QUYET 639 by thaithanhhuu

VIEWS: 15 PAGES: 2

									CUÏC HAÛI QUAN BÌNH DÖÔNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CHI CUÏC HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Soá: /QÑ – TÑ ----oOo---Taân Ñònh, ngaøy thaùng naêm 2005

QUYEÁT ÑÒNH KHOÂNG THU THUEÁ CUÛA CHI CUÏC TRÖÔÛNG CHI CUÏC HAÛI QUAN KCN MYÕ PHÖÔÙC
Caên cöù Luaät thueá xuaát khaåu , thueá nhaäp khaåu ngaøy 26 thaùng 12 naêm 1991, vaø caùc Luaät söûa ñoåi boå sung thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu; Luaät thueá GTGT soá :02/1997/QH9 ngaøy 10 thaùng 05 naêm 1997. Caên cöù ñieåm 1 g vaø ñieåm 2 muïc I phaàn E thoâng tö 172/1998/TT/BTC ngaøy 22/12/1998 cuûa BTC quy ñònh tröôøng hôïp vaø thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng thu thueá hoaëc hoøan thueá ñoái vôùi vaät tö nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Caên cöù thoâng tö 13/1998/TT/TCHQ ngaøy 14/12/1998 cuûa TCHQ höôùng daån veà thueá nhaäp khaåu vaø thueá VAT ñoái vôùi loïai hình nhaäp khaåu NPL ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Caên cöù coâng vaên soá :616/HQBD-GSQL ngaøy 17/04/2001 cuûa Cuïc HQBD veà vieäc uûy quyeàn ra quyeát ñònh khoâng thu thueá ñoái vôùi haøng nhaäp saûn xuaát xuaát khaåu. Caên cöù coâng vaên soá : 1624/TCHQ-KTTT ngaøy 17/04/2000 cuûa TCHQ veà vieäc boå sung chöùng töø thanh toùan . Caên cöù muïc H thoâng tö 87/2004/TT-BTC ngaøy 31/08/2004 v/v höôùng daãn thi haønh thueá xuaát khaåu , thueá nhaäp khaåu. Xeùt ñeà nghò khoâng thu thueá Coâng ty TNHH CN HUY HOAØNG taïi coâng vaên soá: 0206/HW ngaøy 25/01/05. Xeùt tôø trình soá : /TTr-TÑ ngaøy / /2005 cuûa Ñoäi nghieäp vuï veà vieäc ra quyeát ñònh khoâng thu thueá NPLNK ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu.

-

-

-

-

QUYEÁT ÑÒNH ÑIEÀU I: Khoâng thu thueá nhaäp khaåu cho phaàn nguyeân lieäu saûn xuaát haøng xuaát khaåu thuoäc tôø khai sau cuûa Coâng ty TNHH CN HUY HOAØNG ( Maõ soá thueá : 3700441012). T T TK NHAÄP KHAÅU SOÁ 639/NSX Soå: 484/HQTÑ NGAØY THOÂNG BAÙO THUEÁ SOÁ NGAØY 12/07/200 4 SOÁ TIEÀN THUEÁ KHOÂNG THU NHAÄP KHAÅU 61,668,184 61,668,184

1

12/07/200 1142/TBT 4 Toång coäng:

* Toång coäng: 61,668,184 VNÑ (Baèng chöõ: Saùu möôi moát trieäu saùu traêm saùu möôi taùm ngaøn moät traêm taùm möôi boán ñoàng).

nguyeân lieäu treân ñaõ ñöôïc saûn xuaát haøng xuaát khaåu vaø ñaõ thöïc xuaát trong thôøi haïn noäp thueá 275 ngaøy theo caùc tôø khai sau:

S TT 1 2 3 4 5 6 7

TÔØ KHAI XUAÁT KHAÅU SOÁ 96/XSX-TC 116/XSX-TC 124/XSX-TC 123/XSX-TC 131/XSX-TC 132/XSX-TC 161/XSX-TC NGAØY 13/09/04 08/10/04 18/10/04 18/10/04 01/11/04 04/11/04 06/12/04

THÖÏC XUAÁT 13/09/04 08/10/04 18/10/04 18/10/04 01/11/04 04/11/04 06/12/04

GHI CHUÙ

ÑIEÀU II: Ñoäi nghieäp vuï , Ñoäi toång hôïp vaø giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy.

PHOÙ CHI CUÏC TRÖÔÛNG P/T CHI CUÏC HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC Nôi nhaän : - Nhö ñieàu II. - Löu

Huyønh vaên UÙt


								
To top