchada Hommanee
            Relationship     Thonburi University
.1ความตองการ
 .1ความตองการ (Needs)
 ความตองการหรอความจะเปนดานรางกาย (Physical Needs)
 ความตองการหรอความจำเปนดานสงคม (Social Needs)
 ความตองการหรอความเปนจำเปนสวนบคคล (Individual Needs)
2. ความอยาก (Want)
3. อปสงค (Demand)

2. ผลตภณฑ (Product)
                    A.Suchada Hommanee
                      Thonburi University
.3ผลประโยชน : คณคา (Value) ความพอใจ (Satisfaction)
 และคณภาพ (Quality)
 คณคา คอ ความแตกตางระหวางคณคา ทผบรโภคไดรบจากการใช
 การไดครอบครองเปนเจาของ เชน ผโดยการ BTS ไดรบประโยชนหรอคณคา เชน
 ความสะดวก รวดเรว ผลอดภย สะอาด ประหยดเวลา
 ความพงพอใจ คอ
 การเปรยบเทยบผลประโยชนทไดรบจากผลตภณฑซงผ
 บรโภคจะทำการพจารณาจากผลประโยชนทผบรโภคคาดหว
 งไวกอนจะตดสนใจซอและผลประโยชนจรงทไดรบหลงจากทไดใชผลตภณฑแลว
 ลกษณะของการประเมนความพงพอใจ
 .1ความไมพงพอใจ   2. ความพงพอใจ 3. ความประทบใจ

                      A.Suchada Hommanee
                        Thonburi University
.4การแลกเปลยน (Exchange) รปแบบการแลกเปลยน
 (Transactions) และความสมพนธ (Relationship)
 การแลกเปลยนม 3 รปแบบ
  .1การแลกเปลยนทใชระบบเงนตรา (Monetary Transaction)
 2. การแลกเปลยนทใชสงของ (Barter Transaction)
 3. การแลกเปลยนทใชการตอบรบ (Response Transaction)
 ความสมพนธ (Relationship)
 การตลาดในปจจบน นกการตลาดตองสรางความสมพนธทดตอลกคา
 ผจดจำหนาย ตวแทนขาย และซพพลายเออร

                     A.Suchada Hommanee
                       Thonuri University
 .5ตลาด (Marketing)

1. ตลาดผบรโภค (Consumer Market)
2. ตลาดองคกรธรกจ (Business Market)
3. ตลาดรฐบาล (Government Market)

 นกการตลาดจะคตองกำหนดสวนประสมทางการตลาดใหเหม
 าะสมกบตลาดแตละประเภทเพอใหผซอในแตละตลา
 ดเกดความพงพอใจในผลตภณฑของบรษท
                   A.Suchada Hommanee
                     Thonburi University
Pretest
1. อธบาย “ราคาเปนเครองมอการแขงขน”
2. อธบายคำหรอประเดนตอไปนตามททานทราบ พรอมยกตวอยาง
    2.1 ความไวตอราคา
    2.2 ราคาตอการรบรคณคา
3. ราคามความเกยวของอยางไรกบผลตภณฑ ชองทางการจดจำหนย
  และการสงเสรมการตลาด


                   A.Suchada Hommanee
                    Thonburi University

								
To top