Docstoc

GRANT ART

Document Sample
GRANT ART Powered By Docstoc
					3 7 0 0 4 4 1 0 1 2 COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG (HUEI WANG ENTERPRISE CO.,LTD) An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán caùt, Bình Döông, Vieät Nam

209/GP-BD 08/09/03

3 7 0 0 5 6 7 4 4 9 GRAND ART FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD Ñöôøng 17, KCN Myõ Phöôùc, Beán Caùt, Bình Döông, VN.

ADVANCETECH Co.,Ltd Sea Meadow House, Blackburne Highway,(P.O.BOX 116) Road Town,Tortola, Bristish Virgin Island.

CPT-GRAND ART

78039 17/08/05

TTR TTR

USD USD

15831

Göông thaønh phaåm (chöa coù khung) (5 x 988 x 644.5)mm (113.98m 2)

7009.91.00

Taám

179

9.70

TKN: TOÅNG COÄNG: 1 KIEÄN = 1,429 KG

179

45% 45%

23,018,100 11,153,100

10,358,145 5,018,895 Haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT Theo muïc II phaàn A thoâng tö 120/2003/BTC ngaøy 12/12/2003

15,377,040

15,377,040 VNÑ möôøi laêm trieäu ba traêm baûy möôi baûy ngaøn khoâng traêm boán möôi ñoàng chaún.

HW0111/EX 10/08/05 31/12/05

09/HW-GA 10/08/05 31/12/205

HWIN0111 10/08/05

USD USD

15831

1,736.30

1,736.30

haún.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:9/30/2008
language:English
pages:2