NGHI QUYET CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC - Download as PowerPoint by sonngoc

VIEWS: 239 PAGES: 19

									NGHÒ QUYEÁT
ÑAÏI HOÄI ÑAÏI BIEÅU COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG LAÀN THÖÙ II, NHIEÄM KYØ 2008 - 2013
NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013 1

9/29/2008

Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng laàn thöù II, NK 2008 - 2013


9/29/2008

Hoïp töø ngaøy 10 thaùng 3 naêm 2008 ñeán ngaøy 11 thaùng 3 naêm 2008 taïi Ñaø Laït. Ñaïi hoäi ñaõ nghe Baùo caùo toång keát nhieäm kyø 2003 – 2008 do BCH khoaù I trình baøi; thaûo luaän caùc nhieäm vuï vaø chæ tieâu cuûa nhieäm kyø 2008 – 2013; tieáp
NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013

2

ÑAÏI HOÄI QUYEÁT NGHÒ
1. Thoâng qua baùo caùo toång keát hoaït ñoäng cuûa Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng 5 naêm 2003 – 2008 vaø Baùo caùo Kieåm ñieåm cuûa Ban Chaáp haønh khoaù I trình baøy taïi Ñaïi hoäi; 2. Ñaïi hoäi bieåu quyeát phöông höôùng, muïc tieâu, nhieäm vuï vaø
9/29/2008 NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013

3

Ô

NGHÒ QUYEÁT COÙ CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH SAU:
TIEÂU TOÅNG QUAÙT;

I- PHÖÔNG HÖÔÙNG, MUÏC II- NHIEÄM VUÏ CHUÛ YEÁU;

III- THOÁNG NHAÁT SOÁ LÖÔÏNG BCH KHOAÙ II; IV- BAÀU ÑAÏI BIEÅU ÑI DÖÏ ÑAÏI HOÄI COÂNG ÑOAØN TÆNH LAÀN 7 VAØ ÑAÏI HOÄI CÑ VIEÂN CHÖÙC VN LAÀN THÖÙ III; v. ÑAÏI HOÄI GIAO CÑVC VAØ CAÙC CÑCS XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH, KEÁ HOAÏCH HAØNG NAÊM ÑEÅ THÖÏC HIEÄN.
9/29/2008 NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013 4

I. NOÄI DUNG VEÀ PHÖÔNG HÖÔÙNG, MUÏC TIEÂU TOÅNG QUAÙT




Tieáp tuïc giöõ vöõng vaø phaùt huy nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc trong xaây döïng CÑCS vöõng maïnh; ñoåi môùi phöông thöùc chæ ñaïo vaø caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng coâng ñoaøn; khaéc phuïc nhöõng khuyeát ñieåm trong nhieäm kyø 2003 - 2008; naâng cao chaát löôïng coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc chính trò-tö töôûng, coâng taùc thi ñua-khen thöôûng, tham gia quaûn lyù vaø giaùm saùt, baûo ñaûm thöïc hieän ñaày ñuû quyeàn vaø lôïi ích cuûa ñoaøn vieân theo quy ñònh cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöùôùc; DAI HOI CDVC LAN Xaây döïng ñoäiNQnguõDB ñoaønTHU II, NK vieân coù nhaän 5 2008-2013 9/29/2008 thöùc chính trò, phaåm chaát ñaïo ñöùc toát,

NHIEÄM VUÏ CHUÛ YEÁU THÖÙ I:
1/ Tieáp tuïc ñoåi môùi coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc chính trò – tö töôûng; thöïc hieän ñuùng quan ñieåm cuûa Ñaûng veà coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng; goùp phaàn quan troïng xaây döïng ñoäi nguõ ñoaøn vieân, CBCC, VC-LÑ coù chaát löôïng, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trong giai ñoaïn môùi.
9/29/2008 NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013 6

CHÆ TIEÂU PHAÁN ÑAÁU HAØNG NAÊM
CUÛA NHIEÄM VUÏ THÖÙ I
1. Coù

95% trôû leân ñoaøn vieân, CBCC, VC-LÑ ñöôïc tham gia caùc sinh hoaït, hoïc taäp chính trò, quaùn trieät Nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc; 2. Töø 90% trôû leân, cô quan, ñôn vò ñaït danh hieä cô quan vaên hoaù, 90% trôû leân gia ñình ñoaøn vieân, CBCC ñaït danh hieäu gia ñình vaên hoaù; 3. 100% ñoaøn vieân, CBCC töï nguyeän tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi do CÑ phaùt ñoäng; thöïc hieä toát vieäc ñoùng quyõ “CN-LÑ nghe÷o” cuøa LÑLÑ tænh; 4. Töø 80% trôû leân HOI DB CDVC LAN THU II, NK coù ñoaøn vieân vi CÑCS khoâng NQ DAI 7 2008-2013 9/29/2008 phaïm teä naïn xaõ hoäi vaø chính saùch daân soá,

NHIEÄM VUÏ CHUÛ YEÁU THÖÙ II:


9/29/2008

Tham gia coù hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù cô quan; phoái hôïp thöïc hieän toát quy cheá daân chuû ôû cô sôû; giaùm saùt coù hieäu quaû vieäc thöïc hieän chuû tröông cuûa Ñaûng, phaùp luaät Nhaø nöôùc, caùc chính saùch xaõ hoäi; chaêm lo ñôøi soáng, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa ñoaøn vieân, CBCC, VC-LÑ.
NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013

8

CHÆ TIEÂU PHAÁN ÑAÁU HAØNG NAÊM CUÛA NHIEÄM VUÏ THÖÙ II
1.

2.

100% CÑCS thöïc hieän ñaày ñuû traùch nhieäm trong vieäc phoái hôïp vôùi thuû tröôûng cô quan, ñôn vò môû hoäi nghò CBCC ñuùng thôøi gian vaø coù chaát löôïng; 100% CÑCS thöïc hieän ñuùng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa mình trong vieäc giaùm saùt, ñaûm baûo cho ñoaøn vieân, CBCC, VC-LÑ chaáp haønh ñuùng quy ñònh cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc veà phoøng choáng tham nhuõng, thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí;
NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013

9/29/2008

9

NHIEÄM VUÏ CHUÛ YEÁU THÖÙ III:
Phoái hôïp toå chöùc phong traøo thi ñua, gaén vôùi cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi caùn boä

Trung thaønh – Saùng taïo – Taän tuî – Göông maãu”.
coâng chöùc “
9/29/2008 NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013 10

CHÆ TIEÂU PHAÁN ÑAÁU HAØNG NAÊM CUÛA NHIEÄM VUÏ THÖÙ III
100% CÑCS phoái hôïp vôùi thuû tröôûng cô quan, ñôn vò toå chöùc phaùt ñoäng ñaày ñuû caùc phong traøo thi ñua; 2. Töø 80% trôû leân CBCC, VC-LÑ ñaït danh hieäu Lao ñoäng tieân tieán, trong ñoù coù töø 20% ñeán 30% ñaït danh hieäu Chieán só thi ñua caùc caáp; 80% ñoaøn vieân thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöô÷i CBCC,VC “ Trung tha÷nh – Saùng taïo – Taän tuî – Göông maãu”; 3. 70% taäp theå ñaït danh hieäu Taäp theå lao ñoäng tieân tieán, trong ñoù töø 20 ñeán 30% taäp theå ñaït danh hieäu Taäp theå lao ñoäng xuaát saéc; 4. Moãi CÑCS haøng naêm coù 1-2 saùng kieán, ñeà taøi, chuyeân ñeà do NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK taäp theå ñoaøn ñoaøn vieân hoaëc vieân thöïc hieän; 11 2008-2013 9/29/2008
1.

NHIEÄM VUÏ CHUÛ YEÁU THÖÙ IV
Xaây döïng toå chöùc CÑ vöõng maïnh; ñoåi môùi noäi dung vaø phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa töøng caáp CÑ; naâng cao naêng löïc vaø trình ñoä caùn boä; tích cöïc tham gia xaây döïng Ñaûng.

9/29/2008

NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013

12

CHÆ TIEÂU PHAÁN ÑAÁU HAØNG NAÊM CUÛA NHIEÄM VUÏ THÖÙ IV
1.

2.

3.

85% trôû leân CÑCS ñaït danh hieäu CÑCS vöõng maïnh, trong ñoù coù 20 ñeán 30% CÑCS vöõng maïnh xuaát saéc; Töø 50% trôû leân ñoaøn vieân, caùn boä CÑ ñaït danh hieäu ñoaøn vieân xuaát saéc; Treân 70% toå CÑ, CÑ boä phaän, CÑCS thaønh vieân ñaït vöõng maïnh, trong ñoù coù 50% toå CÑ xuaát saéc.
NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013 13

9/29/2008

III. Ñaïi hoäi thoáng nhaát soá
löôïng BCH khoaù II laø 25 uyû vieân, taïi Ñaïi hoäi ñaõ baàu BCH goàm 23 uyû vieân, 02 uyû vieân coøn laïi seõ baàu boå sung khi caàn thieát. SAÙCH UV BCH COÂNG ÑOAØN VIEÂN  DANH
CHÖÙC TÆNH LÑ KHOAÙ II, NK 2008 – 2013
1.Ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø; 2.Ñ/c Traàn Thò Thanh Höông; 3.Ñ/c Traàn Thò Thanh; 4.Ñ/c Nguyeãn Vaên Baûo; 5.Ñ/c Ñaøm Minh Tuaán; 6.Ñ/c Voõ Ñaêng Thaïnh; NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK
9/29/2008 2008-2013

14

DANH SAÙCH UYÛ VIEÂN BCH COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG KHOAÙ II, NHIEÄM KYØ 2008 – 2013 (tieáp)
13Ñ/c Phaïm Vaên Khaûi; 14Ñ/c Traàn Huõu Thoï 15Ñ/c Leâ Thò Theâu; 16 Ñ/c Ñoaøn Thanh Bình 17Ñ/c Thaùi Vaên Long; 18Ñ/c Hoà Trung Hieáu; 19Ñ/c Nguyeãn Thò Khoan; 20Ñ/c Cao Duy NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 15 2008-2013 Hoaøng; 9/29/2008


BAN CHAÁP HAØNH CÑVC TÆNH LAÂM ÑOÀNG KHOÙA II, NK 2008 - 2013

9/29/2008

NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013

16

IV.Ñaïi hoäi ñaõ baàu Ñoaøn ñaïi bieåu ñi döï Ñaïi hoäi Coâng ñoaøn tænh Laâm Ñoàng laàn thöù VII goàm 10 ñoàng chí;
1. Ñ/c Nguyeãn Vaên Baûo; 2. Ñ/c Phaïm Thò Haø; 3. Ñ/c Phuøng Thò Hieàn; 4. Ñ/c Hoà Trung Hieáu; 5. Ñ/c Traàn Thò Thanh Höông; 6. Ñ/c Nguyeãn Höông; 7. Ñ/c Phaïm Vaên Khaûi; 8. Ñ/c Voõ NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 17 2008-2013 Ñaêng Thaïnh; 9/29/2008

Ñaïi hoäi ñaõ baàu ñaïi bieåu ñi döï Ñaïi hoäi Coâng ñoaøn Vieân chöùc VN laàn thöù III laø ñoàng chí:
 Ñ/c

Nguyeãn Ñình Hoeø

Chuû tòch Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh LÑ

9/29/2008

NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013

18

V. NOÄI DUNG CHÍNH THÖÙ 5 CUÛA NGHÒ QUYEÁT:
 Giao

Ban Chaáp haønh Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng khoaù II caên cöù keát quaû bieåu quyeát vaø nhöõng keát luaän cuûa Ñaïi hoäi ñeå hoaøn chænh vaø chính thöùc ban haønh caùc vaên kieän, taøi lieäu cuûa Ñaïi hoäi. Giao BCH – CÑ Vieân chöùc khoaù II vaø caùc Coâng ñoaøn cô sôû
NQ DAI HOI DB CDVC LAN THU II, NK 2008-2013

9/29/2008

19


								
To top