Docstoc

Årsplan ENGELSK 6 kl. 2012-13

Document Sample
Årsplan ENGELSK 6 kl. 2012-13 Powered By Docstoc
					                          Årsplan 2012/13
Fag: ENGELSK
Klasse: 6. klasse
Lærarverk: Stairs 6 (Cappelen), Textbook + Workbook
Lærar: Stian L. Haukeland


Veke: Emne:                      Læremidlar:       Mål K06
33  Bli kjent med bøkene
34-38 Chapter 1: Radio Rat Pack            TB: p. 8-27, 180    - lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangre
   Write: Words and sentences, missing person   (phonetics)       - uttrykke egen mening om ulike emner
                                       -delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner
   notice                     WB: p. 4 - 15      - bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon,
   Speak: Dialogues, discussion, v and w      Elevene blir      rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper
   Read and listen: Interview, news, debate    ukentlig testet i    - skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder
   Grammar: Nouns, adjectives           gloser. Etter endt   - uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig
                           kapittel, blir     litteratur fra forskjellige sjangere og medier
                           elevene testet i
                           kapittelprøver.
                           Prøvene har en
                           lytte, lese,
                           grammatikk og
                           skrivedel.
                           Evalueringsskjema
                           blir utarbeidet etter
                           prøven. Før
                           prøvene kan
                           elevene arbeide
                           med egenvurdering
                           i form av målark.
41
39-45  Chapter 2: Eleven magazine            TB: p. 28-53, 181  - bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring
    Write: Paragraphs, interview, crosswords     (phonetics)     - bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
                                       - bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap
    Speak: Discussion, phonetics                     for å lage tekster
    Read and listen: Quiz, horoscope, letters to a  WB: p. 16-35     - lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere
    magazine                               - uttrykke egen mening om ulike emner
    Grammar: There is/ There are, Some/ any,               -delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner
    Prepositions                             - bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset
                                       ulike sammenhenger
                                       - uttrykke egen mening om ulike emner
                                       - uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli
                                       forstått
                                       - uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig
                                       litteratur fra forskjellige sjangere og medier
46-51  Chapter 3: Playful poems             TB: p. 54-77, 181-  - identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom
    Write: Biographical poems, 5-line poem      182 (phonetics)   engelsk og eget morsmål
                                       - bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
    Speak: Reciting poetry, phonetics, discussing  WB: p. 36-57     - bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring
    poems                                 - beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
    Read and listen: Funny poems, scary poems,              - bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon,
    poems about schoole and family                    rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper
    Grammar: Verbs: simple present, present                - uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli
                                       forstått
    continuous                              - delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner
                                       - uttrykke egen mening om ulike emner
                                       - lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere
                                       - lese og fortelle om engelskspråklig barne- og
                                       ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa
                                       og dikt
                                       - uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig
                                       litteratur fra forskjellige sjangere og medier
52   JULEFERIE

1-8   Chapter 4: Brave heroes             TB: p. 78-115, 182  - bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
    Write: Sentences, paragraphs, myths       (phonetics)     - gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på
                                       - lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangre
    Speak: Drama, dialogues, syllables in words   WB: p. 58-79     - uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig
    Read and listen: Myths, Legends, Comics                 litteratur fra forskjellige sjangre og medier
    Grammar: Verbs; simple past                       - lese og fortelle om engelskspråklig barne- og
                                         ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa
                                         og dikt
 9
10-17  Chapter 5: The bookcase              TB: p. 116-149,    - identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom
    Write: Sentences, paragraphs, stories       182-183 (phonetics)  engelsk og eget morsmål
                                         - bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
    Speak: Retelling stories, drama, phonetics     WB: p. 80-99     - bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring
    Read and listen: Children´s literature, stories,             - beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
    reading strategies                            - bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon,
    Grammar: personal pronouns, determinatives;               rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper
    possessives                               - uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli
                                         forstått
                                         -delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner
                                         - uttrykke egen mening om ulike emner
                                         - lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere
                                         - bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
                                         - skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder
                                         - lese og fortelle om engelskspråklig barne- og
                                         ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa
                                         og dikt
                                         - uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig
                                         litteratur fra forskjellige sjangere og medier
13

18-24  Chapter 6: The american dream           TB: p. 150-179,    - identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom
    Write: Key words, bar graph, instructional text  183 (phonetics)    engelsk og eget morsmål
                                         - bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
    Speak: Questionnaire, intonation          WB: p. 100-120    - bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring
    Read and listen: Dialogues, facts about the               - identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne
    USA, diary                                engelskferdigheter
    Grammar: Verbs; present perfect, irregular                - gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på
    verbs                                  - beskrive eget arbeid med å lære engelsk
                                         - beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
                                         - bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon,
                                         rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper
                                         - uttrykke egen mening om ulike emner
   - bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
   - uttrykke seg om valuta, mål og vekt
   - bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap
   for å lage tekster
   - fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra
   engelskspråklige land
25

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:12/10/2013
language:Unknown
pages:4