CONG VAN - DOC by thaithanhhuu

VIEWS: 2,720 PAGES: 1

									Công Hoa Xa Hôi Chu Nghĩ a Viêt Nam ̣ ̀ ̃ ̣ ̉ ̣ Độc Lập_Tƣ Do_ Hạnh Phúc ̣ CÔNG VĂN CAM KẾT
V/v Xin C/O Form D tại khu vực TP.HCM

Kính gửi : PHÒNG QUẢN LÝ XNK KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH.
Công Ty Địa chỉ Tel MST : TNHH CÔNG NGHIỆP HUY HOÀNG : AN HOÀ, HOÀ LỢI, BẾN CÁT, BÌNH DƢƠNG. : 0650.588358; FAX: 0650.588355 : 3700441012.

Công ty chúng tôi có xuất khẩu lô hàng sang thị trƣờng THAILAND cho khách hàng
BANGBON PLASTIC GROUP CO .,LTD

.Với chi tiết nhƣ sau: + Tên hàng : Kính cƣờng lực (không khung) + Tờ khai hải quan số : /XK/XĐT-SXX-TĐ (ngày /08/2008) và /XĐTSXX-TĐ (ngày /08/2008) + Số lƣợng : 944.77 m2 = 2850 tấm (06 kiện gỗ) ; N.W: 6.810.85 Kgs ; G.W: 7,110.85 Kgs. + Trị giá FOB : 6,041.50 USD. Công ty chúng tôi hiện đang làm thủ tục xuất hàng &thanh lý Hải Quan tại cửa khẩu ICDTRANSIMEX tại TP.HCM. Để giảm thiểu thời gian đi lại và cung cấp sớm chứng từ và C/O cho khách hàng ở nƣớc ngoài, vì lý do nêu trên chúng tôi xin đƣợc đăng ký xin C/O tại Phòng Quản Lý XNK Khu Vực TP.Hồ Chí Minh . Công ty chúng tôi cam đoan chịu trách nhiệm hoàn toàn trƣớc pháp luật về công văn này. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Ngày 20 tháng 08 năm 2008 CÔNG TY TNHH CN HUY HOÀNG GIÁM ĐỐC

WANG, YI - CHI


								
To top