Model fisa postului by azitrad

VIEWS: 7,591 PAGES: 3

More Info
									Aprobat, Director

FIŞA DE POST
[marca] 1. DENUMIREA POSTULUI: 2. FUNCŢIA: [din organigramă] [din contractul de muncă] COR [RU]

3. CERINŢELE POSTULUI: a) studii necesare: b) vechime: c) cerinte specifice: o o o d) cunoştinţe limba străină e) cunoştinţe operare PC în programe specifice f) specializări periodice în g) Carnet de conducere, categoria B 4. APTITUDINI NECESARE: [exemple]  Integritate şi loialitate  capacitate organizatorică  capacitate de analiză şi sinteză  perseverenţă  dinamism  abilităţi de comunicare (talent în comunicarea verbală şi scrisă)  empatie  flexibilitate  tact, diplomaţie  prezentare personală impecabilă  fire deschisă, receptivă  automotivare profesională 5. CONDIŢII DE LUCRU:  Locul de munca: SRL, str. ,  Dotare: birou, PC, tel. fix, tel. mobil  Ritmul de lucru: Solicitant  Climatul de lucru: Deschis si cooperant

nr.

, Departament

6. PROGRAM DE LUCRU: 8 ore zilnic, luni – vineri, orele 8.30-16.30, (minim) La intelegerea partilor acest program se poate prelungi [modifica]

1

7. RETRIBUŢIA: [se bifează ce corespunde]  Salariu fix negociat cu conducerea, în funcţie de nivelul încadrare.  Tichete de masă  Spor de fidelitate în cuantum de % din salariul de încadrare, în condiţiile actului adiţional la contractul individual de muncă, încheiat în acest sens  Bonusuri in functie de profitul realizat de catre compartiment conform ROI.  Prime de performanţă 8. SE SUBORDONEAZĂ: Director 9. RELAŢII CU SUBORDONAŢII: 10. RELAŢII DE COLABORARE: a) Interne: cu întreg personalul firmei; b) externe: in baza delegării date de Directorul  furnizorii si clientii compartimentului;

, cu:

11. ÎNDATORIRI GENERALE: a) îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu: Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Contractul Colectiv de Muncă, reglementările interne în domeniul organizatoric şi administrativ, precum şi reglementările referitoare la protecţia muncii şi PSI; b) respectă termenii contractuali din Contractul de Management (unde este cazul) c) participă la elaborarea strategiei generale a compartimentului (unde este cazul) d) este obligat sa cunoască şi să implementeze documentele aplicabile domeniului de activitate; e) răspunde de corectitudinea datelor din documentele pe care le întocmeşte; f) răspunde de executarea la termenul stabilit a lucrărilor repartizate de Directorul de g) răspunde de păstrarea şi arhivarea documentelor şi înregistrărilor, elaborate sau primite, pentru domeniul specific de activitate; h) păstrează secretul de serviciu. 12. ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI (minimale, în detaliu):  [a se specifica]  13. RESPONSABILITĂŢI SUPLIMENTARE:  [a se specifica] Titularul postului este înlocuit de 14. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ: A) Din punct de vedere al abilităţilor şi competenţelor a) Volumul de cunoştinţe teoretice şi practice b) Aplicarea cunoştinţelor profesionale c) Eficacitate profesională d) Receptivitate faţă de solicitările profesionale e) Capacitatea de conducere [unde este cazul] f) Integrarea în colectiv g) Capacitatea de instruire [unde este cazul] h) Respectarea disciplinei muncii i) Organizare şi planificare j) Asumarea responsabilităţii 2

k) Iniţiativa l) Adecvarea la complexitatea muncii B) Din punct de vedere al activităţii a) Realizarea criteriilor de performanţă stabilite în cap. VII din ROI b) Realizarea obiectivelor stabilite anual c) Relaţii comerciale bune cu clienţii firmei. d) Crearea unei imagini de “eficienţă şi performanţă” a departamentului e) Rezultate bune în urma auditurilor interne şi externe f) Rezultate bune în domeniul comercial în urma întâlnirilor directe cu potenţialii clienţi g) Operează în cadrul bugetului alocat h) Realizarea cifrei de afaceri şi profitul prevăzut 15. CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR Denumirea criteriului Pondere 1. Gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă 30% privind abilităţile şi competenţele 2. Gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă 70% privind activitatea Periodicitatea evaluării: bianual Comisia de evaluare: 1. Şef ierarhic imediat superior 2. Şef ierarhic gradul I 3. Resurse Umane – secretar comisie

Întocmit, Resurse Umane

Acceptat, [denumire postului] [numele titularului de post]

3


								
To top