; Online peer review.ppt
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Online peer review.ppt

VIEWS: 9 PAGES: 17

 • pg 1
									Online peer review
Zelfstudiepowerpoint


Inhoudsoverzicht
                          Waarschuwing
       Als u deze van docent alleen
0. Traditioneel: feedback tekst ziet, is er iets niet in orde:
1. Basisschema peer feedback
       uw computer toont de animaties niet, terwijl die                Willibrord Huisman, IOWO
       essentieel zijn voor deze publicatie.
2. Peer feedback met reflectie                                   Bea Edlinger, IOWO
                                            Tekeningen Eva Huisman, 2011
3. Repliek en Gebruikt u het programma Powerpoint, druk dan nu op
       peer beoordeling
       de en peer (of kies
4. Samenwerkentoets F5 feedback "Diavoorstelling").
                        Hoe werkt deze powerpoint?
                                U kunt deze powerpoint alleen als diavoorstelling
       Gebruikt u een smartphone of tablet, dan heeft deze
                                bestuderen; de animaties zijn essentieel.

       vermoedelijk
A. Doel, product, criteria een incomplete powerpointviewer.
                        Klik telkens met uw muis of gebruik uw muiswiel of
                        druk op de toets PgDn.

      Deze
B. Feedbackrondespublicatie is niet geschikt om af te drukken. toelichtingen. opgebouwd en
                         Zo worden de schema's stapsgewijs
                         verschijnen deze gele

C. Begeleiding en beoordeling scheiden             Gebruik niet de schuifbalk.
                                U kunt deze ppt niet afdrukken.
                                Gij zult deze ppt niet kopiëren, maar u wordt
                                verzocht er wel naar te verwijzen:
X. Zie verder, contact                     www.iowo.nl/icto/elem/47
                                Daar staat de meest recente versie, plus de
                                contactinformatie.
                                Zoniet, google dan naar "Willibrord Huisman"

 Deze powerpoint is een onderdeel van de webpublicatie
 die u vindt op www.iowo.nl/icto/elem/47
                              0. Traditioneel
                                     5.         Eén op één interactie
                                            In deze 'traditionele' gang van zaken werken
                                            studenten zelfstandig, hetgeen de helderheid van
    Tijd              Student 1          Student 2      de beoordeling3ten goede komt.
                                               Student
                                            Er zijn echter drie grote nadelen.
                                            1) De studenten zien het werk van anderen niet
                                                        schrijffase 1
                    concept-                     en spreken er nauwelijks met elkaar over
                    werkstuk                                - lees opdracht ze van
                                            (uitzonderingen daargelaten), terwijl en instructie
                                                        - schrijf concept
                                            'afkijken' en bespreken veel kunnen leren.
4. Beoordelingsproblemen                                2) De studenten krijgen betrekkelijk weinig en
                                                        - lever concept in
De docent geeft uiteindelijk een beoordeling.                      vaak nogal laat feedback, doordat de docent
                                            onvoldoende tijd aan elke individuele student kan
Veel docenten verdisconteren daarin de aard                       besteden.
                                                        feedbackfase:
en de mate van feedback die ze eerder feedback           feedback          feedback
gegeven hebben: een goed werkstuk dat tot                        3) De docent raakt bij grote studentenaantallen
                                                        - lees feedback
stand is gekomen met veel begeleiding krijgt                      overbelast.
eenzelfde cijfer als een minder goed, maar
zelfstandig gemaakt werkstuk.
Studenten hebben weinig zicht op deze definitief
                   gang                        1. Studentperspectief  schrijffase 2
van zaken.                                        Het échte primaire proces in hetfeedback is het
                   werkstuk                                  - verwerk onderwijs
                                                   Het is niet de docent, maar de student
                                             leerproces.te doen
                                          2. Leren door         - heroverweeg concept
                                             die leert en daar zelf verantwoordelijk voor is.
                                                         - schrijf definitief werkstuk
                                          Mensen leren vooral door iets te dóen.
                                             De opleiding ondersteunt de student daarbij zo
                                        3. Ze leren ook wel door lezen, luisteren, of imiteren,
                                             goed ontvangen
                                          Feedback mogelijk, en is daarvoor verantwoordelijk.
                                             alleen wanneer een leeromgeving nauw
                                          maarDit gebeurt doordat op dat momentaan te bieden
                                          belang bij terugkoppeling wordt algemeen
                                        Hetaansluit vaniets wat ze aan het doenen docenten.
                                             met faciliteiten, leermateriaal, zijn.
                                        onderkend. Idealiter is het terugkoppeling op het
                                          Om deze reden het juiste niveau opleiding flink deel
                                             In veel gevallen verzorgt de voor een
                                        juiste moment van bestaat onderwijsen met deook de
                                            het verstrekken van opdrachten en zegt
                                          uit mate van uitdaging (goede feedbackhet begeleiden
                                        juiste  toetsing.         inleveren
                                          voorIn het WO is ze uitvoeren.
                                             hoe het die wel moet).
                                        nietvan studenten dan de docent vaak zowel de begeleider
                                            als de expert als de toetser geven van
                                        Docenten besteden veel tijd aan het en beoordelaar.
                 docent beoordeelt werkstuk (?)
                                        feedback. Velen klagen dat ze niet aan feedback op
                                            Deze schema's volgen één student en twee
                                            medestudenten. In doordat het meer
                                        het goede niveau toekomen,de praktijk zijn het er eerder
                                                        beoordelen
                    6+             7              8
                                        basale niveau alle tijd vergt. principe van peer review
                                            20 tot 600; voor het
                                            maakt dat geen verschil.


                   Willibrord Huisman - Online peer review                             2
                            1. Peer review: basisschema

  Tijd               Student 1         Student 2         Student 3                forum


                                   1. Online versus bijeenkomsten
                                                    schrijffase 1
                  concept-             We beschrijven hier online peer review, omdat
5. Beoordelingskwesties
                  werkstuk                              - lees opdracht en instructie
                                   werken in online forums veel voordelen heeft
In principe beoordeelt de docent (als examinator)                           - schrijf concept
                                   boven peer review in groepsbijeenkomsten.
uitsluitend het werkstuk, en niet de forumactiviteit,
want die is immers voor & door studenten onderling.        •in de digitale leeromgeving is het hele proces is
                                  tevoren goed te structureren;
In de praktijk geldt evenwel vaak dat iets wat niet
                                  •de producten en feedback blijven in onderlinge
meetelt ook wel niet belangrijk zal zijn. Daarom willen
                                  samenhang zichtbaar;
veel docenten én studenten dat de activiteiten in de
                      feedback                           feedbackfase:
                                  •men kan op elk tijdstip op elke plek werken;
forums wél meetellen in de eindbeoordeling.
                                                    - algemeen veel
                                  •schriftelijke communicatie is in het lees concept van 2 anderen
De volgende drie schema's geven verschillende           zorgvuldiger;            - schrijf daar feedback op
manieren waarop docenten met dit dilemma omgaan.          •de wetenschappelijke praktijk werkt ook voor een feedback
                                                    - lees je ontvangen
                                  groot deel schriftelijk (veelal via email).
                  definitief                             schrijffase 2
                                  Niettemin zijn er situaties waarin peer review
                  werkstuk                              - verwerk als
                                  beter face-to-face functioneert, bijvoorbeeldfeedback
3. Peer feedback: aannemelijk maken                het gaat om mondelinge vaardigheden. Soms kan
                            4. Activerend onderwijs             - heroverweeg concept
Mensen geven niet vanzelf goede feedback op            men in één cursus beide vormen combineren.
                                                    - schrijf definitief werkstuk
                            Bij peer review zijn de studenten veel actiever dan zonder;
elkaars werk. Ook in onderwijs is er veel voor
                            als het goed loopt werken ze er met meer plezier aan.
nodig voordat het goed loopt. Tenminste:
                            Het kost hun meer tijd en ze komen in een strakker
•maak het nut van feedback geven duidelijk;
                               2. Informeel Een deel van de tijd verdienen ze terug
                            tijdschema terecht.en formeel deel scheiden
•laat zien wat goede feedback is;
                            doordat ze minder in hun eentje ploeteren.
•zorg voor heldere regels en deadlines.           Bij peer review zijn de forums van de peers (de
                               studenten). opleidingscoördinator mee inleveren
                            De docent en deDe docent kijkt hooguitberekenen tevoren
                                                     volgens
(Hierover meer elders in deze powerpoint.)
                               de studiebelasting is, hoe gedragsregels.
                            wat tevoren bekend gemaakte die verdeeld is over de loop
                            van de cursus, en of die verdeling past bij de vereiste
                               Het bij de docent inleveren van een te beoordelen       BB-assignment
               docent beoordeelt werkstuk activiteiten van andere cursussen. een forum.
                               product kan juist beter niet in                 en/of papier
                              Doorgaans betekent het invoeren van peer review dat
                                                    beoordelen
                               Een digitale leeromgeving heeft daartoe een aparte,
                              andere onderwijsonderdelen van een cursus kunnen of
                               beveiligde constructie. In Blackboard heet die een
                              moeten vervallen.
                               assignment.


                  Willibrord Huisman - Online peer review                           3
                          2. Reflectie op feedback
2. Meetellen of niet meetellen?
 Docenten verschillen nogal van opvatting over de noodzaak om elke                             forum
Tijd              Student 1         Student 2         Student 3
 activiteit, dus ook de feedbackreflectie, 'mee te laten tellen'

Argumenten voor:
                                               schrijffase 1
                                1. Reflectie opnemen in werkstuk
                concept-
- de studenten nemen het serieus;
                werkstuk                            - lees opdracht en werkstuk
                                De studenten nemen in de inleverversie van hun instructie
- indien feedback geven en reflecteren leerdoelen van de cursus of
                                reflecties op over:      - schrijf concept
opleiding zijn, behoren die vaardigheden ook getoetst en beoordeeld
te worden.                           - de feedback die ze ontvangen hebben;
                                - wat ze ermee gedaan hebben;
Argumenten tegen:                        - de feedback die ze gegeven hebben.
                     veel studenten schrijven niet gebeurt niet anoniem; ze vermelden de namen.
- de reflectie wordt minder 'eerlijk' : feedback           Dit
                                                   feedbackfase:
iets negatiefs over hun medestudenten indien dat hen schaden kan;
                                                   - lees concept van 2 anderen
                                   Daardoor kan de docent betrekkelijk gemakkelijk alsnog in
- overmatig beoordelen op zulke details verschoolst het                        - schrijf daar feedback op
                                   het forum kijken wat die feedback nu feitelijk was.
onderwijsleerproces nodeloos                                     - lees je ontvangen feedback
                                   Deze reflectie dient drie doelen:
- het is erg veel werk voor de docent om een dergelijke beoordeling
                                                   schrijffase 2
                                   - de
                op een conceptwerkstuk) verantwoord studenten denken na over wat ze gedaan hebben;
(van een reflectie op feedback definitief
uit te voeren.         werkstuk                               - verwerk feedback
                                   - de studenten nemen het peerreviewproces serieuzer
                                                   - heroverweeg concept
                                   - de docent krijgt zicht op het proces. definitief werkstuk
                                                   - schrijf
       paragraaf over
       de feedback:
          ontvangen
          gegeven

                                                   inleveren

                                                            assignment
             docent beoordeelt werkstuk                                  en/of papier
             plus feedbackparagraaf                           beoordelen
                Willibrord Huisman - Online peer review                          4
                          3. Repliek; peer beoordeling

Tijd              Student 1         Student 2         Student 3               forum
                                    3. Meetellen of juist niet meetellen?
                                    (Zie vooral ook de toelichting in de vorige dia).
                                                    schrijffase 1
                concept-                In principe zou de beoordelaar de cijfers die de studenten
                werkstuk                                kunnen laten en instructie
                                    elkaar in hun replieken geven, - lees opdrachtmeetellen in een
                                                    - wat nadelen:
                                    eindcijfer. Dit heeft echter nogalschrijf concept
                                    - Peer beoordeling met consequenties is in het HO nogal
                                    ongebruikelijk, en de studenten houden er niet van.
                                                    feedbackfase:
                   feedback
                                    - Het is lastig om eenduidige criteria te geven voor die
                                    beoordelingen.         - lees concept van 2 anderen
                                                    - schrijf daar feedback
                                    - Als er geen behoorlijke technische voorziening voor is, is
                                    het voor de docent erg veel werk om de cijfers te vergaren.
1. Van repliek dienen                          In Blackboard betekent dit: een voor een overzetten in een
                                    spreadsheet.          repliekfase:
De studenten schrijven een reactie op de feedback die ze van
                           begeleider bekijkt de een dia verderop in deze publicatie gaan we verder in
elkaar gekregen hebben. Ze geven daarin aan in hoeverre      NB: in
die feedback hen geholpen heeft verder te komen.   replieken en kijkt de toetsing en beoordeling. - lees de ontvangen feedback
                                  op en
                           handelt waar nodig               - schrijf een repliek
In een forum doen ze dit door een reply te schrijven op de                     - inclusief een beoordeling
reply waarin de feedback op hun concept staat. Ze beginnen
de onderwerpsomschrijving van die reply met een cijfer,      2. Waartoe dienen replieken
waarmee ze hun repliek samenvatten.
                definitief                              schrijffase 2
                                  Replieken hebben meestal als voordelen:
                werkstuk
Een andere mogelijkheid, in Blackboard, is het gebruik van                     - verwerk feedback
rating: de studenten kennen meer sterren toe aan feedback                      - op hun feedback';
                                  - de studenten krijgen 'feedbackheroverweeg concept
die hen meer geholpen heeft.                                    - dit duidelijk laten blijken;
                                  - ontevreden studenten kunnen schrijf definitief werkstuk
                                  - de docent kan snel zien waar iets aan de hand is, en daar
Beide methoden zijn, na een goede schriftelijke instructie,    verder gaan lezen, en eventueel ingrijpen of er in een
door studenten goed uit te voeren.                                  inleveren
                                  werkcollege verder op ingaan.
                                  Het is van groot belang dat de studenten weten wat het nut
                                                          assignment
             beoordelaar beoordeelt werkstuk      van de replieken is en waarvoor de docent ze gebruikt. Als
                                                          en/of papier
                                  dit niet helder is, werkt het systeem niet.
             ?? peer beoordeling van de feedback telt voor 10% mee            beoordelen
               Willibrord Huisman - Online peer review                            5
                                4. Samenwerken en peer feedback
                                           5. Traditioneel
                                         Zonder peer review werken duo's in het algemeen
    In duo's: Deelproduct schrijven       Feedback krijgen   Feedback verwerken review
                                         6. Met peer
                                         uitsluitend samen, zonder het werk van anderen te zien.
    Zelfstandig:            Feedback geven            Duidelijk is, datnietstudenten veel meer te doen juist iets
                                         Ook worden ze de uitgedaagd om in dit proces hebben
                                         zonder de partner kan niet
                                         dan voorheen. Datte doen. zomaar: door peer review aan
                                         een bestaand practicum toe te voegen zal er ergens anders
                                              Feedbackregel:
           conceptwerkstuk                      in de cursus studiebelastingstijd moeten worden
           van student 1 + 2                          Oneven student geeft fb aan twee vorige duo's;
                                         weggehaald.
                                              even student geeft fb aan twee volgende duo's.
                      feedback van student 5        Ook vereist de feedbackronde dat studenten zich strak aan
                                         de deadlines houden. Dit betekent dat er piekbelasting
                                         1. Duo's Het is noodzakelijk dat
                                         ontstaat. maken het werkstuk de planning van de
           conceptwerkstuk                      activiteiten afgestemd wordt met die van de andere
                                         In dit voorbeeld werken duo's samen aan een werkstuk,
           van student 3 + 4                      bijvoorbeeld tegelijkertijd met onderzoek dat ze
                                         2. Individueel feedback lopen.
                                         cursussen diein combinatie geven
                                         gezamenlijk uitvoeren.
                      feedback van student 5        De review doen de studenten juist individueel. Een
                                         3. Samen feedback krijgen
                                         In dit schema volgen we de gang van zaken vanuit het
                                         weloverwogen feedbackregel is van groot belang.
                                         Na de feedbackronde is het student 6
                                         perspectief van student 5 enconceptwerkstuk van 5&6 door
                                         Student 5 reviewt twee conceptwerkstukken.
           conceptwerkstuk       feedback van student 2     vier studenten gereviewed.
                                        vervolgwerk reviewt twee andere werkstukken.
 Student 5      van student 5 + 6                      Student 6
                                        van student 5 + 6
                                         Een goede feedbackregel bevat een uitbreiding:
                          feedback van student 4     "los problemen onderling op".
                                           De praktijk is namelijk minder systematisch dan de eerste
                          feedback van student 7      regel aankan. Studenten aanspreken op hun flexibiliteit
 Student 6                                      werkt dan.
                          feedback van student 9

                                           4. Eindversie maken.
           conceptwerkstuk   feedback van student 6          Student 5 en 6 maken samen de eindversie, nadat ze:
           van student 7 + 8
                                           - vier andere conceptwerkstukken hebben gereviewed;
                                           - van vier studenten feedback hebben gekregen.


           conceptwerkstuk   feedback van student 6
           van student 9 + 10

Tijd

                      Willibrord Huisman - Online peer review                         6
             eindtermen     A. Doel, product, criteria
                               1. Alles refereert aan het doel
doel
                               Deze dia ondersteunt de essentie van doelgericht leren en
                               doelgericht onderwijs, namelijk, dat alle voorlichtingsmateriaal,
                               studiemateriaal, studentactiviteiten en docentactiviteiten gericht
                               zijn op het doel van het betreffende studieonderdeel, dat zelf
                               weer leidt tot het bereiken van de eindtermen.
                               Voor peer review betekent dit, dat de feedback die de studenten
                               elkaar geven, betrekking heeft op de mate waarin het
                               oefenproduct voldoet aan de criteria. Deze criteria zijn afgeleid
                               van het doel. Het zijn dezelfde criteria die later bij de toetsing en
                               beoordeling worden gebruikt.
                               De metafoor voor doel is hier "een boog kunnen bouwen". U kunt
                               denken aan "het kunnen schrijven van een rapport". Eindterm:
                               "een toren bouwen" komt dan overeen met "het schrijven van
                               een wetenschappelijke publicatie".
                               Deze dia is ontleend aan de publicatie over didactische
          begeleider                consistentie waarvan u de referentie aan het eind van deze
                               powerpoint vindt. U kunt ook googelen.
    opdrachten


                     oefenproduct
                             medestudenten             Willibrord Huisman - Online peer review                           7
  B. Reviewrondes en toetsing
                                               doel
                                                      toetsen &
                                                      beoordelen
introduceren                                             toets
                opdracht A            1. [deze
                                opdracht B toelichting moet nog uitgewerkt]
                                            Opdracht C
                                 In de praktijk draait de review binnen één cursus in een
                                 aantal cycli, waarin studenten telkens een ander, vaak steeds
                                 complexer deel van het doel proberen te bereiken.
            oefenproduct A         oefenproduct B      opr. C
                                 Deze dia pleit voor het volledig scheiden van begeleiding en
                                 beoordeling: studenten worden niet beoordeeld op
                                 oefenproducten, de beoordelaar heeft deze studenten niet
                                 begeleid, en het toetsproduct is individueel tot stand
                                 gekomen.                 toetsproduct
                                 De begeleider kán online begeleiden door op weldoordachte
                                 wijze op te treden in de forums. […] Met name in
                                 afstandsonderwijs is dit een mogelijke optie.
                                 In campusonderwijs kan de docent beter werkcolleges
                                 gebruiken om de studenten belangrijke kwesties uit het peer-
                                 reviewproces te laten bespreken.
        deadlines
         regels                     Onderdeel van de begeleiding is ook inhoudelijke begeleiding:
                                 studenten dienen zicht te krijgen op wat goed is en wat niet.

                               proces begeleiden
                               inhoudelijk begeleiden
                    Online peer review               (c) IOWO 2011         8
                      C. Begeleiding en beoordeling scheiden
1. [toelichting verdient nog verdere uitwerking]
Deze dia is in wezen een verdubbeling van de vorige, maar      doel
dan met het perspectief omgedraaid. De vorige dia gaf de
volgorde waarin alles zich afspeelt; deze laat zien hoe het
ontworpen wordt.
De opleiding (of soms een externe instantie) stelt doelen
vast, plus een toetsing die meet in hoeverre de student de
doelen bereikt heeft. Als dit goed gedaan is, heeft de
student die de toets wil behalen hetzelfde voor ogen als de
student die de doelen wil bereiken.
De student die die doelen nog niet bereikt heeft dient dan
eerst te leren. De cursus, inclusief docent, materiaal,
leeromgeving, en medestudenten zorgen ervoor dat dit                 summatieve,
leren effectief is.                                 beoordelende
Bekende voorbeelden hiervan zijn de rijexamens die geheel                 toetsing
         rijlessen,
los staan van debegeleider en de internationale examens
taalvaardigheid die los staan van lokale taalcursussen,
gericht op het behalen van die examens.


        oefenproduct 1           oefenproduct 2

                                             examinator
                                      nieuw toetsproduct
              medestudenten
           Willibrord Huisman - Online peer review               9
1. Essentieel: goede, schriftelijke opdrachten
Peer review verloopt alleen goed indien de studenten
bijzonder duidelijke opdrachten krijgen. Idealiter staan
deze in de digitale leeromgeving bij de forums waar zich de
interactie afspeelt.
                      Online peer review  (c) IOWO 2011  10
Opdrachtstructuur         1. Doelgerichte opdrachtstructuur
                 U ziet hetzelfde document als in de vorige dia, maar dan in
                 de structuurweergave van Word. Het verdient aanbeveling
                 om alle opdrachten volgens dezelfde structuur op te
                 zetten.
                 Kenmerkend voor een goede opdracht in doelgericht
                 onderwijs is dat doel en product vooraan staan, en dat
                 daaronder pas de instructie komt via welke de studenten
                 dit product kunnen maken.
                 Bij Product staan (hier niet zichtbaar) tevens de criteria
                 waaraan het product moet voldoen; dat zijn dezelfde
                 criteria als waarop de studenten elkaar feedback geven, en
                 dezelfde waarop uiteindelijk het toetsproduct wordt
                 beoordeeld.
                 Interessant is instructie f. Vaak geldt: hoe minder de
                 docent zich met de forums bemoeit, hoe beter het
                 verloopt. Het geldt ook voor allerlei onvolkomenheden met
                 feedbackregels, achterblijvers, etcetera.
       Online peer review          (c) IOWO 2011         11
           1. Praktijkgeval: forum
           Eerstejaarsstudenten aan het werk. De aanwijzing om een
           originele, unieke titel te bedenken voor hun werk hebben
           ze nog niet onder de knie.
Online peer review          (c) IOWO 2011        12
           1. Feedback als aparte tekst
           Studenten kunnen hun feedback schrijven (of elders
           schrijven en dan plakken) in een nieuw bericht (een reply)
           in het forum. Het voordeel hiervan is dat de feedback op
           wat meer geïntegreerd is en zich niet richt op punten en
           komma's.
           Sommige docenten geven de studenten in de eerste
           reviewcyclus feedbackformulieren om de feedback te
           richten. Het werkt voor sommige studenten goed, maar
           anderen voelen zich in een keurslijf gedrukt.
Online peer review          (c) IOWO 2011         13
           1. Feedback in het document
           Een andere vorm van feedback wordt in het bestand
           geschreven (en daarna als bijlage aan het replybericht in
           het forum toegevoegd).
           Sommige docenten stimuleren juist deze manier van
           werken. Men kan het ook aan de studenten zelf overlaten.
           In dit voorbeeld gebruikt de student de Word-functie voor
           opmerkingen.
Online peer review          (c) IOWO 2011         14
           1. Niet essentieel, wel praktisch: het grade centre
           Blackboard bevat een constructie "assignment" die bedoeld is
           om opdrachtuitwerkingen formeel in te leveren bij de docent.
           Het voordeel hiervan is dat er een duidelijke scheiding is
           tussen het onderlinge werk in het forum en het moment
           waarop de student het werk goed genoeg vindt. Bovendien
           kan een assignment automatisch dichtgezet worden,
           bijvoorbeeld op een uur na de deadline.
           De opdrachtuitwerkingen komen terecht in het 'Grade Centre',
           van waaruit de docent ze kan openen, beoordelen, eventueel
           zelfs van feedback voorzien, en weer terugplaatsen. De
           student ziet dit vervolgens in 'My Grades' . Het grade centre
           functioneert tevens als cijferboekje.
           Zowel assignment als grade centre zijn niet essentieel voor
           peer review. Ze zijn wel onnoemelijk veel praktischer dan
           allerlei papieren gedoe en het gebruik van e-mail.
Online peer review            (c) IOWO 2011         15
                              Helaas, IOWO is opgeheven

Meer…                           IOWO is opgeheven per 31 december 2011. Vooralsnog
                              blijven de webadressen wel werken.
                              Mocht u dit lezen in een tijd dat ook dat niet meer zo is,
                              vertrouw dan op Google en zoek daarmee de dan geldende
                              adressen van deze publicaties en van de auteur op.

Zie:
•  deze powerpoint in laatste versie, plus verwijzingen:
  www.iowo.nl/icto/elem/47
•  webpublicatie "Didactische consistentie"
  www.iowo.nl/icto/elem/63
•  Willibrord Huisman, IOWO
  http://www.ru.nl/iowo/WillibrordHuisman
•  Willibrord Huisman onderwijsadviseur
  www.willibrordhuisman.nl
         Willibrord Huisman - Online peer review                         16
Willibrord Huisman - Online peer review  17

								
To top