DON DE NGHI - DOC by thaithanhhuu

VIEWS: 1,232 PAGES: 1

									Maãu soá 4 COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG VIEÄT NAM Soá: 01/HW Haïnh Phuùc

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc Laäp – Töï Do – -------------------------Bình Döông, ngaøy 21 thaùng 05 naêm 2008

Kính göûi: Phoøng Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Khaåu Khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh ÑÔN ÑEÀ NGHÒ CAÁP GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN XUAÁT XÖÙ MAÃU D (C/O FORM D)
Haøng Vieät Nam xuaát sang caùc nöôùc ASEAN
Coâng ty TNHH Coâng Nghieäp Huy Hoaøng , maõ soá DN-XNK: 3700441012 Ñòa chæ: An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán caùt, Bình Döông, ñieän thoaïi: 0650.588358; Fax: 0650.588355. Giôùi thieäu Oâng: Phaïm Vaên Chung, CMND soá: 031032543, caáp ngaøy: 13/08/2002 laø nhaân vieân cuûa Coâng ty ñeán Phoøng Quaûn Lyù XNK khu vöïc TP. Hoà Chí Minh laøm thuû tuïc caáp C/O form D cho haøng Vieät Nam xuaát sang caùc nöôùc ASEAN, vôùi caùc chi tieát sau: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Teân Haøng: Kính cöôøng löïc (Tempered Glass) Soá löôïng: 2,216.69 m2 (6596 taám); Troïng löôïng (G.W): 16,680.40 Kg Trò giaù F.O.B: 14,153.35 USD. Nöôùc nhaäp khaåu: THAILAND. Cöûa khaåu nhaäp khaåu: BANGKOK, THAILAND. Haøm löôïng ASEAN: 40.86%

Hoà sô keøm theo: 1. Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù maãu D ñaõ khai hoaøn chænh. 2. Giaáy chöùng nhaän kieåm tra xuaát xöù haøng hoaù veà haøm löôïng ASEAN. 3. Hoaù ñôn thöông maïi ( Giaù F.O.B) soá: HWIN0655, ngaøy: 02/05/2008. 4. Tôø khai Haûi Quan (ñaõ thanh khoaûn) soá: 1243/XK/XÑT-SXX-TÑ, ngaøy: 20/05/2008. 5. Chöùng töø vaän taûi soá: , ngaøy Chuùng toâi cam keát chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm phaùp lyù veà noäi dung treân vaø caùc noäi dung khaùc khai trong C/O form D. Ngöôøi ñöùng ñaàu thöông nhaân ( Kyù teân, ñoùng daáu)


								
To top