วิธีการดูลายมือ

Document Sample
วิธีการดูลายมือ Powered By Docstoc
					   หตถศาสตร (Cheirology)
 หรอศาสตรวเคราะหลายมอเปนศาสตร
 ทมการศกษาและเปนทรจกมาไมนอยกวา 3,000 ป
     หตถศาสตร
 นกวทยาศาสตรผยงใหญอยางทานอลเบรท ไอนสไตน
เปนทสนใจและมการศกษาคนควากนอยางกวางขวางทวโลก
 กลาวไววาศาสตรวเคราะหลายมอจะเ
ทงทมถนกำเนดจากจนหรออนเดยกเปนได
 ปนศาสตรสำคญยงแขนงหนงในชวตของมวลมนษยในอนาคต
แตปจจบนโดยเฉาะชาวตะวนตกและยโรป
ใหความสำคญและสนใจเปนอยางยง    Palmistry
หรอวชาดเสนลายมอกำลงไดรบความสนใจ
จากคนรนใหม และหลากหลายวงการ
แมแตแพทยกเชอวาลายมอบอกเรองสขภาพ เชาวปญญา
และอารมณของเดกแรกเกด (ดร.หลยส โคเฮน มหาวทยาลยชคาโก)
แทจรงแลวในเสนลายมอและเนนตาง ๆ บนมอคนเรานน
คอแผนทชวตทบนทกเรองราวและเสนทางเดน
ประดจลายแทงบอกขมทรพยใหเจาของลายมอ
     ใครกตามถาจะเดนทางไปทใด ๆ
ทไมเคยไปหากมแผนทและมเปาหมายทชดเจนแลว
การเดนทางยอมถงทหมายไดเรวกวา
และประหยดทรพยากรไดมากวาฉนใด การรเสนทางชวต รจกตวเอง
รจกอปสรรคของเสนทางทจะไป
การพชตจดมงหวงหรอความสำเรจ
ของชวตทวาดหวงไวยอมเปนไปตามเปาหมายอยางแนแท
    มาอานลายมอเพอไขปญหา
ปรศนาในแผนทชวตของคณ
   แผนทชวตบนทกไวในฝามอคณ อยากร
       อดต .. ทผานมาแลว
      ปจจบน .. ทกำลงเปนอย
     หรออนาคต .. ทกำลงจะเกดขน

      ไมตองเสยเวลามาดวยตนเอง
     กสามารถรบคำพยากรณไดงายๆ
           โดย..

  สงเอกสารทางไปรษณย

  สงทางE-mail: tanapongr14@gmail.com


ทานจะไดรบการตอบกลบทนท ภายใน 3 วน สนใจรายละเอยดเพมเตม
                สอบถามเพมเตมโทร. 089 533 9903
   การสงลายมอและรบคำพยากรณ 2 วธ

สงรปลายมอทง 2 ขาง เขยนชอ,นามสกล
  วน,เดอน,ปเกด ไวใตรปถายดวย
      สำคญคอใหเหนลายมอใหชดเจนทสด


     ü สงและรบคำพยากรณทางไปรษณย
 ถายรปลายมอจะถายโดยเครองถายเอกสารหรอกลองดจตอล
    จาหนาซองถง ... คณนภสสร แจมเจรญ
     47/688 พระราม 6 แมนชนอาคารบ
ซอย 96/1 ถ.จรลสนทวงศ เขตบางพลด กรงเทพ ฯ 10700
(โปรดแนบหลกฐานการชำระเงน หรอ ธนาณต สงจายธนพงศ รตนพรพรม
         พรอมซองจดหมายตดแสตมป
   และจาหนาถงตวทานเองไปดวยเพอรบคำพยากรณทางไปรษณย)


    ü สงและรบคำพยากรณทาง E-mail
ถายรปลายมอจะถายโดยเครองสแกน (Scan)หรอกลองดจตอล
  E-mail:tanapongr14@gmail.com
    (ทานจะไดรบคำตอบพยากรณทาง Email ของทาน
       เมอตรวจสอบการโอนเงนเรยบรอยแลว)
             เอกสารหนาน ..สงพรอมลายมอ/หลกฐานการชำระเงน

   เลอกคำถามทตองการ คำถามละ 30 บาท
  พเศษ ! .. ถาเลอกทงหมด จายเพยง 199
          บาทเทานน
โปรดเลอกคำถาม....ททานตองการทราบ ... เกยวกบ ?
 1. บคลก นสยใจคอความเปนตวตน จดเดน จดดอยของตวทาน
 2. การงาน อาชพทเหมาะกบชะตาชวต ความเจรญกาวหนา
 3. โชคลาภ วาสนา นำพาชวตใหสขสบายในบนปลาย
 4. ชวตค ความรก อปสรรค รกสามเสา รกคนมเจาของ
 5. การเงน ความรำรวย ชอเสยง
 6. โอกาสทจะเดนทางไปตางประเทศ
  เพอทำงาน/ทองเทยว/ศกษาตอ
 7. ปญหาสขภาพ โรคประจำตว เหตการณทตองระวง
 8.
    คำถามพเศษททานตองการทราบ.......
    ............................
      เลอก.............ขอ
       (x30)รวมเปนเงน.....................บาท
     เลอกทงหมด 8 ขอ รวมเปนเงน 199 บาท


ชอ ________________________ นามสกล
  ____________________
                     Fax no : 02 880 1895
    วธจายคาพยากรณ สงพรอมกบคำถาม
     จำนวนเงนตามคำถามททานเลอก

ทานสามารถชำระเงนได 2 วธ
•   ชำระเงนทางไปรษณย โดยการฝากเงนทางธนาณต
    สงจายคณธนพงศ รตนพรพรม สงจายไปรษณยบางพลด

2. -โอนผานธนาคาร ธนาคารกรงเทพ สาขาซอยอารย
  ชอบญช นภสสร แจมเจรญ เลขทบญช 127-0-
  89994-9

    -โอนผานธนาคารกสกรไทย สาขายอยวงศสวาง
    ชอบญช นภสสร แจมเจรญ เลขทบญช 779-2-
    04486-1


  หมายเหต
   สงสำเนาการโอนมาท Fax:02-880-1895
  หลงจากไดรบการชำระเงนแลว ทานจะไดรบการตอบกลบภายใน 3 วน
  !!!             สอบถามเพมเตมโทร. 089 533 9903

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:12/10/2013
language:Unknown
pages:5