Wyk砤d 13 by qingyunliuliu

VIEWS: 0 PAGES: 50

									         Widzenie
Trójkąt Kanizsa
Spektrum elektromagnetyczne
Submodalności widzenia
           Trzy etapy transdukcji
•  Aktywacja barwnika wzrokowego (fotopigmentu) poprzez światło.
•  Aktywne cząsteczki fotopigmentu aktywują fosfodiestraze (PDE),
  która zmniejsza koncentracje cyklicznego nukleotydu (cGMP).
•  Zmniejszenie stężenia cGMP powoduje zamknięcie kanałów
  kationowych, normalnie utrzymywanych przez cGMP w stanie
  otwartym.
                          Transdukcja – etap 1
W komórkach pręcikowych fotopigment - rodopsyna składa się z   Rodopsyna tworzy siedem segmentów transbłonowych w błonie
białka – opsyny oraz grupy prostetycznej absorbującej światło -  dysku pręcika. Opsyna składa się z 348 cząsteczek aminokwasów.
retinalu.                             Retinal przyłączony jest w 7 segmencie do czasteczki 296.
                     Transdukcja – etap 1 cd
Retinal jest aldehydową pochodną retinolu (witaminy A). W ciemności retinal występuje w postaci izomeru 11-cis.
Światło powoduje fotoizomeryzacje retinalu do formy trans. Następuje seria zmian konformacyjnych rodopsyny do
postaci wzbudzonej (metarodopsyna II). Metarodopsyna rozpada się na opsynę i all trans retinal. All trans retinal jest
transportowany do komórek nabłonkowych pigmentu, gdzie zamieniany jest w witaminę A, a stamtąd ponownie
trafia do pręcików. Metarodopsyna II aktywuje transducynę rozpoczynając kolejny etap transdukcji.
                 Transdukcja – etap 2
Metarodopsyna II aktywuje transducyne (białko G). Towarzyszy temu wymiana 5`-guanozynodifosforanu (GDP) na
5`-guanozynotrifosforan (GTP). GTP aktywuje fosfodiestraze (PDE), która katalizuje hydorlizę cyklicznego
nukleotydu (cGMP) do 5`-GMP. Powoduje to zmniejszenie stężenia cGMP w fotoreceptorze.
                 Transdukcja – etap 3
Zmniejszenie stężenia cGMP w cytoplazmie powoduje zamknięcie kanałów bramkowanych cGMP.
              Wapń i adaptacja fotoreceptora
Wywołane przez światło zamknięcie kanałów kationowych powoduje zmniejszenie stężenia jonów Ca2+. Jony
wapnia hamują cykalzę guanylanową (GC) niezbędną do syntezy cGMP. Zredukowany napływ jonów Ca2+
zwiększa wytwarzanie cGMP, wyrównując stratę spowodowaną jego destrukcją przez światło.
Oko u kręgowców
         Oko jest nakierowane tak, aby obraz
         został zogniskowany w dołku
         środkowym (fovea). Cechuje go
         najostrzejsze widzenie powodowane
         m. in.:
         -dużą gęstością fotoreceptorów
         -brak naczyń krwionośnych
         -położenie na osi optycznej oka co
         minimalizuje aberracje
                           Błąd ewolucji?

                                  Hipotezy:
                                  - ochrona przed niszczącym działaniem
                                  światła
                                  - ochrona przed nadmiarem ciepła
                                  - ułatwia ‘recycling’ dysków
                                  błonowych
                                  Produkt uboczny:
                                  - ślepa plamka

Lewo: Schematyczny rysunek siatkówki Santiago
Ramon y Cajal (ok.1900). Prawo: przekrój siatkówki
szczura
                              Dwa rodzaje ustawienia fotoreceptorów. Lewo: u bezkręgowców,
                              prawo: u kręgowców
                     Fotoreceptory – pręciki i czopki
                              Rozkład czopków i pręcików w siatkówce oka człowieka
-Istnieją dwa rodzaje fotoreceptorów: pręciki i czopki
-Tylko 10% światła wpadającego do oka pobudza
fotoreceptory. Reszta ulega rozproszeniu lub absorpcji.
-Pręciki są 20 razy bardziej liczne niż czopki
-komórki pręcikowe są rozmieszczone w obszarze całej
siatkówki z wyjątkiem dołka środkowego (fovea) i tarczy
nerwu wzrokowego (optic disk = ślepa plamka).
-pręciki 1000 razy bardziej czułe na światło niż czopki     Czopki i pręciki w mikroskopie elektronowym
Przekaźnictwo wtórne w fotoreceptorach: cGMP czy Ca2+
              Eksperyment pokazujący, że przekaźnikiem wtórnym jest cGMP, a
              nie Ca2+. A. pojedynczy pręcik umieszczony w roztworze Ringera
              i połączony z elektrodą. Błysk światła blokuje tzw. prąd
              ciemnościowy. Końcówka pręcika jest urwana i wnętrze
              wypełniona się roztworem z zewnątrz. Podanie cGMP powoduje
              napływ prądu. C. Zmiana koncentracji Ca2+ w roztworze nie ma
              wpływu na opowiedz pręcika.
                   Obwody siatkówkikierunek światła
Siatkówka zawiera 5 podstawowych rodzajów neuronów łączących się w obwody. Fotoreceptory – czopki i
pręciki; interneurony – komórki dwubiegunowe (CB, RB), poziome (Hz) i amakrynowe (A); komórki wyjściowe
siatkówki - komórki zwojowe (Off-Beta, On-Beta).
Komórki zwojowe „On” i „Off”


              Komórki zwojowe siatkówki mają kołowe
              pola recepcyjne z wyspecjalizowanym
              centrum (różowy) i otoczką (szary). Komórki
              „On-center”są pobudzone przez stymulacje
              centrum ich pola recepcyjnego i hamowane
              przez stymulację otoczki. Na rysunku widać
              odpowiedzi (zapisy zewnątrzkomórkowe) obu
              rodzajów komórek na stymulację świetlną
              (kolor żółty). A. Komórki „On-center”
              odpowiadają najsilniej gdy cała środkowa
              część jest pobudzana (3). Odpowiadają one
              silnie, lecz nieco słabiej, gdy tylko część
              centrum jest pobudzona (1). Oświetlenie
              otoczki punktowe (2) lub w całości (4)
              zmniejsza lub hamuje zupełnie odpowiedź
              komórki. Po wyłączeniu bodźca przejściowo
              pojawia się zwiększona aktywność. Rozmyte
              oświetlenie całego pola recepcyjnego (5)
              wywołuje słabą odpowiedź gdyż efekty
              centrum i otoczki znoszą się nawzajem. B.
              Spontaniczna aktywność komórki „off-center”
              zanika gdy oświetlona jest część centralna (1,
              3) lecz przejściowo przyśpiesza po wyłączeniu
              bodźca. Światło padające na otoczkę pola
              recepcyjnego pobudza komórkę (2, 4).
              Wniosek: komórki zwojowe siatkówki
              odpowiadają optymalnie na kontrast i szybkie
              zmiany oświetlenia w ich polu recepcyjnym.
               Obwody generujące odpowiedzi komórek zwojowych
                                 Obwody generujące
                                 antagonistyczną otoczkę w
                                 polach recepcyjnych komórek
                                 zwojowych. Tutaj, wzrost
                                 oświetlenia występuje w
                                 receptorach należących do
                                 otoczki pola recepcyjnego.
                                 Światło powoduje
                                 hiperpolaryzację
                                 fotoreceptorów zmniejszając
                                 wydzielanie glutaminianu do
                                 komórek horyzontalnych
                                 Komórki horyzontalne ulegają hiperpolaryzacji i zmniejszają wydzielanie
Obwody generujące odpowiedź komórek zwojowych przy        transmitera do zakończeń fotoreceptorów ze środka pola recepcyjnego.
pobudzeniu centrum ich pola recepcyjnego. Pobudzenie światłem  Neurotransmiter wydzielany przez komórki horyzontalne hiperpolaryzuje
centrum pola recepcyjnego komórek zwojowych, zarówno typu    fotoreceptory, a jego malenie powoduje depolaryzację receptorów środka
„On” jak i „Off”, powoduje zmniejszone wydzielanie        pola recepcyjnego. W wyniku tego, zakończenia receptorów w centrum
glutaminianu - neurotransmitera, który ma przeciwny efekt na   wydzielają transmiter do komórek bipolarnych powodując
komórki bipolarne „On” i „Off”: komórki bipolarne „On” ulegają  hiperpolaryzację bipolarnych komórek „On - center” i depolaryzację
depolaryzacji, komórki „Off” – hyperpolaryzacji. Powoduje to   bipolarnych komórek „Off - center”. Zmiana wydzielania transmitera z z
zwiększone wyładowania w komórkach zwojowych „On-center” i    komórek bipolarnych powoduję zmianę w odpowiedzi komórek
zmniejszone w komórkach zwojowych „Off-center”.         zwojowych.
             Rodzaje komórek zwojowych
           (P)          (M)
Komórki zwojowe różniące się własnościami funkcjonalnymi stanowią początek kanałów
        przetwarzania równoległego w układzie wzrokowym
           Obwody czopków i pręcików


                         Noc: Pręciki
Dzień: Pręciki                  włączone. Czopki
nasycone.                    nieaktywne ale
Informacja z                   generują
czopków trafia do                odpowiedź na
komórek                     światło poprzez
dwubiegunowych                  synapsy
‘On’ i ‘Off’                   elektryczne z
stamtąd do                    pręcikami
komórek                     (konwergencja
zwojowych typu X                 50:1). W zupełnej
w okolicy dołka                 ciemności
środkowego.                   następuje
Konwergencja (u                 zamkniecie synaps
kota: 36:9:1, u                 elektrycznych i
naczelnych 1:1:1).                pręciki przesyłają
Ostre i kolorowe                 sygnały przez
widzenie.                    komórki
                         dwubiegunowe
                         (konwergencja
                         1500:100:1). Zanik
                         ostrości i barw
                         lecz wzrost
                         wrażliwości.
                   Widzenie barwne
A. Rodopsyna w pręcikach wykazuje różną czułość dla różnych długości fali. Receptor
jednopigmentowy (Rh lub G) nie rozróżnia kolorów dla których ma tę samą czułość. Również, nie
wie, czy zmiana odpowiedzi wynika ze zmiany długości czy natężenia fali. B. W systemie
trzypigmentowym, o zachodzących na siebie krzywych czułości, kolor obiektu jest jednoznacznie
określony przez stopień aktywacji trzech populacji czopków i nie zależy od jasności obiektu (linia
przerywana).

 Kolor kodowany jest rozkładem aktywności w różnego typu czopkach
                      Widzenie dzienne i nocne
                                 Spektra absorbcyjne czterech
                                 fotopigmentów w siatkówce
                                 człowieka. Jasne krzywe
                                 odpowiadają trzem rodzajom opsyn
                                 w czopkach. Ciemna linia odpowiada
                                 rodopsynie w pręcikach.
                                 Absorbcyjność jest logarytmem
                                 intensywności światła padającego
                                 podzielonej przez intensywność
                                 światła przepuszonego.
Czułość oka na różne długości fali adaptuje się do oświetlenia.
W ciemnym oświetleniu dominuje widzenie pręcikowe
(krzywa przerywana). Przy większej jasności zaczyna
dominować widzenie czopkami i krzywa czułości przesuwa się
w prawo (linia ciągła).
                      Droga wzrokowa
Droga kolankowato-prążkowana: siatkówka, nerw optyczny,
skrzyżowanie wzrokowe, ciało kolankowate boczne, kora
wzrokowa.   Ciało kolankowate boczne (Lateral geniculate
        nucleus of the thalamus -
             LGN)


                   Pierwszo-
                                 Pasmo wzrokowe
                   rzędowa
                   kora wzrokowa
                   (V1)

                         Skrzyżowanie
                         wzrokowe
              Lokalizacja uszkodzeń drogi wzrokowej do V1


                                 brak widzenia

brak widzenia
  cięcie


                               cięcie


  Ze względu na sortowanie włókien z siatkówki w skrzyżowaniu wzrokowym, lewe pasmo
  wzrokowe i lewy LGN przejmują aksony z lewych stron obu siatkówki. Pozwala to diagnozować
  niektóre uszkodzenia drogi wzrokowej.
          Retinotopowa organizacja drogi wzrokowej wstępującej
         Kora prążkowa V1
 Precyzyjne topograficzne mapowanie
siatkówki w wyższych obszarach drogi
    wzrokowej - retinotopia
              Droga wzrokowa
                       Nerw optyczny rozdziela się w
                       skrzyżowaniu wzrokowym i biegnie do
                       różnych warstw ciała kolankowatego
                       bocznego. Nieskrzyżowane włókna
                       nerwu optycznego unerwiają warstwy 2,
                       3 i 5. Skrzyżowane włókna unerwiają
                       warstwy 1, 4, 6. M – warstwy
                       wielkokomórkowe (magnocellular), P –
                       warstwy drobnokomórkowe
                       (parvocellular). Komórki
                       przekaźnikowe wzgórza (LGN)
                       projektują do kory mózgowej i
                       zachowując segregację z oka ipsi- i
                       kontra-lateralnego tworzą kolumny
                       dominacji ocznej. Komórki korowe
                       czułe na orientacje przestrzenna ułożone
                       są w mniejsze kolumny. Trzecim
                       rodzajem kolumny są tzw. krople z
Warstwy wielkokomórkowe
i drobnokomórkowe w ciele
                       komórkami odbierającymi informacje o
kolankowatym bocznym             kolorze.
                Selektywność orientacji przestrzennej w
                   neuronach kory wzrokowej
Najprostszą własnością komórek w V1 jest czułość na brzeg lub linię światła o określonym kierunku, w określonym
miejscu pola recepcyjnego. Komórki takie nazywane są komórkami prostymi.
Kolumny orientacji przestrzennej
            Hubel and Wiesel. Nagroda Nobla z medycyny 1981
             Komórki ‘proste’ i ‘złożone’
Komórki ‘proste’ – opowiadają na określoną orientację i położenie bodźca. Komórki ‘złożone’
odpowiadają na określoną orientację bodźca w dowolnym miejscu pola widzenia.
              Kodowanie orientacji bodźca jako wzorca aktywności
    obraz na siatkówce      natychmiastowa odpowiedź w          stabilna odpowiedź w V1     całkowita
                                  całkowita
                     korze V1 u człowieka   aktywacja                   aktywacja
                                        (po długiej ekspozycji bodźca)
                      (5 mm x 5 mm)      podczas                    podczas
                                 natychmiast                   stabilnej
                                   owej                    odpowiedzi
                                 odpowiedzi                   neuronów
                                  neuronów
kod koloru – każdy neuron o określonej
orientacji jest reprezentowany poprzez kolor

           http://www.cs.utexas.edu/~nn/pages/research/visualcortex.html
              Kodowanie orientacji bodźca jako wzorca aktywności
    obraz na siatkówce      natychmiastowa odpowiedź w          stabilna odpowiedź w V1     całkowita
                                  całkowita
                     korze V1 u człowieka   aktywacja                   aktywacja
                                        (po długiej ekspozycji bodźca)
                      (5 mm x 5 mm)      podczas                    podczas
                                 natychmiast                   stabilnej
                                   owej                    odpowiedzi
                                 odpowiedzi                   neuronów
                                  neuronów
kod koloru – każdy neuron o określonej
orientacji jest reprezentowany poprzez kolor

           http://www.cs.utexas.edu/~nn/pages/research/visualcortex.html
              Kodowanie orientacji bodźca jako wzorca aktywności
    obraz na siatkówce      natychmiastowa odpowiedź w           stabilna odpowiedź w V1    całkowita
                                   całkowita
                     korze V1 u człowieka     aktywacja  (po długiej ekspozycji bodźca)  aktywacja
                      (5 mm x 5 mm)
                                  Kolumny selektywności na orientacje w V1 u małpy. Z
kod koloru – każdy neuron o określonej               Blasdel GG, Salama G. Voltage-sensitive dyes reveal a
orientacji jest reprezentowany poprzez kolor            modular organization in monkey striate cortex. Nature.
                                         1986; 321(6070):579-85.
                http://www.cs.utexas.edu/~nn/pages/research/visualcortex.html
           Kodowanie orientacji bodźca jako wzorca aktywności
                                 stabilna odpowiedź w V1
              natychmiastowa odpowiedź w
obraz na siatkówce                                      kod koloru
                korze V1 u człowieka        (po długiej ekspozycji
                 (5 mm x 5 mm)
                           całkowita      bodźca)    całkowita
                           aktywacja             aktywacja
                           podczas              podczas
                          natychmias             stabilnej
                            towej             odpowiedzi
                          odpowiedzi             neuronów
                           neuronów
        http://www.cs.utexas.edu/~nn/pages/research/visualcortex.html
                      Kolumny dominacji ocznej
                                              4-ta warstwa
                                              korowa obszaru
                                                 V1

           Wejście z
                       Wejście z
            lewego
                       prawego oka
             oka
Oprócz kolumn orientacji przestrzennej, istnieją kolumny
dostające wejścia tylko z jednego oka. Ich wizualizacja jest
możliwa poprzez synaptyczny transport radioaktywnych
aminokwasów wstrzykniętych do jednego oka.           Hubel and Wiesel. Nagroda Nobla z medycyny 1981
            Efekt deprywacji jednoocznejWygląd normalny:
Po deprywacji wejścia
wzrokowego do
jednego oka przez
pierwszych 6 tygodni
życia. Obszary
dostające wejścia z
oka normalnego
ulegają powiększeniu
kosztem obszarów z
oka deprywowanego.
                   Plamki korowe w V1                                                  Plamki
                                                  korowe
Znakowanie oksydazą cytochromową (katalizującej ATP) ukazuje obszary wysokiej aktywności
komórkowej (plamki) i obszary niskiej aktywności (obszary międzyplamkowe). Komórki obszarów
międzyplamkowych reagują na orientację przestrzenną bodźca ale nie reagują selektywnie na długość
fali świetlnej i ruch.
           Podsumowanie: organizacja V1
                            (Plamki korowe)
Każdy moduł
(hiperkolumna)
zawiera kolumny
dominacji ocznej
dla lewego i
prawego oka oraz
kolumny orientacji
przestrzennej dla
wszystkich
orientacji bodźca.
Sąsiednie punkty
siatkówki są
reprezentowane w                      (Kolumny
sąsiadujących ze                      orientacji
sobą                            przestrzennej)
hiperkolumnach
                Moduł        (Kolumny ocznej
                          dominacji)
Kora wzrokowa względem innych
   obszarów korowych
                Reprezentacja siatkówki została
                znaleziona w 32 obszarach korowych.
                Każdy obszar specjalizuje się w
                procesowaniu innego aspektu informacji
                wzrokowej (np. ruch, kształt, kolor, głębia,
                twarz). Procentowy udział kory w
                analizowaniu bodźców sensorycznych:
                50% - kora wzrokowa
                11% - kora czuciowa
                3% kora słuchowa
                  Czułość

Bodziec          M (Y)    P (X)           Dwie drogi wzrokowe – ‘Gdzie’ i ‘Co’
Kontrast koloru      Nie     Tak

Kontrast oświetlenia    Wysoka   Niska

Częstość przestrzenna   Niska    Wysoka

Częstość czasowa      Wysoka   Niska

Tab. Różnice pomiędzy komórkami M i P w LGN
         Równoległe przetwarzanie informacji wzrokowej odbywa się w dwóch strumieniach. Strumień grzbietowy (dorsal)
         analizuje informację przestrzenną, ruch i głębię. Strumień brzuszny (ventral) analizuje kształt i kolor.
Połączenia obszarów kory wzrokowej u małpy
Wyspecjalizowane komórki odpowiadają na twarze
    Rozpoznawanie twarzy
Astronauta Chris Hadfield w stanie nieważkości
                    Rozpoznawanie twarzy
Efekt tego złudzenia opiera się na dwóch własnościach układu rozpoznawania twarzy. 1.Twarze zazwyczaj są
rozpoznawane w pozycji normalnej. 2.Twarze są procesowane na zasadzie własności całej powierzchni i
ogólnego kształtu, a nie szczegółów pojedynczych elementów.
          Problem scalania (binding problem)W jaki sposób mózg buduje jednolity percept (spójne wrażenie
wzrokowe) z niezależnie przetwarzanych atrybutów bodźca?
         Problem scalania (binding problem) – hipoteza 1


Uwaga wybiera i łączy wybrane własności obiektu – Triesman, Julesz, 1986
                        Master
                        map                                  Własności obiektów w polu
                        Feature       wzrokowym są kodowane przez
                        maps        równoległe kanały tworzące mapy
                                  własności (feature maps) –
                                  patrzenie przeduwagowe
                                  (preattentive process). Jest to
                                  proces rownoległy. Wyostrzenie
                                  uwagi scala rozdzielone własności
                                  obiektu, ich kombinacja jest
                                  kodowana w mapie nadrzędnej
                                  (master map). Jest to procesowanie
                                  sekwencyjne. Z Treisman A.
                        Visual field    Features and objects in visual
                                  processing. Sci. Am. 1986,
                                  255(5):114-125.
      Problem scalania (binding problem) – hipoteza 1


Przykład
              Problem scalania (binding problem) – hipoteza 2
  Uwaga ‘zwęża’ pole recepcyjne do jednego przedmiotu – Reynolds i Desimone, 1999
Obserwacje:
- rozmiary pól recepcyjnych neuronów rosną wraz z poziomem w hierarchii drogi wzrokowej (np.
strumieniu brzusznym neurony w V4 maja pola rec. ~10 stopni, w korze IT pole rec. ~ całe pole wzrokowe)
- uwaga przyłączona do jednego z wielu bodźców w jednym z pól recepcyjnych powoduje odpowiedź tylko
na ten bodziec.
Założenie:
Uwaga faworyzuje bodziec wybrany spośród wielu konkurencyjnych bodźców w polu recepcyjnym.
Efektem uwagi jest ‘zawężenie’ pola recepcyjnego wokół wybranego bodźca.
Rozumowanie:
Gdy efektywne pole recepcyjne zawiera tylko jeden bodziec, wszystkie atrybuty bodźca efektywnie się
łączą.


                            Odpowiedzi neuronów w V4. Gdy uwaga jest przyłączona
                            do bodźca ‘preferowanego’ (dającego silniejszą
                            odpowiedź), neuron jest pobudzany przez bodziec
                            ‘preferowany’ i daje silną odpowiedź. Gdy uwaga jest
                            przyłożona do bodźca ‘słabego’, bodziec ‘preferowany’ jest
                            eliminowany, neuron jest pobudzany przez bodziec ‘słaby’ i
                            odpowiada słabo. Uwaga otaczająca wybrany obiekt
                            powoduje zawężenie pola recepcyjnego i neuron odpowiada
                            tylko na jeden obiekt.
        Problem scalania (binding problem) – hipoteza 3
-teoria: synchronizacja aktywności rozproszonych obszarów kory ‘łączy’ neurony
ze sobą (von der Malsburg, 1986)
-neurony reprezentujące różne własności obiektu, odpalają w tym samym cyklu
oscylacji gamma. Różne grupy komórek odpalające w różnych cyklach
reprezentują różne obiekty.
-potwierdzenie doświadczalne: przestrzennie odległe kolumny w korze wzrokowej
synchronizują aktywność w paśmie gamma (~ 40 Hz) w odpowiedzi na bodziec
(Gray , Konig, Engel, Singer, 1989).
                            Zapisy potencjałów czynnościowych z 10
                            komórek oraz (na dole) aktywność populacji
                            w częstość 40 Hz. Trzy nakładające się
                            subpopulacje (A-C) kodują trzy obiekty
                            poprzez synchronizacje odpalania,
                            Z: W Singer. Neuronal Synchrony: A
                            Versatile Code Review for the Definition of
                            Relations? Neuron, Vol. 24, 49–65,, 1999.
      Problem scalania (binding problem) – hipoteza 3 cd


Przykład:
                           Tworzenie perceptu trójkąta. A. Iluzoryczny
                           lub rzeczywisty trójkąt wywołuje aktywność
                           w paśmie gamma ok.280 ms. B. Brak
                           spójnego bodźca nie wywołuje wzmożonej
                           aktywności w paśmie gamma. Z: Tallon-
                           Baudry C, Bertrand O, Delpuech C, Pernier J.
                           Stimulus specificity of phase-locked and non-
                           phase-locked 40 Hz visual responses in
                           human. J Neurosci. 1996;16(13):4240-9.
        Problem scalania (binding problem) – hipoteza 4


- eksperyment: komórki projektujące z ciała kolankowatego bocznego do kory
(inferior temporal) zawierają informacje o bodźcu w czasowym wzorcu wyładowań.
- hipoteza: pojedyncze komórki kodują informacje o różnych właściwościach
bodźca (np. kształt, kontrast, kolor) poprzez czasowy rozkład potencjałów
czynnościowych. Komórki zawierają pewną informację o różnych własnościach
bodźca, co eliminuje problem scalania – Optican, Richmond, 1991.
                            Odpowiedzi (gęstość odpalania)
                            pojedynczego neuronu w korze IT małpy. Z
                            Yasuko Sugase, Shigeru Yamane,
                            Shoogo Ueno Kenji Kawano. Global and
                            fine information coded by single neurons in
                            the temporal visual cortex. Nautre 1999,
                            Vol. 400, pp. 869 – 873.
                        Gdzie powstaje świadomość?
Odpowiedzi komórek kory IT podczas rywalizacji obuocznej. Okres rywalizacji zaznaczony jest na szaro. Podczas rywalizacji
małpa,poruszając dźwignią, sygnalizuje zmiany w postrzeganiu mimo braku zmian w podawaniu bodźca. Zmiany percepcji są
skorelowane ze znacznymi zmianami w aktywności neuronów. D. L. SHEINBERG AND N. K. LOGOTHETIS, The role of
temporal cortical areas in perceptual organization. Proc. Natl. Acad. Sci. USA Vol. 94, pp. 3408–3413, 1997
Gdzie powstaje świadomość?
        Synchronizacja neuronalna komórek V1 i V2 podczas rywalizacji
        obuocznej u kota. A. Układ doświadczalny. B-E B, D –
        kroskorelogramy dwóch lokalizacji w korze aktywowanych
        przez oko, które wygało (b, c) i przegrało (d,e) rywalizacje.
        Podczas stymulacji jednoocznej (b), komórki wykazują silna
        korelacje, wzmocnioną jeszcze bardziej, przy podaniu bodzca
        rywalizujacego c). Odwrotny sytuacja wystepuje dla oka
        przegrywajacego rywalizacje. Wniosek: powstawanie
        świadomości nie wiąże się z ze zmianą częstości odpalania
        neuronów na wysokim poziomie organizacji, lecz z poziomem
        synchronizacji na wczesnym poziomie procesowania informacji.
        Fries, P., Roelfsema, P.R., Engel, A.K., Ko¨ nig, P., and
        Singer, W. (1997). Synchronization of oscillatory
        responses in visual cortex with perception in
        interocular rivalry. Proc. Natl. Acad. Sci. striate visual
        cortical areas of the cat. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
        USA 94, 12699–12704. 88, 6048–6052.

								
To top