Docstoc

QD TK596-29.06.04

Document Sample
QD TK596-29.06.04 Powered By Docstoc
					CUÏC HAÛI QUAN BÌNH DÖÔNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CHI CUÏC HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Soá: /QÑ – TÑ ----oOo---Taân Ñònh, ngaøy thaùng naêm 2005

QUYEÁT ÑÒNH KHOÂNG THU THUEÁ CUÛA CHI CUÏC TRÖÔÛNG CHI CUÏC HAÛI QUAN KCN MYÕ PHÖÔÙC
Caên cöù Luaät thueá xuaát khaåu , thueá nhaäp khaåu ngaøy 26 thaùng 12 naêm 1991, vaø caùc Luaät söûa ñoåi boå sung thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu; Luaät thueá GTGT soá :02/1997/QH9 ngaøy 10 thaùng 05 naêm 1997. Caên cöù ñieåm 1 g vaø ñieåm 2 muïc I phaàn E thoâng tö 172/1998/TT/BTC ngaøy 22/12/1998 cuûa BTC quy ñònh tröôøng hôïp vaø thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng thu thueá hoaëc hoøan thueá ñoái vôùi vaät tö nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Caên cöù thoâng tö 13/1998/TT/TCHQ ngaøy 14/12/1998 cuûa TCHQ höôùng daån veà thueá nhaäp khaåu vaø thueá VAT ñoái vôùi loïai hình nhaäp khaåu NPL ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Caên cöù coâng vaên soá :616/HQBD-GSQL ngaøy 17/04/2001 cuûa Cuïc HQBD veà vieäc uûy quyeàn ra quyeát ñònh khoâng thu thueá ñoái vôùi haøng nhaäp saûn xuaát xuaát khaåu. Caên cöù coâng vaên soá : 1624/TCHQ-KTTT ngaøy 17/04/2000 cuûa TCHQ veà vieäc boå sung chöùng töø thanh toùan . Caên cöù muïc H thoâng tö 87/2004/TT-BTC ngaøy 31/08/2004 v/v höôùng daãn thi haønh thueá xuaát khaåu , thueá nhaäp khaåu. Xeùt ñeà nghò khoâng thu thueá Coâng ty TNHH CN HUY HOAØNG taïi coâng vaên soá: 0207/HW ngaøy 21/04/05.. Xeùt tôø trình soá : /TTr-TÑ ngaøy 13/05/2005 cuûa Ñoäi nghieäp vuï veà vieäc ra quyeát ñònh khoâng thu thueá NPLNK ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu.

-

-

-

-

QUYEÁT ÑÒNH ÑIEÀU I: Khoâng thu thueá nhaäp khaåu cho phaàn nguyeân lieäu saûn xuaát haøng xuaát khaåu thuoäc tôø khai sau cuûa Coâng ty TNHH CN HUY HOAØNG ( Maõ soá thueá : 3700441012). T T TK NHAÄP KHAÅU SOÁ
999/NSX Soå : 813/HQT Ñ

NGAØY
11/10/2004

THOÂNG BAÙO THUEÁ SOÁ NGAØY
1764/TBT 11/10/2004

SOÁ TIEÀN THUEÁ KHOÂNG THU NHAÄP KHAÅU

1

27,970.616 27,970,616

Toång coäng: * Toång coäng: 27,970,616 VNÑ

(Baèng chöõ: Hai möôi baûy trieäu chín traêm baûy möôi ngaøn saùu traêm möời saùu ñoàng). nguyeân lieäu treân ñaõ ñöôïc saûn xuaát haøng xuaát khaåu vaø ñaõ thöïc xuaát trong thôøi haïn noäp thueá 275 ngaøy theo caùc tôø khai sau:

S TT 1 2 3 4

TÔØ KHAI XUAÁT KHAÅU SOÁ 184/XSX-TC 186/XSX-TC 25/XSX-TC 23/XSX-TC NGAØY 29/12/2004 29/12/2004 24/01/2005 24/01/2005

THÖÏC XUAÁT 29/12/2004 29/12/2004 24/01/2005 24/01/2005

GHI CHUÙ

ÑIEÀU II: Ñoäi nghieäp vuï , Ñoäi toång hôïp vaø giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy.

PHOÙ CHI CUÏC TRÖÔÛNG P/T CHI CUÏC HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC Nôi nhaän : - Nhö ñieàu II. - Löu


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:9/30/2008
language:
pages:2