Docstoc

BANG KE KHAI NGUYEN PHU LIEU SU DUNG - DOC

Document Sample
BANG KE KHAI NGUYEN PHU LIEU SU DUNG - DOC Powered By Docstoc
					Teân coâng ty: TNHH Coâng Nghieäp Huy Hoaøng Ñòa chæ: An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán caùt, Bình Döông. Ñieän Thoaïi: 0650-588356-8 Fax: 0650-588355 Teân haøng : Kính cöôøng löïc (Tempered Glass) Soá löôïng: 2,216.69 m2 Maõ H.S: 7007.19.90.00

BAÛNG KEÂ KHAI NGUYEÂN PHUÏ LIEÄU SÖÛ DUÏNG
1.
ST T

Nguyeân phuï lieäu caáu thaønh saûn phaåm:
Maõ HS Xuaá t xöù Ñôn vò tính M2 Ñònh möùc / 1 saûn phaåm 1.28 Ñôn giaù (USD) Trò giaù (USD) Asean Ngoaøi Asean Chöùng töø tham chieáu TKN: 392/NÑTSXX/TÑ (29/04/2008)

Teân nguyeân phuï lieäu Kính traéng 4mm

1

7005.29.90.00

China

2.95 Toång coäng:

3.776 3.776

2. Bao bì ñoùng goùi:
STT Teân nguyeân phuï lieäu Vaùn MDF 3MM Vaùn MDF 9MM Giaáy traéng Maõ HS Xuaát xöù VIEÄT NAM VIEÄT NAM VIEÄT NAM Ñôn vò tính Taám Taám kg Ñònh möùc / 1 saûn phaåm 0.25 0.25 0.12 Ñôn giaù (USD) 0.97 2.70 0.193 Toång coäng: Trò giaù (USD) Asean Ngoaøi Asean 0.243 0.675 0.023 0.941 Chöùng töø tham chieáu HÑ: 198235 (17/01/2008) HÑ: 198235 (17/01/2008) HÑ: 18919 21/02/2008

1. 2. 3.

Tỷ giaù: 16022 VNÑ/USD Ngaøy 20 thaùng 05 naêm 2008 ( Kyù teân vaø ñoùng daáu)

* Chuùng toâi cam keát caùc soá lieäu treân laø chính xaùc vaø hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà soá lieäu treân.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1442
posted:9/30/2008
language:Vietnamese
pages:1