Docstoc

phulucmau

Document Sample
phulucmau Powered By Docstoc
					PHUÏ LUÏC TÔØ KHAI HAØNG HOAÙ XUAÁT KHAÅU - NHAÄP KHAÅU TAÏI CHOÅ
(Baûn ngöôøi khai haûi quan luö)
Phuï luïc soá :

Keøm tôø khai soá ……………………………………………/NK/………………………………………….TC/……………………. Ngaøy… PLTKHQ/2002-TC

A - PHAÀN KEÂ KHAI VAØ TÍNH THUEÁ CUÛA NGÖÔØI XUAÁT KHAÅU, NGÖÔØI NHAÄP KHAÅU
SOÁ TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 22. THUEÁ NHAÄP KHAÅU SOÁ Thueá TT suaát (%) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Coäng: Trò giaù tính thueá (VND) Tieàn thueá 23. THUEÁ GTGT (HOAËC THUEÁ TTÑB) Thueá suaát (%) Trò giaù tính thueá (VND) Tieàn thueá Tyû leä (%) 24. THU KHAÙC Soá tieàn 16. TEÂN HAØNG QUY CAÙCH PHAÅM CHAÁT 17. MAÕ SOÁ HAØNG HOAÙ 18. ÑÔN VÒ TÍNH 19. LÖÔÏNG 20. ÑÔN GIAÙ NGUYEÂN TEÄ 21. TRÒ GIAÙ NGUYEÂN TEÄ

28. Ngöôøi xuaát khaåu taïi choå: Cam keát ñaõ giao ñuùng, ñuû caùc saûn phaåm khaåu taïi choå : Cam keát ñaõ nhaän ñuùng, ñuû caùc sa 29. Ngöôøi nhaäp keâ khai treân phuï luïc tôø khai naøy

chòu traùch nhieäm veà noäi dung keâ khai, tính thueá treân phuï luïc tôø kh

(Kyù teân, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân)

(Kyù teân, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân)

ùng, ñuû caùc saûn phaåm vaø

n phuï luïc tôø khai naøy.

oï teân)

PHUÏ LUÏC TÔØ KHAI HAØNG HOAÙ XUAÁT KHAÅU
(Baûn ngöôøi khai haûi quan luö)
Phuï luïc soá :

PLTK/2002-XK

Keøm tôø khai soá ……………………………………………/NK/…………………………………………./…………………… Ngaøy ñaêng kyù :

A - PHAÀN DAØNH CHO NGÖÔØI KHAI HAÛI QUAN KEÂ KHAI VAØ TÍNH THUEÁ
SOÁ TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 coäng : 24. TIEÀN THUEÁ NHAÄP KHAÅU SOÁ TT Trò giaù tính thueá (VND) Thueá suaát (%) Tieàn thueá 25. TIEÀN THUEÁ GTGT (HOAËC THUEÁ TTÑB) Trò giaù tính thueá Thueá suaát (%) Tieàn thueá Tyû leä (%) 26. THU KHAÙC Soá tieàn 17. TEÂN HAØNG QUY CAÙCH PHAÅM CHAÁT 18. MAÕ SOÁ HAØNG HOAÙ 19. XUAÁT XÖÙ 20. LÖÔÏNG 21. ÑÔN 22. ÑÔN GIAÙ VÒ TÍNH NGUYEÂN TEÄ 23. TRÒ GIAÙ NGUYEÂN TEÄ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Coäng: 29. Toâi xin cam ñoan, chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà noäi dung khai baùo treân phuï luïc tôø khai naøy.

Ngöôøi khai kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân, chöùc danh

…………………….

PHUÏ LUÏC TÔØ KHAI HAØNG HOAÙ XUAÁT KHAÅU
(Baûn löu haûi quan)
Phuï luïc soá :

PLTK/2002-XK

Keøm tôø khai soá ……………………………………………/NK/…………………………………………./………………… Ngaøy ñaêng kyù :

A - PHAÀN DAØNH CHO NGÖÔØI KHAI HAÛI QUAN KEÂ KHAI VAØ TÍNH THUEÁ
SOÁ TT I. 13. TEÂN HAØNG QUY CAÙCH PHAÅM CHAÁT Kính cöôøng löïc (khoâng khung) (29.02 M2) 7005.29.90 7005.29.90 7005.29.90 7005.29.90 7005.29.90 7005.29.90 7005.29.90 7005.29.90 7005.29.90 195 195 223 124 329 204 306 220 550 taám taám taám taám taám taám taám taám taám 29,391.00 21,478.00 14,696.00 15,261.00 33,441.00 48,843.00 37,586.00 55,437.00 24,398.00 5,731,245.00 4,188,210.00 3,277,208.00 1,892,364.00 11,002,089.00 9,963,972.00 11,501,316.00 12,196,140.00 13,418,900.00 14. MAÕ SOÁ HAØNG HOAÙ 15. LÖÔÏNG 16. ÑÔN 17. ÑÔN GIAÙ VÒ TÍNH NGUYEÂN TEÄ 18. TRÒ GIAÙ NGUYEÂN TEÄ

01 (5x468x318) mm

02 (5x378x268) mm (19.75 M2) 03 (5x288x218) mm (14.00 M2) 04 (5x360x260) mm (11.61 M2) 05 (5x458x383) mm (57.71 M2) 06 (5x1583x266) mm (85.90 M2) 07 (5x707x355) mm (76.80 M2) 08 (5x678x468) mm (69.81 M2) 09 (5x584x268) mm (86.08 M2) II Göông (Kính thuyû, khoâng khung)

10 (3x994x674) mm (68.34 M2, 513Kgs) 11 (3x962x618) mm (87.39 M2, 655Kgs) 12 13 14 15 16 17 18 coäng :

7009.91.00 7009.91.00

102 147

taám taám

58,614.00 53,880.00

5,978,628.00 7,920,360.00

87,070,432.00

20. Toâi xin cam ñoan, chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà noäi dung khai baùo treân phuï luïc tôø khai naøy.

Ngöôøi khai kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân, chöùc danh

………./…………………….

höùc danh


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:464
posted:9/30/2008
language:English
pages:7