Docstoc

TT 1056

Document Sample
TT 1056 Powered By Docstoc
					CUÏC HAÛI QUAN BÌNH DÖÔNG VIEÄT NAM CHI CUÏC HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC Soá: /TTr – TÑ
.

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC -------o0o-------Taân

Ñònh, ngaøy thaùng naêm 2005. V/v :Ra quyeát ñònh khoâng thu thueá NPL nhaäp SXXK

TÔØ TRÌNH
Kính göûi: Laõnh ñaïo Chi Cuïc HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC Caên cöù Luaät Thueá xuaát khaåu , thueá nhaäp khaåu ngaøy 26 thaùng 12 naêm 1991vaø caùc Luaät söûa ñoåi boå sung Thueá xuaát nhaäp khaåu; Luaät thueá GTGT soá 02/1997/QH9 ngaøy 10 thaùng 05 naêm 1997. Caên cöù ñieåm 1g vaø ñieåm 2 muïc I phaàn E Thoâng tö 172/1998/TT/BTC ngaøy 22/12/1998 cuûa Boä Taøi Chính quy ñònh tröôøng hôïp vaø thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng thu thueá vaø hoøan thueá ñoái vôùi vaät tö NPL nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Caên cöù Thoâng tö 13/1998/TT/TCHQ ngaøy 14/12/1998 cuûa Toång cuïc Haûi quan höôùng daãn veà thueá nhaäp khaåu vaø thueá giaù trò gia taêng ñoái vôùi loaïi hình nhaäp khaåu nguyeân lieäu vaät lieäu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Caên cöù coâng vaên 1624/TCHQ-KTTT ngaøy 17/04/2000cuûa TCHQ veà vieäc boå sung chöùng töø thanh toùan Caên cöù keát quaû thanh lyù NPL vaø coâng vaên xin caáp quyeát ñònh khoâng thu soá : 0208HW ngaøy 21/04/05 cuûa Coâng ty TNHH CN HUY HOAØNG ( Maõ soá thueá : 3700441012).

-

-

-

Kính trình Laõnh ñaïo Chi Cuïc Haûi Quan KCN Myõ Phöôùc xem xeùt:
Ra quyeát ñònh khoâng thu thueá cho toaøn boä nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu trong thôøi gian aân haïn thueá 275 ngaøy cuûa Coâng ty TNHH CN HUY HOAØNG thuoäc tôø khai sau:
STT SOÁ TK NGAØY TK THUEÁ NK COÄNG

01

1056/NSX Soå: 866/HQTÑ

25/10/2005

54,269,531

54,269,531

Toång coäng: 54,269,531 VNÑ (Baèng chöõ: Naêm möôi boán trieäu hai traêm saùu möôi chín ngaøn naêm traêm ba möôi moát ñoàng). Ngöôøi ñeà xuaát TRÖÔÛNG PHOÙ CHI CUÏC Phuï traùch ñoäi NV

Haø Thò Thu Oanh

Phan Kim Dung


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:39
posted:9/30/2008
language:Vietnamese
pages:2