Docstoc

01EXGHP-2004

Document Sample
01EXGHP-2004 Powered By Docstoc
					SALE CONFIRMATION
No : 01EXGHP-2004 Date : March 01 ,2004 PARTY A (Seller) : HUEI WANG ENTERPRISE Co ., Ltd. CONG TY TNHH CN HUY HOANG Address : An Hoa Area, Hoa Loi Ward, Ben Cat District, Binh Duong Province, VietNam Telephone No : 0650 588358 Fax : 0650 588355 Tax No : 3700441012 A/C No : 43210137000670 with SONG THAN INDUSTRIAL ZONE BRANCH. Represented by : Mr CHENG, CHIH FU – Deputy General Manager. PARTY B (Buyer) : GOING STRONG ENTERPRISE Co ., Ltd. Address : No. 20 Cheng Kung St., Min - Hsiung Industrial District, Chia - Yi Hsien, Taiwan R.O.C Telephone No : (05) 2219081 Fax : (05) 2203885 A/C No : 680-50-00109-5 at TAIWAN BUSINESS BANK. Represented by : Mr LIN HSIANG YUNG – General Manager After discussion, the two parties agreed to sign the contract with terms and conditions as follows Article 1: Description of goods STT Name of commodity Glass 3mm 1 3 x 253 Total x 202 mm 7,500 7,500 383.30 383.30 Quantity Pcs m
2

Unit price USD/pcs 0.14 USD

Total Amount US.dolars 1,050.00 1,050.00

Say US Dollar : One thousand zero hundred and fifty only ARTICLE 2 : DELIVERY AND PAYMENT TERMS Delivery term: EXW - GHP INTERNATIONAL VIETNAM Co ., Ltd CONG TY TNHH QUOC HAN Represented by : Mr YEN JUN CHING - Director Add : An Dien ward, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam. Loading: At warehouse of GHP INTERNATIONAL VIETNAM Co., Ltd. Add : An Dien ward, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam. Transport : By truck The lastest date of shipment : March 30, 2004 Packing : palet Term of payment :Payment 100% invoice value T.T.R within 30 days after delivery day, transfer to Account : 43210137000670 With SONG THAN INDUSTRIAL ZONE BRANCH ARTICLE 3 : RESPONSIBILITIES OF TWO PARTIES Seller : HUEI WANG ENTERPRISE CO ., LTD., + To provide goods according to article 2 of the contract. + Export custom clearance + Delivery to requested place. Buyer : GOING STRONG ENTERPRISE CO ., LTD + Apoint the seller delivery the goods to requested place. (QUOC HAN VIETNAM Co.,Ltd warehouse) Receiver : GHP INTERNATIONAL VIETNAM Co ., Ltd (QUOC HAN , VN) + Receive goods from HUEI WANG ENTERPRISE CO ., LTD + Import custom clearance

ARTICLE 4 : GENERAL CONDITION The two parties commit to implement all contents of this contract, which party violates the contract will be responsible under the Vietnamese laws. Within the implement time of the contract, any problem arise, the two parties will discuss for the settlement. Any amendment will be implemented by the annex contract signed by the This contract have effect from the signing date to Dec 30, 2004 This contract is made into 06 copies with the same value ( 03 in English and 03 in Vietnamese, each party shall keep 02 copy each).

FOR PARTY A

FOR PARTY B

REPRESENTATIVE

HÔÏP ÑOÀNG THÖÔNG MAÏI
Soá : 01EXGHP-2004 Ngaøy : 01/03/2004

BEÂN A (BEÂN BAÙN) : COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông Ñieän thoaïi : 0650 – 588356~8 Fax : 0650 – 588355 MST : 3700441012 A/C No :43210137000670 Ngaân Haøng PTNT khu Coâng Nghieäp Soùng Thaàn 1 Dó An Bình Döông Do Oâng : Mr CHENG, CHIH FU – Chöùc vuï : Phoù Toång Giaùm Ñoác BEÂN B (BEÂN MUA) : GOING STRONG ENTERPRISE Co ., Ltd No. 20, Cheng Kung St., Min-Hsiung Industrial District, Chia-Yi Hsien, Taiwan R.O.C Tell : (05) 2219081 Fax : (05) 2203885 A/C No : 680-50-00109-5 At TAIWAN BUSINESS BANK Do Oâng : LIN HSIANG YUNG – Chöùc vuï : T oång Gi aùm Ñ oác Sau khi baøn baïc thoaû thuaän, hai beân ñoàng yù kyù keát hôïp ñoàng thöông maïi vôùi haïng muïc vaø ñieàu kieän nhö sa Ñieàu I : MOÂ TAÛ HAØNG HOAÙ : Soá Löôïng Ñôn Giaù Thaønh Tieàn(USD) Stt Teân Haøng pcs M2 (USD)/PCS Kính 3mm 1 3 x 253 x 202 mm 7,500 383.30 0.14 1050.00 Total 7,500 383.30 USD 1,050.00 Toång trò giaù : Moät ngaøn khoâng traêm naêm möôi dola ÑIEÀU II : PHÖÔNG THÖÙC GIAO NHAÄN VAØ THANH TOAÙN: Phöông thöùc giao nhaän : EXW-COÂNG TY TNHH GHP (VIEÄT NAM) Ñaïi dieän : OÂng, YEN JUN CHING - Giaùm Ñoác Ñòa chæ : Aáp 4 Xaõ An Ñieàn, Huyeän Beán Caùt, Tænh Bình Döông, Vieät Nam. Ñòa ñieåm giao nhaän : Giao taïi kho COÂNG TY TNHH GHP Thôøi gian choùt giao haøng : ngaøy 30 thaùng 03 n aêm 2004 Vaän chuyeån : Baèng xe taûi theo phöông thöùc EXW-Cty GHP- Bình Döông Bao bì : Ñoùng goùi thaønh töøng kieän Phöông thöùc thanh toaùn : 100% trò giaù loâ haøng theo hình thöùc TTR sau khi giao haøng 30 ngaøy, Coâng ty GOING STRONG ENTERPRISE , phaûi traû tieàn haøng thoâng qua ngaân haøng ñeán taøi khoaûn soá : 43210137000670 taïi Ngaân Haøng phaùt trieån Noâng Thoân Khu Coâng Nghieäp Soùng Thaàn 1 Dó An, Bình Döông ÑIEÀU III : TRAÙCH NHIEÄM CAÙC BEÂN : Beân baùn : COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG. + Cung caáp haøng theo ñuùng hôïp ñoàng. + Laøm thuû tuïc xuaát khaåu + Giao haøng ñeán nôi qui ñònh Beân mua : GOING STRONG ENTERPRISE CO ., LTD + Chæ ñònh cho beân baùn giao haøng ñeán nôi qui ñònh (kho Cty TNHH GHP ) Beân nhaän haøng : COÂNG TY TNHH GHP + Nhaän haøng cuûa Cty TNHH CN HUY HOAØNG + Laøm thuû tuïc nhaäp khaåu ÑIEÀU IV : ÑIEÀU KHOAÛN CHUNG. Caùc beân cam keát thöïc hieän nghieâm tuùc caùc ñieàu khoaûn ñaõ kyù keát cuûa hôïp ñoàng Neáu moät trong caùc beân muoán thay ñoåi hoaëc boå sung caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng, thì phaûi thöông löôïng vôùi beân kia vaø chæ ñöôïc thöïc hieän khi coù phuï kieân boå sung ñieàu chænh hôïp ñoàng. Neáu gaëp khoù khaên trôû ngaïi phaûi baùo tröôùc 7 ngaøy ñeå hai beân baøn baïc giaûi quyeát. Tröôøng hôïp khoâng giaûi quyeát, tranh chaáp seõ ñöôïc ñöa ra toaø aùn kinh teá xeùt söû giaûi quyeát.

Caùc beân cam keát thöïc hieän nghieâm tuùc caùc ñieàu khoaûn ñaõ kyù keát cuûa hôïp ñoàng Neáu moät trong caùc beân muoán thay ñoåi hoaëc boå sung caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng, thì phaûi thöông löôïng vôùi beân kia vaø chæ ñöôïc thöïc hieän khi coù phuï kieân boå sung ñieàu chænh hôïp ñoàng. Neáu gaëp khoù khaên trôû ngaïi phaûi baùo tröôùc 7 ngaøy ñeå hai beân baøn baïc giaûi quyeát. Tröôøng hôïp khoâng giaûi quyeát, tranhtrò keå seõ ngaøy ñöa ra toaø aùn kinh teá thaùng 12 naêm 2004. Hôïp ñoàng naøy coù giaù chaáp töø ñöôïc kyù ñeán heát ngaøy 30 xeùt söû giaûi quyeát. Hôïp ñoàng ñöôïc laäp thaønh 06 baûn cho caùc beân, moãi beân giöõ 02 baûn coù giaù trò nhö nhau.

ÑAÏI DIEÄN BEÂN A

ÑAÏI DIEÄN BEÂN B

ÑAÏI DIEÄN BEÂN NHAÄN HAØNG

eàu kieän nhö sau:

EÄN BEÂN B


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:9/30/2008
language:English
pages:6