eOffice Nakhonsawan Educational Service Area Office 2 Press Release by pran342

VIEWS: 1,240 PAGES: 3

									                                                                           http://202.143.173.178


 า :  เข้าใช้
    ผู้     ะนี
       งานขณ ้            .. 44 ...ค น
                                   ทดสอบส่งสัญญาณ วิทยุออนไลน์ สพท.นครสวรรค์ เขต 2มข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบส่งรายการวิทยุ               admin [4 พ.ย. 2552] :: (0)


ณะกาลังทดสอบสัญญาณ ถ่ายทอดวิทยุออนไลน์ 2 พ.ย.52 admin [2 พ.ย. 2552] :: (0)

 รุ่งนี้ 2 พ.ย.52 ขอเชิญฟังทดสอบสัญญาณ online รายการวิทยุจากเครือข่าย-ปชส สพท.นว 2 admin [2 พ.ย. 2552] :: (0)

 02.10 นาที มีผู้ Download หนังสือ 9 ท่าน admin [31 ต.ค. 2552] :: (0)

             ่
 งเพลงไพเราะกับเว็บไซต์กลุมอานวยการ/ประชาสัมพันธ์ admin [25 ต.ค. 2552] :: (0)


                       ระบบบริหารจัดการ รับส่งหนังสือราชการ             ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Admin
                    รับผิดชอบโดย...กลุ่มอานวยการ งานประชาสัมพันธ์            ด้วยระบบรับส่งหนังสือราชการ จะดาเนินการจัดเก็บ
                        เริ่มใช้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552           สถิติผู้เข้ารับ-ส่ง หนังสือ ในระบบ Log_File
                       ---------------------------------------------        จึงขอให้ผู้เข้ามารับและส่งหนังสือ เข้ามาในระบบ
                                                      บริหารจัดการ ได้ที่
                  1. เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
                  2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ                     http://202.143.173.178
                  3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ากระดาษปีละหลายหมื่นบาท
                  4. เพื่อลดการตัดต้นไม้และรณรงค์โลกร้อน                 วิธีการ Download หนังสือ
เจ้าหน้าที่สานักงานเขต                                           1.คลิ้กขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ Download
หนังสือ ถึง โรงเรียน                                            2.คลิ้กคาสั่ง Save Targen As...
                                                      3.คลิ้ก Save เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์โรงเรียน


        ระบบบริหารจัดการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต2
ขหนัง สื อ                  Downloadไฟล์ ห นัง สื อ เรื่ อ ง                 ผู้ ส่ ง - [วั นที่ ส่ ง]          ถึ ง ผู้ รั บ
                             ่
         ติดตามผลการดาเนินโครงการพัฒนานักเรียนเพือนที่ปรึกษา(Youth counselor:YC)           แพรวตา           เทพศาลาประชาสรรค์,บ้านวังชุ มพ
า..       [ ไพล์ที่ 1 ] [ ไพล์ที่ 2 ]                                 สัญญพล [17
                                                       Nov 2009]
54
                    ั
         ขอรายชื่ อเจ้าหน้าที่พสดุโรงเรียน                              นายสาราญ     ทุกโรงเรียนในสังกัด..
..        |- Note : การเสนอของบประมาณ                                แก้ววิเชี ยร [17
         L รายละเอียด                                        Nov 2009]
                                        า ั
         : ด้วยในปัจจุบันการเสนอของบประมาณจะต้องมีรายมือชื่ อเจ้าหน้ที่พสดุของโรงเรียน
          ่
         เพือเป็นการเตรียมการในการจัดทาบัญชี ประมาณส่ง สพฐ  .
         กลุ่มนโยบายและแผน
                                            ั
         จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนกรุณาแจ้งรายชื่ อครูผู้ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่พสดุไปกลุ่มนโยบายและแผน
         ทางโทรศัพท์หมายเลข 056-272376 / 0875279089
         ขอเชิ ญสั่งซื้อบัตรอวยพรสัญลักษณ์ประจาชาติไทย                        สมเกียรติ [16 ทุกโรงเรียนในสังกัด..
         [ ไพล์ที่ 1 ]                                       Nov 2009]             ้
                                                               ส่งE-officeเท่านัน
42
         การปฏิบัติราชการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ         ชรินทร์ [16     ทุกโรงเรียนในสังกัด..
         L รายละเอียด : ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552                       Nov 2009]              ้
                                                                 ส่งE-officeเท่านัน
                                   .นครสวรรค์ เขต 2
         ให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและผู้เข้าร่วมประชุ ม สพท
 13 (เพิมเติม)
    ่    แต่งกายชุ ดข้าราชการ(สีกากี)
า..       ขอความร่วมมือจัดงาน "วันวชิ ราวุธ" ประจาปี 2552                       นางเสาวนีย์   ทุกโรงเรียนในสังกัด..
         [ ไพล์ที่ 1 ]                                                         ้
                                                       ยี่สุ่น [16 Nov ส่งE-officeเท่านัน
526       L รายละเอียด : จัดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552                          2009]
         งดบริการ ONE STOP SERVICE                                  อรนุช า [16     ทุกโรงเรียนในสังกัด..
         [ ไพล์ที่ 1 ]                                        Nov 2009]              ้
                                                                 ส่งE-officeเท่านัน
         L รายละเอียด : กลุ่มงานการเงินฯ ขอบริการ ONE STOP SERVICE ในวันจันทร์ที่ 16
ศษ        พฤศจิกายน 2552 และจะเปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552
         การปฏิบัติราชการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     ชรินทร์ [14         ผู้อานวยการทุกโรงเรียนในสังกัด.
         [ ไพล์ที่ 1 ]                                    Nov 2009]
         L รายละเอียด : ประชุ มในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 โดยให้ไปรายงานตัวตั้งแต่เวลา09.30-
13                                (จิ    ิ
         10.15 น. ณ หอประชุ มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระประวัต)นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
                        ่        ่
         โครงการ 1 เหรียญ 1 คาอธิษฐานเพือคนไทยร่วมใจเพือความสามัคคี                  สมเกียรติ [14    ทุกโรงเรียนในสังกัด..
         [ ไพล์ที่ 1 ]                                        Nov 2009]
 14        L รายละเอียด : ส่ง สพท.นครสวรรค์ เขต 2 ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
า..                                       -
       แบบสารวจการคัดกรอง การตรวจหาความผิดปกติทางสายตาในเด็กอนุบาลชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1        นันทวรรณ      ทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน..
       (4-7 ปี)                                             แตงน้อย [13     ส่งE-officeเท่านัน้
       [ ไพล์ที่ 1 ]                                          Nov 2009]
       |- Note : หนังสือ สพท.นว.2 ที่ 04074/6484
       งบ SP2 การเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา                              นางจิตติมา   โรงเรียนคุณธรรมชั้ นนา ปี 2550
       [ ไพล์ที่ 1 ]                                                          ้
                                                       พงษ์ไพบูลย์ [13 ส่งE-officeเท่านัน
       |- Note : หนังสือ สพท.นว.2 ที่ ศธ 04074/6399 ลว. 5 พ.ย. 52                   Nov 2009]
       L รายละเอียด : สพท.นว.2 ส่งรายชื่ อโรงเรียนคุณธรรมชั้ นนา ปี2550 และโรงเรียนคุณธรรม ปี
รมในสถานศึกษา        ่
       2551 มาเพือทราบ และให้โรงเรียนคุณธรรมชั้ นนา ปี2550 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
                            งอี
       ที่แนบไฟล์มาให้ และให้โรงเรียนส่งข้อมูลทา เมล JITJITJIT@windowslive.com ภายใน 20
       พ.ย. 2552    >>>มีไฟล์แนบ

                                ่
                       ก าลั ง แสดงหน้า ที1 จาก 73 หน้า หน้าถัดไป = 2
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

								
To top