Docstoc

Menaxhimi i Funksioneve t_ _mimit

Document Sample
Menaxhimi i Funksioneve t_ _mimit Powered By Docstoc
					MENAXHIMI I
FUNKSIONEVE
 TË ÇMIMIT
   Strategjia e Çmimit

Strategjia e prekjes së çmimit: Strategjia e
Çmimit përfshin përdorimin e çmimit të lartë të
lidhur me ofertat konkuruese
Strategjitë e prekjes përdoren më shumë nga
tregtarët që tregtojne mallra dhe shërbime për
konsumatorët finalë
Gjithashtu shpesh përdoret nga shoqëritë për të
prezantuar një mall të veçantë me pak ose aspak
konkurencë
   Strategjitë e Çmimit
  Prekja

Prekjet lejojnë shoqëritë të kontrollojnë kërkesat
gjatë fazave prezantuese të qarkullimit të një
produkti
Mund të përdoren si një instrument për
segmentimin e tregut të produktit nisur nga
çmimet bazë
Prodhuesit që fusin në punë një strategji prekje
mbulojnë shpejt kostot e kërkimit dhe zhvillimit
të produktit
   Strategjitë e Çmimit
Politika e depërtimit të çmimit: strategjia e
çmimit përfshin përdorimin e çmimit fillestar
relativisht të ulët të krahasueshëm me ofertat
konkuruese; bazuar në këtë teori çmimi
fillestar i ulët mund të ndihmojë në një
pranim nga tregu të sigurtë dhe për të
ardhmen

I krijuar për të gjeneruar shumë eksperimente
blerjesh
   Strategjitë e Çmimit

Strategjia e Çmimit Konkurues: strategjia e
çmimit që i heq forcën çmimit si një variabël
duke i vënë çmimet e mallrave dhe
shërbimeve në nivelin e përgjithshëm të
konkurentëve
Shoqëritë i fokusojnë përpjekjet e tyre të
marketingut mbi produktin, shpërndarjen dhe
reklamimin e elementëve të marketingut miks
  Vlerësimet e Çmimit

Listimi i çmimeve: Çmimet
normale të përcaktuara vendosen
nga blerës të fuqishëm
Zbritjet nga lista e çmimeve

Çmimi i Tregut: Çmimi që një
ndërmjetës apo një konsumator
final paguan për një produkt pas
zbritjes së çdo skontoje ose
zbritjeve nga lista e çmimeve
Zbritjet nga lista e çmimeve

Skontot me lekë në dorë: Zbritje çmimi
ofruar një konsumatori, përdoruesi industrial,
ndërmjetësi në këmbim të nxitjes së pagesës
së faturës
2/10 neto 30, një tregues i një skontoje të
thjeshtë për pagesa me lekë në dorë, që lejon
konsumatorët të zbresin 2% nga shuma e
detyrueshne nëse pagesa do të bëhet brenda
10 ditësh
Zbritjet nga lista e çmimeve

Skontot Tregtare (ose skontot
vepruese): pagesa te një anëtar i
rrjetit tregtar ose blerës për të kryer
funksionet e marketingut; gjithashtu
njihet edhe si një skonto vepruese
  Zbritjet nga lista e çmimeve
Uljet sasiore
Uljet sasiore

  Uljet sasiore kumulative reduktojne
  cmiment ne shuma te percaktuara nga
  blerjet e mbivleresuara ne kohe te
  ndryshme
  Nuljet sasiore jokumulative ndodhin vetem
  njehere te lista e cmimeve
   Politikat e Çmimit

Politika e cmimit: guide e
pergjithshme bazuar ne objektivat
e cmimit dhe synohet te perdoret
ne vendime te vecanta te lidhura
me cmimet
    Politikat e Çmimit
Psikologjike  Çmimi psikologjik:
        çmimi psikologjik
        bazohet në besimin që
        çmime të caktuara e
        bëjnë një të nirë
        matëriale apo shërbim
        më shumë tërheqës sesa
        të tjerët për blerësin
    Politikat e Çmimit

        Lakueshmëria e çmimit:
        politika e çmimit që lejon
Lakueshmëria  cmime të ndryshëm për
        mallrat dhe shërbimet
        Tregtarët konçensionarë
        të autoveturave zakonisht
        përdorin një strategji të
        çmimit të lakueshëm
   Politikat e Çmimit

Çmimi i produktit në linjë: praktika e
linjave të ndryshme të marketingut të
mallrave në një numër të kufizuar
çmimesh
Për shembull. një prodhues palltosh mund
të prodhojë 4 linja palltoje, secila me
çmime $99, $150, $225 ose $300
    Politikat e Çmimit

Çmimet promocionale: politika e çmimit,
në të cilin një çmim më i ulët se ai normali
është përdorur si një element përbërës i
përkohshëm në strategjinë marketing
“Blej një, merr një falas” është një
reklamim i zakonshëm çmimi
 Marëdhëniet Çmim-Cilësi

Çmimi i shërben blerësit si një tregues i
fuqishëm i cilësisë së produktit

Klientët, shpesh e shikojnë çmimin si një
tregues të cilësisë së përgjithshme të
produktit
  Oferta konkuruese dhe
  Çmime të Negociuar
Shumë blerje janë bërë nëpërmjet
ofertave konkuruese, një proçes në të
cilin funitorë dhe prodhues të
fuqishëm janë të ftuar të caktojnë
çmime mbi blerjet e propozuara apo
kontratat
Çmimet e Negociuara Online

Blerës e shitës mund të komunikojnë
dhe negociojnë çmimet online.
Shembuj çmimesh të negociuar
përfshijnë:
 www.
 www.
 www.
Karakteristikat e Çmimeve
     Online
Çmim në tufë: Duke ofruar dy
ose më shumë produkte shtesë dhe
duke i shitur ato për një çmim të
vetëm

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:1/19/2014
language:Unknown
pages:19