Docstoc

قانون البناء الموحد المصرى.pdf

Document Sample
قانون البناء الموحد المصرى.pdf Powered By Docstoc
					      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë              ≤

         WO «dLFë WOLM Ã«Ë o «d*«Ë ÊUJ ù« …—«“Ë
               ≤∞∞π WM Ã ±¥¥ rÁ— È—«“Ë —«dÁ
                            WO «dLFë WOLM Ã«Ë o «d*«Ë ÊUJ ù« d‡ “Ë
      ª ±π¥∏ WM à ±≥± rÁ— Êu UIÃU —œUBë v b*« Êu UIë vK Ÿö ô« bF
±π∑π WM?‡‡?‡ ?à ¥≥ rÁ— Êu U?? ? IÃU —œU?‡‡?‡‡?Bë W?? ?O?K;« …—«œù« ÂU?‡‡‡?‡E? Êu U‡?‡‡?‡Á v?K Ë
                                ª ULN ö bF Ë W cOHM ë t zôË
Êu UIÃU —œUBë d Q *«Ë d R*« 5 WÁöFë rOEM Ë sÂUÄ_« lO Ë dO Q Êu UÁ vK Ë
                            ª W cOHM ë t zôË ±π∑∑ WM à ¥π rÁ—
lO Ë d??O? Q? W?? U??)« ÂUJ _« iF ÊQ?? v ±π∏± WM ?à ±≥∂ rÁ— Êu U??Ië vK Ë
              ª W cOHM ë t zôË d Q *«Ë d R*« 5 WÁöFë rOEM Ë sÂUÄ_«
             ª ≤∞∞∏ WM à ±±π rÁ— Êu UIÃU —œUBë ¡UM ë Êu UÁ vK Ë
                      ∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡Á
                    © vÃË_« …œU‡‡*«
           Æ —«dIë «cN WI d*« ¡UM ë Êu UIà W cOHM ë W zöë ÂUJ Q qLF
                    © WO U ë …œU‡‡*«
Êu U??Ië sÄ l? «dë »U‡‡‡? ë sÄ ©5K U??A?ë œU?%« r?OEM ® ‰Ë_« qB??H?ë ÂUJ √ Èd??
          Æ ÊUJ ù«Ë ¡UM Kà WO ËUF ë  UOFL'« UN AM v ë  U ËdA*« W U vK
                    © W ÃU ë …œU‡‡*«
                     Æ WI d*« W zöë ÂUJ √ nÃU rJ q vGK
                    © WF «dë …œU‡‡*«
 Æ ÁdA a —U à vÃU ë ÂuOë sÄ «Î—U « t qLF Ë ¨ W dB*« lzUÁuë v —«dIë «c dAM
                                  ≤∞∞πØ¥Ø∂ v —b‡
         ÊUJ ù« d “Ë
      WO «dLFë WOLM Ã«Ë o «d*«Ë
        v d‡‡‡‡G‡*« b‡‡‡L‡ √
 ¡UM ë Êu UIà W cOHM ë W zöë
≤∞∞∏ WM à ±±π rÁ— Êu UIÃU —œUBë
       ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                 ¥

                    Èb‡O‡‡N‡9 »U‡‡
                       U‡‡‡H d‡‡F‡ ë

W? ?{u*« v? U?F*« W?OÃU? ë  «—U?? ?FÃ«Ë ÿU?HÃ_U b?B? I W? zöë Ác ÂUJ √ oO?? D v
                                          ∫ UNMÄ q s dÁ
                                              ∫ Êu UIë
                  ≤∞∞∏ WM à ±±π rÁ— Êu UIÃU —œUBë ¡UM ë Êu UÁ
                                              ∫ fK:«
È—u?N?L?'« —«dI?ë tKOJA? —œU?Bë W?O «d‡‡‡L?Fë W?O?LM Ã«Ë jOD ? Kà vK‡?‡‡‡ _« fK:«
                                      ≤∞∞∏ WM Ã ≤π∏ rÁ—
                                              ∫ W‡‡ ONë
W —u?N?L'« f?‡‡‡‡Oz— —«d?Á U?NzU‡‡‡‡A S —œU‡‡‡?‡Bë v «d‡‡‡L‡Fë j‡?‡‡OD ? Kà W?ÄUF?ë W ?O?Në
                                     ±π∑≥ WM Ã ±∞π≥ rÁ—
                                         ∫ WO «dLFë WK Jë
Ác qK? ? U??ÄË W??HK ? <« WDA _U? WÃu??G?A*«Ë W? d?Ië Ë√ W?M b*« v W??OM *« W?? U?? *«
rO? U‡‡?‡‡I? ë q‡‡L‡?‡A U?L? W‡‡‡O?zU‡‡‡Ä  U? ‡‡‡D?‡ ?Ä Ë√ W? Ë—e‡‡‡Ä Ë√ ¡U?C? ÷—√ sÄ W? U? *«
                                        Æ U œUL « - v ë
                                        ∫ WOMJ ë …—ËU:«
”U? √ v?K W —Ëd?Cë U??N U?Äb?? Ë W?ÄU?Fë U??N?I? «d0 sÂU? *« s?Ä WKÄUJ ?Ä W?? u?L? ?Ä
U?N W?ÄU?Fë  U?Äb‡‡‡)« vÃ≈ ‰u‡?‡‡‡ uë U?N UJ à d? u Ê√Ë v U‡?‡‡‡ √ rOKF W? —b0 U?N? ?Äb?
                                            Æ WIAÄ ÊËœ
 µ     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                       ∫ W dIë Ë√ WM bLKà WOÃUL ù« WO UJ ë W U Jë
b?F W d??Ië Ë√ WM b?LKà W??O «d?L?Fë WK ?Jë W? U? ?Ä vÃ≈ U? u? MÄ ÊUJ ë œb? v?ÃU?L? ≈
 U? U? ÄË W?OzU‡*«  U? D *«Ë W? Ë«d ?BÃ«Ë W?O? «—eë v{«—_«Ë  U U? ?'«  U? U ?Ä rB?
                          Æ WOÄuIÃ«Ë WOLOKÁù« WHBë  «– v{«—_«
                                  ∫ WO UBë WOMJ ë W U Jë
v{«—_« lDÁ W?? U? ?Ä vÃU?L? ≈ vK? U?Äu? ?I?Ä W?O?MJ ë  «b? uë œb? W??L? ?Á "«u
                   Æ WÄUFë o UM*«Ë ‚dDë W U Ä œUF « bF WOMJ ë
                                       ∫ r «e ë ‰bFÄ
W?IDMÄ qJà j? u? ?L V? ? Ë …b? «uë W? d?GÃU 5L?O?I*« …d? _« œ«d? √ œb? vÃU?L? ≈
                                      Æ W dIë Ë√ WM b*U
                                           ∫ „uK ë
o‡‡‡z«b‡‡‡‡? Ë√ ‚d‡‡‡‡ Ë√ Ÿ—«u‡‡‡‡A U‡‡‡‡‡?N «u‡‡‡‡ l?OL? sÄ W U‡‡‡ ?Ä ÷—_« sÄ W‡‡‡FDÁ
                                      Æ WOzUÄ È—U Ä Ë√
                                        ∫ ÷—_« WFDÁ
ÂUOIë Ë√ UN OJKÄ v ·dB Kà …b u …bFÄ ÷—_« sÄ W U Ä È√ Ë√ „uK ë sÄ ¡e
                              Æ UNOK WO «dLFë WOLM ë ‰UL Q
                                   ∫ ÷—_« WFDÁ W U Ä
W œR*«  «d‡‡‡L*« ·ö? ÷—_« W?F‡‡DÁ œËb? sÄ W? U‡‡‡IÄ W?O?I? _« W}ÃU?L? ù« W U? *«
                                     Æ Èd √  «—UI vÃ≈
                           ∫ © WOzUM ë W Më ÷—_« ‰UG ≈ W
        Æ ÷—_« WFDÁ W U Ä sÄ v{—_« o UDë v U Ä W U * W u *« W Më
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë               ∂

                         ∫ © ÷—_« ‰öG « qÄUFÄ WOzUM ë W U Jë
vÃU?L? ≈ vÃ≈ v?M *« —«Ëœ√ W? UJ W?OM *«  U?? U? *« vÃU?L? ≈ W? ? M v?B?Á√ b? ? q 9Ë
                          Æ vM *« UNOK ÂUI*« ÷—_« WFDÁ W U Ä
                             ∫ WOzUM Ã«Ë WODOD ë  U «d ô«
   Æ ÂUFë v O «d ô« jD LKà UÎI Ë vKOBH ë jD<U …œ—«uë  U «d ô« v
                                           ∫ r I*«
                 Æ ÷—_« rO I ÂuI È—U « Ë√ vFO h            È√
                                  ∫ v{«—_« rO I jD Ä
v{«—√ lDÁ vÃ≈ ÷—_« sÄ W? U? ?Ä rO‡‡‡ ?I  U? UI?ÄË qO? U?H UN?OK 5 ?Ä WD d?
                   Æ WFDÁ qJÃ œb;« ‰ULF öÃ UÎI Wze KÃ WK UÁ dO
                                      ∫ rO I ë ŸËdAÄ
UN W?I d?Ä qO ? Ã«Ë qÄUF? Kà `ÃUBë vzUNM?ë qJAÃU …bFÄ W?L ?I*« ÷—_« WD d
 U e M?*«Ë s œUO*«Ë ‚dDë  U U?O Ë n —UF Ã«Ë  U? UI*« U?NOK WMO? ÄË WÄ“öë  «b?M *«
 U UI*« sÄ pÖ dO Ë lDIÃ«Ë  UÂuK ë pÃcÂË W u H*«  U U *« sÄ WÄUFë dO Ë WÄUFë
                                 Æ ÷—_U WIKF *«  U UO ëË
                                   ∫ W U)« ◊ËdAë WLzUÁ
¨ rO?? ?I? ë v{«—√ l?DÁ lO œu‡‡‡?I?F W??IKF?? *«  U??Ä«e? ?Ãô«Ë ◊Ëd?Aë s?Ä W? u??L? ? Ä
        Æ r I*« 5 Ë rNMO Ë iF ë rNCF s d A*« 5 UÁuI Ë  UÄ«e ë qJA Ë
                                      ∫ ÷—_« ‰ULF «
UN?ÃUG ≈ t?K‡‡‡ _ Èd Ë√ …Q‡‡‡AMÄ Ë√ ÷—√ t?à bF Ë√ V d Ë√ j‡‡‡D Ècë ÷d?Gë
   Æ UN ÕuL *«  ôULF öà UÎI Ë UNOK t —UL0 ÕuL *« ◊UAMë Ë√ UN ÿUH ô« Ë√
  ∑     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                                ∫ © ÈdC rOLB WOMJ WIDMÄ
vK ÊUJ ë  U? UO? «Ë  U? KD * U?ÎI  U?Äb vK t?K «b Èu ? vMJ ŸËdA?Ä
               Æ ŸËdA*U WDO;«  UÄb)« vK Èd _«  UÄb)« v bL F Ê√
                                          ∫ œ«b Äô« o UMÄ
…œU eë »U??F? O? ? ô W d??Ië Ë√ W?M b*U W??LzU??I?ë W?O? «d??L? Fë WK J?Kà W?? U??C*« v{«—_«
jD ?LKà W?ODOD ? ë  U «d? ? öà U?ÎI ? WHK ?<«  ôU?L?F? ôU? UN?O? `L? Ë W?O UJ ë
                   Æ vKOBH ë jD<«Ë W dIÃ«Ë WM bLKà ÂUFë v O «d ô«
                                     ∫ WÄUFë WO U _« WOM ë
WÄU?Fë  U U?O ôU vH v ?ë W —ËdCë UN U?I KÄË  P?AM*«Ë  UÄb)«Ë  «e?ON? ë
ÁU?O*U? W c?G? ë  U?J ? Ë —UDÄ_« ÁU?O? Ä ·d? WJ ? Ë  «—U?O? Ã«Ë …U??A*« W?Âd? rE? q ?Ä
WKzU? Ã«Ë W? ?KBë  U?HK<« sÄ hK ? ?Ã«Ë W?'U?F?Ä  P?AMÄË t? ?'U?F?ÄË ·d??BÃ«Ë U?N?F “u Ë
       Æ  U UO ô« nK Ä sÄ pÖ vÃ≈ UÄË  ôUB ô«Ë WÁUDë  PAMÄË  UJ Ë
                                          ∫ WÄUFë  UÄb)«
 UDD<U …œ—«uÃ«Ë s «u*« U?N U ? v ë WOL? u*« Ë√ W dNAë Ë√ W?OÄuOë  U?Äb)«
¨ W?O U?L? ô« ¨ W?O ?Bë ¨ W?OL?OKF? ë  U?Äb)« q ?Ä Èd?IÃ«Ë ÊbLKà W?ÄU?Fë WO? ?O «d ? ô«
        Æ tKO Á sÄ pÖ vÃ≈ UÄË WONO d ë ¨ W —«œù« ¨ WO UI ë ¨ W —U ë ¨ WOM bë
                                        ∫ WONO d ë WIDM*«
 ôU?L?F? ? öà U e? ? Ë√ U b b?% Ë√ U?N? B?O?B? ? r ¡U‡‡*« Ë√ ÷—_« sÄ W?? U? ?Ä
               Æ  UÄb Ë v U Ä vK qL A bÁË ¨ W U)« Ë√ WÄUFë WONO d ë
                                         ∫ W —U ë o UM*«
        Æ W —U ë WDA úà UNBOB Ë U b b% r v ë sÂUÄ_« Ë√ v{«—_«
     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ∏

                            ∫ WOK «bë …—U ë WOLM “UN
          ≤∞∞∏ WM à ≥µ¥ rÁ— WO dFë dBÄ W —uNL fOz— —«dI QAM*«
                                   ∫ ÂUFë o dDë
           Æ ÂUFë —ËdLKà bF*«Ë WÄUFë WFHMLKà hB<« ¡UCHë Ë√ eO(«
                                  ∫ ’U)« o dDë
rNO U Ä vÃ≈ ‰u? uKà ’U _« sÄ œbFà Ë√ h Aà WÂuKL*« ¡U?CHë ÷—_« Ë√ eO(«
              Æ ÂUFë o dDÃU qB ô qÁ_« vK v U *« Ác b √ ÊuJ Ë
                    ∫ © …c UMë dO Ÿ—«uAë WIKGÄ W UN Ë– o d
W? MÃU ÊU?ÄQ nK Kà  «—U?O ÃU Ê«—ËbKà rzö?ÄË Ì·U? ⁄«d lÄ b? «Ë Ãd ?Ä tà o d
                                   Æ vÃü« —ËdLKÃ
                                     ∫ “U‡‡N‡'«
©≥∑® rÁ— WO? dFë dB?Ä W —uN?L fOz— —«d?I QAM*« È—U?C(« oO ?M Kà vÄuIë “U?N'«
                                    ≤∞∞± WM Ã
                                   ∫ …—«œù« fK Ä
                 ∫ È—UC(« oO M Kà vÄuIë “UN'« …—«œ≈ fK Ä
                                 ∫ W U *« WIDM*«
"U v «d?L Z?O  «–Ë ¨ W —U?I? Ä W?OMÄ“ q «d?Ä Ë√  «d? v  Q?A v ë W?IDM*«
W?IDMÄ Ë√ ¨ …œb ?Ä WO? —U WK dÄ v bzU? vDOD dJHà U?ÎI Ë Ë√ ¨ sÄeë d? U?ÎOL?«d
          Æ eOL Ä v «dL l U  «– Ë√ ¨ b uÄ È—ULFÄ l UD UNO U Ä eOL
                                 ∫ W —UC(« WLOIë
  Æ UÄ ÌsÄ“ v v UI ë bF ë s …d FÄ WH lL :« Ád F Ècë v «dLFë qJAë
  π      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                                                 ∫ ÂUFë l UDë
U e?O‡‡?‡9Ë s‡‡‡ cë v v ë ¨ ”«u??(« o d‡‡‡ s W?—b‡?‡*« W?O «d?L?Fë W‡‡‡?IDM*«  U?H?
                                                  Æ U dO s
                                                ∫ …bz«dë ÖULMë
W?OÃU‡*« t ?—U‡‡‡‡A0 Ë√ d?O?Gë W‡‡‡I?H Ë√ t ?I?H vK “U‡‡‡‡N?'« U c?OHM Âu?I  U? ËdA?Ä
  Æ Èc     UÎ ËdAÄ ÊuJ vJÃË ¨ È—UC(« oO M ë dO UFÄË f √ oO D à 5FÄ ÊUJÄ v
                                              ∫ WO ö ù« d UMFë
È—U& œËœd?Ä UNà WÃU — qL Ë vL?OLB d?BM Ë√ QAMÄ W ?O vK ÈdB Z MÄ qÂ
                                                 Æ ` dë ÷dG
                                              ∫ WOÄö ù« W öë
·b‡‡‡N?? ? ôË W?O U?ÄuKF?Ä Ë√ W?OzU?‡‡‡ œ Ë√ W —U? ? ≈ WÃU‡?‡‡ — qL? Èd‡‡‡B? Z MÄ qÂ
                                                Æ È—U ë ` dë
                                              ∫ W œU —ù« W öë
     Æ WÄUFë  U «dHë Ë√ ‚dDë vKLF * WONO u WÃU — qL ÈdB Z MÄ qÂ
                                         ∫ È—UC(« oO M ë d UM
¨  U ö ù«Ë WH —_U ȗU?C(« oO M ë qL  ôU Ä lOL v W?Äb                     *« d UMFë
¨ —u eë ÷«u? √Ë ¨ —U ? _«Ë ¨ ¡«d?C)«  U? D *«Ë ¨ W œU? —ù«Ë WO?Äö? ù«  U ? öëË
¨dO «uMÃ«Ë  U —«b'«Ë qO UL ÃU WO «dLFë  U «dHë v WOMHë ‰UL _«Ë ¨v U *«  UN «ËË
b? U??I*« q ?Ä W??O «d?L? Fë  U? «d??Hë YO Q d? U?M Ë ¨ W?O? —U??)« …—U ù«Ë …¡U?{ù« d?? UM Ë
W?? U‡‡?‡‡‡‡?)«Ë W??ÄU?‡‡‡‡?Fë  ö‡‡?‡‡ «u?*«  U‡‡‡?‡D‡ ? ?ÄË ¨ o‡?‡‡ «d?*«Ë  U‡‡‡? u??H? ?OK?‡‡‡‡? ë szU‡?‡‡ ? ?ÂË
                                         Æ U dO Ë WÄULIë o œUM Ë
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë              ±∞

                              ∫ È—UC(« oO M ë dO UFÄË f √
U —bB v Ã«Ë È—U?C(« oO? M ë qL  ôU ?Ä v UN U «d?Ä V «uë WOMHë b? «uIë
¨ Êb*« q? «b??ÄË ¨ Êb?‡‡‡‡?*« e??«d?? ÄË ¨ W‡?‡‡‡H?? —_«Ë ‚dD?ë WÃœQ??  ¨ WÃœ√ qJ v? “U??N? ?'«
o UM*«Ë W?O «d? ë o U?M*«Ë v U? *«Ë ¨ W œU? —ù«  U? ? öÃ«Ë  U ö? ù«Ë ¨ W?O? ?O? ë f _«Ë
                                       Æ ¡«dC)«  U D *«Ë
                                ∫ È—UC(« oO M ë  U «d «
       Æ ¡UM ë hO «d —«b ≈ bM WÄeK‡*« È—UC(« oO M ÃU W U)« j «uCë
                                       ∫ ÂUFë sHë ‰UL √
s œU?O*«Ë …UA*«  «—U? ÄË Ÿ—«u?AÃU WÄU?Fë  U «d?Hë v l{u v ë W?OMHë ‰UL? _«
dH(« ‰U?L √Ë dO «uMÃ«Ë  U —«b'«Ë —u?BÃ«Ë Âu dÃ«Ë qO UL ë q Ä pÃ–Ë ¨ W?ÄUFë oz«b(«Ë
                Æ WHK Ä  UÄU WOMHë  öOJA Ã«Ë ¨ dzUGë Ë√ “—U ë
                                       ∫  UÄu dë ‰u √
W?B? ?<« W —«œù« W?N?'« sÄ …bL? ?F*«Ë rL?B*« ”bM?N*« sÄ U?N?OK lÁu*« Âu? dë a
                              Æ rOEM Ã«Ë jOD ë Êu A
                                          ∫ o dDë b
                  Æ UÎ U Ë√ ÊU UÎÄU o dDë ÷d œb Ècë j)«
                                          ∫ rOEM ë j
l UM*« 5 Ë W? U)« „ö?Ä_« 5 qBH Ë o d?Dë b 5O?F à l{u Ècë b?L ?F*« j)«
             Æ tM UÎ —U Ë√ Îö «œ Ë√ WOJK*« b vK ÊuJ bÁË ¨ WÄUFë
                                         ∫ rOEM ë bz«Ë“
rOEM j œu? Ë s W?&UMÃ«Ë W?OJK*« b? Ë rOEM ë j 5 …—u?B;« …bz«e?ë W U? *«
                            Æ WOJK‡*« œËb ×U
 ±±    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                                   ∫ rOEM ë lz«u{
q «œ rO?EM j œu?? Ë s W??&UMÃ«Ë W??OJK*« b?? Ë rOEM ?ë j 5 W??F?Á«uë W?? U?? *«
                   Æ WÄUFë WFHMLKà UNL{ ÂeK Ë W U)« WOJK*« œËb
                                    ∫ o dDë —u Ä
                  Æ o dDë ÷d nB MÄ œb Ècë j)« —U Ä
                                      ∫ ¡UM ë j
«Îb dÄ Ë√ rOEM ë j Ë√ o dDë b( UÎ œUBÄ ÊU ¡«u tOK ¡UM ÃU `L Ècë j)«
            Æ WB <« WDK ë sÄ —bB  «—«dÁ U œb% W U 0 ULNMÄ È√ s
                                    ∫ vM *« ŸUH —«
ÂUÄ√ nO? dë »u MÄ sÄ UÎ UI?Ä dO _« —ËbKà WO U? d)« W ö ë »u MÄ d?Nÿ ŸUH —«
·d? Ë ÈË«—bë ŸUH —« U u U?Á —dI*« ŸU?H —ô« »U ? v q b ôË ¨ vM *« W?N «Ë nB? MÄ
                                  Æ `D ÃU  UÄb)«
                                ∫ vM LKà vKJë ŸUH —ô«
Æ vM *« WN «Ë nB MÄ ÂUÄ√ nO dë »u MÄ sÄ UÎ UIÄ vM *« v WDI vK √ ŸUH —«
                                   ∫ vÄUÄ_« œ«b‡ —ô«
   Æ WOJK*« b Ë√ o dDë b Ë√ rOEM ë j s ¡UM ë j UN b d v ë W U *«
                                   ∫ v U'« œ«b‡ —ô«
        Æ WO U'« WO UMë sÄ WOJK*« b s ¡UM ë j UN b d v ë W U *«
                                   ∫ vHK)« œ«b‡ —ô«
        Æ WOHK)« WO UMë sÄ WOJK*« b s ¡UM ë j UN b d v ë W U *«
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ±≤

                                   ∫ WOMJ ë …b uë
vK qL ?A Ë WO U _« W?OÄuOë …UO?(«  U UO? «Ë WÄUÁù« ÊU? ûà d u Ècë ÊUJ*«
                   Æ qÁ_« vK …b «Ë WOMJ W d Ë a DÄË ÂUL
                                   ∫ WOMJ ë W dGë
¨ l “u? ë  U?Ád? Ë  ôU? «b? U?L?O? W?ÄU?Áù«Ë W?A? O?F?LKà …b?F?Ä ÊuJ v? ë W? d?Gë
  Æ sJ Kà …bF*« W dGë rJ v WAOFÄ WÃUB Âb        v Ã«Ë WO Ozdë WÃUBë d F Ë
                                     ∫ ¡UM ë o «dÄ
 U?Ád Ë  ôU Ë ÁU?O*«  «—ËœË a D*« q Ä W?ÄU?Áù« Ë√ WA?OF?LKà …QO?NÄ d?O W? U ?Ä
                 Æ s e ë Ë√ qO GKà WBB<« sÂUÄ_«Ë ¨ l “u ë
                               ∫ `D ÃU  UÄb)« o «dÄ
…e?N? √ Ë√ ÁU?O?*«  U «e? Ë√ rÃö? ë —U ¬ Ë√ b? U?B?*« e?O? ? vM *« Âb? ? v ë o «d*«
               Æ pÖ vÃ≈ UÄË ÈeÂd*« nOOJ ë  «bFÄË ¡U dNJÃ«Ë  U C*«
                                      ∫ ÁUO*« …—Ëœ
             Æ Èb _« qO Gà ÷u Ë ÷U dÄ vK Èu       Ècë ÊUJ*«
                                        ∫ ÂUL(«
ÂUL ? öà ¡U‡‡‡‡ ËË ÷U d?ÄË Èb‡‡‡ _« q‡‡‡O Gà ÷u‡‡‡‡ vK Èu? Èc‡‡‡Ã« ÊU‡‡‡J*«
                          Æ © ÂbÁ ÷u Ë√ ÂUL ÷u ®
                                        ∫ a D*«
             Æ qO GKà ÷u t Ë ÂUFDë vN Ë œ«b ù hB<« ÊUJ*«
                                        ∫ ¡UMHë
¡UM ë o «d?ÄË ·d …—U ≈Ë W u?N à hB? Ë v —U)« ¡U?CHÃU Áö? √ sÄ qB ?Ä ⁄«d
       Æ tOK UN ÕuL *«  «“Ëd ë ·ö ozU È√ ÊËœ Áö √ vÃ≈ tKH √ sÄ b 1Ë
 ±≥     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                                      ∫ v —U)« ¡UMHë
  Æ o dDë b vK qÁ_« vK t «u b √Ë v —U)« ¡UCHÃU Áö √ sÄ qB Ä ⁄«d
                                      ∫ vK «bë ¡UMHë
Æ UNCF Ë√  UN'« lOL sÄ jz«u(U ◊U ÄË v —U)« ¡UCHÃU Áö √ sÄ qB Ä ⁄«d
                                      ∫ „d A*« ¡UMHë
                          Æ WOJKÄ sÄ d Â√ sL{ q b ⁄«d
                                       ∫ vÄb)« ¡UMHë
rK ë ⁄«d? q ?Ä ¨ v?M *« o «d* W u?N? Ã«Ë W?O?F?O? Dë …¡U??{ù« d?O? u tMÄ ·b?Në ⁄«d?
                                   Æ a UD*«Ë  UÄUL(«Ë
                                      ∫ vMJ ë ¡UMHë
·d?Gë q Ä ¨ vM *« ·d? iF? à W uN? Ã«Ë WO?FO? Dë …¡U?{ù« dO? u tMÄ ·bNë ⁄«d?
                                     Æ WAOF*«  ôU Ë
                                        ∫ VO'« —uMÄ
tOK ` H Ë t «u b √ sÄ o dDë Ë√ ¡UMHÃ«Ë v —U)« ¡UCHÃU Áö √ sÄ qB Ä ⁄«d
¡UMHÃU Î…d? U‡‡‡ Ä U?NÃU‡‡‡‡B « d ?O ô v ë ¡UM ë o «d?ÄË ·d‡‡‡‡GKà …—U ù«Ë W uN? ë  U ?
                                        Æ o dDë Ë√
                               ∫ © ÊuJK ë W uAJ*« W dAë
`L? YO? h ?Aë WÄU?Á t? U?H —« “ËU?      ô e? U? ◊U? Ä —Ëœ È√ W?O?{—_ “Ëd
                              Æ v —U)« ¡UCHë vK ‰ö ùU
                                          ∫ Ãd‡ ‡‡Ã«
      Æ —Ëbë ŸUH —« qÄUJ jz«u ◊U Ä ·uI Ä ÈuK —Ëœ È√ WO{—_ “Ëd
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë               ±¥

                                          ∫ `D ë …Ë—œ
            Æ vM LKà dO _« —Ëbë nI vK √ ÁƒUM r Ècë ÈuKFë —u ë
                                              ∫ —u ë
W √ Ë√ W U d?)« Ë√ v U *« sÄ tzUA ≈ …œU?Ä ÊuJ Ë ¨ ÷—√ WFDÁ œËb( œb;« ÃU?O ë
                                Æ Èd √ WOzUA ≈ …œUÄ
                                     ∫ WO —U)«  U ODA ë
t?O?K WKD*« d?O? Ë√ ÂU?Fë o d?Dë vK WKD*« ¡«u?? W?LzU??Ië v U? *«  U??N? «Ë W??ODG
 U‡‡‡‡O‡?‡K(« ‰U‡‡‡‡L‡ √ pÃc?ÂË ¨ W‡‡‡HK‡ ?<«  U?O‡‡‡ J ë Ë√ W‡?‡‡‡H‡K ?<« t «u‡?‡‡‡ Q ÷U‡‡‡‡O? ÃU
                                    Æ  U U bÃ«Ë gO «dJë Ë√
                                           ∫ gO —uJë
                      Æ v —U)« jzU(« s “d v d “ dBM È√
                   ∫ WOzUM Ã«Ë WODOD ë WO UMë sÄ lÁu*« WO ö ÊUO
W U)« W?OzUM Ã«Ë WODOD ë  U «d ô« b b? à WB <« W —«œù« WN?'« Á—bB ÊUO
                       Æ Â«b ô« WO u b b%Ë lÁu*U
                              ∫ hO d KÃ ‰UL _« WO ö …œUN
W —«œù« W??N? ?'« sÄ b??L? ? ?F Ë rL??B?*« v bMNë V? J*« Ë√ ”bM?N*« U —b??B? …œU??N?
‰UL Q W? U)«  «bM *«Ë  UÄu? dë lOL ÊQ bOH? Ë rOEM Ã«Ë jOD ë Êu A W?B <«
             Æ W zöë Ác Ë Êu UIë ÂUJ _ ÎWI UDÄË hO d Kà ÎW(U hO d ë
                                ∫ ‰UG ûÃ vM *« WO ö …œUN
W?N'« sÄ b?L? ?F Ë cO?HM ë vK ·d?A*« v bMNë V ?J*« Ë√ ”bMN*« U —b?B …œUN?
UÎI Ë hO? d Kà UÎI - vM *« c?OHM Ê√ bOH rOE?M Ã«Ë jOD ë Êu A W?B <« W —«œù«
            Æ W zöë Ác Ë Êu UIë ÂUJ _Ë ¨ WOMHë ‰u _«Ë WLEM*«  «œuJKÃ
 ±µ     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                                         ∫ vMJ ë vM *«
…b? Ë rC Ë d? ?Â√ Ë√ o U sÄ ÊuJ Ë vMJ ?ë ‰UL?F? ? ô« vK d?B? ?I Ècë vM *«
v{—_« —ËbÃU UÎ —«œ≈ Ë√ UÎ —U& ÎôUG ≈ rC Ê√ sJ1Ë Æ qI ? Ä q bÄ tÃË d Â√ Ë√ WOMJ
               Æ Èd √ WOMJ ÌÊU 0 ÎöB Ä Ë√ ÎöI Ä vM *« ÊuJ bÁË ‰Ë_«Ë
                                       ∫ WOMJ ë W uL:«
   Æ …œb Ä Ã—U ÄË q «bÄ UNÃË b «Ë lÁuÄ UNFL WOMJ ë v U *« sÄ W uL Ä
                                         ∫ vMJ ë lL:«
sÄ d?? ?Â√ v?K Èu‡‡‡ ? W??OMJ ë  «b?‡‡‡ uë sÄ W?? u‡‡‡?L? ? Ä vK‡‡‡? Èu‡‡‡ ? vM ? Ä
                                         Æ Ãd ÄË q bÄ
                                        ∫ WÂd A*« ¡«e _«
UN?O ·dB? ë “u ô v Ã«Ë …—ËU?:«  «—UIFë Ë√ —U?IFë W‡‡F‡HM* …b?F*« vM *« ¡«e √
        Æ œËœdë o UMÄ ¨  UÁdDë ¨ rÃö ë ¨ q b*« ¨ —ËUM*« q Ä UNOK ¡UM ë Ë√
                                         ∫ W —«œù« WN'«
W??O?LM ë W?? ?O? Ë√ …b b?'« W??O «d?L? Fë  U??F?L? ?:« W?? ?O Ë√ W??B? ? <« W —«œù« W?N? '«
¨WO UMBë o UMLKà W MÃU WO UMBë WOLM ë W O Ë√ WO UO ë o UMLKà W MÃU WO UO ë
                                         Æ ‰«u _« V
                                         ∫ WB <« …—«œù«
                Æ W —«œù« WN'U 5K UAë œU%« Êu A WB <« …—«œù«
                                         ∫ W UOBë ‰UL √
U?N? ÃU?? vM *« ¡«e? √ lO??L? Ë√ iF vK WE U??;« U?N Q? sÄ v ë ‰U??L? _« ¡«d? ≈
    Æ Wz—UDë W UOBÃ«Ë W —Ëbë W UOBë ∫ 5 u vÃ≈ r IM Ë W UMÄ …¡UHJ Ë√ WOK _«
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           ±∂

                                    ∫ W —Ëbë W UOBë
        Æ UN ö ≈Ë »uOFë nAJà WOMÄ“ …d q vM LKà ȗ˜ h qL
                                    ∫ Wz—UDë W UOBë
     Æ vM *« WÄö vK d R bÁ v Ã«Ë …Q Àb% v ë »uOFë Õö ≈Ë W UO
                                ∫ rOÄd Ã«Ë rO b ë ‰UL √
t ¡U?H? …œU “ Ë√ t? Äö? vK WE U?;« ÷d?G vM *« v d?NE v ?ë »uO?Fë Õö? ≈
vÁU? à rOÄd? ë ‰U?L √Ë W?OzUA ù« d? UMFKà rO?Äd ?Ã«Ë rO b? ë ‰UL? √ ∫ 5L? Á vÃ≈ r ?IM Ë
                                      Æ vM *« d UM
                       ∫ WOzUA ù« d UMFKà rOÄd Ã«Ë rO b ë ‰UL √
Ãö??Fë qL?? Ë vM ? L?Kà WKÄU??(« W??OzU??A ù« d?? UMFë v? d?N?E v ë »u??O? Fë Õö?? ≈
                                  Æ UNà WÄ“öë  ö bF ëË
                           ∫ vM *« d UM vÁU à rOÄd ë ‰UL √
W?Ä“öë  ö bF? Ã«Ë ÃöFë qL? Ë vM *« d U?M vÁU v dNE v ë »u?OFë Õö? ≈
U?N?ÃËUM v ë ¡«e? _« v? t?OK X U?? U?Ä vÃ≈ ‰U??(« …œU? ≈ U?N? KD v? ë ‰U?L? _« p?Ãc?ÂË
                                Æ WO —U)« W UOBÃ«Ë rOÄd ë
                                  ∫ vze'« ÂbNë ‰UL √
¡«e _« Ác? ◊uI? sÄ UÎ u? Ë√ vM *« WO?I vK ÿUH?(« ÷dG vM *« sÄ ¡«e? √ Wë“≈
                        Æ dD Kà ‰«uÄ_«Ë Õ«Ë—_« ÷dF U0
                                   ∫ vKJë ÂbNë ‰UL √
                              Æ vM *« ¡«e √ lOL Wë“≈
 ±∑     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                    ‰Ë_« »U‡ ‡Ã«
                  v «d‡‡‡L‡Fë j‡OD‡ ë
                    © ‰Ë_« q‡‡B‡Hë
             WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD Kà vK _« fK:«

ÁU& UN UOzdÄ l{u WO «dL?Fë WOLM Ã«Ë jOD ÃU WKBë  «–  UN'« ÂuI ≠ ± …œU‡‡Ä
œ«b ù fK LKà W?OMHë W UÄ_« vÃ≈ q d Ë WOK I? *« jD)U WIKF *«  U? UO Ã«Ë ·«b _«
            Æ U —«dÁù fK:« vÃ≈ UN zU M d dI l —Ë UNÃu WÄ“öë  U «—bë
—«b? S W U?)«  U «d? ô« b b? ?à WÃËbë  UN? lO?L fK:« V U? ≠ ≤ …œU‡‡Ä
WOMHë W U?Ä_« vÃ≈  U «d « sÄ Á«d? UÄ  UN'« Ác q? d Ê√ vK ¨ WN qJ hO? «d ë
Ác d? ? ?F? U?N?OK W?I? «u*« WÃU?? v Ë ¨ fK ?LKà U?N?F? —Ë U?N Q?A d d?I œ«b? ù f?K ?LKÃ
             Æ hO «d ë —«b ù U d «u V «uë ◊ËdAë sÄ …b «Ë  U «d ô«
 «—«“uë vK t??F “u r? Ë  U «d?? ? ô« pK? W? U?? sL??C? U?Î U? ?  fK:« —b??B Ë
 UN'« sÄ  U?I «u*« vK ‰uB(« vÃ≈ W? U(« ÊËœ t «e Ãöà WOMF*«  U?N'«Ë  UE U;«Ë
                                Æ hO d ë —«b ≈ bM WB <«
W? O? sÄ qJ W U?)« W?OzUM Ã«Ë W?ODOD ? ë  U «d? ô« œU?L? ? « fK:« vÃu? UL?Â
W?O?LM Kà W?ÄUFë W? ?O?NÃ«Ë W?O U?O? ë W?OL?M Kà WÄU?Fë W? ?O?NÃ«Ë …b b?'« WO «d?L?Fë  U?FL? ?:«
            Æ h <« d “uë lÄ oO M ë bF Ë UN UB « ‚UD q «œ WO UMBë
¨ È—U?C? (« oO? M? Kà vÄu?Ië “U??N?'« Õ«d?? ?Á« vK ΡUM ¨ f?K:« b?L? ? F ≠ ≥ …œU‡‡Ä
UN?OK ÿU?H(« ZÄ«d Ë …e?OL? *« WLO?Ië  «– o UM*« b b?% v l v ë d?O UF*«Ë j «u?Cë
vK ΡUM o U?M*« pK fK:« b?L? ?F U?L? ¨ q u?L? ë —œU?B?ÄË c?O?HM ë  U?OÃ¬Ë  U uÃË√Ë
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           ±∏

œ«b?? ≈ bM …e??O?L? ? Ä o UMÄ œu?? Ë 5 «–≈Ë ¨ È—U??C? (« oO? ?M Kà vÄu??Ië “U??N?'« ÷d??
fK:« U dÁ√ v ë d?O UF*«Ë j «uCKà UÎI Ë ¨ W? dIë Ë√ WM bLKà ÂUFë v ?O «d ô« jD<«
oO? M K?à vÄu?Ië “U?N?'« —UD ≈ r ¨ Èd?IÃ«Ë Êb?LKà W?O? ?O? «d? ? ô«  UDD<« œ«b? ≈ b?F
          Æ U —«dÁù fK:« vK WIDM*« b b% ÷d Ë W «—bÃU ÂuIOÃ È—UC(«

vK t{d? r WO «d?LFë WO?LM ÃU oKF Êu U?Á ŸËdAÄ W?N W|√ Õ«d? Á« bM ≠ ¥ …œU‡‡Ä
   Æ UNK bF Õ«d Á«Ë WKBë  «–  UF dA ë WF «dÄ fK LKÃË ¨ tO t √— ¡«b ù fK:«

W??O? Äu??Ië W??O? ? O «d?? ? ô«  UDD?<« c?O? H?M ZzU?? .u??I fK?:« vÃu?? ≠ µ …œU‡‡Ä
ÈcÃ«Ë v «d?LF?ë jOD K?à WÄU?Fë W? O?Në Áb?F Ècë ÈuM ë d d?I? ë vK ΡUM W?OL?OKÁù«Ë
WOÄuIë WO ?O «d ô«  UDD<« v W d I*«  U ËdA*«Ë ZÄ«d ë sÄ Ác?OHM - UÄ sLC
…—«œùU W?OMF*«  UN?'« —Ëœ .uI? Ë ¨ WÃËbKà WO? L?)« jD)« v X —œ√ v Ã«Ë W?OL?OKÁù«Ë
  Æ cOHM ë WOKL t «u v ë WOÃU‡*« Ë√ WOKLFë  U IFÃ«Ë  «“U$ù« r √ b b%Ë cOHM ëË

            Æ cOHM ë WF U 0 WOMF*«  UN'«Ë  «—«“uë vÃ≈ fK:« bNF Ë

o UMÄ b? b?% —«d??Á≈ ¨ h ?<« k U??;« ÷d? vK? ΡUM ¨ fK:« vÃu?? ≠ ∂ …œU‡‡Ä
ÂU‡‡‡‡Fë v ?O «d‡‡ ? ô« j‡‡‡D<«  U? d? Ä V ? ¨ WDD<« d?O o UM*«Ë j?OD ë …œU? ≈
W?OM?Hë V «u?'« k U??;« ÷d? qL?A? Ê√ vK Æ W d?Ië Ë√ W?M b?LKà vK?O?B?H? ë jD<« Ë√
             ∫ vK UÄ h _« vK UÎ {uÄË jOD ë …œU ù WOÃU‡*« WHKJ ëË

                                Æ WOJK*« Ÿe nOÃUJ

                                    Æ  UC uF ë

     Æ WIDM*« jOD …œU ≈ sÄ ¡UN ô« 5( 5M «uLKà q b ë dO u  U «d Á«
 ±π     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                          Æ o UM*« pK à WOKOBH ë  UDD<«
                                Æ cOHM ë  U uÃË√Ë ZÄ«d
                        Æ q uL ë —œUBÄË cOHM ë  UOì Õ«d Á«
jOD ? ë …œU‡‡?‡‡ ù o UML?? o U‡‡?‡M*« pK b b‡?‡‡‡% —«d??Á u? ÂeK? U?Ä –U?? ô pÖË
            Æ cOHM ë  U uÃË√Ë ZÄ«d Ë UN UDD Ä œUL « r WI «u*« WÃU v Ë
e?O(« œËb? ×U …b? b'« W?O «dL?Fë W?OLM? Kà ŸËdA?Ä W?ÄUÁ≈ VK WÃU? v ≠ ∑ …œU‡‡Ä
Èu? ? ?Ä v?K …b?F*« W?O? ?O «d? ? ô«  UDD<« q «œ W d?Ië Ë√ W?M b?LKà b?L? ?F?*« v «d?L?Fë
UN `{u Ê√ vK ¨ ŸËd?A*« ‰u WÄ“ö?ë  U «—bë œ«b S W? ÃUDë WN'« Âu?I ¨ WE U;«
                                    ∫ vK UÄ h _« vK
                   Æ WO UL ô«Ë W œUB Áô«Ë WOMHë ŸËdA*« ÈËb
                                Æ WÄ“öë WOÃU‡*« WHKJ ë
                            Æ WOMÄeë ZÄ«d Ã«Ë cOHM ë  UOì
                                    Æ q uL ë —œUBÄ
fK ?LKà W?OMHë W U?Ä_« vK t Q?A U œ«b? ≈ - v ë  U? «—bÃ«Ë ŸËd?A*« ÷d? r Ë
œ«b? ≈Ë WÃËbë v{«—√  U?Ä«b? ? ? ô vM uë e?Âd*«Ë ŸU? bë …—«“Ë l?Ä oO? M ÃU U?N? ? «—bÃ
d?Ä_« l — r ŸËdA*« vK fK?:« WI? «uÄ WÃU? v Ë ¨ fK:« vK t?{dFÃ U?N QA d d?I
                       Æ WÄ“öë  «—«dIë —«b ù W —uNL'« fOz— vÃ≈
W?Ä“ö?ë W?B?B? ? *« W‡‡?‡O? uMë  U?? «—bë ¡«d? S f?K ?LKà W??OMHë W U??Ä_« Âu?I U??L?Â
 U? u‡‡?‡‡{u*« v È√d‡‡‡‡?ë ¡«b‡‡‡ ù W?B?B? ? ?Ä W‡‡‡‡O?? u ÊU‡‡‡‡' q‡?‡‡OJA fK ? LKà ÊuJ Ë
                                      Æ tOK ÷dF v ë
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            ≤∞

                  © v U‡ ‡Ã« q‡B‡Hë
                WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD ë

·«d ùU W? ONKà l U ë W?O «dLFë WO?LM Ã«Ë jOD Kà vLOKÁù« e?Âd*« ÂuI ≠ ∏ …œU‡‡Ä
¨ h‡‡‡ ?<« k U‡‡?‡‡;« sÄ —«d?I …Q?AM*« W?O «d?L?Fë W?OLM? Ã«Ë jOD ? Kà W?ÄU?Fë …—«œù« vK
                                   ∫ vK UÄ h _« vK Ë
    Æ rOKÁù«  UE U 0 WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD Kà WÄUFë  «—«œûà vMHë r bë
      Æ WE U;« ÈdÁË Êb* WÄUFë WO O «d ô«  UDD<« cOHM Ë œ«b ≈ WF U Ä
      Æ W dIÃ«Ë WM bLKà vKOBH ë jD<« ‰UL _ WOF d*« ◊ËdAë W «d œ«b ≈
                      Æ vKOBH ë jD<« v vMHë È√dë ¡«b ≈


                  © Y‡ÃU‡ ‡Ã« q‡B‡Hë
            W dIÃ«Ë WM bLKà ÂUFë v O «d ô« jD<«

b b?% vÃ≈ W d?Ië Ë√ WM b?LK?à ÂU?Fë v ?O «d? ? ô« jOD ? ë W?OKL? ·b?N ≠ π …œU‡‡Ä
 UÄuI*« q lÄ qÄUF Ã«Ë ¨ WO O Ã«Ë WO U?L ô«Ë W œUB Áô«Ë WO «dLFë WO U _« `Äö‡*«
                          Æ U œËb v WFÁ«uë WOFO Dë d UMFëË
vÃ≈ l d d d?I œ«b? S WO «d?L?Fë WO?LM Ã«Ë jOD ? Kà W?ÄUFë …—«œù« Âu?I ≠ ±∞ …œU‡‡Ä
vK W?O «d?L?F?ë W?O?LM ë  U uÃË√Ë  U? U?O? ? « ZzU? M? W?O?LM Ã«Ë jOD ? K?à vL?OKÁù« e?Âd*«
W?—UA?0 pÃ–Ë UN?I?O?I ? à qL?Fë WD Ë W?Ä“öë  U? ËdA?LKà U?N U? «d? Á«Ë vK;« Èu? ? *«
vK 2Ë W?B? ?<« W c?O?HM ?ë …e?N? _«Ë W?OK;« W?O? ? F?Aë fÃU?:«Ë W?B? ? <« W —«œù« W?N?'«
qzôbà U??ÎI? Ë pÃ–Ë W? d??Ië Ë√ WM b*« f?Oz— sÄ U œU??L? ? « b??F ¨ vK? _«Ë v b*« lL?? ? :«
                      Æ ÈdIÃ«Ë ÊbLKà WO O «d ô«  UDD<« ‰UL √
 ≤±     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

W?ÄU??Fë  «—«œù« sÄ t?O?Ã≈ …œ—«uë d —U?I? ë W? «—b vL??OKÁù« e?Âd*« Âu??I ≠ ±± …œU‡‡Ä
WM bLKà ÂU‡‡?‡Fë v O «d ? ô« j‡‡‡‡D<« ŸËdAÄ œ«b? S ÂuI Ë WO «d?LFë WOLM? Ã«Ë jOD KÃ
s bOI*« WBB *« W —UA ô«Ë WO bMNë  UN'«Ë 5 —UA ô«Ë ¡«d )« WD «u W dIë Ë√
 «b «e*«Ë  U?B? ÁUM*« Êu U?Á ÂUJ? _ U?ÎI? Ë pÃ–Ë v «d?L? Fë jOD ? K?à W?ÄU?Fë W? ? O?Në ÈbÃ
◊Ëd??Aë W?? «d?? sÄ «Î¡e?? d —U??I? ë Ác? d?? ? ? F? Ë ±ππ∏ WM à ∏π rÁ— Êu? U?I?ÃU —œU??Bë
                                      Æ bÁUF ë  «bM ÄË
Ê√ V W dIë Ë√ WM bL?Kà ÂUFë v O «d ô« jD<« ŸËd?AÄ œ«b ≈ bM ≠ ±≤ …œU‡‡Ä
                       ∫ WO ü« WO U _« b «uIë qÁ_« vK tO v «d
WM b?LKà ÂU?Fë v ?O «d? ô« jD<« œ«b?‡‡‡‡ S ’U?)« ‰U‡‡‡L? _« qOÃbà U·I? Ë ÊuJ Ê√
                                            Æ W dIë Ë√
—«d‡‡‡‡Á U?N? —œU‡‡‡Bë …e?O?L? *« W?L?O?Ië  «– o U‡‡‡‡?M*« lÄ qÄU‡‡‡F‡ ë f?‡‡‡ √Ë j «u?Cë
                                          Æ f‡K‡:« sÄ
              Æ WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD Kà WÄUFë …—«œù« d dI œ—Ë UÄ
jz«d? sÄ W d?Ië Ë√ WM b?LKà ÂU?Fë v ?O «d ? ô« jD<« ŸËd?A?Ä ÊuJ ≠ ±≥ …œU‡‡Ä
v «d Ë v «dLFë jOD Kà WÄUFë W ONë s …—œUBë ‰UL _« qzôb œ—Ë U‡* UÎI d —UI Ë
                          ∫ WOÃU ë  «uD)« h _« vK U œ«b ≈ v
                                          ∫ œ«b‡‡ ù« ≠ ±
W ONë q? Á sÄ nKJ*« tFÄ bÁUF? *« WLNÄ dO O? à h <« k U;« W U 0 W ?ONë ÂuI
W?OM Ã«Ë W?O? ?O? Ã«Ë W œU?B? ?Áô«Ë WO «d?L?FÃ«Ë W?O? U?L? ? ô«Ë W?O UJ ë  U U?O? ë qJ Áœ«b?Äù
v «dL?Fë eO?(« ¨ W dIë Ë√ WM? bLKà v «d?LFë —uD ë jz«d? vÃ≈ W U?{ùU ¨ W U? *« WO? U _«
             Æ WO U _« jz«d)« sÄ pÖ dO Ë W dIë Ë√ WM b*« ÊËœd ¨ bL F*«
       ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                  ≤≤

vL?OKÁù« e?Âd*« t dD Ê√ v?K jD<« œ«b? ù U?ÎOMÄ“ U?Î ÄU? d tF?Ä b?ÁU?F? *« b?F Ë
œ«b?? ≈ œ«d?*« W d??I?ë Ë√ WM b*« fK? ? ÄË W?? O «d??L? ?Fë W??O? ?LM Ã«Ë j?OD ? ?Kà W??ÄU?? Fë …—«œù«Ë
ZÄU d ë j ? d Ê√ vK ¨ ◊ËdAë W «d? v UNO?K ’uBM*« ‚dDÃU pÃ–Ë UN?à jOD ë
     Æ ÂUFë v O «d ô« jD<« œ«b ù WOMÄeë q «d*«Ë bÁUF Kà WOMÄeë …b*U vMÄeë
                                      ∫ s «dë l{uë b b% ≠ ≤
                     ∫ vK U‡‡* U·I Ë s «dë l{uë  U «—œ œ«b ≈ r
 ôU??L?F? ? «Ë v —U?? ë —uD? ÃU W?? U?)«  U?? «—bë q?L?A Ë W??O «d??L? Fë  U?? «—bë
ÊU?' W? d?F0 U d?B? - v? Ã«Ë …e?O?L? *« W?L?O?Ië  «–  «—U?I?Fë b? b?% pÖ v U0 v{«—_«
v U? *« Âb r?OEM ÊQ? v ≤∞∞∂ WM à ±¥¥ r?Á— Êu U?Ië ÂUJ _ U·I?  «—U??I?Fë d?B?
UN ÃU Ë v U *«  ôU?LF «Ë ¨ È—ULF*« À«d ë vK ÿUH(«Ë ◊u?I Kà WK ü« dO  PAM*«Ë
rO I Ë  U? UH —ô«Ë ŸuMKà U·I Ë W œU?B Áô« WDA _«Ë  U R*« l “u? Ë  UÄb)« l “u Ë
œ«b Äô« ¡«u WOLM Kà W U *« ¡UCHë v{«—_«  UOJKÄË WO UJ ë  U U JKà U·I o UM*«
U?N ?Áö Ë W d?Ië Ë√ WM b*« W? «—œË WDD<« dO? o UM*« b b?%Ë ¨ WM b*« q «œ o UM*U Ë√
                          Æ ÈdÁË ÊbÄ sÄ UN jO U0 vLOKÁù« U —ËœË
œ—«u*« W? «—œ UNMÄË W?HK ?<« vK;« œUB? Áô« V «u? qL?A Ë W œUB? Áô«  U? «—bë
WDA _« r √ b b?%Ë W?HK ?<« œ—«u*«Ë  U?ÄU?)« ‰Ë«b Ë U?N W?OzU/ù«  U UJÄù«Ë W?O?F?O? Dë
‰u bë  UD u? ÄË  U R*«Ë qL?Fë ’d  «d bI Ë ¨ WO?L dë dO Ë W?OL dë W œU?B Áô«
        Æ W dIë Ë√ WM b*U W œUB Áô« U UCIë lOL b‡‡‡ — vÃ≈ W U{ùU ¨ ‚UH ù«Ë
ÁU?O?0 W c?G? Ã«Ë ¡U d??NJÃ«Ë ‚dDë  UJ ? W? «—œ q?L?A Ë W??O? U?? _« W?OM ?ë  U? «—œ
                 Æ WO U _« WOM Ã«Ë o «d*« sÄ U dO Ë v Bë ·dBÃ«Ë »dAë
 ≤≥     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

W?O UJ ë  U? «—bÃ«Ë W?O U?L? ô«  U?Äb?)«  U? «—œ qLA? Ë WO? U?L ? ô«  U? «—bë
v U?L ? ô« VOÂd? Ã«Ë U —uD Ë WO UJ ë  U? U J?Ã«Ë rNBzU?B Ë ÊUJ ë u/ —uD U?NMÄË
rOKF ë v W? bN *«Ë WLzU?Ië WO UL ? ô«  UÄb)«Ë W dIë Ë√ WM b*« ÊUJ à ȜU?B Áô«Ë
 ôUB? ô«Ë b d Ã«Ë W?O UL? ô«Ë W?OM bÃ«Ë WÃuH?DÃ«Ë WÄu?Ä_«Ë W{U dÃ«Ë »U? AÃ«Ë W ?BëË
                                      Æ WOMÄ_«  UÄb)«Ë
v W —U??'«  U?? Ëd?A*«Ë W??OÃU??(« ZÄ«d?? Ã«Ë e?O? L? ë  ôU? ? ÄË —u??B?I?ë t? Ë√ b b??%
»uKD?*« …bz«dë W??O?K;«  «—œU?? *«Ë  U?? Ëd?? A*« b b??% r? Ë W??HK ? ?<« W u??LM? ë  ôU??:«
                              Æ q I *« v U e eF Ë U —«dL «
  ∫ WO ü« V «u'« vK U dO Q UNOÃ≈ —UA*« s «dë l{uë  U «—œ ‰ËUM Ê√ ÂeK Ë
v ?O? ë d _« b b?%Ë WHK? ?Ä V «u? sÄ tML?C? U?ÄË WO «d?L?Fë W? ?O ë W U?L? © √ ®
                          Æ ÊUJ ë vK  U UDIë ÁcNÃ
W??OM ?Ã«Ë o «d*«Ë ÊUJ ù« s?Ä rN U?? U??O? ? « b b??%Ë 5A??L? N?*«Ë ¡«d??I? HÃ«Ë …√d*« ©»®
                        Æ WO UL ô«  UÄb)«Ë WO U _«
—Ëœ b b%Ë WO?K;« …—«œù«Ë v b*« lL :« W—U?AÄ d uD W U)«  U? «d Áô« ©‡ ®
v b‡‡*« l?L? ?:«Ë W d‡‡‡Ië Ë√ W‡‡‡?M b*« fK ?ÄË vK‡‡‡;« v? ?F?Aë fK:« sÄ qÂ
                               Æ  U «d Áô« Ác v
                               ∫ WOK I *« W ƒdë W UO ≠ ≥
jD ?LKà vMÄeë Èb*« vK W d?Ië Ë√ WM b?LKà WOK? I? ?Ä W ƒ— W? UO? d d?I ë qL?A
 U?O ?O «d? ô«Ë ·«b _« b b?%Ë ¨U?ÎO ?O Ë W?O U? √ W?OM Ë UÎ œUB? ?Á«Ë UÎO? U?L ? «Ë U?ÎO «dL?
Âb?I*« d dI? ë —U? ? ô« v «Îc? ¬ W ƒdë Ác oI?% v ë W uÃË_«  «–  U? ËdA*«Ë ZÄ«d? ëË
                      Æ WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD Kà WÄUFë …—«œù« sÄ
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            ≤¥

                         ∫ ÂUFë v O «d ô« jD<« ŸËdAÄ ≠ ¥
W dIë Ë√ WM? bLKà ÂUFë v ?O «d ? ô« jD<« œ«b ≈ qOÃb WMO? *«  «uD)« W U? l
 ∫ vK UÄ qÁ_« vK t U d Ä r √ sÄ d F Ë ¨ v «dLFë jOD Kà WÄUFë W ONë sÄ bF*«
©·bNë WM ® bO?F Ã«Ë ¨ j u *«Ë dOBIë Èb*« vK v ?O «d ô« jD<« l{Ë © √ ®
jD<« jz«d?? vK U??Î ?{u?ÄË W? d?Ië Ë√ WM b??LKà W?H?K ?<« W u??LM ë V «u?? KÃ
                 ∫ WO ü«  ôULF ô« o UMÄ v «dLFë eO(«Ë
                               Æ WOMJ ë o UM*«
                               Æ W d _« o UM*«
                         Æ …eOL *« WLOIë  «– o UM*«
                             Æ WM b*« j Ë o UMÄ
                              Æ WO UO ë o UM*«
                              Æ WO UMBë o UM*«
                               Æ WO d(« o UM*«
                              Æ W —U ë o UM*«
                           Æ jOD ë …œU ≈ o UMÄ
                            Æ WDD<« dO o UM*«
                               Æ œ«b Äô« o UMÄ
      Æ U b b% jD<« œ«b ≈ vK rzUIë Èd v ë o UM*« sÄ pÖ dO
W —«œù« WN?'« vK W —U Ã«Ë W?O UMBÃ«Ë WO U?O ë o UM*« Õ«d ?Á« ÷d r Ê√ vK
W‡‡‡M b*« W?F?O lÄ rzö‡‡‡? v ë  U Ëd?A*« W?ÄU‡‡‡‡Á≈ v UN? √— c‡‡‡ _ ◊U‡‡‡‡AMÃU W?B ?<«
                                        Æ W d‡‡Ië Ë√
 ≤µ     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

 «–  U Ëd?A*« q u9 —œU?BÄË cO?HM ë ZÄ«d Ë  U?Oì vK jD<« qL ?A Ê√ vK Ë
                            Æ o UM*« Ác Èb S WFÁ«uë W uÃË_«
           Æ ·bNë WM v W dIë Ë√ WM bLKà v «dLFë eO(« l{Ë ©» ®
v WOK I *«Ë WOÃU(«  ôULF ô« lOL' v{«—_«  ôULF « jD Ä l{Ë ©‡ ®
                Æ UN ÕuL *«  ôULF ô« U· {uÄ ·bNë WM
o UMLKà W?O «d?L?Fë  U?L? ë r √ œb?% v ?ë WO?zUM Ã«Ë W?ODOD ? ë  U «d? ? ô« ©œ ®
¨ W dIë Ë√ WM b?LKà WOÃU‡‡‡L? ù« WO U‡‡‡J ë W? U Jë `O{u h? _« vK UNMÄË
              ∫ vK UÄ WO UJ ë W U Jë b b% v v «d Ê√ vK
        Æ WOFO Dë  «œb;« Ë√ WO «—eë v{«—_U W U;« ÈdIÃ«Ë Êb*«
 Æ W Ë«d Bë v{«—_« v QAM v ë …b b'« WO «dLFë  UFL :«Ë ÈdIÃ«Ë Êb*«
W œËb(«  U‡‡‡?E‡ U;U WF?Á«uë q‡‡‡ Ä W? U‡‡‡‡)« W‡‡‡FO? Dë  «– Èd‡‡‡I‡Ã«Ë Êb‡‡‡*«
                     Æ W dJ   o «dÄ Ë√  PAM* WL U *« Ë√
pÖ dO Ë ¨  U UH? —ô« ¨ WO UJ ë W U JÃU UN Áö Ë W?OzUM ë W U Jë b b% ©‡ ®
UN U —« …—Ëd{ jOD ë ‰UL √ vK rzUIë Èd v ë WOzUM ë  U «d ô« sÄ
                  Æ W dIë Ë√ WM bLKà WODOD ë  U «d ôU
 U uJÄ d??B? ?I? ? W??OK;«  «b? uKà W?F U?? ë Ÿu? MÃ«Ë —u?H?JÃ«Ë »e?FKà W? ? ?MÃU U?Ä√
                          ∫ vK UÄ vK UNÃ v O «d ô« jD<«
vK ?I? ? *« v «d?L?Fë œ«b? ?Äô« lÁ«u?Ä U·MO? ?Ä ·b?Në WM v ? v «d?L?Fë e?O?(« b b?%
                           Æ  b Ë Ê≈ WO U _«  UÄb)« o UMÄË
ÂUFë v O «d ô« jD<U œd U‡* U·I Ë UN?à WOzUM Ã«Ë WODOD ë  U «d ô« b b%
                    Æ —uHJë Ë√ Ÿu Më Ë√ »eFë Ác UNà WF U ë ÈdIKÃ
       ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë               ≤∂


jD?<« ŸËd??A???Ä Âö??? ??? U W???O???LM ?Ã«Ë jOD? ?? ?Kà vL???OK?Áù« e???Âd*« Âu???I  ≠ ±¥ …œUÄ


qzôœË W??O?F? d?*« ◊Ëd?Aë W?? «d? vK t?? ?F?? «d?ÄË W d??Ië Ë√ WM b??LKà ÂU?Fë v? ?O «d?? ? ô«

jOD   Kà W?ÄUFë …—«œù« vÃ≈ tÃU —≈ r    r Æ W?F «d*« ‰UL √ t? KD    U2 pÖ dO Ë ‰U?L _«

v ?F?Aë fK:«Ë W?OMF*«  U?N'«Ë 5M «u*« v?K t{d?F U —Ëb Âu?I? à W?O «dL?Fë W?O?LM ëË

                                  ∫ WOÃU ë  «¡«d ûà UÎI Ë vK;«

ŸUDIÃ«Ë v? b*« lL? ??:« vK 2Ë 5M «u??Ä sÄ W d??Ië Ë√ WM b*U W??O?LM? ë ¡U?Âd??      …u? œ

…—«œùU WOMF*«  «—«œù« lOL Ë h <« vK;« v FAë fK:«Ë WOK _«  UOFL'«Ë ’U)«

vLOKÁù« eÂd*« s q 2 —uC       Ë jOD    ë ‰UL √ vK rzUIë —uC     ÂU ŸUL    ô WOK;«

WM b?LKà ÂUFë v ?O «d   ô« jD<« ŸËd?‡‡AÄ ÷dF?à pÃ–Ë W‡‡O «dL?Fë W‡‡OLM Ã«Ë j‡‡OD ? KÃ

                                        Æ t U d ÄË W dIë Ë√

                               ∫ WOÃU ë ‚dDÃU …u bë ÊuJ Ë

vÃË_« ŸËd??A*« sÄ ¡U??N?? ô« s    —U??A? ? ô« v ??F? «Ë 5 ??O??Äu 5 b d?? v Êö?? ù«

              Æ ŸUL   ô« W K b uÄ Êö ù« v «Îœb Ä v O «d          ô« jD LKÃ

W —«œù« W?N?'« vM 0 `{«Ë ÊUJ0 W?O? U? “  U? uà v t U? d? ?ÄË jD<« s Êö? ù«

a —U sÄ U?ÎÄu d?A??   W? ?L? s   q‡‡I ô …b‡‡* t? U‡‡ d? ?ÄË jD<« ÷d‡‡ Ë Êö?‡‡ ù« r Ë

                                             Æ Êö ù« ¡b

q 2 ÂuI Ë ¨  «—U? H     ô« vK  œd?ë ŸUL   ô« ¡UM √ jOD ? ë ‰UL Q rzU?Ië vÃu Ë

   Æ —uC(« sÄ …œ—«uë  UE ö*« qO         WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD      Kà vLOKÁù« eÂd*«

t?OÃ≈ —U?A*« ŸU‡‡L? ? ô« a —U s‡Ä 5 u‡‡ ? √ ‰ö‡ v?LOK?Áù« eÂd*« v?Ãu‡‡‡         ≠ ±µ …œUÄ


jOD ?? ë ‰U?L? Q? rzU?Ië vK U??N?{d? Ë t??OÃ≈ …œ—«uë  UE ö*« lO??L?& W?I U?? ë …œU*« v

q‡‡L? W? u?L? ?Ä q‡‡OJA “u‡‡?    Ë ¨ U?Nzu‡‡{ v  ö b‡‡F? ë ¡«d‡‡? ≈Ë U‡‡N?O? È√dë ¡«b‡‡ ù

W —«œù« W?N?'« fOz— W? U?zd h ?<« k U?;« sÄ —«d?I pÃ–Ë ŸU?L? ?? ô« v 5—U?A*« sÄ

¡«d? ≈Ë  U?E ö*« ¡U?H??O? ?? « sÄ b??ÂQ? Ã«Ë jOD? ? ë ‰U??L? √ vK r?zU?Ië W??F U? ?* W?B?? ?<«

                 Æ ÂUFë v O «d    ô« jD<« ŸËdAÄ vK …œ—«uë  ö bF ë
 ≤∑     ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


t U d? ÄË ÂUFë v ?O «d ? ô« jD<U jOD         ë ‰UL? √ vK rzUIë Âb?I      ≠ ±∂ …œUÄ

jOD    Kà vL}KÁù« e?Âd*« vÃ≈ qLFë W uL ?Ä vK      UN{d Ë W uKD*«  ö bF? ë ¡«d ≈ bF

jD<« .b?I sÄ 5 u? ? √ ‰ö? W?OÃË_« W?OM?Hë W?F? «d*« ‰U?L? √ ÂU9ù W?O «d?L?Fë W?O?LM ëË

 ö b?F?? ë ¡«d? ≈ lÄ  U? d? ??Ä Ë√  U U?O Ë√  U?ÄuK?F?Ä Ë√  U? «—œ W √ ‰U?LJ? ? « VK Ë

jOD? ? K?à vL??OKÁù« e??Âd*« —b??B Ë ¨ ŸËd??A?LK?à Âb?I?*« vF? d?*« qL??Fë qOÃœ o Ë W u?KD*«

tzUHO   «Ë jD<« œ«b ù X9 v ë  «uD)«Ë  «¡«d ù« WO ö            »UD WO «dLFë WOLM ëË

                                   Æ qLFë qOÃbà UÎI     U «—bKÃ

v ?O «d?? ? ô« jD<« ŸËd?A?Ä v «d??L?Fë jOD ? K?à W?ÄU?Fë W‡‡ ?O??Në q d        ≠ ±∑ …œUÄ

    ∫ sÄ qJà Õd I*« v «dLFë eO(« ’uB)« t Ë vK t «Îœb Ä W dIë Ë√ WM bLKà ÂUFë

W?I? «u*« Ë√ tK? b?F Ë Õd? ?I*« v «d?L?F?ë e?O?(« v È√dë ¡«b ù W?O «d?L??Fë …“u? _« WM'

                          Æ pÃc W U)«  «¡«d ù«Ë b «uIKÃ UÎI         tOK

ŸU bë WÄö    UOC IÄË W dJ Fë dEMë WN Ë ¡«b ù ŸU bë …—«“u WB <«  UN'«

Æ W dJ     «eÂd9 UN w ë ÈdIÃ«Ë ÊbLKà WO O «d      ô«  UDD LKà W      MÃU pÃ–Ë WÃËbë s

jD<« ŸËd‡‡‡‡?AÄ ‰U‡?‡‡ —S v «d‡‡‡L?Fë j‡‡‡OD?     K?à W‡‡‡ÄU?Fë W‡‡ ?O?Në Âu‡‡I  ≠ ±∏ …œUÄ

WM' sÄ q W?I «u?Ä bF pÃ–Ë ¨ vK;« v ?F?Aë fK:« vK t{d?Fà h <« k U?;« vÃ≈

                       Æ ŸU bë …—«“u WB <«  UN'«Ë WO «dLFë …“u _«

jOD ?? Kà W??ÄU?Fë W?? ?O?N?ë Âu?I h ??<« vK;« v ??F?Aë fK?:« vK ÷d?Fë b??F Ë

       Æ h <« d “uë sÄ ÁœUL      « r Á—«dÁ≈Ë WOzUNMë WF «d*« ‰UL √ ÂU9S v «dLFë

Æ W dB*« lzUÁuë v W dIë Ë√ WM bLKà ÂUFë v O «d       ô« jD<« œUL      « —«dÁ dAM Ë

 UD?D<« œU????L??? ???? « q ????Á Ë√ W???ÄU????  UD?D ????Ä œu??? Ë Âb???? WÃU???? v   ≠ ±π …œUÄ

WO «d?LFë W?OLM Ã«Ë jOD ? Kà WÄUF?ë …—«œù« ÂUOÁ bM Ë Èd?IÃ«Ë ÊbLKà W?ÄUFë WO? O «d?         ô«

W?? zöë Ác‡‡? —Ëb‡‡   s‡‡?Ä s d‡‡N??  ‰ö?? Ë Ê«d‡‡L??Fë rOEM? à W‡‡ ??ÁR??Ä  U «d? ?‡‡‡ « l‡‡?‡{u

           ∫ vK U* UÎI Ë t U «dÄ ÂeK UÄ 5 sÄ WOzUM ë  U U Jë ÊuJ Ê√ V‡‡

          Æ ÈdIÃU v{«—_« ŸUDIà ÷—_« W U Ä vÃUL ≈ sÄ ÊU dÄ vBÁ√ b

       Æ WM bLKà v{«—_« lDIà ÷—_« W U Ä vÃUL ≈ sÄ  «dÄ l —√ vBÁ√ b
       ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë             ≤∏                     © l «dë qBHë


                    vKOBH ë jD<«


W œU?B? ?Áô«Ë W??O? U?L? ? ô« W?O?LM ë o?O?I?% vÃ≈ vKO?B?H? ?ë jD<« ·b?N     ≠ ≤∞ …œUÄ


 ∫ vK UÄ t U uJÄ sL{ sÄ ÊuJ Ë WMÄ¬Ë WO         W O dO u Ë W dIë Ë√ WM b*U WO «dLFëË

qIMÃ«Ë Ÿ—«uAë  UJ A?à WOKOBH ë W?ODOD      ë  U «—bÃU W U)« d —U?I Ã«Ë jz«d)«

 U? «d??HÃ«Ë ¡«d?C??)«  U? U? ?*«Ë  U?Äb?)« l “u? Ë ¨ W?ÄU?F?ë o «d*«  UJ ? Ë  ö?? «u*«Ë

                           Æ U dO Ë WOMJ ë o UM*«Ë WÃULFë e«dÄË

¨ t?OÃ≈ U?ÄË qI Ë  U?Äb? Ë o «d?ÄË ÊU?J ≈ sÄ W?HK ?<«  U? UDIKà W c?O?H?M ë ZÄ«d? ë

                     Æ U cOHM o «u Ë UNKÄUJ qHJ U0 vMÄeë UNF “u Ë

    Æ ÂUFë v O «d   ô« jD LKà UÎI Ë o UMLKà WODOD      Ã«Ë WOzUM ë  U «d  ô«

U?ÎI?? Ë ¨ W d?Ië Ë√ WM? b?LKà ÂU?F?ë v ?O «d? ?? ô« jD<« sÄ ¡U?N?? ô« bM    ≠ ≤± …œUÄ


W?O?LM Ã«Ë jOD? ? Kà W?ÄU?Fë  «—«œù« Âu?I ¨ t U uÃË√Ë ÂU?Fë v ?O? «d? ? ô« jD<« ZzU? MÃ

jD<U …œb??;« o UM?LKà vMÄ“ ZÄU? d? à U??ÎI?? Ë W?OK?O?B??H? ?ë  UDD<« œ«b?? S W?O? «d?L??Fë

V UJ?*«Ë 5 —U??A?? ?? ô«Ë ¡«d?? ??)« sÄ t??O?Ã≈ b??N??F sÄ WD? «u pÃ–Ë ÂU??Fë v? ??O «d?? ?? ô«

ÖuLMà U?ÎI  v «dL?Fë jOD   Kà W?ÄUFë W ?ONë Èbà …bO?I*«  UN'«Ë W —U?A    ô« W?O bMNë

e?Âd*« lÄ ‚U??H ôU …b?F*« ≠  b?? Ë Ê≈ ≠ ‰U?L? _« qzôœË vKO??B?H? ë jD<« Õd?        W? «d?Â

WO UO Ã«Ë WO UMBë o UMLKà W     MÃU Ë W ONKà l U ë WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD    Kà vLOKÁù«

WOKO?BH? ë  UDD<« œ«b ≈ r ?O ¨ W dIë Ë√ WM b?LKà ÂUFë v ?O «d ? ô« jD<U …œb;«

W?O U?O? ë WO?LM Kà W?ÄUF?ë W ?ONÃ«Ë W?O? UMBë W?OLM Kà W?ÄU?Fë W ?O?Në o d  s U?N W U?)«

                 Æ vKOBH ë jD<« œ«b ≈ v WF *«  «¡«d ù«  «cà UÎI
 ≤π     ≤∞∞π WM      q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


  ∫ WOÃU ë W U)«  U «d      ô« l{Ë vKOBH ë jD<« œ«b ≈ bM v «d         ≠ ≤≤ …œUÄ


…œ—«uë  U? uÃË_«Ë ·«b? _« lÄ o? UM?Ä vÃ≈ W? d?????Ië Ë√ W?M b?*« rO????? ?????I o? «u?????  Ê√

                         Æ W dIë Ë√ WM bLKà ÂUFë v O «d    ô« jD<U

                Æ W dIë Ë√ WM b*« o UMÄ lOL WOzUM ë  U «d     ô« vDG Ê√

 U «d?  öà U?ÎI ?  pÃ–Ë …b «uë W?IDM*« q «œ b? «uIÃ«Ë  U «d? ? ô« qÄUJ Ë bO? u

             Æ W dIÃ«Ë WM bLKà ÂUFë v O «d    ô« jD<U …œ—«uë WÄUFë b «uIëË

WI?H ?Ä U dO? Ë v{«—_« lDÁ W U? ÄË v U‡‡ *« œU‡‡F Q W?‡‡ U)«  U «d ? ô« ÊuJ Ê√

                    Æ W zöë Ác Ë Êu UIÃU …œ—«uë dO UF*«Ë  U «d       ô« lÄ

qL??Fë …u??ÁË ÊUJ? ë W?? «—œ ”U?? √ vK vKO??B??H?? ë j?D<« œ«b?? ≈ r       ≠ ≤≥ …œUÄ


W?O? UL? ? ô«Ë W?O? O? ë  U? «—bÃ«Ë v{«—_«  ôU?L?F? ? «Ë W œU?B ?Áô« WDA _«Ë  U?Äb?)«Ë

W U?{ùU ¨ W dIë Ë√ WM b?LKà ÂUFë v O «d?     ô« jD ?LKà W uJ*« WO «d?LFÃ«Ë W œUB? Áô«Ë

v ?O «d ? ô« jD<« —U ≈ v Ë ¨ vK ?I ? *«Ë vÃU?(« l{uKà WOK?OB?H Èd √  U? «—œ vÃ≈

            ∫ vK UÄ  U «—bë Ác qLA Ê√ vK ¨ W dIë Ë√ WM bLKà bL F*« ÂUFë

Ác qL?A Ë WOK ?I ? *«Ë ≠  b Ë Ê≈ ≠ U?N ‰uL?F*«Ë WLzU?Ië o UM*«  U «d?          «≠±

                                        ∫ vK UÄ  U «d    ô«

W?LzU?Á  ôU??L?F? ? « sÄ U?N?O?? U0 WÃu?G?A?Ä Ë√ W?O?ÃU? ÷—√ W?FDÁ qJà  ôU??L?F? ? ô«

ÁU?OÄ  U?D Ä sÄ W?LzU?Ië o «d*«Ë ¨ U d?O? Ë ·—U?BÄË Ÿd sÄ W?O?F?O         r?ÃUF?ÄË  U?OJKÄË

‚dDë  UJ ? Ë  ôUB ô« Ë√ ¡U d?NJKà W?Oz«u Ë√ WO?{—√  UJ           Ëv ?    ·d   Ë√ »d?

WLzUIë  UHÃU<« Ÿ«u √ lOL ÊUO lÄ WOÄuLFë ¡UH ù« ÁUOÄ WJ          Ë …bNL*« dO Ë√ …bNL*«

                      Æ ¡UM ë  UHÃU Ä Ÿ«u √ lOL Ë ‰ULF      «  UHÃU Ä sÄ

           Æ ‰ULF   ô« WO u V    U œUF √Ë v{«—_« lDÁ W U * v œ_« b(«

                       Æ WOHK)«Ë WO U'«Ë WOÄUÄ_« v U *«  «œ«b —«
       ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë               ≥∞


                                         Æ v U *«  ôU

                                         Æ v U *« ŸUH —«

                             Æ r «e ë ‰bFÄË WO UJ ë W U Jë

                                       Æ WOzUM ë W U Jë

                            ∫ WOÃU ë  U u{u*U oKF      UÄ ≠ ≤

                                 Æ v{«—úà W d bI ë —UF _«

W?O?? d?(«Ë W??OMN*«Ë W —U? ?? Ã«Ë W?O?? ?BÃ«Ë W‡?‡O?  Ëd?? Ã«Ë W‡‡O??L?OKF?? ë  U?Äb‡‡)« l?Á«u?Ä

                                          Æ U dO Ë W‡‡OM bëË

                        Æ UN «—bÁË UNFÁ«uÄ ∫ WÄUFë o «d*«  UJ

             Æ UN UF UI Ë UN ôU Ë UN «—U ÄË UN U UDÁ ∫ Ÿ—«uAë  UJ

              Æ t F Ë t «—U ÄË ÂUFë qIMÃ«Ë ©ÁU&ô«Ë r («® —Ëd*« WÂd

×U? Ë W? U?)«  U?OJK*« q? «œ m d?H? Ã«Ë qO?L? ? ë sÂU?Ä√Ë  «—U?O? ?ë —UE « sÂU?Ä√

                                           Æ Ÿ—«uAë œËb

    Æ U dO Ë ÀuK Ã«Ë ¡U{uCÃ«Ë lÁu*« WFO       YO sÄ UN 'UFÄË WO O ë  U KD *«

                 Æ  U «dHÃ«Ë ¡«dC)«  U U *«Ë WÄUFë oz«b(«  U U Ä

UNF U Ë U œ«uÄË U?N «uÃ√Ë v U *«  UN «u WIKF *«  U «d         ô« UÎML?C Ä WIDM*« l U

                                          Æ U dO Ë È—ULF*«

Ÿu qJà U?N W‡‡ d ?I*« W‡‡ U? *«Ë W dIë Ë√ W‡?‡M b*« U‡‡NOÃ≈ r ?I?      v ë o‡‡ UM*« œb?

                                Æ WIDMÄ q œËb Ë o UM*« Ác sÄ

sJÄ√ ULK WLzUIë  UOJK*« œËb lÄ  ôU?LF         ô« o UMÄ 5 WK UHë œËb(« o UD

                          Æ ÷—_« vK dDO *« qJAë «d        « lÄ pÖ

lDI?   *« V?  b b% ÊQ?A W? zöë Ác v œd U‡* U?ÎI Ë W?FDI?         *« V‡?‡ Më …U «d?Ä

       Æ  UÄb Ë ¡«dC o UMÄË s œUOÄË ‚d         sÄ WÄUFë WFHM*« `ÃUBà v{«—_« sÄ
 ≥±     ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


 U «d??? ??? « ÊuJ Ê√ V?     ¨ Êu U???Ië sÄ ±±≤ …œU?*« ÂUJ √ …U??? «d???Ä lÄ  ≠ ≤¥ …œUÄ


W?OKOB?H? ë jOD ? ë  U Ëd?A0 v U? *«  ôU?G ≈Ë v{«—_«  ôU?L?F ? « YO? sÄ o UM*«

¡UI? S ÕUL? ë lÄ WIDM*U  ôU?G ù«Ë W?OÃU(«  ôU?LF?       ô« lÄ W?OA?L ?Ä WLzU?Ië o UMLKÃ

   ∫ WO ü« ◊ËdAÃU vKOBH ë jOD       ë œUL  « XÁË tOK v UÄ vK WHÃU<«  ôU(«

ÊU? U √ W?HÃU?<«  ôU?G? ù« Ë√  ôU?L?F? ? ô« Ë√ v U? *« v? …œU “ W Q ÕU?L? ë Âb?

jOD ? ë ŸËd?A?Ä œU?L ? « a —U s?Ä  «uM      fL? “ËU ?    ô …b?Ä ‰ö? U?N? ?    Ë√ U?N? u

œb‡Ä Ë√ Èd‡‡ √ …b‡* …b*« Ác‡‡ b‡?Ä “u‡‡   Ë ¨ nÃU<« ‰U‡‡L?F   ô« U b‡‡?F nÁu vK‡‡OB?H ë

W?ÄU?Fë …—«œù« W?I? «u?Ä b?F pÃ–Ë —u?Âc*« a? —U? ë sÄ  «uM    d?A?   U?N? u?L? ?Ä “ËU? ?  ô

                                 Æ WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD     KÃ

 U «d?  öà W?HÃU?<« v U? *« v q b?F Ë√ r œ Ë√ W uI Í√ ¡«d? S h‡‡O? d? ë d‡E

                       Æ pÖ VKD    v ë »U   _« Ë√ ·ËdEë X U UÎ √

o UM*« `{u jz«d? ‰ö? sÄ vKO?B?H? ë jD<«  U «d? ? « `O?{u r             ≠ ≤µ …œUÄ


q‡L? ?A Ë ¨ Èd? _ W d?Á Ë√ W‡M b?Ä s‡‡Ä t?L?OEM Ë t‡‡ ?O d nK ?      »u? JÄ d d?I Ë W?HK ?<«

                                    ∫ vK UÄ vK qÁ_« vK

                       Æ o UM*«  U «d   « sÄ ÷dGë ÕdAà WÄbIÄ

jD<U …œ—«uë W d?Ië Ë√ WM b?LKà W?ÄUFë  U «d? ? öà UÎI? Ë W?OKOB?H? ë  U «d ? ô«

                                    Æ ULNà ÂUFë v O «d    ô«

 U?HÃU?<« q?O? ?    vK  b?F? v Ã«Ë vKO?B?H?? ë jD ?LKà W??I UD*« d?O?    ôU?L??F? ? ô«

                             Æ jD<« œ«b ≈ v ¡b ë bM …œu u*«

W?? U?? Jë b b??% r  ¨ W??ID?MLKà vKO??B??H?? ë jD<« ŸËd??A??Ä œ«b‡‡? ≈ bM   ≠ ≤∂ …œUÄ


W?OMJ ë  «b uë œb? vÃU?L ù U?ÎI ËË W d?Á Ë√ WM b?Ä qJà WOK;« ·Ëd?Eë …U «d0 W?OzUM ë

U?N ÕuL? *«  ôU?LF? ? ô«Ë v{«—úà W œU?B ?Áô« W?LO?IÃ«Ë ·b?Në WM à W uKD*« W?OÄb?)«Ë

WM bLKà ÂU?Fë v O «d ? ô« jD<« lÄ o «u       U0 pÃ–Ë Ÿ—«u?AÃ«Ë o «d*«Ë  UÄb)« …¡U?HÂË

                                             Æ W dIë Ë√
      ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           ≥≤


U œËb? `{u Ë qOB?H? ÃU vKO?BH? ë jOD ? ë  UÄu? d …œ—«Ë W?IDMÄ q n u Ë

 U «d? ? ô« v ×b? ë V ? v U? *«  ôU?G ≈Ë U?N?O? U?N Õu?L? *«  ôU?LF? ? ô« œb?%Ë

                                     Æ WIDMÄ qJÃ …—dI*«

œb??% W???OzUM  U «d??? ?? « W?? zô v?KO??B??H??? ë jD<« o? UMÄ sÄ W???IDMÄ q?Jà œb??%Ë

o UM*« Ÿ«u? _ W?ÄU?Fë  U? «d? ? ô« l?Ä W?I? «u?? ?Ä ÊuJ Ê√ vK? W?IDML?Kà W? U?)« ◊Ëd??Aë

          ∫ UNL √ sÄ v Ã«Ë ¨ W dIÃ«Ë WM bLKà ÂUFë v O «d    ô« jD<U …œ—«uë

                           ∫ œUF _«Ë W U *«  U «d    «≠±
            ≤          ≤
v{«—úà pÃ–Ë ÊbLKà d? Ä ±≤∞Ë Èd?IKà d? Ä ∑∞ s ÷—_« W?FDÁ W? U ?Ä qI ô

                      Æ WM b*«Ë W dIKà v «dLFë œ«b Äô« q «œ WFÁ«uë

o UM?0 Êb?L?Kà d?? ?Ä ±∞Ë Èd??IK?à d? ??Ä ∑ s o? d  vK WKD?*« W?F?DIë W??N?? «Ë qI ô

                Æ ÈdIÃ«Ë ÊbLKà …bL F*« WO «dLFë …“u _U v «dLFë œ«b Äô«

       Æ W dIKà «Îd Ä ±µ∞Ë WM bLKà «Îd Ä ≤µ∞ vK vMJ ë „uK ë ‰u      be ô

                            ∫ WODG ë V    U «d   «≠≤

                  Æ ÷—_« WFDÁ vK ¡UM ë W    Mà vBÁ√ b   œb%Ë

                                 ∫ WOzUM ë W U Jë ≠ ≥

vKO???B??H??? ë jD?<« o UMÄ s?Ä W??ID?MÄ qJà …œb???;«  ö?? b?*« ·ö?? ??? U nK ???   Ë

                                    Æ UNMÄ qJ W {u*«Ë

                                  ∫ ‚dDë ÷Ëd ≠ ¥

W?? ?  s q?I ô YO??    v œ√ b?? ? ÷—_« W??FDÁ t??OK lI o? d   ÷d? q?ÁQ q 9Ë

…d?A? s qI ôË Èd?IKà W?O «d?LF?ë …“u _« q «œ v «d?L?Fë œ«b? ?Äô« o UM* ‚dDKà —U? ?Ä√

               Æ ÊbLKà WO «dLFë …“u _« q «œ v «dLFë œ«b Äô« o UM* —U Ä√

÷dFë 5 ‚d?Hë nB —«bI0 W?OJK*« b s œ«b —ô« r        W?LzUIë Ÿ—«u?Aë WÃU v Ë

qI ‚d   vK W?KD*« l‡‡DIKà ¡U‡?‡M ë …œU? ≈ Ë√ ¡U‡‡M ë bM Õd? ?I*« ÷d?FÃ«Ë o d?‡‡DKà vÃU?(«

                              Æ U d– o U ë UO bë œËb(« s
 ≥≥     ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                                      ∫  U UH —ô« ≠ µ

jD<U …œ—«u?Ã«Ë fK:« sÄ …b?L?? ?F*«  U «d?? ? öà U??ÎI?       v U?? *«  U? U?H? —« œb?%Ë

…b? «uë WIDM*« q «œ W?HK ? Ä  U? U?H —« b b% “u?      Ë W d?IÃ«Ë WM bLKà ÂU?Fë v ?O «d ? ô«

         Æ W dIë Ë√ WM bLKà ÂUFë v O «d     ô« jD<«  U d 0 œd U* UÎI Ë pÖË

               ∫ ÈdIKà vKOBH ë jD<U W U)«  U «d          ô« ≠ ≤∑ …œUÄ

jD<U? W??ÄU??F?ë  U «d?? ?? ô« v?Ã≈ W?? U??{ùU? W??OÃU?? ?ë  U «d?? ??? ô« oO?? D? v «d

e?O?(« q «œ W??LzU?Ië W?O «d??L?Fë WK JÃU? W?F?Á«uë v{«—_« vÃ≈ W? ?? MÃU pÃ–Ë ¨ vKO??B?H? ë

Ác?Nà W??F?{U??)« v U? *« Ë√ v{«—_U b??B?I Ë ¨ W —u??N?L??'« Èd?Á lO?L??' b?L?? ?F*« v «d??L?Fë

vK  WOKF? ë Ë√ Áb b&Ë tÃö ≈ œ«d?Ä Ë√ ÂbN Ä vM ?Ä Ë√ ¡UC ÷—√ WFDÁ È√  U «d?           ô«

                                           ∫ WLzUÁ v U Ä

jD ??L?Kà U??ÎI?? Ë ©W??N?? «uë œU??F? √Ë W??FDIë W?? U??? ??Ä® v{«—_« lDÁ œU??F? Q «e?? Ãô«

                                     Æ W dIKà ÂUFë v O «d  ô«

…œU ≈ Ë√ UNÄ«b    « œ«d*« v{«—_« vK  U «d       ô« Ác Ÿu{uÄ  UÄ«b      ô« dBÁ

WD d?*« WDA _« lÄ jK ??<« «b? ? ? ô« Ë√  U??Äb?)«Ë ÊUJ ù« ÷«d? √ v? U?N?Ä«b? ?? ? «

        Æ W O ÃU …dCÄ Ë√ W «dKà WIKIÄ ÊuJ ô√ vK ÊUJ Kà WOÄuOë  U UO           ôU

vM Ä UNOK  ÂUI v ë ¡UCHë v{«—_« lDÁ vK        ¡UM ë Ë√ b b  Ã«Ë ‰ö ù« WÃU v

lDIà WOKF? ë Ë√ ¡UM ë …œU ≈ Ë√ ¡UM ÃU `L?     ¨ W dIÃU WLzU?Ië WO «dL?Fë WK Jë v b «Ë

W?? ? Ë W??OK «bë ‚dDK?à —U? ??Ä√ W?F —√ s?  U?N??{d?  qI ô v? ë ‚dDë vK    W?KD*« v{«—_«

o dDë ÷d? qÁ «–≈Ë Æ W d?IKà W?O? UMë d «œ o dDà —U? ?Ä√ W?O U?L Ë WO? ?Ozdë ‚dDKà —U? ?Ä√

qLJ? ??   v ?? o? dDë v ? U?? sÄ ‚d??Hë n‡?‡BM œ«b? —ô« 5F t Õu‡?‡‡L?? *« b?‡‡‡(« s?‡‡

                                          Æ Ÿ—UAë ÷d

                     Æ pÃcà W U(« X œ «–≈  «—UO ë —UE « sÂUÄ√
      ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            ≥¥…—œU?Bë WOzUM ë  U «d?  ô«Ë WM b?LKà ÂU?Fë v O «d?   ô« jD ?LKà UÎI?   ≠ ≤∏ …œUÄ


       ∫ vK UÄ qÁ_« vK WOMJ ë o UMLKà WOKOBH ë  UDD<« œb% ¨fK:« s

≠ ŸU??H —ô« W?D u?? ??Ä  «—U??L?? ≠  ö??O?? ® U??N? Õu‡‡L?? *« W???OMJ ë v? U‡‡ *« ◊U?‡‡/√

                                       Æ ©WOÃU  «—UL

                                   Æ ÊUJ ù«  U u    Ä

WÄUFë sÂUÄ_« q Ä WMO?FÄ ◊ËdA WIDMÄ q v UN ÕuL *« WO U?{ù«  ôULF            ô«

                   Æ U dO Ë ·d(«Ë sN*« iF W —U2Ë  «—UO ë —UE ô

                                  Æ WOzUM ë  U «d  ô«

                                  Æ Èd √  U «d    «W√

 ∫ vK UÄ b b% h _« vK WOMJ ë o UMLKà WOzUM ë  U «d         ô« qLA   ≠ ≤π …œUÄ


                               Æ WOÃUL ù« WOzUM ë W U Jë

qB? Ä t?   Ë√ Îö?B Ä ÊU? ¡«u   s?J *« ŸuMà UÎI?    «œ«b —ô« œb‡‡%Ë ∫  «œ«b —ô«

XÄU?Bë vK ¡UM ë “u?   Ë ¨ W?O?HK Ë W?O? U? Ë WO?ÄU?Ä√  «œ«b —« pÖ v U0 ¨ Îö?B?HMÄ Ë√

U0  «œ«b —ô« Ác œUF √ œb%Ë UN?ÄUÄ√ o dDÃU UN Áö Ë ÷—_« W?FDÁ WÃU Ë ·ËdEà UÎI

q …U? «d0 vK‡‡O?B?H? ë jD<« W‡‡IDM0 U?N Õu‡‡L? *« W?ODG? ë W? ? Mà vB?Á_« b‡‡(« oI?

                            Æ UNIL Ë ÷—_« WFDÁ WN «Ë ‰u      sÄ

                            Æ vBÁ√ b  œb%Ë ∫  U UH —ô«

W?I?DM*« v …œu?? u*« W?OMJ? ë v U? ?*« q «œ ◊U?A È√ WÃË«e??Ä œb? ? ∫ vM *« ‰U??G? ≈

          Æ WM bLKà ÂUFë v O «d   ô« jD<U …œ—«uë  U «d     öà UÎI  WOMJ ë

                       Æ WOMJ ë o UM*U WO U{ù«  ôULF      ô«
  ≥µ     ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


  ≠∫vK UÄ qÁ_« vK ¨WOMJ ë o UMLKà WOKOBH ë  UDD<« Ÿ«u √ qLA         ≠≥∞ …œUÄ
                       ∫vMJ ë lL ë ≠ WKÄUJ *« WOMJ ë o UM*« ≠ÎôË√
vK ©v?MJ ë lL?? ?? ë® WKÄUJ ?*« W?OM?J ë o UML?Kà W?O?KO?B??H?? ë  UDD<« œb??%

                                             ∫ vK UÄ qÁ_«

       ÆWOMJ ë WIDM*«Ë WM bLKà ÂUFë v O «d       ô« jD<« 5 ‰œU *« dO Q ë

                             ÆÕd I*« jOD     Kà WO Ozdë ·«b _«

                             ÆjOD    ë  «d RÄË ÂUFë qOK     ë

÷—_« W??F???O??   b b???% h _« vK?    U??NMÄË W???OMJ ?ë W??IDM?LKà W??O??? ??O?? ?ë  «œb??;«

    ÆWIDM*« jOD     vK U dO Q Ë WO UM*«  «œb;« W «—œ lÄ WIDM*« WO «d u Ë

‰u? uë W??O UJÄ≈Ë W??OMJ ë W?I?DM*U WDO??;«Ë W?LzU?Ië W??O? ?O?zdë W?Âd?(«  «œb?? ?Ä

                                        Æ‚dDë WJ    Ë WIDMLKÃ

                                       ÆWODOD    ë qz«b ë

                        ÆWIDM*U v{«—_«  ôULF        « WO «eOÄ b b%

W??B??B??<« W??IDM*« W?? U?? ??Ä b b??% ‰ö?? sÄ U d?? U?M b b??% r Ë ¨ÊUJ? ù« WD

≠  U?Äb?? Kà W?OÃU??L? ù« W?? U? *« ≠W?OM?J ë  «b? uë œb?? ≠W?OzUM ?ë W? U? J?ë ∫ÊUJ ûÃ

                                         Æ…d _« r    j u Ä

 U?? «—bKà U??ÎI??  W??OM?J ë W??IDM*U? W œU??B?? ?Áô«Ë W??O?? U??L?? ?? ô«  U u?? ?? *« œb??%

                      ÆWM b*U ÊUJ KÃ W œUB Áô«Ë WO UL        ô«  U u *«Ë

                ÆWHK <«  U u     LKÃ v{«—_« lDÁ `D Ä j u Ä b b%

                                   Æv{«—_« lDÁ œb b b%

U??N U??O?? uM  U??Äb??)« sÄ W?O?MJ ë W??IDM?*«  U? U??O?? ?? « b b??% r Ë  U??Äb??)« WD

                                         ÆWHK <« UN U u     0Ë

 «—U ?  ô« qÁ_« vK? v «d Ê√ vK WOMJ ë o UM?*U W U?)«  U «d              ô« b? b%

                                                  ∫WO ü«

         ÆUN{d vK Ä s WFDIë oL b e ô YO           v{«—_« lDÁ œUF √ ©√®

                              Æv «uMÃ«Ë  UOM M*« rOLB ©»®

 U?Äb)« W?O? u o Ë œb?%Ë WO?MJ ë WI?DM*« q «œ  UÄb?)« o UMÄ  U «d? ? « ©‡ ®

                                ÆWOMJ ë WIDM*« q «œ UN ÕuL *«
      ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë        ≥∂


                          ∫ ©ÈdC rOLB WOMJ WIDMÄ≠UÎO U
 ≠∫vK UÄ qÁ_« vK ©ÈdC rOLB ® WOMJ ë WIDMLKà vKOBH ë jD<« v v «d Ë

                               ÆWODOD   ë ZÄ«d ë

     ÆWM bLKà bL F*« ÂUFë v O «d  ô« jD<« vK ¡UM WOMJ ë WIDM*« lÁuÄ

          ÆWO «d u DÃ«Ë WO O ë  «œb;«Ë WDO;«  ôULF     ô«  «œb Ä

     Æ…UA*« WÂd  «œb ÄË WIDM*« vÃ≈ ‰u uë WO UJÄ≈Ë WOÃü« WÂd(«  «œb Ä

 «b uë œb? ÎöÄU?  WOMJ ë  U? uL?:« ∫h _« vK Ë ŸËdA*« d? UM r √ l “u

 U u  * UÎI Ë WO UJ ë W U JÃ«Ë WOzUM ë W U Jë pÃc‡ÂË WIDM*« UNMLC  v ë WOMJ ë

            ÆWO Ozdë …UA*« WÂd Ë W u H*« o UM*« l “u Ë ¨W d I*« ÊUJ ù«

                  ÆWOMJ ë WIDMLKà v{«—_«  ôULF    « WO «eOÄ

           ∫ WO «dLFë …“u _« q «œ W —U ë o UMLKà vKOBH ë jD<«≠UÎ ÃU
             ∫WO ü« f _« vK W —U ë o UM*« nOMB r ≠≥± …œUÄ

                Æ©U dO Ë√ v UDÁ Ë√ WKL …—U&® lK ë ‰Ë«b j/

                    ÆUN ÕuL *« W —U  ë  ö;« `D ÄË Ÿu

                               ÆWOzUM ë  U «d  ô«

                          ∫v ü« vÃ≈ o UM*« nOMB r Ë

‚u?  U?N ÕuL? *«  ôU?L?F ? ô« W?LzU?Á W U ? r  Ê√ vK ∫W?OMJ ?ë …—ËU:« ‚u?

                        Æ»u dÄ dO ◊UA È√ lM* WÁb …—ËU:«

                            ÆvMJ ë v(« È—U& eÂdÄ

                                  ÆWM b*« j Ë

                               ÆrOKÁù« È—U& eÂdÄ

   ÆWIDMÄ q v UN ÕuL *« W —U    ë WDA _« o UM*«  U «d  « œb% Ê√ vK Ë
 ≥∑     ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


q‡?‡‡‡?Á_« vK ¨W? —U‡‡‡?‡ ??? ?ë o UM?‡‡‡?LKà W???O?KO???B???H??? ?ë  UDD?<« `‡‡?{u    ≠≥≤ …œU‡‡Ä
                                               ∫WO ü« d UMFë

                                        Æv{«—_«  ôULF       «

                            ÆUNHOMB Ë UN ÕuL *« v U *«  ôUG ≈

                        ÆUNMÄ Ÿu q v U d «u V «uë  U «d           ô«

WO? UJ ë W U? JÃ«Ë WOzUM ë W? U Jë WML?C ?Ä W —U ? ë WIDM*U W?OzUM ë  U «d?            ô«

È—ULF*« l UDÃ«Ë vM *U WÃuGA*« ÷—_« WFDÁ W U? * ÈuBIë W               MÃ«Ë v U *«  U UH —«Ë

                                        ÆWH —_« ÷d Ë  UN «uKÃ

               Æm dH Ã«Ë qOL     ë sÂUÄ√  ôbFÄË  «—UO ë —UE « sÂUÄ√

          ÆW u H*« ‚«u _«Ë „UAÂ_« UNO U0 Ÿ—«uAë WH —√  ôUG ≈ b b%

W??H?? —_«Ë …¡U??{ù« qJ? Ë —U?? ?? úÃ W?? ?? M?ÃU h _« vK Ë l?Áu*« oO?? M? d?? UM

                                     ÆU dO Ë  U ö ù«Ë  «—u UMëË

5KÄUF?ë Ë√ ÊUJ ÃU W U?)«  «—UO ë ¡«u ù ∫ Ÿ—U?Aë b ×U?  «—UO? ë nÁ«uÄ

 ö;« Ë√ W —«œù« V UJ*« Ë√  U?OHA?          *« Ë√ WOMJ ?ë  «b uKà W ? MÃU ¡«u        —«Ëeë Ë√

           Æ◊UAMë Ÿu V       WÄ“öë W U *« œb%Ë ¨WO d(«  PAM*« Ë√ W —U          ë

                       ∫WÄUFë  UÄb)« o UM* vKOBH ë jD<«≠UÎF «—
    ∫vK UÄ qÁ_« vK      WÄUFë  UÄb)« o UM* vKOBH ë jD<« œb ≠≥≥ …œUÄ

≠ W?O? U?I ≠ W —U?& ≠ W??OM œ ≠ W?O? U?L? ? « ≠ W?O? ?        ≠ W?O?L?OK?F ®  U?Äb?)« l “u

           ÆÂUFë v O «d      ô« jD LKà UÎI    ©W u HÄ o UMÄ ≠ WONO d ≠ W —«œ≈

   Æ©WO Ozdë  UÄb)« d UM ≠ ÊUJ ë œb ≠  UÄb)« eÂdÄ® vÃUL ù« `D *«

≠ W —U‡?‡‡‡‡?& ≠ W‡‡‡?‡OM œ ≠ W???O‡‡‡?‡ ??  ≠ W??O???L??OK?‡‡‡F ®  U???Äb‡‡?‡‡)« d‡‡? UM‡‡?‡  Z‡‡?‡Ä«d

                                        Æ©U dO Ë W u HÄ o UM‡‡Ä
       ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            ≥∏


 ∫vK UÄ qÁ_« vK WÄUFë  UÄb)« WIDM* WODOD           ë  U «—bë qL A    ≠≥¥ …œUÄ
lÁ«u* ÈœU?B? ?Áô«Ë v bMNë qOK?      ?ë ∫UN?MÄË  U?Äb?)« WI?DM* W?OKOK ? ë  U? «—bë

WDO??;« ‚dDë WJ? ? Ë  U??Äb?)« e??Âd??Ä v WDA _« l “u v?K Ád?O? Q Ë W?ID?M*«  U?Äb??

W u U?? Ã«Ë W?O?? ?Ozdë …U?‡A*« WJ ‡ Ë W??ID‡‡M?*«  U?Äb‡‡ e?‡‡Âd* ÃËd‡‡)«Ë ‰u?‡‡ bë W?O? U‡JÄ≈Ë

                                            Æ UÄb)« eÂd*

lO?L? qÁ_« vK qL? ?A Ë vKO?B?H ?ë jD<U  U?Äb)« v?{«—√  ôUL?F? ? « l “u

W —U? ? Ã«Ë W —«œù«Ë WO? U?L?   ô«Ë W?OM bÃ«Ë W?O? ?BÃ«Ë W?OL?OKF? ë W?ÄU?Fë  UÄb?)« d? UM

                               ÆU dO Ë W u H*« o UM*«Ë WONO d ëË

            ∫ WOÄb)«Ë W —U Ã«Ë W œUB Áô« o UMLKà vKOBH ë jD<«≠UÎ ÄU
  jOD    Kà WÄUFë …—«œù« lÄ „«d ôU WB <« W —«œù« WN'« vÃu ≠≥µ …œUÄ

W ONKà l U ë WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD?     Kà vLOKÁù« eÂd*« ·«d ≈ X%Ë WO «dLFë WOLM ëË

l{ËË W???O??Äb??)«Ë W —U??? ?? Ã«Ë W œU???B?? ??Áô« o? UM*« b b???% v «d??L??F?ë jOD ??? Kà W??ÄU???Fë

¡u?{ v v U? *«  ôU?G? ≈Ë v{«—_«  ôU?L?F?        U? oKF?   U?LO? U?N W? U?)«  U «d? ? ô«

                    ÆWO «dLFÃ«Ë W œUB Áô«Ë WO UL      ô«Ë WO O ë UNBzUB

sÂUÄ√Ë  «—U?O ë —UE? « sÂUÄ√ d?O u      W? U)« W?ODOD    ë  ôb?F*« b b% v?Ãu Ë

      ∫WOÃU ë b «uIKà UÎI Ë UN ÕuL *«  ôULF       ô« UN KD    v ë m dH Ã«Ë qOL   ë

                                   ÆWOMJ ë  «b uë œb

           ÆW —U   ë  ôULF   ô« v —uNL'« lÄ qÄUF Kà hB<« `D *«

     ÆUN ÕuL *« ‘—uÃ«Ë l UB*«Ë ¡U _«  «œUO Ë V UJLKà hB<« `D *«

                             Æ UOHA    LKÃ W   MÃU …d _« œb

v U??I*«Ë r UD‡*«Ë v? ö‡‡‡*«Ë U??LMO‡‡ ?ë —ËœË Õ—U‡‡‡ ??LKà W?? ‡‡‡ MÃU? v «d‡‡‡J?ë œb‡‡

                                           ÆUNLJ v UÄË

                          Æd ¬ ‰ULF    « È_ WBB<«  U D *«
 ≥π      ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


   W —U   Ã«Ë W œUB Áô« o UM*U W U)«  U «d           ô« l{Ë bM v «d      ≠≥∂ …œUÄ
                                  ∫v Q UÄ UNÃ W uJ*« o UM*«Ë WOÄb)«Ë

                 ÆiF ë UNCF vÃ≈ WIDMÄ qJ WHK <«  ôULF               ô« V

                                 ƫΗUN WOÃUL ù« WO UJ ë W U Jë

W??O?JK    ôU??B «Ë È—U??? ??ÄË ¡U d???N??ÂË ÁU??O??Ä s?Ä W??IDM?*U W??ÄU‡‡?Fë o‡ «d?‡‡*« …—b‡?‡‡Á

                                               ÆU dO Ë WOJK ôË

’U??)«Ë ÂU?F?ë qIMë rE Ë m? d?H?? Ã«Ë qO??L?? ? ë s?ÂU?Ä√Ë W??H?? —_«Ë Ÿ—«u‡‡Aë …—b‡?‡‡Á

                                                ÆWIDM*U WLzUIë

 «—U?O? Ë …U?A?Ä sÄ W?IDM*U U?N Õu?L? *«  ôU?L?F? ? ô« s Z ?M Èc‡Ã« —Ëd*« r ?

                                             ÆU dO Ë qI Ë W U

                               ÆWIDMLKà WO O ë  U KD *«Ë ÂUFë l UDë

≠∫b b% vÃ≈ ·bN v ë b «uIÃ«Ë f _« vK WO d(« o UM*« jOD                   ÂuI  ≠≥∑ …œUÄ
  Æ…dOGBë l UB*«Ë ‘—uKà WIDM*« ¡UA ≈ …—Ëd{ vÃ≈ ÈœR v ë l «ËbÃ«Ë »U                   _«

       ÆWIDM*« ¡UA ù WO UL      ô«Ë WO O Ã«Ë W œUB Áô«Ë WO uÃuMJ ë  U UO           ô«

          ÆWIDM*« UNOK ÂuI Ê√ V          v ë W —«œù«Ë W œUB Áô«Ë WOMHë f _«

           ÆWIDM*« v U ƒUA ≈ r O         v ë WOÄb)«Ë WO U ù« WO uMë WDA _«

                                     ÆWIDM*« q u9 f √Ë VOÃU √

                                      ÆWIDM*« WOLM à ÂUFë —U ù«

                            ∫ WO d(« o UMLKà vKOBH ë jD<«≠UÎ œU
qÁ_« vK W?O? d‡‡(« o      U‡‡?MLKà v‡‡KO?B?H? ë jD‡‡‡<« œ«b‡‡ ≈ b‡?‡M v‡‡ «d ≠≥∏ …œUÄ

                                                     ∫vK UÄ

vK?   ¡U‡‡M? pÃ–Ë W??? U‡‡?‡ *« œ—«u‡?‡‡LK?à U???ÎI‡‡‡?   W???O?? d?‡‡‡?‡(« WD‡?‡‡‡?A _« Ÿ«u‡‡? √ b b‡‡?‡%

                                                 ∫WO ü« f _«

 U Hë® UNOÃ≈ 5O d(« »c‡ WOHOÂË WO d(« WIDM*« Z Ëd Ë o u                 f √ b b% ≠±

5 «dë s d?L‡ ? *« —UG‡‡ Ë …d?O‡‡‡GBë l U?B‡‡‡*« »U ? √Ë ÊuO d?(« W U ©W? bN?                  *«

                     Æ…dOGBë  U UMBë Ë√ WO d(«  ôU:« v —UL              ô« v
      ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ¥∞


W?I?DM*« v U ƒU??A ≈ r ?O??  v ë W?O??Äb?)«Ë W??O? U?? ù« W?O?? uMë WDA _« b? b?% ≠≤

                                            ÆWO d(«

  ∫v xà UÎI   WO d(« WIDM*« v b «u      v ë UOÇuÃuMJ ë  U u    Ä b b% ≠≥

                       ∫W Ë—u*«Ë W bOKI ë WDA ü« ∫‰Ë_« ŸuMë

f ö*«Ë W c? _«  U UM     q ?Ä  U UM   v q ?L   W b?OKI WDA √ ∫‰Ë_« Èu     *«

                  ÆWMJO*« sÄ WOÃU  U —œ vK bL F Ë ÀU _«Ë ZO MëË

sÄ WOÃU?  U —œ vK bL? F Ë v UI ÀË—u?Ä vK …bL ?FÄ WDA √ ∫v U ë Èu            *«

                                        ÆW ËbOë …—UN*«

Ê√ V  Ë W? ËU?L??OJÃ«Ë W??OzU d??NJÃ«Ë W??O?? bMNë  U?? UMBÃ«Ë W?DA _« ∫v U?? ë ŸuMë

b b?%Ë WMJO*«Ë U?O u?ÃuMJ ë sÄ W?OÃU    U u? ? 0 ‘—uÃ«Ë …d?OG?Bë l U?B*« U?NO? Âe? K

              ÆWO U ù« WO uMë WDA _« Ÿ«u √ sÄ Ÿu qJà WÄ“öë  U U *«

 U??OÃ¬Ë W? d??Ië Ë√ WM? b*« vK W??O??? d??(«  U?? UMB?Ã«Ë WDA ú?à v ??O?? ë d? _« b b??%

                               ÆWFÁu Ä WO K   —U ¬ È√ nOH

 ÆWO d(« WDA _« Ÿ«u √ sÄ Ÿu qJà W      UM*« v{«—_« lDÁ œUF √Ë  U D Ä b b%

l “u ≠ v{«—_«  ôU?L?F? ? « l “u ® W?O d?(« WDA _« e?Âd* Õd? ?I*« v{«—_« rO? ?I

  Æ©s AÃ«Ë m dH Ã«Ë —UE ô« sÂUÄ√Ë  «—UO Ã«Ë …UALKà ‚dDë WJ        jOD   ≠  UÄb)«

          ∫ v Q UÄ WO d(« WIDM*« rOLB Ë jOD f √ qLA ≠≥π …œUÄ
5F?Ä v u ◊UAM WD? d*« …dO?GBë l? UB*«Ë ‘—uë  U?FL? ? à v uMë hB ? ë

                             ∫q Ä UNà W   UMÄË …œb Ä sÂUÄ√ v

Ác‡ v WÄb     *« UO uÃuMJ ë  U u    ÄË WMJO*« W —bà UÎI Ë sÂUÄ√ hOB      ≠±

W d b?B? ë  U? ‡?‡ M*«Ë  U? UM‡‡BÃ«Ë W? c‡‡G*«  U? UMBKà `{«Ë ÊU?JÄ hO?B?       Ë ‘—uë

                                      ÆWO d(« WIDM*« v
 ¥±     ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


l U?B*«Ë ‘—uë —«u?     v u? ◊U?A qJà W?B?B? ? ?Ä W?OM W?Äb? e?«d?Ä œu? Ë ≠≤

                                 Æe«d*« Ác sÄ …bOH    *« …dOGBë

…—UN*«  «– W ËbO?ë ÃU ù« VOÃU √ vK bL? F          v ë ‘—uKà sÂU?Ä√ hOB     ≠≥

                    Æv UI ÀË—uÄ  «–  U        MÄ lOMB  ÂuI v Ã«Ë WOÃUFë

U???NÃU‡?‡J Q W? U??O?‡‡BÃ«Ë  U???Äb‡?‡)« .b‡‡?‡I???  Âu‡‡?I v ?ë ‘—uKà sÂU???Ä√ hO???B???

                                         ÆWHK <« UN «u √Ë

                                  Æ‘—uKÃ  U U Ä hOB

 UÄb Kà ȗ«œù« ÊUJ ûà v U? Ä Ë√  UFL ?Ä UNKOGA à W?O U  U U ?Ä hOB

                            ÆUNzöL Ë WO d(« WIDMLKà …b U *«Ë WL «bë

l U??B*«Ë ‘—uë »U?? ?? _ W??OMJ ë v? U? *« ¡U??A ù W??O?? U??  U?? U? ??Ä hO??B??

rN U/√ d?O?O?G? vK    b? U?   Ë rN U? U?O? ? « lÄ V? UM   YO?   rN?F?Ä 5K?ÄU?FÃ«Ë …d?O?G?Bë

                                ÆqC √ u   vK WO UO(«Ë WOÂuK ë

ÆWO d(« WIDM*« v WI D*« WHK <« UO uÃuMJ ë Èu         Ä v «d v u V —b eÂdÄ ¡UA ≈

 Æ©U dO Ë ¡UH ≈ WDI ≠ W d       WDI ® WOÄuJ(« W —«œù«  UÄb Kà sÂUÄ√ hOB

 ôU?ÂË ≠ W? ? U? ?Ä V UJÄ ≠ „uM? ® …b? U? *«Ë W?L? «bë W?O?Äb?)«  «b? uë d?O? u

                                 Æ©U dO Ë d bB Ë o u      Ë Êö ≈

W U ûà W?Ä“öë  U UO       ô« d?O u  WD d*« W œUB? Áô«  UÄb Kà sÂU?Ä√ hOB

                                ÆWHK <« WOÂöN    ô« lK ë dO u Ë

              ÆtO d ë sÂUÄ√Ë ‚dDÃ«Ë oz«b(« sÄ WO U  U U Ä hOB

U0Ë …dO?GBë l U?B*«Ë ‘—uKà WOK «bë W? O? ë vK       ÿUH?(U WIKF? *« ◊ËdAë …U? «dÄ

 U «d   « …U «dÄ l?Ä qJ WO d(« WIDM*« Ë√ ‘—uKà WO —U)« W? O ë vK UÎ K        fJFM ô

                                      ÆWOMN*« WÄö Ã«Ë W Bë

                         ÆWO d(« WIDMLKà vK I    *« œ«b Äô« …U «dÄ
       ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ¥≤


o UM*« v WOÃU ë WODOD     ë  U «d?  ô«Ë j «uCÃU «e Ãô« …U «dÄ V       ≠¥∞ …œUÄ
                                              ∫WO d(«

W??O?? d??(«  U?? UMBë vK?  W?O?? d??(« o U?M*« qL?? ??A ∫U??N Õu??L?? *«  ôU??L??F?? ?? ô«

WDA ú?à W? U?  ôU??L?F? ? U? o UM*« Ác v `L??        Ë Æ…d?O??G?BÃ«Ë W?H??O?H?)«  U?? UMBëË

 ÆsJ Ã«Ë …œU Fë —Ëœ pÃc‡ÂË WIDM*« WÄb) WÄ“öë WÄUFë  UÄb)«Ë W —U           Ã«Ë WO UMBë

s q‡‡I ô W? d‡‡‡ q‡‡‡J?à W‡‡‡Ä“öë W? U ‡‡‡LK?à v‡‡‡ œ_« b‡‡(« ∫v{«—_« lDÁ W? U ?Ä

                            Æ ≤µ∞∞ s dOGBë lMB*«Ë ≤±∞∞

                  Æ«Îd ı≤ Ÿ—«uAë ÷ËdFà v œ_« b(« ∫‚dDë ÷Ëd

vK oL?Fë b e ôË —U ?Ä√ …dA‡‡?‡ l‡‡DIë ÷ËdFà v œ_« b?(« ∫v{«—_« lDÁ œUF √

                                   ÆWFDIë WN «Ë ÷d nF{

            Æ÷—_« WFDÁ W U Ä vÃUL ≈ sÄ ©•∂µ® vK ¡UM ë b e ô√

                 Æd Ä ≥∞∞  UÂuK ë ‰«u _ vBÁ_« b(« ∫„uK ë ‰u

W?I?DMLKà WKL?J*« ©W œU?B?? ?Áô«Ë W —«œù«Ë W??O? U??L? ?? ô«®  U?Äb?)« W?? U? ??Ä qI ô√

                             ÆWIDM*« W U Ä sÄ ©•µ® s WO d(«

 «—U??O?? ë —UE « s?ÂU?ÄQ? W? U??)«  U?? U?? *«  ôb??F??Ä ∫ «—U?O?? ë —U?E « sÂU??Ä√

q b ôË vM *« W? U? ?Ä sÄ ≤±∞∞ qJà …—U?O        nÁu?Ä d?O? u ◊d? A s ?AÃ«Ë m d?H? ëË

qJà …—U?O?  n?Áu?Ä s qI ô U0Ë ¨s e? ? ?ë  U? œu? ? ?Ä  U? U? ?Ä W? U? ?*« Ác‡ sL?{

                                               ÆW —Ë

«Îd? Ä ≤∞ s qI ô W?L? U *« W?OMJ ë o U?M*«Ë WO? d?(« o UM*« 5 WK U?Hë W U? *«

                ÆÈd √ `z«uÃË 5 «uÁ UNLEM  U «d      « W √ lÄ ÷—UF    ô U0Ë

UÎI? Ë rO I? ë b «uÁ b? b% r O? WO d?(« o UM*« rO I  U? ËdA* W?        MÃU  ≠¥± …œUÄ
rO I  U? ËdA* W     MÃ«Ë rO? I ë ŸU{Ë√Ë ◊Ëd? Ë  ôU 5        Ècë vKOBH? ë jD LKÃ

jOD   Kà W?ÄUFë …—«œù« ÷d vK ¡UM h <« k U?;« —bBO ¨WO? d(« o UM*« v{«—√

                               ÆU œUL   U —«dÁ WO «dLFë WOLM ëË
 ¥≥       ≤∞∞π WM  q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


               ∫WO «dLFë …“u _« q «œ WO UMBë o UM*« ≠ UF U
        ∫WO UMBë WIDM*«  U uJÄË d UM rOLB dO UFÄË f √ ≠ ¥≤ … œUÄ
◊ËdAKà UI WO UMBë WIDM*« q «œ WO UMBë v{«—_«  ôULF « l “u r ≠ ôË√
                               ∫WO ü« b «uIëË
  Æ…—ËU  Ä o UMÄ v ◊UAMë WN UA *«Ë …b «Ë WIDMÄ v …b «uë  U UMBë lOL&

ÁU&ù UI? ËË W O Kà ÀuKÄ ◊U?A q W U ≈ v UMBë ◊UAMë WO? u b b% v v «d

            ÆWIDM*U vIMë ¡«uNë d u U0 UNÃu nO Jë dO A ÃU …bzU ë ÕU dë

W?O Ëd JÃù« ¨W?Oz«c?Gë  U UMBë o U?MÄ —«u   W? O? Kà W uK*«  U? UM‡Bë W?ÄU‡Á≈ Âb‡

                                         ÆWOz«Ëbë Ë√

                      ∫WO UMBë WIDMLKà WÄ“öë  UÄb)« Ÿ«u √ ≠ UO U
         ∫ vK UÄ h _« vK WO UMBë WIDMLKà WÄ“öë  UÄb)« Ÿ«u √ qLA

≠ s e ? ë  UÄb? ≠ W UO?    e«dÄË ‘—Ë® ∫W œU?B ?Áô«Ë WOMHë W?O UMBë  U?Äb)«

U?NF “u Ë W?ÁUDë ÃU? ≈ q Ä W?O?I d?Ä  UÄb? ≠ l “u? Ã«Ë qIMë  UÄb? ≠ o u?       UÄb?

            Æ©U dO Ë WO O  UÄb ≠ W KBÃ«Ë WKzU ë  UHK<« W'UFÄ  UD ÄË

W?OJK   ö? «u?Ä ≠ W —U?&  U?Äb? ≠ W?O? ?Bë  U?Äb?)«® ∫ WO? U?L? ? ô«  U?Äb?)«

                Æ©U dO Ë qOL&Ë tO d  UÄb ≠ WOM œ  UÄb ≠ WOJK ôË

v U? *« W U?O?  ≠ ¡UH? ù«Ë sÄ_« ≠ WO? d?B*«  U?Äb?)«® ∫ W u?M *«Ë W?ÄUFë  U?Äb?)«

                               Æ©U dO Ë ÷—UF*« ≠ ÷—_«Ë

                             ∫W u H*«Ë ¡«dC)« o UM*« ≠ U ÃU
…—ËU?:« WOMJ ë o UM?*« W UL?( pÃ–Ë WO? UMBë W?IDM*« ‰u d?O? A? ë …U «d?Ä V

b b??% lÄ iF?? ë U??N?C??F sÄ WDA? _« W U?L?? Ë W??O? UM?Bë W?I?DM*« sÄ "UMë Àu?K ë sÄ

ÆWDO;« W O ë vK U dO Q Ë W UMBë —«d{√ sÄ b Kà UNÄ«b    « V «uë —U  _« Ÿ«u √Ë  UH «uÄ
       ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ¥¥


           ∫WO UMBë WIDM*U ‚dDë WJ rOLB Ë jOD dO UFÄ b b% ≠ UÎF «—
—Ëd?Ä  «—U? d??O? u ¨t? ?O U??O?  U `L?   U0 —Ëd?*« W?Âd? ∫ vK U?Ä q?Á_« vK v «d

WJ  rOLB dO UFÄË  U KD Ä …U «d?Ä ¨l d ë —Ëd*« —UO sÄ WO —U)«  «—UO Kà WO U{≈

WJ ?Aà ÂUFë qJ?ONë rO?LB?  «—U ?     «Ë f √ l{ËË W?O? UMBë WID?MLKà —UE ô«Ë ‚dDë

   Æ©U dO Ë WO Oz— ≠ WFL Ä ≠ WOK Ä ‚d ® WO UMBë WIDM*U vÄdNë UN —b Ë ‚dDë

             ∫WO UMBë WIDM*U WÄUFë o «d*« rOLB ◊Ëd Ë f √ ≠ UÎ ÄU
W?ID?M*«  U? KD? ?Ä b b?% ∫ vK? U?Ä vKO??B?H? ë j?D<« œ«b? ≈ bM qÁ_« v?K v «d

≠ WÄU È—U Ä ≠ “U? ≠ ¡U dN ÈuÁ ≠ ÁUOÄ  UJ Ë  UD ?Ä® WO ü« o «d*« sÄ WO UMBë

 UD ???Ä d??O U??F??ÄË f √ l?{Ë r   Ê√ vK ¨©U? d??O?? Ë n U ≠ W?? ?K Ë WKzU??     U??H?K ??Ä

U?N ‰u?LF*« WKB?ë  «– W dB*« œ«u?Âúà U?ÎI?    WO? UMBë W?IDMLK?à W u‡KD*« o‡ «d*«  UJ ?

      Æoz«d(«Ë À—«uJë WN «u* v UMBë sÄ_«  U «d       « …U «dÄË ’uB)« «c v

                          ∫WODOD Ã«Ë WOzUM ë ◊ËdAë ≠ ¥≥ … œUÄ
                       ∫WO UMBë WIDM*« q «œ ‰UL _« nOMB Ë b b%
W œU?B? ?Áô« ·«b _« lÄ W?O? UMBë W?IDM*« q «œ W?O?Äb?)« ‰U?L? _« o «u?     Ê√ v «d

                                 ÆWO UMBë WIDM*« WOLM WD)

    ∫ vÃU ë u Më vK WO UMBë WIDM*« v UN ÃË«e0 ÕuL *« dO ‰UL _« œb%

        Æ W O ë Êu  “UN  U KD Ä V     W O Kà «Îb bN qJA v ë ‰UL _«

       Æ WO UMBë WIDM*« q «œ WO U _« WOM ë vK U       qJA v ë ‰UL _«

W?? U??)« W??O?DOD ?? ?ë ◊Ëd??Aë sL??{ …œ—«u?Ã«Ë U??N?? ÃË«e??Ä —uE?;« Èd?? _« ‰U??L?? _«

                                            ÆWIDMLKÃ

‰UL?F ? öà WB?B ?Ä ≠  UÄb)« W?IDMÄ «b ≠ W?O UMBë W?IDM*« v v{«—_« lO?L

W? UMBë d?OGà W?IDM*« Ác v? v{«—_« ‰UL?F?     « ‰«u? _« sÄ ‰U‡ ÈQ “u?‡    ôË v UMBë

                          Æ UNà hB<« ÷dGë dOGà UNÃULF       « Ë√
 ¥µ    ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                    ∫ WO UMBë WIDM*« q «œ v{«—_«  UÄ«b       «V
q b Ë ≠ W?O? UMBë W?IDM?*« W U? ?Ä sÄ ©•∂∞® v?K      v UMBë «b? ? ? ô« b e ô«

              Æ© U œu   *«Ë Ê“U<«® s e    ë ‰UL √ v UMBë «b    ô« v

sÄ ©•µ® s W??O? UMBë W??IDM*« q «œ W?? u? ?H?*«Ë ¡«d?C?)« o U?M*« W? U? ??Ä qI ô«

                                   ÆWO UMBë WIDM*« W U Ä

W??I?DM*« W??? U?? ??Ä s?Ä ©•µ® s W??O??? UMBë W???IDM*« q? «œ  U??Äb??)« W??? ?? ? qI ô«

                                          ÆWO UMBë

v{«—_« l?DÁ ×U?? W???F???L???:«  «—U??O??? ë —UE? « sÂU???Ä√Ë ‚dDë W??? U??? ??Ä q?I ô«

                    ÆWO UMBë WIDM*« W U Ä sÄ ©•≤µ® s WO UMBë

                              ∫ v{«—_« lDI W U  U «d «
             Æ«Îd Ä ≥µ∞ vK v UMBë „uK ë ‰uDà vBÁ_« b(« b e ô

 ∫ vK UÄ qÁ_« vK v «d Ê√ vK vKOBH ë jD<«  U d< UÎI Ë  «œ«b —ô« œb%

                              Æv b*« ŸU bë d UM oOI%

                                 Æ qIMÃ«Ë WÂd(« WÃuN

                            Æ…—ËU:«  PAM*«Ë v U *« W UL

   Æ«Îd Ä ≤∞ s WO UMBë ÷—_« WFDÁ WN «Ë qI ô√ V         ∫ WO UMBë v{«—_«

                    ÆUN N «Ë vHF{ s ÷—_« WFDÁ oL b e ô√

              ÆWO UMBë o UM*« v WIKGÄ  U UN  «– Ÿ—«u       qL lM1

         Æ«Îd Ä ±µ s WO UMBë WIDM*« v ‚dDë ÷ËdFà v œ_« b(« qI ô

Æ«d Ä ≤µ s qI ô WL U *« WOMJ ë o UM*«Ë WO UMBë o UM*« 5 WK UHë W U *«

                         Æ©•∑∞® vK WOzUM ë W     Më b e ô√
      ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë         ¥∂


                                 ∫ Èd √  U «d « ≠ ¥¥ …œUÄ
          Æo dDë v U vK WO UMBë o UM*« q «œ  «—UO ë —UE « Âb

—UE ô«Ë m dH Ã«Ë s? AKà  «—UO ë —UE «Ë ·uÁuà sÂU?Ä√ eON&Ë hOB?          …U «dÄ

s ??AKà W??H?? —√Ë  U? U??  pÃc??ÂË ÷—_« W??FDÁ —«u?? √ q «œ U?N?? «u √ W?? UJ  «—U??O?? KÃ

                                          Æm dH ëË

WF?O Dà UI Ë s ?AÃ«Ë m dH ë sÂU?Ä√Ë  «—UO ë —UE «  U? U Ä  ôbF?Ä b b% r

                                           Æ◊UAMë

            ∫WO UMBë o UMLKà vKOBH jD Ä œ«b ù WÄUFë b «uIë ≠ ¥µ …œUÄ
    ∫ vK UÄ qÁ_« vK ¨ WO UMBë o UMLKà vKOBH ë jD<« œ«b ≈ bM v «d

≠ W?? d? ??I*«  U?? UMBë Ÿ«u √ b b??% qL??A Ë v{«—_« rO?? ??I d?O U??F??ÄË f √ l{Ë

v{«—_« lDÁ V ? ≠ W‡O? —U?)«Ë W?O‡K «bë o?‡ «d*«Ë  U‡Äb?)«Ë v‡{«—_« sÄ U?N? U‡ U?O? ? «

                                   ÆWHK <«  U U *« sÄ

U —b?B v? ë ŸU?{Ë_«Ë ◊Ëd?Aë W?O?? UMBë o UM*« v rO?? U?I? ë vK     Èd??  YO?

                        ÆW UMBÃU h <« d “uë ÷d bF fK:«

lDÁ bM ® U?N?L?O? ?I »uK?D*« v{«—_« lDÁ W? U? ?Ä U?Î ?{u?Ä v{«—_« rO? ?I qL?

                           Æ© WO UMBë WIDMLKà W uKD*« v{«—_«

 ôULF?   « WO «eOÄ h _« vK? U {uÄ WO? UMBë WIDMLKà v «dLFë rO?LB ë f √

                                          Æ v{«—_«

                   ÆWO O ë  U «d  ô« …U «dÄË lÁ«u*« oO M jD Ä

÷Ëd? Ë ‰«u √ ≠ v{«—_« lDÁ  U? U?IÄ ≠ „uK? ë ÷Ëd Ë ‰«u _ oO?Ábë b b? ? ë

                                Æ …UA*«  «d2 ≠ ‚dDë WJ

                       Æ WO UMBë WIDMLKà ¡UM ë rE Ë  U «d    «

                         ÆcOHM Kà WOMÄeë q «d*«Ë ZÄ«d ë l{Ë
 ¥∑    ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                     WO U _« WOM ë  UJ Aà vKOBH ë jD<« ≠ UÎMÄU
jD<« ¡u???{ v W??O?? U??  _« W??O?M ë  UJ? ??Aà vKO??B???H?? ë jD<« œ«b??? ≈ r ≠ ¥∂ …œUÄ

                  ∫ vK UÄ qÁ_« vK qLA Ê√ V       Ë ÂUFë v O «d   ô«

                                ∫ ‚dDë  UJ Aà W MÃU ≠ ±
       Æ‚dDë  UJ     U —œ nK < WO{dFë UN U UDÁË ‚dDë —ËU Ä b b%

   ÆUN U —œ nK  0 ‚dDë WJ   vK  «—UO ë —UE « sÂUÄ√Ë  UF UI ë jOD

W?HKJ ë »U? ? Ë W cO?HM ë  U?L?O?L?B ë ‰U?L? _ W?Ä“öë  U?H «u*«Ë d?O U?F*« b b?%

                              ÆWOzb Ä WHB UNzUA ù WOÃUL ù«

                          ∫ »dAë ÁUO0 W cG ë ‰UL _ W MÃU ≠ ≤
W?O? ?Ozd?ë ◊uD Kà —UDÁ_«Ë »d?A?ë ÁU?O?Ä l “u WJ ?Aà v?KO?B?H? ë jOD? ? ë qL?

lDIKà qO? u ë W?OHO? ÊUO lÄ ©¡«u Ë qO?     Ë qH?Á® UN? «u Q f U;« sÂU?Ä√Ë WO? dHëË

U??N‡MÂU??Ä√Ë o d‡(«  U??O‡HM? ÊU?O‡ l?Ä W?O?? U‡ ??Ä WD d‡ v?K ©W?O?‡ –u/ W‡OÃe?MÄ WK‡O?? u ®

                     Æ V UMÄ r — ”UOI0 WJ AKÃ WOI _« jÁU *« v

ÊUO Ë v?JO U  ô« jG?CÃ«Ë UN? UH —«Ë U?N «u Q W c?G Kà W?Ä“öë  U «e)« lÁu?Ä ÊUO

            ÆUN WI d*«  «b uKÃË UNÃ vKOBH jOD      qL Ë  U «e)« Ác WF

»U?   Ë  UD ?ÄË U?N «u Q  U? «e sÄ U?N U?I KÄË ÁU?O*« WJ ?     U uJ* d?B qL?

                Æ ·bNë WM  v    UD;«Ë  UJ Aë ¡UA ≈ nOÃUJ d bI

                            ∫ v Bë ·dBë ‰UL _ W MÃU ≠ ≥
·d?Bë  U U?&« 5    ©W?O? d? Ë W?O? Oz—® v? B?ë ·dBë W?J ?Aà vKO?B?H jOD

v –u/ v √— ŸUD?ÁË vI? √ jI? ??Ä lÄ U?NMO  U?? U? *« b b‡%Ë WJ? ‡AÃU o U‡D?*« l‡Á«u?ÄË

                       ÆWJ AÃU lDIë qO u WOHO 5      UL ¨ UNÃ
       ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ¥∏


U?N «b?? Ë sÄ q œU?F? √ ÊU?O lÄ U?N? U?I? K?ÄË l dë  UD; vKO??B?H jOD?       œ«b? ≈

‰u? œ W??O?H??O? ÊU??O Ë ¨W?Ozb?? ?Ä W??H?B W??Ä“öë  U? UD?IÃ«Ë  U?Äu?? dë qL? Ë U??N U? d??B Ë

   ƉUL _« ÁcNà WOzb *« qO UH Ã«Ë UNMÄ …b UBë …—u U*« ÃËd Ë WD;« vÃ≈  U dB ë

rJ ? ë ÂUE Ë UN? «u √ ÊU?O lÄ W'U?F*«  UD ?Ä ¡UA S W? U)« W?OKO?BH? ë ‰UL? _«

                                       ÆUNà WLÂU(« v O ë

W?? ? MÃU ◊u?D)«  «—U? ??ÄË o UD*«Ë ·d??Bë ÁU?&«Ë W?J ?Aë ◊u?D  «—«b?        « ÊU??O

cO?HM nOÃUJ   WOzb ?Ä W  UIÄ qL? Ë ©v √— ŸUDÁË vI √ jI ?Ä® Èd _« o «d*« ◊uD)

                                       Æ vKOBH ë jD<«

                      ∫W KBë  UHK<« sÄ hK ë ‰UL _ W MÃU ≠ ¥
W? d ?I*« WKO uÃ«Ë U?N?FO?L&  «—U? ÄË W? KBë  U?HK<« s e?      Ë lOL?& sÂUÄ√ b b?%

                                   ÆUNM e  Ë WÄULIë lL v

WM  v? ?? Ë W?? KB?ë  U??HK<« sÄ h?K ?? ë VO?ÃU?? √ nOÃUJ? à vzb?? ??Ä d? b??I œ«b?? ≈

‰U?L? _ “öë lÁu*« b b?%Ë W? KBë  U?HK<« sÄ hK ? Kà Õd? ?I*« ÂUEMë b b?%Ë ¨·b?Në

                                        Æ vzUNMë hK   ë

                        ∫ WÁUDÃ«Ë ¡U dNJÃU W cG ë ‰UL _ W MÃU ≠ µ
WO? dHÃ«Ë W?O ?Ozdë  ôu;«  U?D Ä Îö?ÄU     l “u? ë WJ Aà vKO?BH jOD ? œ«b ≈

 ö UÂË W?O dHë  ôu?;«Ë l “u ë  U? uÃË WO ?Ozdë ◊uD)«  «—U ?ÄË W cG ë —b?BÄË

U??NM?O j dÃ«Ë iH?? ?M*« b??N??'« l “u? o œUM   ö??ÄU??  i?H?? M*« b??N??'«Ë j u??? *« b??N??'«

         ÆWHK <« UN U uJ0 Ÿ—«uAë …—U ≈ WJ      pÃcÂË ¨v U *« W cG  UN d uÂË

œ«b? ≈Ë  «b??F*«Ë œ«u?LKà d?B?? ¡«d? ≈ lÄ U?NÃU??L?F? ? « Õd?? ?I*«  «b?F*«Ë œ«u?*« b b?%

                     Æ vKOBH ë jD<« cOHM nOÃUJ        WOzb Ä W   UIÄ
 ¥π    ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                        ∫ ôUB ô«Ë  U uHOK ë ‰UL _ W MÃU ≠ ∂
U —UDÁ√Ë ◊uD?)«  «—U? ?Ä pÖ v U0 U?N U uJ?ÄË WJ ?AKà vKO?B?H j?OD      œ«b? ≈

                      Æ gO H ë ·d Ë UN F Ë l “u ë szU ÂË UN u Ë

nOÃUJ   WOzb? Ä W  UI?Ä œ«b ≈ lÄ UNF?Á«uÄË UN ?F Ë  ô«d M ÃU W U?)«  U «—bë

                                Æ vKOBH ë jD<« cOHM

“U?GÃ«Ë W? b? ë q ?Ä Èd? _«  UJ A?ë Ÿ«u √ lOL? vKO?B?H ?ë jD<« ‰UL? √ qL?A ≠ ∑

                             ÆU dO Ë nOH)« —UO Ã«Ë vFO Dë

                      ∫ WONO d ë o UMLKà vKOBH ë jD<« ≠ UÎF U
     ∫ vK UÄ qÁ_« vK    WONO d ë o UMLKà vKOBH ë jD<« W «—œ œb% ≠ ¥∑ …œUÄ

    Æv O ë jO;« vK WIDM*« Ác d √Ë WONO d WIDMÄ ¡UA ≈ sÄ …bzUHÃ«Ë ·bNë

                          ÆUNBzUB Ë WIDM*« l{uÄ W «—œ

            ÆWOÃU*«Ë WO UL  ô«Ë W œUB Áô«Ë WO O ë ◊ËdAKà W «—œ œ«b ≈

                              ÆWONO d ë WIDM*« jOD

           ÆWIDM*« …—«œ≈ j/Ë WÄUFë o «d*« q u9Ë cOHM à Èd bI ë ZÄU d ë

                     ÆWO U _« WOM KÃ o «d*« q u9 WI d Ë ZÄU d

                                 ÆW d bI ë WO «eO*«

                 ∫ W U)« WFO Dë  «– o UMLKà vKOBH ë jD<« ≠ «Îd U
             ∫ vK  UÄ qÁ_« vK W U)« WFO Dë  «– o UM*« qLA ≠ ¥∏ …œUÄ

                              ƉuO Kà W{dF*« v{«—_«

                            Æ…dD)« WFO Dë  «– v{«—_«

                    ÆW dJ Fë o UM*«Ë  «—UDLKà …—ËU:« v{«—_«
       ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          µ∞


   ∫ vK UÄ qÁ_« vK W U)« WFO Dë  «– o UMLKà vKOBH ë jD<« sLC           ≠ ¥π …œUÄ
          ÆW U)« WFO Dë  «– WIDM*« lÄ qÄUF ë WOHO ÷dF Ècë d dI ë


 U «d   öà UI  pÃ–Ë o UM*« ÁcN W U?)« ¡UM Kà …bOI*« WOzUM ë  U «d     ô« oO D

                                    Æ fK:« sÄ …—œUBë


…b?L ?F*« W?O «d?LF?ë …“u _« ×U? …b b?'« W —U?  Ã«Ë W?O? UMBë o UMLKà W? ? MÃU  ≠ µ∞ …œUÄ
W?B? <« W —«œù« W?N?'« WD «u U?NMÄ È_ vKO?B?H? ë jD<« œ«b? ≈ r O? ¨ Èd?IÃ«Ë Êb?LKÃ

qzôbà UI Ë ≠ ©W?OK «bë …—U   ë WOLM “U?N ¨WO UMBë WO?LM Kà WÄUFë W ?ONë® UNMÄ qJ

W? ??O?N?ë lÄ U œ«b? ≈ r ? v Ã«Ë h ?<« d? “uë sÄ …b?L?? ?F*«Ë r?NMÄ qJ W?? U?)« ‰U??L? _«

5 —U??A?? ? ô«Ë ¡«d?? ??)« sÄ t??OÃ≈ b??N??F sÄ WD «u? pÃ–Ë ≠ v «d??L?F?ë jOD ?? Kà W??ÄU??Fë

jOD    Kà WÄU?Fë W ONë Èbà s b?OI*« WBB ? *« W —UA   ô«Ë WO? bMNë V UJ*«Ë  UN'«Ë

r Ë ¨ W ONK?à WF U ë WO «dLFë WO?LM Ã«Ë jOD   Kà WOLOKÁù« e«d?*« ·«d ≈ X%Ë v «dLFë

v ?F?Aë fK:« vK ÷d?Fë b?F W?B? ?<« W —«œù« W?N'« sÄ v?KO?BH? ë jD<« œU?L? ? «

                             Æh <« k U;«Ë WE U LKÃ vK;«


                            ∫ vÃ≈ rO I ë  ôU r IM µ± ≠ …œUÄ
                                        ∫ vÃË_« WÃU(«
‚d  o  vÃ≈ ÃU ?%ô v Ã«Ë ¡U dNJÃ«Ë »dAë ÁUO0 …œËe*« v{«—_« lDI? W U v Ë

…b b‡  U‡?Äb? Ë√ o‡ «d?Ä ¡U‡A ù r?O‡ ?I? ë ÷—√ sÄ W? ‡?    W √ ŸU‡DI? ? « r?‡  ôË …b b?

ÂU?Fë v? ?O «d? ?? ô« jD<« ‰ö? s?Ä W?O? u??{u*« W?OzUM? ë  U «d? ?? ô« qÄU? oO?? D lÄ

                           Æ vKOBH ë jD<«Ë W dIë Ë√ WM bLKÃ
 µ±      ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                                           ∫ WO U ë WÃU(«
‚d   o  vÃ≈ ÃU? ?% U?NMJà ¡U d?NJÃ«Ë »d?Aë ÁU?O0 …œËe*« v{«—_« lDI W? U? v Ë

ÂU?Fë v ?O «d ? ô« jD<U …—u?Âc*« W?OzUM Ã«Ë W?ODOD ? ë  U «d ? ô« oO? D lÄ W?OK «œ

                 ÆrO I ë WIDM* W uKD*« ‚dDë ÷Ëd W U Ë W dIë Ë√ WM bLKÃ

                                           ∫ W ÃU ë WÃU(«
o «d*« lO?L? ¡U?A ≈ U?N??O? rO? ?I? ë ŸËd?A?Ä VKD     v ë v?{«—_« lDI W? U? v Ë

                      ÆrO I ë WIDMÄ v{«—√ sÄ ULB W uKD*«  UÄb)«Ë

                         ∫ rO I ë  U ËdA* WÄUFë b «uIë ≠ µ≤ …œUÄ
◊Ëd??AÃ«Ë b?? «u??IÃ«Ë d??O U?F?*« rO?? ?I?? ë  U?? Ëd??A* W??ÄU??Fë b?? «u?I?ë oI??% Ê√ V

pÃcÂË sÂU LKà W?O UJë W uN Ã«Ë …¡U{ù« dO u »U ë «c v U?NOK ’uBM*« ŸU{Ë_«Ë

vK ÿU?H?(« sÄ sJ?9 v ë  U?Äb?)« sÄ U d?O? Ë W?ÄU?Fë o «d*«Ë W?? u? ?H*« sÂU?Ä_« d?O? u

              ∫ v Q UÄ W U WHB oI% Ê√ V        Ë W O ë ‰UL Ë W Bë  UÄuIÄ

                       ÆÂUFë v O «d   ô« jD<«  U ËdAÄ cOHM

                                Æ WOFO Dë W O ë vK ÿUH(«

t? KD    U* U?I? Ë W d?Ië Ë√ W?M b?LKà W?OKF?Hë  U? U?O? ? ô« lÄ rO? ?I? ë  U?OKL? ‚U?H «

                                 ÆULNà ÂUFë v O «d    ô« jD<«

¡«u   W?LOK ë W?O bMNÃ«Ë W?OLKFë f úà U?I Ë WÄU?Fë o «d*U rO U?I ë b Ëe ÊU?L{

                              Ær I*« Ë√ W —«œù« WN'« W dF0 pÖ -

             ÆtO WLzUIë  PAM*«Ë lÁu*« WO «d u Dà rO I ë ŸËdAÄ WÄ¡öÄ

qJ W?? U??)« W?OD?OD ?? ë d?O? U?F??LKà U??I?? Ë W?Ä“öë  «—U??O?? ë —UE « n?Á«u?Ä d?? «u

                                              Æ«b  «
       ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            µ≤

      ∫ UL 5O Oz— 5ÃU Ä ÈdIÃ«Ë ÊbLKà v{«—_« rO I  U «d           « rC   ≠ µ≥ …œUÄ
                             ÆrO I ë ŸËdAÄ rOLB dO UFÄ

                ÆrO I ë ÷—√ v U dO u »uKD*« o «d*«Ë  UMO           ë

                             ∫ rO I ë ŸËdAÄ rOLB dO UFÄ ≠ ôË√
jD<« lÄ vA?L?     v ?ë dO? U?F*«Ë b? «u?Ië ”U? √ vK    rO? ?I? ë b?F Ê√ V   ≠ ±

Ÿ—«uA?Kà UN?Âd »uKD*«  U U? *« —U ?     ô« v «c? √ W dIë Ë√ WM b?LKà ÂUFë v? O «d?     ô«

rO? ??I? ë ÷—√ rO?L‡?B r   Ê√ vK W u‡?KD*«  U‡Äb?)« lO??L‡ Ë ”—«b*«Ë W‡ÄU??Fë oz«b‡(«Ë

ÆÈd _«  UÄ«b     ô«Ë WO UMBÃ«Ë W —U   Ã«Ë WOMJ ë o UM*« sÄ WKÄUJ Ä  U uL Ä —U ≈ v

ŸËd???A??Ä œ«b??? ≈ q ???Á …—ËU??:«  P???AM*«Ë  UD?D<U l?Áu*« W??Áö??? W?? «—œ Âe?K ≠≤

                              ∫ vK U0 qÁ_« vK lÁuLKà rO I ë

UNCF lÄ Ÿ—«uAë ‰UB ô W      MÃU tà …—ËU:« WOMJ ë o UM*« lÄ rO I ë o        Ê√

…—ËU:« ÷—_« v?Ã≈Ë rO ?I ë œËb? vÃ≈ Ÿ—«uAÃ«Ë ◊uD)« Ác b? 9 Ê√Ë ¨ o «d*« ◊uD)Ë

       ÆrO I ë o «dÄË Ÿ—«u    lÄ UND — qN    v   qI   *« v UNLO I qL ;«

pÖ dO Q Ë Ÿ—«uAÃ«Ë o «d*« WJ    Ë …bL F*« Ë√ W?LzUIë  UÄb)« lÁ«uÄË WO u b b%

                                       Æ lÁu*« rOLB vK

¨ ÊUJ‡ ë  U?‡ U‡O? ? « V?‡ ? W‡Lzö?Ä l?Á«u‡Ä v Ë W?O‡ U??  U? U‡ 0  U?Äb??)« d? «u

 ÆrO I ë ŸËdAÄ vK U dO Q Ë …—ËU:« o UM*« v …bL F*«Ë WLzUIë  UÄb)« …U «dÄ lÄ

o UM*«Ë ·—U??B*«Ë Ÿd?? Ã«Ë Ÿ—«e*U?? …—ËU??:« W?O??F?O?? Dë W?? ??O? ÃU? lÁu*« W??Áö?  ÊU??O

                Æv U *« tO u Ë WÂd(« ÁU&« vK pÖ dO Q ÈbÄË ¨ ¡«dC)«

vM v ë f _«Ë ∆œU LKà U?I      ÊuJ Ê√ rO I ë  U ËdA?Ä œ«b ≈ v ◊d A ≠ ≥

W?? ? MÃU h? _« vK Ë o UM*«  U? «d? ?? «Ë W d?Ië Ë√ WM? b?LKà v?KO?B??H? ë j?D<« U?N??OK

  ∫ v Q UÄ …U «dÄ lÄ WÄUFë  UÄb)«Ë o «d*« d «u Ë —Ëd*« WÂd Ë v{«—_«  ôULF            ô

 U?? U??? *« sÄ U? d??O??? Ë v{«—_« lDÁË  U???ÂuK ë  U??? U?? ???ÄË œU??F? √ ÊuJ Ê√ ©√®

WL?LB?Ä WÄUF?ë l UM*«Ë WO U?MBÃ«Ë W —U    Ã«Ë W?OMJ ë  ôUL?F ? öà WB?B<«

sÂU?Ä√Ë W?? u? ?H*«  U? U? ?*«Ë …¡U?{ù«Ë W u?N? ë s?Ä V UM*« —b?Ië d? u? YO?

         Æm dH Ã«Ë s Aë sÂUÄ√Ë Ÿ—«uAë œËb ×U  «—UO ë —UE «
  µ≥      ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

sJ1 YO??     rO?? ?I?? ë v lDIÃ«Ë  U??ÂuK Ã«Ë Ÿ—«u??Aë VO d Ë rOE?M ÊuJ Ê√ ©»®

rO ?I ë lÁuÄ v WF?O Dë  «eOÄË W?O «d u? Dë  UHBë sÄ WKÄUJë …œUH?           ô«

    Æ…dO Jë …œdHM*« —U   _«Ë …d A*« sÂUÄ_« vK ÊUJÄù« —bI WE U;« lÄ

U???NM?L???C???  v ?ë W???OMH?ë f _« Ÿ—«u???A?ë rO???L???B v? v «d Ê√ V?     U???L???Â

                ÆpÃcà WB <« W —«œù« WN'« UNFC v ë  ULOKF ë

Ÿ—U?   v U? *« W?ÄU?Áù …b?F*« rO‡‡ ?I? ë  U? Ëd‡‡A?Ä v ÷—√ W‡‡FD?Á q b‡        Ê√ ©‡ ®

                               Æ qÁ_« vK b «Ë V U sÄ

X U? «–≈ t √ ô≈ ¨WÄU?Fë ‚dDë b? Q öB? ?Ä ÊU «–≈ ô≈ rO? ?I ¡UA ≈ “u?           ô ©œ®

qB o d      ¡U?A ≈ W —«œù« WN?'«  √—Ë ¨ÂU? o dD WKB ?Ä d?O rO? I? ë ÷—√

nOÃU?J qL?? ? ? r ??I*« ÂeK Ê√ U??Nà ÊU?? W??ÄU??Fë ‚dDë b?? Q …—u??Âc*« ÷—_«

                             ÆWÄUFë o «d*U Áb Ëe Ë tzUA ≈

rO I ë v  U?ÂuK ë lÁ«uÄË ‰UJ √Ë ÷Ëd Ë ‰«u √ b b% v v «d Ê√ V                  ≠¥

                                         ∫ v Q UÄ

ŸuM W?? U?)«  U?? U?O?? ? ô« l?Ä oH?     U?0 lDIë v v U?? ?L?Kà W? ?? UM*« lÁ«u*« —U??O? ?? «

                                      Æ vM *U oKF *« ‰ULF     ô«

 U? U 0 o?KF     U?L?O  ôU?L?F?   ô« o UM0 W? U?)« ÂUJ _«  U? KD ?ÄË ◊Ëd        d? «u

                                ÆUNO ‰UG ù« W     Ë U œUF √Ë lDIë

            Æ—Ëd*« WÂd 5ÄQ lÄ v U *«Ë Ÿ—«uAë 5 ‰UB ô«  U KD Ä d «u

                           ÆrO I ë lÁuÄ v WO «d u Dë ŸU{Ë_«

vK W? UI?Ä «Îd ?Ä ≤µ∞ vK vMJ ë ‰U?LF?         öà W?B?B<«  U?ÂuK ë ‰«u √ b e ô√

W??N?'U? rOEM Ã«Ë j?OD ?? ë Êu? ??A W??B?? ?<« W —«œù« W??N?? Kà “u??      Ë „uK ë —u?? ??Ä ‰u

o   ÎöL Ä „u?K ë d    d2 dO u   r ?I*« ÂeK Ê√ «Îd Ä ≤µ∞ vK ‰uDë …œU “ bM W —«œù«

¨„uK ë d?? ? jI? …U??A*« —Ëd* hB?       Ë ¨—U?? ?Ä√ W?F —√ s? qI ô ÷d‡F Ë —Ëd‡‡?Ä ‚U?H —«

rO ?I ë ‚d     « «–≈Ë ¨ «Îd? Ä ±µ∞ vK   „uK ë W UN Ë d?L*« «c —u Ä sÄ W? U *« b e ô√Ë

o d?O u r ?I*« vK V Ë pÖ t U         U?Ä Ë√ —UDÄ_« ÁUO?Ä n d?B à Èd? Ä Ë√ ÁU?OÄ Èd? Ä

U?N?OÃ≈ U? U?CÄ ÁU?‡‡O*« n d‡‡B?    `L‡‡  v? ë W‡‡F? Ã«Ë ÷d‡‡Fë  «c Èd‡‡?:« —Ëd* ‚U‡‡H —«

                          ÆrO I ë lÁuÄ sÄ W dBMÄ ÁUOÄ sÄ b         UÄ
        ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë             µ¥


×U? sÂUÄ√ ¡U?A S `L?        YO?   ‰U?LF? ? ô« lÄ V UM    ÷d?F  U?ÂuK ë ÊuJ Ê√

           Æ WO UMBÃ«Ë W —U    ë  ôULF   öà W   MÃU m dH Ã«Ë s AKà Ÿ—«uAë œËb

                                 ∫ WOMJ ë v{«—_« lDIà W MÃU ≠ µ
             Æ qÁ_« vK b «Ë o d      vK ÷—√ WFDÁ q WN «Ë qD Ê√ V

W?F??Á«uë v{«—úà pÃ–Ë Êb??LKà ≤d?? ?Ä ±≤∞ s ÷—_« W??FDÁ W?? U? ?Ä q?I ô√ V

                                   ÆWM bLKà v «dLFë œ«b Äô« q «œ

vK WKD*« W?O ?Ozdë WN? «uë® v{«—_« lDÁ UN?OK WKD*« ‚dDë ÷d? qI ô√ V

      ÆÊb*U œ«b Äô« o UM* —U Ä√ …dA Ë Êb*U WLzUIë o UMLKà —U Ä√ WO UL ©Ÿ—UAë

vK  U?‡N?I??L??  b‡‡‡ e? ôË —U‡‡ ??Ä√ …d‡A??  s‡  W‡‡?‡FDIë W‡?‡N? «Ë ÷d?‡  q‡‡I ô√ V?‡

                                              ÆUN N «Ë vK Ä

 «—UL ≠ WOÃU?  «—UL ® WOMJ ë  «b uë WO u rO ?I ë ŸËdAÄ `{u Ê√ V

   ÆUNCF Ë√ Ÿ«u _« Ác q vK ŸËdA*« Èu             Ê√ sJ1Ë © öO ≠ ŸUH —ô« WD u Ä

WÄU o «dÄË  UÄb Ë WOK «œ ‚d         WJ   ¡UA ≈ VKD    v ë rO I ë  ôU v ≠ ∂

Y‡?K hB‡?      Ê√ V‡ ? ¨©W??? zöë Ác???N‡ …œ—«u?ë rO??? ‡I??? ë  ôU??? sÄ W?‡ ÃU??? ë WÃU?‡(«®

·ö?    ≠ W?ÄU?Fë  U eM? *«Ë oz«b?(«Ë s œU?O*«Ë ‚dDKà qÁ_« vK? rO? ?I? ë ÷—√ W? U‡ ?Ä

 «¡«d? ≈ l     Ë ¨q U?IÄ ÊËœ pÃ–Ë ≠ W?ÄUF?ë WF?HMLKÃË WÄU?Fë  U?Äb Kà W?BB?<« W U? *«

Êu?? ???A W??B‡?‡ ??<« W —«œù« W?‡‡N??'«  √— «–≈ …—u?‡Âc*« W?? ??? ‡Më “ËU???    U??L??O??? W??OJ?K*« Ÿe

±ππ∞ WM à ±∞ rÁ— W?O?JK*« Ÿe Êu U?Á ÂUJ _ U‡?ÎI? Ë pÃ–Ë ¨U “ËU?& rOE‡M ?Ã«Ë jOD ? ë

                                          ∫ v Q UÄ …U «dÄ lÄË

÷—_ W??OKJë W?? U?? *« sÄ •≤∞ s Ÿ—«u??AKà W??FDI?? ?? *« W??OKJë W?? U? ?*« qI ô√

                                       ÆUN K “ËU& ô√Ë rO I ë

   ÆrO I ë ÷—√ »u MÄ lÄ  «—UO ë —UE « nÁ«uÄË Ÿ—«uAë rOLB v UL                 Ê√

W??? u??? ??H?*« sÂU???Ä_« sÄ U d???O??? Ë W???ÄU???Fë  U e?M *«Ë oz«b???(« d???O??? u v v? «d Ê√

            ÆÂUFë v O «d   ô« jD<« v …—dI*« ŸU{Ëúà UI Ë WOKFHë  U UO           ô«
  µµ     ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


Âe? K v ?ë ◊Ëd?Aë lO?L? rO? ?I? ?ÃU W? U?)« ◊Ëd?Aë W?LzU?Á sL??C?          Ê√ V    ≠∑

  ÆÊUJ ë W «—Ë WO U dà W      UM*« WOMJ ë W O ë W ON Ë rO I ë ÂUE s ( UN ÊËd A*«

jD<« s?    …—œU?Bë  U? «d? ?? ô«Ë W?? zöë Ác Ë Êu U??Ië ÂUJ Q? ‰ö? ù« Âb??          lÄË

qzU? *« lOL? WÄU W?HB W?LzUIë p?K ‰ËUM         Ê√ V    W dIÃ«Ë WM b?LKà ÂUF?ë v O «d?      ô«

                    ∫ YO sÄ W zöë Ác v UNOÃ≈ —UA*« ·«b _« oI% v ë

                              Æ v U *« l U Ë v{«—_«  ôULF         «

                            ÆWOzUM Ã«Ë WO UJ ë W U Jë v rJ         ë

     ÆrO I —«dÁ —ËbB ô≈ ÷—√ WFDÁ q vK vM Ä sÄ d Â√ WÄUÁS ÕUL ë Âb

                       ÆrO I ë cOHM vK v bMNë ·«d ùU          «e Ãô«

 «œ«b? —ô«Ë ¡UM? ë j? q? ??????Ä ÷—_« W??????FD?Ià W?????? ?‡ ?M?ÃU v?M‡? ?*« l‡?‡Áu??????Ä b?‡?‡ b?‡‡?%

                                           ÆU dO Ë  U UH —ô«Ë

                    Æ  UI UCÄ Ë√ ¡U{u{ UNM Z M v ë ‰UL _« dE

                                    ÆW ÁR*«  PAM*« WÄUÁ≈ dE

       ÆvM *« UNOK ÂUI*« ÷—_« WFDÁ vK  öCHÃ«Ë WÄULIë sÄ hK                ë dE

                              Æ·«b _« Ác oI% Èd √ ÂUJ √ W √

rO? I? ë —«dÁ sÄ «Î¡e? vzUNMë rO? I? ë W uK …œ—«uë W? U)« ◊Ëd?Aë WLzU?Á ÊuJ Ë

                   Ær I*«Ë s d ALKà ‚UH —« ‚uI UN …œ—«uë ◊ËdAë d F Ë

                ∫ rO I ë ÷—√ v U dO u »uKD*« o «d*«Ë  UMO              ë ≠ UO U
rO? ?I? ë ÷—√ v U d?O? u »uKD*« o «d*«Ë  UMO? ? ? ë ‰U?L? √ lO?L? r             Ê√ V

                            Æ pÃcà WLEM*« W dB*«  «œuJÃU ¡U U* UI Ë

W?O? ?O «d? ? ô«  UDD ?L?Kà U?I?     W?ÄU?Fë o «d*« ‰U?L? √ c?O?HM Ë rO?L?B? r      Ê√ V

r  Ê√Ë …—d?I*« d?O U?F*«Ë  U?H? «u*« pÃc?ÂË W?OKO?B?H? ë  UDD<«Ë Èd?IÃ«Ë Êb?LKà W?ÄU?Fë

b «uIÃ«Ë ◊Ëd?Aë …U «d0Ë ≠ UN UNO? u à UI ËË o «d*U W?B <« WN'« ·«d? ≈ X% cOHM ë

                                            Æ pÃcà UNFC v ë
      ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           µ∂


 U??Äu? dÃ«Ë jz«d??)« sÄ 5 ?? u?L?? ?Ä .b??I o «d*« c??O?H?M  t?ÄU??O??Á bM r ??I*« vK

jz«d?)« œ«b?? ≈Ë rO?L??B? ë ÊuJ Ê√Ë W??B? ?<« W? —«œù« W?N? Kà p?Ãcà W?Ä“öë  U??H? «u*«Ë

b?? «u??IKà U??I? Ë h?B? ?? *« v b?MNë V J*« Ë√ ”b?MN*« W?? d?F?0  U?H?? «u*«Ë  U??Äu?? dëË

                            Æh <« d “uë sÄ —«dÁ UN —œUBë

v{«—_« lDÁË  U?ÂuK ë ÊU—√ bM U «Ë“ Ë√ d?O «uÄ s?Ä W b b  UÄö? l{Ë V

rO? ?I? ë œb? ? Ê√ V   U?L? ¨U?N? e Âb? s‡L?C? q‡JA Ë ·U? oL‡F? ÷—_« v X‡ ?

ÊuJ Ë ¨U ¡U?I sL?C qJA Q?AM t U?—√ bM W U d?)« sÄ  U?Äö? l{u WF?O? Dë vK

ÆrOEM Ã«Ë jOD   ë Êu A WB <« W —«œù« WN'« U œb% v ë œUF _«Ë  UÄu dKà WI UDÄ

        ∫ vÃU ë u Më vK WÄUFë o «d*U rO I ë b Ëe Ë ¡UA S r I*« Âe K

e —U? _«Ë oz«b?(«Ë s œUO*«Ë Ÿ—«u?Aë b b?%Ë W?FO? Dë v rO? ?I? ë rÃUF?Ä b b?% ≠±

WN'« U —d?I v ë VO UMLKà UI?    UN O? UMÄ j {Ë ¨W d ?I*« WÄUFë  U U *« s?Ä U dO Ë

                                      Æ WB <« W —«œù«

‰UL √ cOHM sÄ ¡UN ô« bF UN?H —Ë WÄUFë s œUO*«Ë e —U _«Ë Ÿ—«uAë ¡UA ≈ ≠ ≤

                                Æ…—dI*« Èd _« WÄUFë o «d*«

—U?? ? _« ”d‡? Ë s œU?O?*«Ë Ÿ—«u‡‡AÃU W?? —e‡‡?M*« —e‡‡'«Ë W??ÄU??Fë oz«b‡(« ¡U??A ≈ ≠ ≥

          Æ WB <« W —«œù« WN'« Á—dI U* UI Ë oz«b(« v Ë Ÿ—«uAë V «u vK

o d?(«Ë ‘dë  U?O?HM VO?Âd Ë …—d?I*« W?OK «bë ÁU?O*«  UJ ?A rO? ?I? ë b Ëe V

W —«œù« W??N?'« U??N?F??C v ë  U??H? «u*«Ë ◊Ëd??AÃ«Ë ŸU?{Ëú?à U?I?? Ë rO? ??I? ë Ÿ—«u??  v

                                  Æ UN «d ≈ X%Ë WB <«

o UMÄ W? c?G? à d?O?? «u*« iF —UDÁ√ …œU “ V?KD Ê√ W?B? ??<« W —«œù« W?N? K?à “u?

 UI?HM …—uÂc*« W —«œù« WN?'« Âe K WÃU?(« Ác v Ë rO I? ë ÷—√ œËb s W —U? Èd √

              Æl «ËdÃ«Ë  U «e)« ¡UA ≈  UIH s öC nOÃUJ ë v …œU eë
 µ∑     ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


…—U ù« WJ ?   pÃc?ÂË rO? ?I? ë v U? * vzU d?NJ?ë —UO? ë W?J ?A rO? ?I? ë b Ëe V

UNO d «u   v ë o UM*« v pÃ–Ë UN U?I KÄË …bL _«Ë  ö UJë pÖ v q b Ë Æ WÄUFë

WJ   ¡UA ≈  U?IH ¡U dNJë o dÄ vK W?LzUIë WN'« qL?      Ë ¨vzU dNJë —UO? ÃU W cG ë

Èd v ë …bz«eë ‰U?L _«  U?IH pÃc?ÂË UN?à WÄ“öë „U?AÂ_«Ë U?N ôu ?ÄË vÃUFë jG?Cë

             ÆrO I ë s W —U Èd √ o UMÄ W cG à WJ Aë …—bÁ …œU eà UNÄËeÃ

È—U? ?LKà W?ÄU?? WJ ?   b? u X U? «–≈ È—U? ?L?Kà WJ ?A rO? ?I? ?ë ÷—√ b Ëe V

UL W?B <« W —«œù« WN?'« Á—dI U* UI Ë pÃ–Ë U?N rO I ë È—U? Ä WJ        qO u d? O

WÄb?) WÄ“öë l dë  UD ÄË Ÿ—«uAë ÁU?OÄ ·d       U uÃU? rO I ë WJ ?   qLA Ê√ V

Âe K Ê√ U?NOK ÊU dO? «u*« iF —UDÁ√ …œU “ WB ?<« W —«œù« WN'«  √— «–≈Ë ¨rO ?I ë

WN?'« U —dI v ë ◊Ëd?AKà UI Ë È—U?:« ‰UL √ c?OHM Ë rO?LB ÊuJ Ë …œU eë Ác  U?IHM

                                 ÆÈ—U:« o dÄ vK WLzUIë

rO? ?I? ë q?O? u ÊuJ v ë Ë√ W?ÄU?Fë È—U? ?L?Kà WJ ?   U?N X ?Oà v ?ë o UM*« v

·d   W?KO u WKzU? ë  UHK<« ·d?     WOKL? ÊuJ ¨V UMÄ dO? WÄU?Fë È—U:«  UJ ?A

rO? I? ë œUL?   « v 5 ? Ê√ ÂeK WÃU(« Ác v Ë W?B ?<« W —«œù« W?N'« U b?L ?F W ? UMÄ

                                ƷdBë UN r   v ë WI dDë

…U? «d??Ä V   WK U2 Èd‡?‡ √ qzU‡ Ë W √ Ë√ qO‡?‡K%  U «e‡ W‡?‡D «u ·d‡‡Bë W?ÃU? v

                                           ∫v Q UÄ

      Æl dÄ d Ä ≥∞∞ s vMJ ë ‰ULF      öà …bF*« ÷—_« WFDÁ W U Ä qI ô√

—U ?Ä√ W ö s qI ô W U? Ä vK tMÄ ¡e? È√ Ë√ ·dBKà hB<« Q?AM*« ÊuJ Ê√

                             ÆUNOK QAM*« ÷—_« WFDÁ œËb sÄ

                 Æ…—dI*«  UH «u*«Ë ◊ËdAë ·dBë ÂUE v v «d Ê√

ÂeK Ê√ l dÄ d? Ä nÃ√ ≥∞ vK b e rO? I ë W? U Ä X U? «–≈ W —«œù« WN? Kà “u

                Æ  UHK<« ·dBà W    UMÄ ·d  WKO u rO I ë b Ëe    r I*«
       ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë              µ∏


               ∫ v Q UÄ W U)« WFO Dë  «– rO I ë  U ËdAÄ rC ≠ µ¥ …œUÄ
                    ∫ ‰ö Ã«Ë  «—b M*«Ë »UCNë ÷—√ vK rO I ë ≠ ±
±∞∞ ∫ ±µ U —«b?     « j u?? ?Ä mK   …—b? MÄ ÷—√ v? U?L?O? ?I TAM s?Ä vK         V

                         ∫ v Q UÄ …U «dÄ d ÂQ © WzUÄ vÃ≈ dA W L ®

WML?C ?Ä ÷—úà W?O uÃu?O?'«  «eO?L*«Ë ’«u?)« s WO? U? WOKO?B?H  U UO Âb?I Ê√

          Æ lÁu*« vK ¡UM ë bM ÊUÄ_« d UM d «u sÄ bÂQ Kà pÃ–Ë W d ë Ÿ«u √

ÈœU?Fë ‰b?F*« vK W?FDIë W? U? ?Ä b e Ê√ sJ1Ë W? ? UMÄ lDIë  U? U? ?Ä ÊuJ Ê√

                                             Æ qO*« œU œ“U

 U?H? «u??Ä ÊU?O lÄ ÂœdÃ«Ë d?H?(« ‰U??L? √ s W?OKO??B?H  U? UDÁË  U??Äu? — Âb?I Ê√

                       ÆU dO Ë …b U ë jz«u(«Ë ‰uO*« W —œË Âœdë ‰UL √

ÂU?O?IKà œd?Ã«Ë d?H?(« ‰U?L? √ U?N?O? X d?? √ v ë lÁ«u*« vÃ≈ WÃu?N? ? ‰u? uë sÄR Ê√

                                    ÆWÄ“öë W —Ëbë W UOBë ‰UL Q

 U «e v ·dBë VM&Ë È—U?:«Ë WKzU ë  UHK LKà W ? UMÄ ·d               qzU Ë sÄR Ê√

                            Æ÷—_« `D     X% qz«u ë r«d lM* qOK%

 U??L??O?‡‡ ??I??? ë v —Ëd‡‡?*« W??Âd?? ‰b‡?‡F??Ä ÷U‡‡?H??  « vK?  Âu‡‡I  «—U??? ?? ?? ô “u‡?‡

 ÆW œUFë  ULO I ë v Ÿ—«uAë ÷Ëd s UN{Ëd qI Ÿ—«uA `L                Ê√  «—«b ô« vK

sJÄ√ U?Ä ‰ö??Áù« lÄ W?O? bMNë f? _«Ë v‡A?L?         U0 Ÿ—«u?‡‡Aë  «—«b‡‡  ≈ r?L‡‡B Ê√

ÆrO I ë v ÊUJÄ È√ vÃ≈ rN «bFÄË ¡UH ù« ‰U — ‰u Ë 5ÄQ lÄË WO √dÃ«Ë WOI _«  UOM M*« sÄ

           ∫ ©vzUÄ Èd Ä ≠ …dO ≠ d ≠ dN WOzU*«  UN «uë vK rO I ë ≠ ≤
 U?N? «uë vK qD v ë  U?L?O? ?I? Kà WK b X ?OÃË W?OKO?LJ  U «d? ? « l{Ë ÂeK

5‡ sÄË WK?‡Bë  «–  U‡N?'« sÄ Ád?O‡? Ë W‡ ?O? ë Êu? ‡       “U?‡N? lÄ oO? M ÃU? pÃ–Ë ¨W?OzU*«

                                           ∫  U «d    ô« Ác

W d?? ë  «—U? ?? ? « ¡«d?? ≈ WE ö?Ä lÄ W??C?H?? M*« o UM?LKà œ—  U?OK?L? ¡«d?? ≈ »u? Ë

·d‡‡B?à WKO‡‡ Ë d??O‡‡ u Ë „b‡?ë W‡‡‡OKL?? c‡‡O??HM …U‡‡ «d??ÄË Âœd‡Kà W?? ‡ UM*« œ«u‡?‡*« —U‡‡O?? ? «Ë

                                            Æ WO D ë ÁUO*«
  µπ       ≤∞∞π WM  q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


W?ÄU?FÃ«Ë rO? ?I? ë „ö* W?OzU*«  U?N? «uë vÃ≈ ‰u? uKà v U2Ë  «d2Ë  ö? Ë d?O? u

                                   ÆWOHK)« v{«—_« lDÁ „ö*Ë

       Æ¡v UAë ‰uOÄË oLFÃ«Ë W œUFÃ«Ë WOÃUFë ÁUO*« VO UMÄ s  U UO dO u

 Æ¡v «uAë qÂP lM* …b U ë jz«u(«Ë —u '«Ë œËb Ã«Ë ”˃dKà ¡UA ≈  UH «uÄ b b%

      Æ»—«uIÃ«Ë ‚ôe ô« W{U — U bF lM1 v ë  U U *«  UÄö Ë ◊uD b b%

          Æ WOzU*« œ—«u*« W UL( WOMF*«  UN'« U bF v ë W U)«  U «d       ô«

Ÿ—«u?AÃ«Ë ‚dDKà W?B?B<«  U? U? *« —U? ? « rO? ?I ë —«d?Á —Ëb?      vK V d?   ≠ µµ …œUÄ
               ÆWÄUFë l UM*« sÄ WOÄb)«  PAM*«Ë  U eM *«Ë oz«b(«Ë s œUO*«Ë

                   ∫ ÈdIÃU rO I ë  U ËdA0 W U  U «d « ≠ µ∂ …œUÄ
d? ?Â√ W?ÄU?Á≈ Ë√ …b «Ë W?FD?Á sÄ d‡ ?Â√ vÃ≈ ÷—_« rO? ‡‡I v pÃU*« W? ‡‡? — WÃU‡‡ v

∫ WOÃU ë  U «d    öà UI Ë rO I Kà ŸËdAÄ œ«b ≈ ÂeK ¨ ÷—_« WFDÁ vK b «Ë vM Ä sÄ

           Æ qÁ_« vK b «Ë V U sÄ Ÿ—U       Ë√ o d  ÷—√ WFDÁ q b    Ê√

                 Æd Ä ±∞∞ s rO I Kà vDOD       ë „uK ë ‰u  b e ô√

                 Æ«d Ä µ∞ s WIKG*«  U UNMë  «– ‚dDë ‰u      b e ô√

¨ —U? ?Ä√ W? ??  s W?OK «bë Ÿ—«u?A?Ã«Ë ‚d‡‡Dë W‡‡J ??  ÷Ëd‡‡Fà v‡‡ œ_« b??(« q‡‡I ô√

U?I?  WJ ?Aë v ×b? ë …U? «d?Ä lÄ —U? ?Ä√ W?O U?L s W?O U?Më d «œ o d      ÷d? qI ô√Ë

                                       ÆrO I ë  U KD *

÷—_« WFD?Á WN «Ë ÷d? qI ô√ V         ¨ v «d?LFë eO? Kà W U?C*« v{«—úà W ? MÃU

           ÆWN «uë nF{ vK UNIL b e ôË —U Ä√ WF        s UNOK ¡UM ÃU ÕdB*«

o UM?0 W??F?Á«u?ë v{«—úà pÃ–Ë Èd??IK?à ≤d? ??Ä ∑∞ s? ÷—_« W?F?DÁ W?? U?? ??Ä qI ô

                                    ÆW dIKà v «dLFë œ«b Äô«

               ÆÂUFë v O «d   ô« jD<U ¡U U* UI      U UH —ô« b b%
       ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            ∂∞


                           ∫ œUL ô«Ë œ«b ù«  «uD ≠ µ∑ …œUÄ
                ∫ ÈdIÃ«Ë Êb*U WO U Ã«Ë vÃË_« rO I ë  ôU( W MÃU ≠ ôË√
W?O «d?L?  U‡‡DD‡ ?Ä U?Nà v ë o‡‡ U?M*« v rO‡‡ ?I? ë ŸËd‡A‡‡Ä œU‡‡?‡L?   « VK?  Âb‡‡‡I

 «bM ?? *U U u? ??B?Ä rOEM Ã«Ë j?OD ? ë Êu?? ?A W?B‡? ?<« W —«œù« W‡N?'« v?Ã≈ pÃU*« sÄ

                                       ∫ WO ü«  UÄu dëË

U?N U? ?{u?Ä W?OD?‡‡OD ? ë W?O‡‡? UMë sÄ l‡‡Áu*« W?O‡?‡ ö?Bà …—œU‡‡Bë W‡‡?I? «u*« …—u‡‡

   Æ W dIë Ë√ WM bLKà ÂUFë v O «d   ô« jD LKà UI Ë …—dI*«  ôULF      ô« h _« vK

                         ÆrO I ë ÷—√ WOJK* W    *«  «bM    *«

                        Æo    *« r dë ¡«œ√ vK ‰«bë ‰UB ù«

VK  Ÿu?{u?Ä ÷—_« lÁu?Ä t?OK UMO? ?Ä V U?MÄ r — ”U?O?I0 v U? ?Ä r — Ë√ WD d?

                         Æ …—dI*« Ë√ WLzUIë Ÿ—«uAKà W   MÃU rO I ë

pK œU?F √Ë rO ?I? ë ÷—√ œËb 5      ÷—ú?à v U *« l dë WD d? sÄ …b? «Ë W ?

W?O √—  U? UDÁ d?Ä_« Âeà «–≈Ë ¨÷—úà W —u ?MJë ◊uD)«Ë WO?F?O Dë U?N U?O «b ≈Ë œËb?(«

v ë  U U?O? Ã«Ë  U?L?OK?F? ë ¡U?H?O? ? « lÄ pÃ–Ë ¨÷—_« W? U? ?ÄË ¨W? ? UMÄ  U? U? ?Ä vK

                              ÆUNOÃ≈ —UA*« W —«œù« WN'« UNFC

    ÆrO I ë WFO   5  V UMÄ r — ”UOI0 ÷—_« rO I jD Ä sÄ a           Àö

hB    Ä v bM V JÄ Ë√ ”bMNÄ sÄ …bL? FÄ  UÄu dë ÊuJ Ê√ …U «dÄ lÄ pÖË

                           ÆÊQAë «c v h <« d “uë —«dIà UI Ë

                   ∫ WO ü«  U UO ë vK rO I ë ŸËdAÄ qL A Ê√ V Ë
                   ÆŸËdA*« .bI a —U Ë ‰ULAë ÁU&«Ë r dë ”UOIÄ

               ÆpÖ rO I ë VÃU    `{Ë√ UÄ «–≈ ¨ rO I Kà Õd I*« r ô«

b √ Èc?ë hB ? *« v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*«Ë rO? I? ë VÃU         pÃU*« Ê«uM Ë r «

                                        ÆrO I ë ŸËdAÄ
  ∂±      ≤∞∞π WM      q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


◊uD Ë …—ËU?:« o UM*«Ë rO U?I Ã«Ë Ÿ—«u?AÃU UN? Áö? Ë rO ?I ë ÷—√ œËb? ‰«u √

                           Æ  UÂuK Ã«Ë lDIë ÂUÁ—√ ÊUO lÄ lDIë œUF √Ë ¡UM ë

 b?‡‡? Ë Ê≈ v? U‡?‡?‡ ?*« l‡?‡?‡Á«u???????ÄË —U?‡‡?I‡?‡?F‡?K?à W‡?‡?LzU?‡?‡I?ë W?‡ÄU?‡?‡F?ë  ôU‡?L???????F?????? ?‡‡? ô«

                                              ÆW b     *«  ôULF       ô«Ë

UN Áö Ë V dI ÃU UNKOÄË ‚U?H —ô« ‚uI  «d2Ë Ÿ—«uAKà W d I*« ÷ËdFÃ«Ë ‰«u _«

÷—_« s     ‰“UM ÃU? pÃU*« sÄ t?OK       lÁu?Ä —«d?Á≈Ë ¨ …—ËU?:« o UM?*«Ë rO? U?I? Ã«Ë Ÿ—«u?AÃU

…œ—«uë W?O U? ë rO? ?I? ë WÃU?( W ? MÃU? pÃ–Ë rO? I? ë ÷—Q W?OK «bë Ÿ—«u?AKà W?B?B?<«

                                                       ÆW zöë ÁcN

rO I? ë ŸËdAÄ UN? KD        v ë WÄUFë  UÄb? Kà WBB<« ÷—_« s                ‰“UM? ÃU …œUN

                                   ÆÂUFë v O «d      ô« jD<U œ—Ë U* UI

UNà rO I ë ŸËdAÄ œ«b ≈ r W zöë ÁcN …œ—«uë W ÃU ë rO I ë WÃU( W MÃU ≠ UO U
                          ∫ WO ü«  «uD KÃ UI Ë ÁœUL «Ë
sÄ ÂU? v O «d?       « jD ?Ä UNà v ë o UM*« v rO? I? ë ŸËdA?Ä œUL?                « VK   Âb?I

U u? ??B?Ä W —«œù« W??N?'U rOE?M Ã«Ë jOD ?? ë Êu? ??A W?B? ??<« W —«œù« W?N??'« vÃ≈ pÃU*«

                                           ∫ WO ü«  UÄu dÃ«Ë  «bM          *U

U?N U? ?{u?Ä W?OD?‡‡OD ? ë W?O‡‡? UMë sÄ l‡‡Áu*« W‡‡?O? ö?Bà …—œU‡‡Bë W‡‡?I? «u*« …—u‡‡

    ÆW dIë Ë√ WM bLKà ÂUFë v O «d         ô« jD LKà UI Ë …—dI*«  ôULF            ô« h _« vK

÷—_« lÁu?Ä tOK       UMO? Ä µ∞∞∞ ∫ ± s        qI ô r — ”U?OI0 v U? Ä r — Ë√ WD? d

                       Æ …—dI*« Ë√ WLzUIë Ÿ—«uAKà W         MÃU rO I ë VK       Ÿu{uÄ

                                Æ rO I ë ÷—√ WOJK* W          *«  «bM      *«

                                Æo     *« r dë ¡«œ√ vK ‰«bë ‰UB ù«

pK œU??F √Ë rO?? ??I? ë ÷—√ œËb?? 5           ÷—úà v? U? *« l? dë WD d?? sÄ a             l ??

¨W   UMÄ  U U Ä vK WO √—  U UDÁ dÄ_« Âeà «–≈Ë ¨ ÷—úà W —u MJë ◊uD)«Ë œËb(«

U?N?FC v? ë  U UO? Ã«Ë  U?L?OKF? Kà U?O? u ? ?Ä ±∞∞∞ ∫ ± r — ”U?O?I0Ë ÷—_« W U? ?ÄË

                                           Æ U d– nÃU ë W —«œù« WN'«
        ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                ∂≤


rO? ?I? ë W?F?O?  5   ±∞∞∞ ∫ ± r — ”U?O?I0 ÷—_« rO? ?I j?D ?Ä sÄ a               l?

                    Æ ŸËdA*« WO ö     sÄ oI    Kà W œdHë  öOBH ë `{u Ë

hB    Ä v bM V JÄ Ë√ ”bMNÄ sÄ …bL? FÄ  UÄu dë ÊuJ Ê√ …U «dÄ lÄ pÖË

                              Æ ÊQAë «c v h <« d “uë —«dIà UI Ë

                  ∫ WO ü«  U UO ë vK rO I ë ŸËdAÄ qL A Ê√ V Ë
                     Æ ŸËdA*« .bI a —U Ë ‰ULAë ÁU&«Ë r dë ”UOIÄ

                                 Æ b Ë Ê≈ rO I Kà Õd I*« r ô«

b √ Ècë hB      *« v bMNë V J*« Ë√ ”b?MN*«Ë rO I ë VÃU Ë pÃU*« Ê«uM Ë r «

                                             Æ rO I ë ŸËdAÄ

‚UH —ô« ‚uI  «d2Ë Ÿ—«uAKà W d I*« ÷ËdFÃ«Ë lÁ«u*«Ë rO I ë ÷—√ œËb ‰«u √

œU?F √Ë ¡UM ë ◊uD? Ë …—ËU:« o? UM*«Ë rO? U?I? Ã«Ë Ÿ—«u?AÃU U?N? ?Áö? Ë V d?I? ÃU U?NKO?ÄË

                                Æ  UÂuK Ã«Ë lDIë ÂUÁ—√ ÊUO lÄ lDIë

               Æ b Ë Ê≈ v U *« lÁ«uÄË —UIFKà WLzUIë WÄUFë  ôULF           ô«

U‡‡?N??ÄU‡?‡Á—Q ‰Ëb‡‡? v W?? ?‡‡ ?? ???ÄË W‡‡L???Ád??Ä rO?‡‡ ??I??? ÃU …Q‡?‡AM*« l?‡‡DIÃ«Ë  U???Âu‡‡?K ë

                                          Æ UN U U ÄË U œUF √Ë

       Æ WÄUFë o «d*« ◊uD) WBB<«  «dL*«Ë rO I ÃU W d I*« ¡UM ë ◊uD

                           Æ ¡UM ë ‰UL Q W U)«  U «d        ô« W uÃ

                      Æ ŸËdA*U WI d*« rO I ÃU W U)« ◊ËdAë WLzUÁ

                                 Æ tK «dÄË rO I ë cOHM ZÄU d

                         Æ rO I ë ÷—Q WÄUFë o «d*« cOHM ZÄU d

         ∫ h _« vK UN U {uÄ rO I ë ÷—_ v{«—_«  ôULF                 « WO «eOÄ

W?O UMBë Ë√ W —U? ? ë ÷«d _« Ë√ W‡‡OMJ ?ë v U‡‡ LKà U?‡‡NB?OB?          Õd‡‡ ?I*« l‡‡Á«u*«

                                                 Æ  b Ë Ê≈

U????N U‡?‡ U‡?‡ ???ÄË U? œU‡?‡F √Ë W????ÄU‡‡?Fë  U?‡‡Äb????)«  P‡‡?AM?* W‡‡?B???B????<« ÷—_« l‡‡?DÁ

                                         Æ hOB     ë Ÿu ÊUO Ë
 ∂≥     ≤∞∞π WM      q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


UN?ÃUB «Ë U?Nëu √Ë UN?{Ëd Ë WÄU?Fë  U U? *«Ë oz«b?(«Ë s œUO*«Ë Ÿ—«u?Aë W U? Ä

W U? * W   MÃU U?N ?   Ë rO ?I ÃU …QAM*« …—ËU?:« o UM*«Ë rO UI? ë v WLzU?Ië Ÿ—«uAÃU

                                        Æ rO I ë ÷—√

rO I? ë ŸËdAÄ UN? KD      v ë WÄUFë  UÄb? Kà WBB<« ÷—_« s     ‰“UM? ÃU …œUN

                           Æ ÂUFë v O «d   ô« jD<U œ—Ë U* UÎI

                          ∫ rO I ë ŸËdAÄ œUL «Ë h ≠ µ∏ …œUÄ
rO? ?I?? ë ŸËd?A?Ä h ? rOE?M Ã«Ë jOD ? ë Êu?? ?A W?B? ?<« W —«œù« W?N??'« vÃu?

                                     ∫ vK U0 t ÃU  —UD ≈Ë

VK  .b?I sÄ d?N? √ W ö ‰ö? VÃUDë —UD ≈ r       ŸËd?A*« i — Ë√ ‰u? ?Á WÃU? v

                           Æ i dë »U   √ ÊUO lÄ rO I ë œUL  «

.b?I sÄ d?N     ‰ö? VÃU‡‡Dë —U?‡‡D ≈ r  ŸËd‡‡A*« vK  U‡?‡E öÄ œu‡?‡ Ë WÃU‡‡ v

                                   Æ  UE ö*U rO I ë VK

t1b?I Ë  UE ö*« ¡UH?O?     « b?F rO ?I? ë ŸËdA?Ä bF Ê√ r? I*« vK WÃU?(« Ác v Ë

d?N √ W? ?  “ËU?    ô …d? ? v rOEM Ã«Ë jO‡‡D?  ë Êu? ‡‡A W‡‡?B ?<« W —«œù« W‡‡N?'« vÃ≈

”bMN?Ä sÄ …b‡L? ?F?Ä WÃb?F*«  U?Äu‡‡ dë Êu‡‡?J Ê√ vK ¨  U‡‡E ö*U Á—U‡?‡D ≈ a —U sÄ

Ác XC?I « «–S? ¨ ÊQ?Aë «c v h ?<« d “uë —«d?Ià U?I? Ë hB? ? Ä v? bM V JÄ Ë√

WN'« o? «u rà UÄ pÃ–Ë rO I? ë œUL     « VK  jI?  ¨q bF ë bF ŸËd?A*« .bI ÊËœ …b*«

                     Æ Èd √ …b* …b*« Ác bÄ vK U d– nÃU ë W —«œù«

rO? I? ë ŸËdA?Ä v X ë rOEM Ã«Ë jOD ? ë Êu ?A WB? <« W —«œù« W?N'« vÃu? Ë

s d?N?  “ËU? ?   ô …b?Ä v pÃ–Ë ŸËd?A‡‡*« vK   X? b √ v ë  UE‡‡ ö*« ¡u‡‡?{ v ‰b‡‡F*«

                Æ i dë Ë√ WI «u*U X ë ÊuJ Ë ¨ ‰bF*« ŸËdA*« .bI a —U sÄ

…d?Âc?Ä œ«b? S W?O «d?L?Fë W?O??LM Ã«Ë jOD ? Kà W?ÄU?Fë …—«œù« Âu??I W?I? «u*« WÃU? v Ë

ŸËdA?Ä sÄ 5     ?  vK  o b?B ë r Ë ¨œU?L ? ô« WDK  vÃ≈ tF? —Ë WI? «u*« —«dÁ ŸËd?AÄ

                               Æ œUL  ô« vK WI «u*U rO I ë
       ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë             ∂¥


o «u*« rO? ?I? ë s?Ä W? ?   W?O «d?L?Fë W‡‡O?LM ?Ã«Ë jO‡‡D ? Kà W?ÄU‡‡?Fë …—«œùU k‡H?%Ë

 Æ œUL  ô« vK WI «u*« —«dÁ sÄ W      Ë ¨ lÁuLKà v U *« l dë sÄ W       Ë ¨ ÁœUL   « vK

 «—«dÁ t bOI ’U q       rOEM Ã«Ë jOD     ë Êu? A WB <« W —«œù« WN'U QAM Ë

tHzU   ÊuJ Ê√ vK U?N QA - v ë  «¡«d ù«Ë  U UO Ã«Ë rO I ë œU?L           « vK WI «u*«

rÁ—Ë ŸËd?A?Ä q‡?Jà W?O? U‡‡ _«  U U?‡‡‡O? ë U?N ÊËb W?K‡‡ K ?Ä ÂU?Á—Q? W‡‡‡L?Ád?ÄË W?Äu?? ‡‡ ?Ä

Ád?A? a —U Ë œU?L‡?‡ ? ô« —«d‡‡ÁË r?‡‡‡Á—Ë U?N?‡‡  —U Ë rO‡?‡‡ ?I?? ë V‡‡K  vK?  W‡‡I? «u?*« —«d?ÁË

                                        Æ W dB*« lzUÁuë v

U?NOK  ’u?BM*«  «¡«d ù«  «– l ?      ¨ rzU?Á Ë√ bL? F?Ä rO ?I q bF WÃU? v       ≠ µπ …œUÄ
                                         Æ WI U ë œ«u*« v

                           ∫ rO I ë  U ËdAÄ s Êö ù« ≠ ∂∞ …œUÄ
 «bM ? *« Ÿ«b? S ©œ«d? √ Ø W?Âd?    Ø W?ÄU?   Ë√ W?O?ÄuJ W?N? ® ŸËd??A*« V U?     Âu?I

                 ∫ h <« È—UIFë dNAë V JÄË W U *« W d bÄ Èbà WOÃU ë

”U?O??Ià d?O Ëdà …b? «Ë W?DI Ë W?O?Äu??Ië  U?O «b? ùU …œb?? ?Ä W? b?? W?O? U? ??Ä WD d?

Ê√ vK tM? Êö? ù« »uKD*« rO?? ?I? ë U?N??OK lÁu?Ä qÁ_« v?K d? ? ë `D?          s ŸU?H —ô«

lDÁ U?NOK …œb? ?ÄË rOEM Ã«Ë jOD ? ë Êu? A W?B ?<« W —«œù« W?N'« sÄ …b?L? F?Ä ÊuJ

 ÆUN{Ëd Ë ‚dDë œËb UNOK dNE Ë l d*« d *U  U U *U …œb ÄË WLÁdÄ rO I ë v{«—√

œU?F √Ë  UO «b? S …œb ?Ä rO? I? ë v{«—√ lDÁ vÃU?L ù n uë  ËdJà qÄU? nKÄ

W?O U? _« WOM ë  UJ ? Ë ‚dDë sÄ UN?K «bÄË —U?'« œËb U?Nà œb ?ÄË …b vK W?FDÁ qÂ

¡UM V   Ë W?OHK Ë W?O U? Ë WO?ÄUÄ√ œËœ— s?Ä ¡UM ë ◊Ëd Ë U?N W U?)« WOÃeM*«  ö? uëË

                               Æ Èd √ WOLOEM ◊Ëd      W √Ë ŸUH —«Ë
 ∂µ      ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


¨ ©W?OJ?K*« œËb? ® rOE?M ë ◊uD Ë ‚dDë  UJ? ?      U?N??OK W?F??Áu?Ä W?O?? U? ??Ä jz«d?

v ?B?ë ·d?Bë  UJ ?? Ë W?O?Äu??L?Fë o d??(«Ë © b? Ë Ê≈® ÈdÃ«Ë »d??Aë ÁU?O?Ä  U?J ? Ë

            Æ © b Ë Ê≈® “UGÃ«Ë  ôUB ô«  UJ        Ë ¡U dNJÃU W cG ë  UJ       Ë

                Æ tÄb sÄ WÄUFë o «d*«  UJ      qO u Ë ¡UA ≈ bOH UÄ

               Æ Ÿ«b ù« ÂU9S …œUN    vK ŸËdA*« V U     qB    Ê√ vK

…œU?N?  U?N W?I? d?Ä W —«œù« W?N?'« vÃ≈ tM Êö? ù« VKD ŸËd?A*« V U?         Âb?I?   ≠ ∂± …œUÄ
vJM ÊU?L?{ »UD .b?I r       ŸËd?A*U o «d*«  UJ ?    c?O?HM Âb? WÃU? v Ë Ÿ«b ù« ÂU9≈

ŸËdA*« V U?    lÄ ‚UH ôU “u    Ë ¨ WOMF*«  U?ÂdAë sÄ …œb;« rOIë o Ë o «d*« c?OHM Ã

W?L?O?Á sÄ U?ÎL?B? W?B? ?<«  U?N?'« W? d?F0 Ë√ U?N? ? d?F0 c‡O?HM ë W —«œù« W?‡N?'« vÃu‡      Ê√

                                          Æ ÊULCë »UD

‰uB?(« bF ô≈ ¨ tOK?     WI «u*« Âb?  Êö ù« vÃu    v ë W?N'« v ‰u?     *« vK  ≠ ∂≤ …œUÄ
                          ∫ WOÃU ë  «bM   *« vK ŸËdA*« V U       sÄ

                                    Æ Ÿ«b ù« ÂU9≈ …œUN

  Æ WÄUFÃ«Ë WOÄuJ(«  UN Kà W      MÃU pÃ–Ë Êö ù« Ÿu{uÄ rO I ë œUL         U —«dÁ

 ÆWI U ë …œU*« v tOK ’uBM*« ÊULCë »UD sÄ …—u          Ë√ o «d*« qO u bOH UÄ

b? «u??Á b b?% r? ?O?? W —U? ?? Ã«Ë W?O?? UMBë o UM*« r?O? ?I?  U? Ëd??A* W? ?? MÃU     ≠ ∂≥ …œUÄ
œUL ? « r Ë rO I ë ŸU?{Ë√Ë ◊Ëd Ë  ôU 5         Ècë vKOBH? ë jD LKà UI Ë rO? I ë

¨ WO UMBë W?OLM Kà WÄUFë W? ONë® ◊UA qJ WB? <« W —«œù« WN'« sÄ rO ?I ë  U K

Êu U?IKà U?I?  rO ?I? ë œU?L?  ô W?F? ? *«  «¡«d‡ ûà U?ÎI Ë ©W?O‡K «bë …—U?‡   ë W?O‡LM “U?N?

                                           Æ W zöë Ác Ë
       ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           ∂∂


                     © fÄU)« qBHë
            WDD<« dO o UM*«Ë jOD ë …œU ≈ o UMÄ
v U?N?OK? ’u?BM*«  ôU?(« U?N?OK o ?DM v ë jOD ? ë …œU?? ≈ o UMÄ œb?%         ≠ ∂¥ …œUÄ
q b??F?? à lC??  o UML?? h ??<« k U??;« ÷d?? vK ¡UM fK?:« U d?I? v Ã«Ë Êu U??Ië

jD<« Ë√ W d?Ië Ë√ WM b?LKà ÂUFë v? O «d? ? ô« jD<« œ«b ≈ bM v{«—_«  U?Ä«b?          ? «

                           ∫ WOÃU ë dO UF*«Ë f úà UÎI ËË vKOBH ë


WKB?ë ËË– U??N??O?K oH « v ?ë W uÃË_«  «–  U?? Ëd???A*« sÄ …b??? «Ë W??IDM?*« ÊuJ Ê√

jD<«  U?? d? ??Ä o Ë U??N?Ä«b?? ? ?? « d?O??O?G - o? UML? v? ?O «d?? ? ô« jD?<« U?NKL?? Ë

                   Æ —U ù« «c v vKOBH ë jD<« Ë√ ÂUFë v O «d        ô«


W?N? sÄ q b?F? ë ¡«d? sÄ ÷—_« Ác vK? lHMÃU ÷—_« «b? ? ? « q b?F œu?F Ê√

WM b*« vM «u?Ä Ÿu‡‡?L vK? Ë UN?ÁU‡‡?D v W?O‡‡MF*« W?I‡‡DM*« lI v? ë W —«œù« W‡‡N?'« vK Ë

                                    Æ Èd √ WN sÄ W dIë Ë√


Ê√Ë W???I?DM*«Ë WM? b*« ÊUJ?   vK …b?zU???Hë r?OEF v?Ã≈ «b‡‡? ??? ??? ô« q b?‡‡F? ÈœR Ê√

                Æ t U d ÄË ÂUFë v O «d   ô« jD<« cOHM v q bF ë r U


                            Æ q bF ë cOHM à WOì d «u   Ê√ ≠


o UMLK?à W?OKO?B?H?? ë  UDD<« œU?L? ?? «Ë œ«b? S W? U?)«  «¡«d?? ù«  «– l ?      ≠ ∂µ …œUÄ
…œU? ≈ o UM* vKO?B?H ë jD?<« Ë√ W dIë Ë√ W?M bLK?à ÂUFë v ?O «d? ? ô« jD<U …œ—«uë

  ÆfK:« U dI Ë h <« k U;« sÄ —«dI UNà ÊUO Êö ≈Ë U b b% r            v ë jOD   ë
 ∂∑    ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


W??IDM?Ä q «œ v{«—_«Ë  «—U??I??Fë „ö???Ä lÄ ÷ËU??H?? ë  «¡«d?? ≈Ë  «uD? r      ≠ ∂∂ …œUÄ
                   ∫ vÃU ë u Më vK jOD     ë …œU ≈Ë Â«b   ô« q bF

               Æ WB <«  «—«œù« ‰ö sÄ WIDM*U  UHÃU<« b b% r

b?L? ?F*«Ë h ?<« k U?;« sÄ —œU?Bë jOD ? ë …œU? ≈ o UMÄ b b‡‡‡?‡% ÊU‡‡O? à U?ÎI‡

q b?F? ë W?IDMÄ n Ë s W?I?DM*« U?Nà W?F?{U?)« W —«œù« W?N?'U Êö? ù« r       ¨ fK:« sÄ

v{«—_« Ë√ …œb;« WIDM*« q «œ WFÁ«uë WOM *«  «—UIFë „öÄ ÂbI Oà UN        U ÄË U œËb Ë

÷—_« pK à WOJK*«  U ≈ vK     Wëbë  «bM  *U Êö ù« a —U sÄ d?N      ‰ö UN ¡UCHë

                                Æ© dNA*« bIFë ® —UIFë  «–Ë

 U??OJK*« l “u? …œU? ≈ vK? pÖ v 5 ?? «dë „ö*« 5 U??ÎÁU??H « W —«œù« W??N?'« —d??%

‰ö??G? ?? ô« V Mà U??ÎI?? Ë W?? ?B _«  «c j?‡‡OD ?? ë …œU‡‡? ≈ ‰U‡‡L?? √ tM d??H‡‡  U?* U?ÎI??

                                       Æ jD<U …œb;«

d??O?? „ö???LKà jOD? ?? ë …œU?? ≈ ÷d??G? W??OJK*« Ÿe?  «¡«d?? ≈ W —«œù« W??N??'« v?Ãu??

W? U?)«  «¡«d? ù« o Ë pÃ–Ë W? ?B? _«Ë  U?OJK*« l “u …œU? ≈ v W?—U?A?*« vK 5I? «u*«

Ÿe ÊQ?A ±ππ∞ W?M à ±∞ rÁ— Êu U?IÃU? …œ—«uÃ«Ë U?Nà …œb?;«  U?C? u?F? Ã«Ë W?O?JK*« ŸeM

                               Æ WÄUFë WFHMLKà  «—UIFë WOJKÄ

…œU? ≈ W?IDM* „ö*« d?O?  sÄ 5K U?Aë  «b? uà d?B? œ«b? ≈ W —«œù« W?N?'« vÃu?       ≠

 «c q b ◊U??A Ë√ sJ ?Ä d?O?? u …U? «d0Ë q b?? ë ◊U?AMë Ë√ sJ ?*« d?O b? à jO?D ? ë

                                   Æ Èu   *«  «–Ë W U *«

WK b? ë …b uë œ«b? ≈ 5( rNà XÁR?Ä ◊UA Ë√ s?J Ä d?O u?      W —«œù« W‡‡N?'« Âu‡‡I Ë

         Æ b b'« ◊UAMë Ë√ sJ LKà qIMë ÂU9≈ 5( W      UMÄ W —U  ≈ WLOÁ l b Ë√
      ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ∂∏


 «¡«d ùU? WB ?<« WE U;U W?O «dL?Fë WO?LM Ã«Ë jOD ? Kà WÄU?Fë …—«œù« ÂuI U?LÂ

œ«b ≈ ÊQ?  v WF? *«  «¡«d ù«  «c j?OD      ë …œU ≈ ŸËd?AÄ œU?L  «Ë œ«b? ≈ v WF? *«

                  Æ W dIë Ë√ WM b*U vKOBH ë jOD     ë ŸËdAÄ œUL    «Ë


…œU??? ≈ W??ID?MÄ v „ö*« l?Ä ÷ËU??H??? Ã«Ë d???B??( WM?' qOJ?A??  k? U??;« Âu???I  ≠ ∂∑ …œUÄ
                           ∫ vÃU ë u Më vK WM bLKà jOD      ë


                           Æ © UÎ Oz— ® v(« Ë√ WM b*« fOz—


                           Æ W —UIFë Vz«dCë W KB* q 2


                                  Æ È—UIFë dNAKà q 2


                                  Æ W U *« W ONÃ q 2


                        Æ WM bLKà vK;« v FAë fK:« fOz—


                      Æ ŸËdA*« WIDM0 WÄUFë  UOB Aë sÄ ≥


                         ∫ sÄ WM Kë qJA ¨ W dIë WÃU v Ë


                           Æ © UÎ Oz— ® W —«œù« WN'« fOz—


                           Æ W —UIFë Vz«dCë W KB* q 2


                                  Æ È—UIFë dNAKà q 2


                                  Æ W U *« W ONÃ q 2


                                Æ WO «—eë WOFL Kà q 2


                    Æ WOK;« …b uKà vK;« v FAë fK:« fOz—


                                     Æ W dIë …bL
  ∂π      ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                         Æ ŸËdA*« WIDM0 WÄUFë  UOB Aë sÄ W ö

                          Æ UNKL ¡«œ_ Á«d s0 5F        Ê√ WM' qJÃË

                       ∫ WO ü« ÂUN*« ÷ËUH Ã«Ë dB(« WM' vÃu ≠ ∂∏ …œUÄ
              Æ „ö*«Ë 5K UAë ¡UL √Ë ŸËdA*« WIDMÄ q «œ  «—UIFë dB

                                    Æ WOJK*«  «bM    Ä WF «dÄ

                                    Æ 5K UAë  «bM    Ä WF «dÄ

                                    Æ WLzUIë  UHÃU<« WF «dÄ

’u?B?M*« rO?O??I? ë WM' sÄ œd? U?Ä ¡u?{ v 5?K U?AÃ«Ë „ö*« lÄ v?zb? *« ÷ËU?H?? ë

                                         ÆWOÃU ë …œU*« v UNOK

¨k U?;« vK?     ÷d?F Ë WM Kë ¡U??C? √ lO?L? sÄ U??ÎF?Áu?Ä U?ÎOzb?? ?Ä «Îd d?I WM ?Kë b?F

                        Æ WIDM*« lÄ qÄUF ë  U uÃË√ ≠ tzu{ v ≠ œb OÃ

                                         ∫ rOOI ë WM' ≠ ∂π …œUÄ
5L??O?I*« sÄ WM' v?Ã≈ Ë√ d? ?Â√ Ë√ rO??I?Ä vÃ≈ r?O?O?I?? ë ‰U?L?? √ h ?<« k U??;« bM

   ∫ WO ü« ‰UL _U ÂUOIKà ȗUIFë q uL ë Êu Aà WÄUFë W ONë Èbà s bL F*« 5 —UIFë

                                       Æ ŸËdA*« lÁuÄ WM UFÄ

                                       Æ 5L ë jz«d qL

 ôU???( U???ÎI?? ?  „ö‡LK?à i‡‡ u?‡F??? ë vÃU?‡‡L??? ≈ d‡? b‡‡I???  È—U?‡A??? ‡‡? « d‡ d‡?I‡ œ«b‡?‡ ≈

                                            Æ WIDM*U  «—UIFë

È—U?A ? ô« q Á sÄ b?F*« vKOB?H? ë jD<« ŸËdA‡‡* U?ÎI Ë —U?‡‡‡‡IFë V‡‡?O‡‡B d b‡‡I

                                                 Æ dO )« Ë√

UN?IBÃË W ?O Më Êö ù k U?;« vK t{d r             ¨ r?OOI ?ë W O ? vÃ≈ q u ë bM Ë

Èd d?? ¬ ÊUJÄ È√Ë W??B?? ?<« W —«œù« W??N??'« d?I??ÄË WE U??;« ÂU?? Ê«u b d Uÿ ÊU?JÄ v

                                       Æ UN tIBÃ …—Ëd{ k U;«
        ≤∞∞π WM      q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë             ∑∞


jOD    …œU ≈ WIDMÄ U —U     « vK WIDM*« —UO     « vK k U;« WI «uÄ WÃU v       ≠ ∑∞ …œUÄ
ÂU????O????Ië ÷ËU?????H???? ë WM?' nO?KJ r?  ¨ f?K:« sÄ U? —«d????Á≈Ë qÄU????F???? ?ë v W? uÃË√  «–

                                            ∫ WO ü«  «¡«d ùU

b Q Êu?J Ê√ vK ÷ËUH? ë  UOì b b?          à ÂU? ŸUL ? « vÃ≈ WIDM*U? „ö*« …u œ ≠

                                            ∫ 5OÃU ë s —UO)«

               Æ jOD    ë …œU ≈ ŸËdAÄ cOHM q Á vÃU*« i uF ÃU UÄ≈ ≠ ±

ÈœU*« Ë√ vMO??Fë i u?F? ?ë ¡U?C? ?Á«Ë j?O‡‡D ? ë …œU?‡‡ ≈ ÂU‡‡9 vÃ≈ —UE?‡‡ ô« Ë√ ≠ ≤

                                           Æ ŸËdA*« cOHM bF

   Æ 5I U ë s —UO)« b √ vK o «u rà sÄ lÄ …b vK q „ö*« lÄ ÷ËUH ë r

              Æ h <« k U;« vK t{d r           ÷ËUH ë ZzU M d dI œ«b ≈

5 ?   KÃ W?F{U?)« WDD<« d?O o UM*« b b?         ? W U?)« dO U?F*«Ë f _« ÊuJ      ≠ ∑± …œUÄ
 «– v fK:« s?Ä …b?L?? ?F*«Ë h ??<« k U?;« s?Ä —œU?Bë Êö?? ùU …œb?;«Ë d? uD ëË

  Æ WI U ë œ«u*« v UNOÃ≈ —UA*« jOD         ë …œU ≈ o UMÄ b b     W U)« dO UF*«Ë f _«

jD ?Ä l{Ë WB ?<« WE U;U W?O «dL?Fë WO?LM Ã«Ë jOD             ?Kà WÄUFë …—«œù« v?Ãu Ë

œU???L?‡‡ ???? «Ë œ«b‡‡ ≈ ÊQ?‡‡  v? W‡‡?F??? ??? ?*«  «¡«d‡‡? ù« o Ë W???I?‡‡DM?*U 5 ?‡‡ ???? Ã«Ë d u?‡‡D? ë

                                         Æ WOKOBH ë  UDD<«

W?IDM*U ¡U?C?Hë v{«—_«Ë  «—U?I?Fë „ö?Ä l?Ä ÷ËU?H ?ë W —«œù« W?N?'« vÃu‡‡            U?L?Â

        Æ jOD    ë …œU ≈ o UMÄ „öÄ lÄ ÷ËUH ë ÊQA …œ—«uë  «¡«d ù«  «– o Ë
 ∑±     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                  © ”œU ë qBHë
        «b  ²Ýô« dOOGðË WOzUM³Ã«  UÞ«d²ýô« sÄ ¡UHŽù« Ë√ bOOI²Ã«


t?O?Ã≈ Âb?I VK vK? ¡UM Ë√ t? ? H ¡U‡‡‡IK? sÄ h ?<« k U??;« Âb‡‡‡‡I?? ≠ ∑≤ …œUÄ
b?O?O?I? Kà W uKD*«  U? d? ?I*«Ë W?OÃU?(«  U «d? ? ô« t U?Î ?{u?Ä fK:« vÃ≈ b?O?O?I? ë VKD
       Æ Á—œUBÄË vC IÄ tà ÊU «–≈ i uF sÄ o         UÄ Õ«d Á«Ë UNMÄ ·bNëË
 UM U?F*U? Âu?I U?L? Ÿu?{u*U? WKÄU? …d?Âc?Ä œ«b? S f?K ?LKà W?OMHë W? U?Ä_« Âu?I Ë
tMÄ ÷d??GÃ«Ë »uKD*« ¡UM? ? ? ô« …d??Âc*U `{u Ê√ v?K ¨ d?Ä_« VKD? «–≈ W?Ä“öë W??OMHë
                                  Æ h <« k U;« È√—Ë
W?I? «u*U k U??;« —UD ≈ r W?‡‡‡‡I?? «u*« WÃU‡‡‡?‡ v Ë fK:« vK Ÿu??{u*« ÷d‡‡?‡‡F Ë
                 Æ UN dB ÂuI v ë  UN'«Ë  UC uF sÄ o          UÄË
 U «d?? ? ô« sÄ t? «c vM ? Ä Ë√ U??N?MÄ ¡e?? Ë√ W??IDMÄ Ë√ W?M b??Ä ¡U??H? ù ≠ ∑≥ …œUÄ
                    ∫ WO ü«  «uD)« l ¨ «b      ô« dOOG Ë WOzUM ë
»uKD?*« ¡U?H? ù« t??O? U??Î ? {u??Ä ¡U?H? ù« VK?D k U??;« vÃ≈ ÊQ??Aë V U?? Âb??I?
≠  b? Ë Ê≈ ≠ ¡UM Kà lÁu*« W?O? ö …œU?N? Ë√ l‡‡‡‡Áu?LKà W‡‡‡‡O? U? ?Ä W‡‡‡‡D d? UÎ u? B?ÄË
        Æ fK LKà WOMHë W UÄ_« vÃ≈ VKDë ‰U —≈ r ¨ h <« k U;« o «Ë «–≈Ë
tMÄ ÷d?GÃ«Ë »uKD*« ¡U?H ù« `?{u Ÿu{u*« s …d?Âc?Ä œ«b? ≈ WOMHë W U?Ä_« vÃu?
vK ΡUM √dDO Ècë 5      ë q UI* W d bI ë WHKJ Ã«Ë tOK V d Ê√ sJ1 v ë —U ü«Ë
                      Æ WOMF*«  UN'« lÄ oO M ÃU pÃ–Ë ¡UH ù« «c
k U?;« ÂuI W?I «u*« WÃU? v Ë ¨ k U;« —u?C? fK:« vK Ÿu{u*« ÷d? r Ë
Êu U?Ië ÂUJ _ U?ÎI? 5 ? ë q U?I?Ä b b?%Ë ¡U?H ù« vK W?I? «u*U ÊQ?Aë V U? ⁄ö S
V ? 5? ?% U?N?OK √dD v? ë  «—U?I?FKà 5 ? ? ë q U?I?Ä ÊQ?A? ±πµµ WM à ≤≤≤ rÁ—
                                      Æ WÄUFë WFHM*«
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë             ∑≤

¨ t‡‡ «c vM ?Ä Ë√ U‡‡?‡‡NMÄ ¡e‡‡‡‡ Ë√ W‡‡‡?‡IDM*U v‡‡‡‡{«—_« «b? ? ? « d?OO?G? à ≠ ∑¥ …œUÄ
                                     ∫ WOÃU ë  «uD)« l
UÎ u? ?B?ÄË »uK?D*« d?O?O?G? ë t?O? U?Î ? {u?Ä t? KD k U?;« vÃ≈ ÊQ?A?ë V U? Âb?I?
¨ t?Ä«b? ? « d?O?OG œ«d?*« vM *« Ë√ ÷—_« U?NOK W? ?{u?Ä l‡‡‡‡Áu?LKà W‡‡‡‡O? U? ?Ä W‡‡‡‡D d?
         Æ fK LKà WOMHë W UÄ_« vÃ≈ VKDë ‰U —≈ r h <« k U;« o «Ë «–≈Ë
»uKD*« ‰U??L? F? ? ô« d??O?O? G `{u Ÿu??{u*U …d??Âc??Ä œ«b? ≈ W??OMHë W U??Ä_« vÃu?? Ë
5 ? ? ë q U?I* W d b??I? ë W?HKJ? Ã«Ë t?OK V d? ? Ê√ sJ1 v ë —U‡‡‡? ü«Ë t‡‡‡‡MÄ ÷d‡?‡‡‡GëË
           Æ WOMF*«  UN'« lÄ oO M ÃU pÃ–Ë dOOG ë «c vK ΡUM √dDO Ècë
k U?;« ÂuI W?I? «u*« WÃU v Ë k U?;« —u?C fK:« vK? Ÿu{u*« ÷d? r r
Êu U?Ië ÂUJ _ U?ÎI 5 ? ? ë q U?IÄ b b?%Ë d?OO?G? ë vK W?I «u*U ÊQ?Aë V U? ⁄ö S
5 ? % U‡‡‡‡?N?OK √d?‡‡‡‡D v? ë  «—U?I? FKà 5 ? ? ë q U??I?Ä ÊQ??A ±πµµ WM à ≤≤≤ r?‡‡‡Á—
                                     Æ WÄUFë WFHM*« V
                   © l U ë qBHë
                ÂuÝdë WKOBŠ ·d     tłË√


¨ Êu U??Ië sÄ ©±π® …œU*U? U?N? OÃ≈ —U??A*« Âu‡‡‡?‡ dë ·d‡‡‡?‡ t‡‡‡‡? Ë√ ÊuJ ≠ ∑µ …œUÄ
                                      ∫ vÃU ë u Më vK
      Æ ÈdIÃ«Ë ÊbLKà …bL F*« WO «dLFë …“u _« q «œ WOKOBH ë  UDD<« œ«b ≈
…œU? ≈ o UMÄ lÄ q?ÄU?F? Kà W?OKO?B?H? ë  UDD<« œ«b? ≈ sL?{ W?KJA*« rO?O?I? ë ÊU?'
                               Æ WDD<« dO o UM*«Ë jOD ë
—«d‡‡‡?‡Á V u0 pÃ–Ë Êu‡?‡‡‡ U?I?ë ÂUJ √ c‡‡O??HM W?‡‡‡B? ? <«  «—«œùU 5KÄU??Fë W‡‡?‡‡ U ≈
                                 Æ h <« k U;« sÄ —bB
k U;« —bBO ¨ W —U Ã«Ë WO UMBë o UM*U W U)« Âu dKà W MÃU UÄ√ ≠ ∑∂ …œUÄ
◊U??AMÃU W??B? ? <« W —«œù« W??N?'« ÷d?? Ë vK;« v ? F?Aë f?K:« W?I? «u??Ä b?F h ? <«
      Æ U b b «Î—«dÁ ©WOK «bë …—U ë WOLM “UN Ë WO UMBë WOLM Kà WÄUFë W ONë®
 ∑≥     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                     v U ë »U ë
                    Í—UC(« o   M²Ã«


¨ ÈœUB ?Á« rOKÁ≈ qJ tF U?ÎOLOKÁ≈ «ÎeÂd?Ä È—UC(« oO M Kà vÄuI?ë “UN'« TAM ≠ ∑∑ …œUÄ
oO M ÃU W?ÁöFë  «–  UN? Kà vMHë r bë ÂbI Ë rOKÁù« «cN “U?N'«  U U?B « d U? OÃ
        Æ tà WF U ë  UE U;U “UN'«  U ËdAÄ cOHM WF U ÄË ¨ rOKÁùU È—UC(«
 UE U?? ;« r «u?? v tà V U?JÄË ŸËd?? ¡U?? A ≈ “U?? N? '« fO?z— sÄ —«d??I? “u‡‡‡?‡ Ë
o UM*« v Ë …b b?'« W?O «d?L?Fë  UF?L? ? ë v Ë W?O U?O? ë o UM*«Ë UÎ b?Ä …d? ? ?F*« œö‡‡‡ ëË
                       Æ W —uNL'« ¡U √ lOL …eOL *« WLOIë  «–
UNKL  ôU ÄË UN U UB ? « b b%Ë V UJ*«Ë ŸËdHÃ«Ë WOLOKÁù« e«d*« rOEM —bB Ë
                                 Æ “UN'« …—«œ≈ fK Ä sÄ —«dÁ
Á—uÄ√ n d?B Ë t u vK WMLO?N*« UOKFë WDK ë u “UN?'« …—«œ≈ fK Ä ≠ ∑∏ …œUÄ
œb?? Ê√ vK “U??N?'« ·«b? √ o‡‡O??I? ? à Âe‡‡?‡K U??Ä U‡‡‡N U?‡‡‡ —b  «—«œù« sÄ T?AM Ê√ tÃË
                                    Æ UN U UB «Ë UNÄUNÄ
f √ l{u?à W?O? LK?Fë ÊU?? Kë qOJ?A? ? “U??N?'« …—«œ≈ f?K ? Ä fOz— Âu??I ≠ ∑π …œUÄ
               ∫ q Ä WHK <«  ôU:« v È—UC(« oO M ë qzôœË dO UFÄË
                                    Æ WO «d ë o UM*«
                                       Æ Êb*« e«dÄ
                                      Æ Êb*« q «bÄ
                                       Æ  U ö ù«
                               Æ WO —U)« …—U ù«Ë …¡U{ù«
vK? _« fK:« v?K qzôb?Ã«Ë d?? O U?? F?*«Ë f _« pK? ÷d?? F W?? U?? ?I? ? ë d “Ë Âu?? ?I Ë
—U?A*« qzôbÃ«Ë d?O UF*«Ë f? _« WF? «d?Ä r Ë ¨ U œU?L ? ô W?O «d?LFë W?O?LM Ã«Ë jOD ? KÃ
fK ?Ä —b?I Ë ¨ d ?Â√ Ë√ 5F?Ä qOÃœ vÃ≈ W? U?(« X œ ULK Ë√  «u?M Àö q …dÄ U?N?OÃ≈
                                   Æ W U(« Ác “UN'« …—«œ≈
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë              ∑¥

d?O UF*«Ë f úà U?ÎI …e?OL? *« W?LO?Ië  «– o UM*« b b ? “U‡‡N?'« Âu‡‡‡I ≠ ∏∞ …œUÄ
 Æ WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD Kà vK _« fK:« sÄ —«dÁ UN —bB Ë ¨ UNOK ÿUH Kà UNFC v ë
∫ WOÃU ë d UMFë sÄ d Â√ Ë√ dBM UNO oI     Ê√ o UM*« pK b b% v v «d Ê√ vK
‚d WJ ?  «– Ë√ vÃUL? d?O ?F Ë√ eO?L? Ä v «d‡‡‡?L l‡‡‡ U  «– W‡?‡‡‡IDM*« ÊuJ Ê√
          Æ v —U ë —uD ë Ë√ v «dLFë uLMë q «dÄ b √ q 1 v «dL ZO Ë√
—U ü« W U?L ÊQA? ±π∏≥ WM à ±±∑ rÁ— Êu UIKà U?ÎI Ë W d √ ÊU? Ä W?IDM*U ÊuJ Ê√
v U *« Âb? rOEM ÊQA ≤∞∞∂ WM à ±¥¥ rÁ— Êu U?IKà UÎI? Ë eOL? Ä È—UL?FÄ “«d  «– ÊU? Ä Ë√
v «d?LFë l UDë v …d R?Ä ÊuJ Ê√Ë ¨ È—U?LF*« À«d? ë vK ÿUH?(«Ë ◊uI? Kà WK ü« dO?
                                       Æ qJÂ WIDMLKÃ
¨ W‡‡‡‡ dJ ? Ë√ W?O? UO‡‡?‡ Ë√ W‡‡‡‡O‡‡ —U‡‡‡ Ë√ W?‡‡‡‡O? UI À«b‡‡?‡‡ Q W‡‡‡D d?Ä ÊuJ Ê√
 ôôœ vK Èu ?% Ê√ Ë√ ¨ WOHOÿË Ë√ W?OM Ë√ W œUB ?Á« Ë√ WO UL? « rOÁ s …d‡‡‡ ?FÄ Ë√
             Æ …—uÂc*«  ôU:« b √ v W U WOLK Ë√ WO —U  UÄuKFÄ Ë√
     Æ WÃËbë a —U v Õu{u d √ U2  UOB       Ë√ ÂU Àb WD dÄ ÊuJ Ê√
WLNÄ  ôUL?F « Ë√ ÊU Ä Ë√ o UMÄ vÃ≈ qB WÂd Kà «Î—U ?Ä Ë√ «Î—u Ä WIDM*« ÊuJ Ê√
                                   Æ …eOL Ä WLOÁ  «– Ë√
WO —U W dA? W uL Ä h …eOL? Ä WFO Ë W UI  «– W?‡‡‡‡ —UC W‡‡‡IDMÄ q 9 Ê√
                                         Æ …d{U Ë√
WO?FO?  öOJA Ë√ WO?ÃUL rÃU?F0 nB W‡‡‡‡O?FO? W‡‡‡‡LO?Á  «– W‡‡‡‡IDMÄ ÊuJ Ê√
 UO?L;« Êu U?Ià UÎI? Ë WOF?O Dë  U?OL?;« lÁ«uÄ b? √ ÊuJ Ê√ Ë√ ¨ …eOL? Ä W?O uÃu?O Ë√
                ±ππ¥ WM à ¥ rÁ— W O ë Êu UÁË ¨ ±π∏≥ WM à ±∞≤ rÁ—
 ∑µ      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

o UM*« b b‡‡?%Ë v‡‡‡‡ U? *« d‡‡‡‡B? sL?C ?  U UO …b?‡‡‡‡ U?Á “U‡‡‡‡N?'« TAM ≠ ∏± …œUÄ
¨ U?N?FÄ qÄU?F? Kà W?Ä“öë È—U?C(« o?O M? ë dO U?F?ÄË f √ lC Ë ¨ …e?O?L? *« WL?O?Ië  «–
                     Æ o UM*« pK Ë v U *« Ác v UN «e Ãô« 5F v ëË
t?OÃ≈ —U??A*« ≤∞∞∂ WM à ±¥¥ rÁ— Êu U?I?Kà U?ÎI? WKJ?A*« ÊU‡‡‡ Kë ‰U?‡‡‡‡L? √ d? ? ?F Ë
       Æ  U UO ë …b UIà WLNÄ —œUBÄ —U xà vK _« fK:«  ö v …œ—«uë pK Ë
v ë È—U??C?(« o?O? M ?ë WÃœ√Ë d?O? U?F? ÄË f √ oO?? D «e?? Ãô« ◊d? ? A ≠ ∏≤ …œUÄ
¨ W b(« v U *«  ôU? v hO «d ë —«b ≈ bM vK _« fK:« U bL F Ë “U?N'« UNFC
d UM c?OHM bM pÃcÂË ¨ ¡UM ë …œU? ≈Ë ¨ WLzUIë v U *« v? WOze'«Ë WOKJë  ö b?F ëË
                         Æ WH —_«Ë ‚dDÃU WO «dLFë  U «dHë qOJA
WOK «b?ë  ö bF ë c?OHM Ë√ fOJM ?ë Ë√ ÂbNë hO «d —«b? ≈ bM v «d ≠ ∏≥ …œUÄ
                         ∫ vK U0 «e Ãô« …eOL *« WLOIë  «– v U *« v
vM *« vÁU Âb? lÄ …e?O?L? *« W —U?L?F*« d? UMFë  «– W?N? «uë vK ÿU?H?(« W‡?‡‡O UJÄ≈
Æ o UM*«Ë v U LKà …eOL *« W —ULF*« “dDë vK ÿUH Kà pÃ–Ë ¨ WÃU(« V UÎ}ze Ë√ UÎOKÂ
fOJM Ë√ Âb  ôU v eOL *« vM *« WÄö? vK ÿUH Kà WÄ“öë  «¡«d ù« –U «
              Æ ‰UL _« ÁcN eOL *« vM *« d Q ô v tà …—ËU Ä ÊU Ä ¡UM Ë√
              ∫ vK U0 «e Ãô« ¡UM ë hO «d —«b ≈ bM v «d ≠ ∏¥ …œUÄ
WKL J*« d?O WHK <«  U ?OÂd Ã«Ë WOzU?A ù« d UMFë vDG U0 vM *«  UN? «Ë ‰ULJ «
                                    Æ Ÿ—UAë sÄ ÊUOFKà …d UEëË
¨ WDO?;«  U‡‡‡N «uë Ê«uÃ√ l?Ä vM *«  U‡‡‡‡N? «Ë Ê«uÃ√ Ë√ Êuà d‡‡‡‡ UM Âb‡‡‡ …U‡‡‡‡ «d?Ä
        Æ WIDMLKà v «dLFÃ«Ë È—ULF*« l UDë vK ÿUH Kà ‰UL'U ”U ù« oI U0
WO UMBë  U? OÂd ÃU v U? LKà WO ?Ozdë  UN «uë t uA lM* W? UM*« ‰uK‡‡(« œU‡‡‡ ≈
¨ W??OzU?C? HÃ«Ë W??O? {—_«  U‡‡‡Oz«u??NÃ«Ë n‡?‡‡O??OJ ë …e‡‡?‡‡N?? √ q‡‡‡‡ ? Ä ¡U‡‡?‡ d?N?Jë ‰U‡‡‡L?? √ Ë√
                                     Æ W cG Ã«Ë ·dBë dO «uÄË
       ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                  ∑∂

“U?N'« U?N?FC v ?ë È—U‡‡‡C?(« oO M ë W?‡‡‡‡Ãœ√Ë dO? U‡‡‡‡F?ÄË f √ o‡‡‡ D ≠ ∏µ …œUÄ
…b b?'« W?‡‡‡‡O «d‡‡?‡‡L?Fë  U‡‡?‡‡F?L? ? Ã«Ë ¡U‡‡‡‡O?? _«Ë Êb‡‡‡*« v h‡‡?‡‡O? «d? ë —«b?‡‡‡‡ ≈ b‡‡‡?‡‡M
¨ …UA*«  «—U ?ÄË WH —_« pÖ qLA Ë ¨ ’U?)« ŸUDIë Ë√ WÃËbë UNLO?I v ë pK ¡«u
                      Æ È—UC(« oO M ë WÃœ√ v —uÂcÄ u U2 pÖ dO Ë
…eO?L *« W?LOIë  «– o UM*U  P?AM*«Ë v U *« ‰U?L √ hO? «d —«b ≈ bM ≠ ∏∂ …œUÄ
WO d eë  «b? uë Ë√  U u ;« Ë√ qO UL ë Ë√ W —ULF*« d? UMFë qI Ë√ p d% Âb V
                        Æ WKÄUJ Ä ¡«e √ qJA v Ã«Ë ¨ WÂd Ä Ë√ W U
WOK _«  UOFL?'« Ë√  UÂdAë Ë√ WÄUFë Ë√ WOÄuJ(«  UN?'« lÄ oH Ê√ “UN Kà ≠ ∏∑ …œUÄ
WBB Ä W —UA « WN ? pÃ–Ë ¨ È—UC(« oO M Kà  U «—œË  U ËdAÄ œ«b ù œ«d _« Ë√
¨ U?N? OÃ≈ —U??A*« ‚U?H ô« œu??I? vK? lO?Áu?? ÃU …—«œù« fK ? Ä fOz— Âu??I Ë ¨ ÈœU?Ä q U??I0
                     Æ “UN'« ÁU{UI Ècë ÈœU*« q UI*« ·d t Ë√ œb Ë
W —U?A? ? ô« V UJ*« v U d? «u V «uë ◊Ëd?AÃ«Ë j «u?Cë “U?N?'« lC ≠ ∏∏ …œUÄ
bO?Ië œb Ê√ v?K ¨ pÃcà bF ‰Ë«b? v bO?IKà tKL ‰U‡‡‡ ?Ä v 5BB? *« ¡«d‡‡‡?‡ )«Ë
b?O?Ià WM' “U?N?'« qJA Ë ¨ “U‡‡‡N?'« U‡‡‡N?F?C v ë j‡?‡‡ «u?CKà U·‡‡I‡‡‡ Ë  «uM? Àö‡‡‡ qÂ
h _« vK Ë …—«œù« fK Ä fOz— sÄ —«dÁ UN —bB ¡«d? )«Ë W —UA ô« V UJ*« sÄ qÂ
                                          ∫ WO ü«  ôU:« v
                                         Æ lÁ«u*« oO M
                                          Æ vMHë rOÄd ë
                                   Æ WO —U)« …—U ù«Ë …¡U{ù«
                                        Æ  U ö ù« cOHM
                       Æ …eOL *« WLOIë  «– v U LKà WO —U)« W UOBë
 ∑∑     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

l{Ë q ?Á È—UC?(« oO M Kà vÄu?Ië “UN?'« W‡‡I? «uÄ vK ‰u‡‡‡‡B?(« V ≠ ∏π …œUÄ
v «d?L? Fë tDO? ? Ä lÄ qL?Fë o U?‡‡‡M ÊU‡‡‡?‡L?Cà pÃ–Ë ¨ ÂU‡?‡‡‡‡ ⁄«d? v v?‡‡‡‡M q‡‡?‡L? È√
                       Æ Êö ù«Ë W U bë v vMHë qLFë ‰öG « Âb Ë
¨ U?? N ’U?? )« qOÃbë v? …œ—«uë  U ö?? ù« d??O? U??F? ?ÄË f √ o?O? D? lÄ ≠ π∞ …œUÄ
 ∫ vK UÄ  U ö ù« hO «d —«b ≈ bM v «d ¨ È—UC(« oO M Kà vÄuIë “UN'« s …—œUBëË
t u?LC?ÄË tKJ v Êö ù« iÁUM ô√Ë ¨ ÊU? œ_« «d ? «Ë W‡‡‡ÄUFë »«œü« …U‡‡‡ «d?Ä
                                     Æ tà v «dLFë jO;« lÄ
              Æ WÄUFë WOMHë ‰UL _« vK W U œ Ë√ Êö ≈ È√ l{Ë dE
WK ? *« v U *«  U?N «Ë vK Ë√ vK √ qJ ÈQ  U? ô Ë√  U ö? ≈ È√ XO ? Âb
           Æ tOÃ≈ —UA*« ≤∞∞∂ WM à ±¥¥ rÁ— Êu UIKà UÎI eOL Ä È—ULFÄ “«dDÂ
Ád?? UM? Ë√ Ê«b?? O*« r? « ◊U?? —« lM?* ¨ Ê«b?? O? ?Ä È√ j Ë v? Êö?? ≈ È√ l{Ë dE?
                              Æ È—U& Z MÄ ÈQ WO «dLFÃ«Ë W —ULF*«
      Æ Ÿ—UAë sÄ v U *«  UN «Ë W ƒ— ‚uF  U ô Ë√  U ö ≈ È√ l{Ë Âb
UN?IO? M Ë UN?LOEM …œU ≈Ë ¨ U?N «– v U *«  U?N «Ë vK  U? ô Ë√  U ö? ≈ l{Ë Âb
                             Æ WÂd(« ‚uF ô U0 v U *« q «bÄ vK
¨ v‡‡?M *« W‡?‡N?? «Ë r?‡‡‡‡?OEM j‡?‡‡ s W? —U‡‡‡?‡ ? ?ë  ö‡‡‡‡?;«  U‡‡‡?‡N?? «Ë “Ëd? Âb‡‡‡?‡‡
¨ WO ö? ù« UN U uÃË …—ËU? *«  ö;«  UN? «Ë 5  UÄU)«Ë Ê«uÃ_« v o UM ë …U? «dÄË
¨ È—U?LF?*« Á“«d Ë vM *« W?N «Ë lÄ W?O ö? ù« t? uà Ë√ È—U? ? ë q;« W?N «Ë d? UM Âb? Ë
                         Æ tà WBB<« W U *« q;« WN «Ë “ËU& Âb Ë
V UJ?*« ¡U??L? √Ë  ö??;«  U??N? «ËË W?? O? Äö?? ≈ W?? ? ô Ë√ Êö?? ≈ È√ W? U?? ?  …—Ëd??{
ÂUJ Q U?ÎÄ«e ë pÃ–Ë Èd? √ WGà W Q W U? Jë —«dJ sJ1Ë ¨ ÎôË√ W?O dFë W?GKÃU  UÂd?AëË
                              ±πµ∂ WM Ã ∂∂ rÁ—  U ö ù« Êu UÁ
       ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                ∑∏

                     YÃU ë »U ë
                    ¡UM³Ã« ‰ULŽ√ rOEMð


                     © ‰Ë_« qBHë
                  WÄUFë WOzUM³Ã«  UÞ«d²ýô«


W?OK;« …—«œù«  «b? u Ê«dL?Fë ‰U?L? √ W U? vK »U? ë «c ÂUJ √ Èd? ≠ π± …œUÄ
WOMJ ë  U?FL ? Ã«Ë v U *« vK Ë …b b?'« WO «dL?Fë  UFL? Ã«Ë WO? UMBÃ«Ë WO U?O ë o UM*«Ë
                         Æ h <« d “uë sÄ —«dÁ U b b —bB v ë
ÖULMë „U ?Ä≈Ë œ«b ≈ W zöë Ác Ë Êu UIë ÂUJ? √ cOHM vK WLzUI?ë  UN'« vK Ë
                    Æ W zöÃU …œ—«uë  ö Ã«Ë  «œUNAÃ«Ë  «—UL ô«Ë
ÊU? «–≈ ô≈ ÷—√ W?FDÁ W √ vK vM ?Ä È_ ¡UM hO? d —«b? S Õd?B ô ≠ π≤ …œUÄ
W??HK ? <« v{«—_«  ôU?L? F? ? « o? UM* W‡‡‡?OzUM Ã«Ë W‡?‡‡‡ODO?D ? ?ë  U‡‡‡‡ «d?? ? öà U·‡‡?I UDÄ
                             Æ WB <« W —«œù« WN'« sÄ …—œUBëË
UÎ U?IÄ b? «uë o UDKà vK «bë ŸU‡‡‡‡H —ô« v‡‡‡ U‡‡‡‡B?à v‡‡‡‡ œ_« b‡‡‡‡(« ÊuJ ≠ π≥ …œUÄ
d ?Ä ≤[∑ —«Ëœ_« lOL v? d UEë tHI? WOMD v ? WO{—úà vzU?NMë `D ë Èu ? Ä sÄ
W??OK «bë  U??Ád?DÃ«Ë q «b??LKà W?? ? MÃU d?? ? Ä ≤[≥∞ vÃ≈ —u??Âc*« ŸU??H? —ô« qI Ê√ “u?? Ë
W uKFë nI? _« sÄ WKzU*« ¡«e _«Ë UN?LJ v UÄË ¡UM ë ”«d? ·d Ë qO ?Gë ·d Ë  UÄU?L(«Ë
                           Æ W dGë W U Ä sÄ ©•≤µ® “ËU ô U0
t?I? «d?Ä Ë√ vM *« ·d? sÄ W‡‡‡ d‡‡‡ È_ v‡?‡K‡‡‡ «bë `D *« q‡‡?‡‡I ô√ V ≠ π¥ …œUÄ
                                   ∫ vK UL UNO bF È√ Ë√
 ©d *U ® bF Kà v œ_« b(«      ©l d*« d *U ® vK «bë `D LKà v œ_« b(«       «b  ô«
     ≤[µ                   ∑[µ                WOMJ ·d
     ∞[∏∞                   ∞[∏∞                ÁUOÄ …—Ëœ
     ±[µ∞                   ≥[∞∞                 a UDÄ
     ±[≤∞                   ±[µ∞                  UÄUL
     ≤[∞∞                   µ[∞∞                ”—U(« W d
 ∑π     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

      Æ W —U ë  ö;« vK s œœd *« ‰ULF ô ÁUOÄ …—Ëœ W ON V ≠ πµ …œUÄ
W??OMJ? ë  «b?? uKà ¡UM ?ë o «d??Ä sÄ o d??Ä Ë√ W?? d?? qJà ÊuJ? Ê√ V ≠ π∂ …œUÄ
Ì·u?? ? ? Ä ¡UM Ë√ o d? vK qD W??O? F?O? Dë …¡U??{ù«Ë W u??N? K?à  U? ? ? …b?? Ë√ W?? ? ?
  ∫ vK UL W HKà vÃUL ù« `D *« qI ô√ V Ë ¨ W zöë Ác v WMO *«  U «d öÃ
                        Æ WOMJ ë ·dGë WO{—√ `D Ä sÄ ©•∏®
 ≠ ÁU?O?Ä …—Ëœ ≠ a‡‡‡ DÄ ≠ ÂU?‡‡‡‡L? ® ¡U‡‡‡‡M ?ë o «d?Ä sÄ o d?Ä È√ `D ?Ä sÄ ©•±∞®
                                  Æ ©tOÃ≈ UÄË ≠ —ËbÃU rK d
  U U Ä Ÿu?L Ä ”U √ vK WÄ“öë W ?Hë W U Ä V %  U ? Hë œbF WÃU v Ë
 sJ ?ë ·d?G? l d??Ä d?? ? Ä nB s …b?? «uë W?? ? ? Hë `D? ? Ä qI ô√ ◊d??A Ë  U?? ? ? Hë
              Æ ¡UM ë o «d* W MÃU l dÄ d Ä l — s Ë ¨ rÃö ë —U ¬Ë V UJ*«Ë
 ©‰U? ?I? ? « ≠ ÂU‡‡?‡F W? d? ≠ ÊuÃU? ® W‡‡‡‡?A?O?F?LKà W‡‡‡‡?B?B?<« sÂU‡‡‡‡Ä_« qÄU‡?‡‡‡F Ë
                                    Æ WOMJ ë ·dGë WKÄUFÄ
 b UB*« —U ¬Ë —œUMBÃ«Ë q «b*«Ë  UÁdDÃ«Ë l “u ë  ôU vK ÂUJ _« Ác Èd ôË
 l “u? ë  U uÃË  ôu?;«Ë  U öG?Ã«Ë  U «e)«Ë  U? LKDÃ«Ë …e?N? _«Ë  UMOÂU*« qO?GA ·d? Ë
                                        Æ UNLJ v UÄË
 nI? ÃU …œU*« Ác? v WMO? *« V MÃU …¡U?‡‡{ù«Ë W‡‡ u?N? Kà  U‡?‡‡ ? ? q‡‡‡L? “u‡?‡‡‡ Ë
 ` ? qzU? u …œËe??ÄË …d? U?? ?Ä v —U?)« ¡«u??NÃU WKB?? ?Ä  U‡?‡ ? ? Hë Ác ÊuJ Ê√ ◊d‡‡?‡‡A
                                        Æ W UMÄ ‚ö ≈Ë
 ¡UM ë o? «d?ÄË V U?J*« W u?N? Ë …—U ≈ “u? W??OMJ? ë  «b? uë a?‡‡ U‡‡‡?DÄ «b? U??L?O? Ë
 W?ÄU?Fë v U? *«Ë  U?O?H?A? ? ?*«Ë ‚œU‡‡MHë WÃU‡‡‡? v “u‡‡‡ t √ vK ¨ W?‡‡‡‡O? UM W‡‡‡?‡I dD
 …—U ≈Ë W u?N à hB<« ¡UM?Hë ÊuJ Ê√ WO U?M W uN UN? d «u ô v ë W? —«œù« v U *«Ë
 È√ qI ôË ¨ l d?Ä d? ?Ä ±[µ s qI ô `?D 0 ·d?GÃU W?I? K*« ÁU?O*«  «—ËœË  U?ÄU?L?(«
                                   Æ b «Ë d Ä s ÁœUF √ sÄ
      Æ W zöë ÁcN …œb;« V Më sÄ W —«œù« v U *«  UN «u  U Hë vM Ë
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë               ∏∞

dO u ◊dA WAOF*« WÃU? ⁄«d sÄ «Î¡e WOMJ ë  «b uë v a UD*« ÊuJ Ê√ “u
dO? u lÄ a DLKà q U?I*« ¡e'« sÄ W? zöë Ác ÂUJ √ o Ë WA?OF*« WÃU?Bà W uKD*« W u?N ë
                      Æ dÄ_« Âeà «–≈ a DLKà W UM*« WOJO UJO*« W uN ë
                  ∫  U Hë v WO ü«  U «d ô« d «u …U «dÄ V
W U? Ä ULN?MO qBH Ê√ V t S rK ל vK …d? U Ä ` ?H »U œu‡‡ Ë WÃU‡‡‡ v
                                     Æ b «Ë d Ä s qI ô
 U uJK œu? Ë WÃU v ô≈ d? *« sÄ ∞[π s pO U? Aë  U‡‡‡ K ŸU?‡‡‡H —« q‡‡‡I ô√
©s e? «—œ® ◊u??I? ? ë  U‡?‡F U?? Ä œu?? Ë Ë√ ×U‡‡‡?)« sÄ pO U?? ? ?Aë Ác ÂU?‡‡Ä√  U‡?‡ d‡‡?‡ Ë√
                              Æ d *« sÄ ∞[π s qI ô ŸUH —U
W È√ d F ôË ¨ UN U? Ä qÄUJ v —U)« ¡«uNÃU WKB Ä W Hë ÊuJ Ê√ V
                       Æ W uN W nOOJ ë “UN' vì “UN W d IÄ
           ∫ vÃU ë u Më vK »«u _« ÷ËdFà v œ_« b(« ÊuJ ≠ π∑ …œUÄ
                            Æ r ∏∞ V UJ*«Ë WOMJ ë ·dGë
                        Æ r ∑∞ ÁUO*«  «—ËœË  UÄUL(«Ë a UD*«
                              Æ r ±∞∞ W —U ë  ö;«
                                   Æ r ≤∏∞  U «d'«
WOM _U d «u Ê√ UN  ö bF ¡«d ≈ Ë√ UN OKF Ë√ v U *« WÄUÁ≈ bM v «d ≠ π∏ …œUÄ
     ∫ v ü« ‰Ëb'U W {u*«  U «d ô« ¡UM ë o «dÄË ·d W uN Ë …—U ù WBB<«
       ¡UMHë `D * v œ_« b(«         v œ_« b(«   ¡UMHë Ÿu »uKD*« vM *« sÄ ¡e'«
                         ¡UMHë œUF _        t uN Ë t —U ≈
                        d Ä ≥ Ë√ Ÿ ∞[≤µ
            ≠                    v —U
                          d Â√ ULN √
                                      V UJ*«Ë WOMJ ë ·dGë
                        d Ä ≥ Ë√ Ÿ ∞[≤µ
    d Â√ ULN √ ŸUH —ô« l — l dÄ Ë√ ≤Âπ           vK «œ
                          d Â√ ULN √
 ∏±     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë
       ¡UMHë `D * v œ_« b(«           v œ_« b(«    ¡UMHë Ÿu »uKD*« vM *« sÄ ¡e'«
                           ¡UMHë œUF _         t uN Ë t —U ≈
           ≠                 Â ≤[µ     v —U
                                            a DÄ ≠ ÂUL
  ±∞ ÈËU Ë√ sÄ qÁ√ Ÿ X U «–≈ ≤Â∑[µ
                                           rK ≠ ÁUOÄ …—Ëœ
   Â≤∞ ÈËU Ë√ sÄ qÁ√ Ÿ X U «–≈ ≤±∞
                              ≤[µ      vK «œ    WBB<« sÂUÄ_«
  Â≥∞ ÈËU Ë√ sÄ qÁ√ Ÿ X U «–≈ ≤±≤[µ
                                           s e Ã«Ë qO GKÃ
 ŸUH —ô« v …œU “ ±∞ qJà ≤Â≤[µ `D *« œ«œe Ë
 Æ ¡UMHë «c sÄ UN uN Ë UN ¡U{≈ »uKDÄ W  ‰Ë√ W K sÄ UÎ UIÄ ¡UMHë vK qD ¡UM Kà WN «Ë vK √ ŸUH —« ÈËU ©Ÿ®

¡UMHë `?D * v œ_« b?(« s?Ä pÖ qI ô√ V ? O? gO «d?? Ë√ “Ëd qL? WÃU?? v Ë
                           Æ tOÃU ‰Ëb'U W {u*« V MÃU Ë
 Æ —UDÄ_« ÁUOÄ n dB à WÄ“öë  «eON ÃU ·uAJÄ ¡UM Ë√ —uMÄ q œËe Ê√ V Ë
o dDë vK WKDÄ U?Nà …c? U ` d? ?O ô o «d?Ä Ë√ ·d? œu Ë WÃU? v ≠ ππ …œUÄ
W?ÄUFë ‚dDë vK? WKD*« v U *«  U?N? «u ©VO'« —uM?Ä®  «œ«b —« qL “u? …d? U ?Ä ¡UMHë Ë√
oL? “ËU? ? ? ô√ WÃU?(« Ác v ◊d? ?A Ë ¨ W? u?N? Ã«Ë …—U ù« b?B?I W??OM _« Ë√ W? U?)« Ë√
¨ d U? *« ¡UMHë Ë√ o dDKà t «u*« V U?'« v …c UMë ÊuJ Ê√Ë t{d? v œ√ nF{ œ«b —ô«
                Æ jI t{d nB œËb v œ«b —ôU  U d qL “u Ë
     ∫ v ü« ‰Ëb'U W {u*«  U «d ô« rÃö ë v d «u Ê√ V ≠ ±∞∞ …œUÄ

   Æ  «b Ë l —√ vK b e ô —ËbÃU  «b uë œb ÊU «–≈ r ±±∞              W —bKà d UEë ‰uDë

     Æ  «b Ë l —√ vK b e —ËbÃU  «b uë œb ÊU «–≈ r ±≥∞

                     Æ r ≤∑ s qI ô WLzUMë          W —bKà v{dFë ŸUDIë

                     Æ r ±∑ s b e ô WLzUIë

         Æ rz«u l —√ s UN{d qI ô W b UNOK W —œ ±¥ WOëu *«  U —bë œbFà vBÁ_« b(«

                              Æ r π∞          W uJKà ŸUH —« qÁ√
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë               ∏≤

        Æ d Ä ≤[± W —œ È√ ‚u ŸUH —ô« v UBà v œ_« b(« ÊuJ Ê√ V
W dz«bë rÃö Kà W ? MÃU UÄ√ ¨ …œU Fë —Ëœ ëd √ rÃö  U «d ? ô« Ác sÄ vM         Ë
WLzUM?ë ÷d ”UI Ê√ vK ‰Ëb?'U W ?{u*«  U «d ? ô« UNO? d «u? Ê√ V O? W Ëd*«Ë
                  Æ vK «bë vM M*« bM W —bë ·d sÄ r ¥µ bF vK
U?N Q? sÄ Êu?J Èd? √  P?AMÄ W √ Ë√ b? U?B?Ä Ë√ r?Ãö? W?ÄU?Á≈ “u? ô ≠ ±∞± …œUÄ
 Æ W zöë Ác ÂUJ Q UNOK ’uBM*« UO bë œËb(« s WOM _«  U D Ä Ë√ œUF √ qOKI
W?Âd?? ?A?Ä W?O?M √ ¡U?A ≈ vK ‚U??H ô« W?I? ö?? *«  «—U‡‡‡‡?‡I?Fë »U‡‡‡?‡ ? _ ≠ ±∞≤ …œUÄ
W??OM _« Ác qB?? “u?? ôË ¨ W?? zöë Ác v U??N? OK ’u??BM*« ◊Ëd??Aë U??N? O? d?? «u??
—U? ?Ä√ W ö? vK t? U?H —« b e? ôË ¡«u?Në lM1 ôË ¡u?Cë V? ? ô e? U? ô≈ W??Âd? ?A*«
¨ d? ?Ä ±[∏ jzU?(« ŸU?H —« “ËU?? ô√ vK Ë e? U?(« t?OK ÂU?I*« j?zU?(« ŸU?H —« t?O? Îö? «œ
rNMÄ È_ hO? d ë `MÄ q ?Á v U? *« WF?HM* ‚UH ô« «c?Nà X ? *« bI?Fë dN? „ö*« vK V Ë
                      Æ W œËb(«  UE U;U W U)« b «uIë …U «dÄ lÄ
b? «Ë pÃU* W?ÂuK2Ë b‡‡‡ «Ë ¡U‡‡‡‡M sÄ d? ?Â√ 5 W?Âd ?A?Ä W‡‡‡OM √ ¡U‡‡‡‡A ≈ W‡?‡‡ÃU‡‡‡ v Ë
¡UM ë WF?HM* ¡UMH pÃU*« f?HMà WÂuK2Ë …—ËU ?Ä ÷—√ WFDÁ sÄ ¡e? hOB? WÃU v Ë√
Æ ¡UM ÃU hO d ë `MÄ q Á UNOK WKD*« v U *« WFHM* ‚UH ô« «cNà X *« bIFë dN V
’U Ë√ ÂU? o d È√ b vK WÄUI*« v? U *«  UN «Ë v “Ëd qL? “u ≠ ±∞≥ …œUÄ
                                    ∫ WO ü« ◊ËdAKà UÎI
ŸU‡‡‡‡H —« vK? ÂU‡‡‡I Ê√ ◊d‡‡‡‡A v‡‡‡?{—_« —Ëbë v …c‡‡‡‡ U “Ëd Ë√ gO —u? q‡‡‡‡L?
WN? «uë XÄU vK Á“Ëd b e ôË nO? dë `D »u MÄ sÄ d? Ä nB Ë s d? Ä s qI ô
r ≤∞ vK ¨ —U? ?Ä√ …dA? Ë W?O U?L 5 U?N?{d ÕË«d? v ë Ÿ—«u‡‡‡?‡Aë v r ±∞ vK
                          Æ pÖ vK UN{d b e v ë Ÿ—«uAë v
 ∏≥     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

 U uJK ë sÄ ¡e? qH? √ 5 ŸUH? —ô« qI ô√ o dDë b? vK WÄU?I*« v U? *« v V
œu?? Ë Âb?? WÃU? v? Ÿ—U?A?ë —u? ? Ä »u?? MÄ Ë√ nO?? dë t??O? d `D v?K √Ë Ã«d _« Ë√
                                   Æ —U Ä√ WF —√ s nO —
d? *« sÄ ∞[π s W? u?AJ?*« rÃö? Ã«Ë  U uJK Ã«Ë  U? d?Aë s? e «—œ ŸU?H —« qI ô√
ŸU??H —ô« «c œ«œe Ë n?O? dë `D »u‡?‡‡ MÄ v?K‡ √ vÃË_« W‡‡?‡ ? L? )« —«Ëœúà W‡‡‡? ‡‡‡ ?MÃU
¨ d? ? Ä ±[≤ vB?Á√ b?? Ë W‡‡‡?OÃU? ë o‡?‡‡ «u‡‡‡?Dë sÄ o‡‡‡ U?‡‡‡ qJà  «d?? ?L? O? M µ —«b‡?‡‡I0
Æ d ÂQ r ±∞ sÄ —UDÁ_«  «– ¡UO _« ◊uI lM1 YO UÎLLBÄ s e «—bë ÊuJ Ê√ V Ë
©•µ® ëd _«Ë ©•±∞® W‡‡?‡ u?AJ*«  U? uJK Kà “Ëd v?B?Á√ Èb‡‡‡‡?F? Ê√ “u‡‡?‡‡ ô
„d? Ê√ V? U?L? ¨ d?? ?Ä ±[≤µ 5 ÃU??(« v “Ëd? ë “ËU? ? ô√ vK o dD?ë ÷d? sÄ
Æ U?NO? ëd _« Ë√ W? u?AJ*«  U uJK Kà “Ëd È√ ÊËb …—ËU?:« v U? *« œËb? sÄ d ?Ä ±[µ
W‡‡‡‡?‡ —œ ±∏∞ s q‡‡I s —ËU?? ? ?Ä 5OM? ?Ä v ?N? «Ë 5? W‡‡‡‡O? —U?‡‡‡)« W‡‡‡‡? Ë«eë X U? «–≈Ë
¨ U?N? O? “Ëd qL? ÊËœ 5? ?N? «uë sÄ W? Ë«eë nB? MÄ s?Ä n‡‡‡B Ë d? ? Ä „d? Ê√ Âe‡‡?KO?
v U? *« ◊dAë «c? sÄ vM ? Ë W‡‡‡N? «uë ‰u‡‡‡ nB Ãd? ë ‰u‡‡‡‡ “ËU‡‡?‡‡ ô√ ◊d?A Ë
                                   Æ WOMJ ë dO —«Ëœ_« Ë√
t Õu?L *« “Ëd? ë vK …œU “ r ≤µ —«bI0 W?O? d “ d? UM Ë√ gO «dJ “Ëd ë “u?
¡«e? _« v WN? «uë XÄU? sÄ Ë√ o U? ë b‡‡M ë hMà U·‡‡?‡I o‡‡?‡ dDë ÷d vÃ≈ W? ? MÃU
     Æ WO —U WOM √ vK WKD*«  UN «uë v ëd √ Ë√  U uJK qLF UNO ÕuL *« dO
—U ?Ä√ W ? sÄ qÁ√ t{d? Ÿ—U Ë√ o d vK …b?‡‡ d Ë√ ÊuJK È√ “Ëd? Õd‡‡‡‡B ô
                     Æ  «œ«b —ô«Ë WOM _«Ë —ËUMLKà UO bë œËb(« q «œ Ë√
W‡‡ÄU??Fë  U??Äb‡‡‡)« o «d??Ä ŸU?H? —« vM *« ŸU‡‡?‡H —« »U‡‡‡ ? v q‡‡?‡‡ b ô ≠ ±∞¥ …œUÄ
¨ ©Èe??Âd*« nO??OJ? ë  «b??F? ÄË ÁU??O*«  U «e?? Ë rÃö?? ë —U ¬Ë b?? U?‡‡‡B*« ·d?‡‡‡‡ q‡?‡‡ ? Ä®
W?HÃU ?Ä ÷«d √ È_ U?N?Ä«b ? U `L? ôË ¨ —U? Ä√ W? L? vBÁ√ b? U?N U?H —« ÊuJ Ë
                                         Æ vM *«  UÄb)
v{—_« —Ëbë `D ?Ä sÄ ©•≤µ® vK `D ë —Ëb  UÄb?)« o «dÄ `D ?Ä b e ô√ V Ë
  Æ `D ë —Ëœ WÄb) b UB*« ‰u u ÕdB UL ¨ WOMJ …b Ë UN uL Ä v qJA ô√Ë
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë              ∏¥

 U??Âd??A?ë  U?? KD ? ?Ä …U?? «d??Ä rL??B*« v? bMNë V ?J*« Ë√ ”bMN?*« vK ≠ ±∞µ …œUÄ
                        Æ —UIFKÃ  UÄb)«Ë o «d*« qO u WB <«
c?OHM ë  U «d? «Ë rO?LB? ë f _ ÈdB*« œuJ?ë ÂUJ √ oO D «e? Ãô« V ≠ ±∞∂ …œUÄ
 ∫ vK UÄ «b ULO UN hO d ë r O v ë v U *« ¡UA ≈ v o d(« —UD √ sÄ  PAM*« W UL(
   ∫ v Q UÄ UNOK o DM v Ã«Ë © öOHÃ«Ë WOMJ ë oIAë® WOMJ ë v U *« ≠ ±
»u? MÄ sÄ «Îd? ?Ä ±∂ vK b e ô vM ?*U o U vK √ W?O?{—√ »u?? MÄ ŸU?H —« © √ ®
                                    Æ Ÿ—UAë
       Æ l dÄ d Ä ¥∞∞ vK b e ô ÂË—b ë pÖ v U0 o U È√ W U Ä ©»®
—U? ?Ä√ W ö vK b‡‡?‡ e ô ©b‡‡‡‡‡ Ë Ê≈® ÂË—b? ë W‡?‡‡‡O?{—√ »u‡‡‡ MÄ ÷U‡?‡‡‡H? « ©‡ ®
                              Æ Ÿ—UAë »u MÄ sÄ
W?? u?L? ?ÄË W —U?? ? ë  ôU??G? ù« v? U? ? ÄË W?OMN?*«Ë W —«œù«  ôU?G? ù« v U? ? Ä ≠ ≤
                ∫ ÊU «–≈ …—uD)« WCH MÄ s e Ã«Ë WO UMBë  ôUG ù«
 Æ Ÿ—UAë »u MÄ sÄ —U Ä√ ¥ vK b e ô vM *U o U vK √ WO{—√ »u MÄ ŸUH —« © √ ®
       Æ l dÄ d Ä ≤∞∞ vK b e ô ÂË—b ë pÖ v U0 o U È√ W U Ä ©»®
—U? ?Ä√ W‡‡‡ ö vK? b e ô ©b‡‡‡‡ Ë Ê≈® ÂË—b? ë W‡‡?‡‡O?{—√ »u‡‡‡‡ MÄ ÷U‡?‡‡‡H? « ©‡ ®
                              Æ Ÿ—UAë »u MÄ sÄ
c?OHM ë  U «d? «Ë rO?LB? ë f _ ÈdB*« œuJ?ë ÂUJ √ oO D «e? Ãô« V ≠ ±∞∑ …œUÄ
                   ∫ WO ü«  ôU(« v o d(« —UD √ sÄ  PAM*« W UL(
WI U? ë …œU*« v UNOK ’u?BM*«  ôU(« sL?{ X U uà v  U?OKF ë Ë√  UF? u ë ≠ ±
              Æ œuJë ÂUJ _ oI Ä q bF ë bF vM *« Ê√ sÄ bÂQ ë bF ô≈
q b??F? ë pÖ Êu?J YO? ? tMÄ ¡e?' Ë√ v?M ?LK?à ‰U?G? ù« W‡‡‡O?? u q b‡‡‡?F bM ≠ ≤
                                  Æ œuJë  U KD * UÎII Ä
 ∏µ     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

 «—U??O? ë ¡«u? ù W‡‡‡‡B??B? ? Ä sÂU??Ä√ d?O? u?? hO?? d? ë VÃU?‡‡‡ Âe?? K ≠ ±∞∏ …œUÄ
 U «d öà UÎI? Ë pÃ–Ë vM *« sÄ ÷dGë lÄ UNLOLB Ë UNà W?Ä“öë W U *«Ë U œb V UM
 PAMLKà ÊU?Ä_«  U «d ô Èd?B*« œuJë v  U «d'« œu? ÂUJ √Ë WIDMLKà W?ODOD ë
vM ?*« pÖ sÄ vM ? ? ? Ë ¨ œuJë  «– sÄ ©√ o? K*«® ÂUJ √ p?Ãc??ÂË ÷«d?? _« …œb??F? *«
                       ≤Â≤µ∞ WOM *« t U D Ä vÃUL ≈ “ËU    ô Ècë
                   © v U ë qBHë
              hOšd²Ã« —«b   ≈  «¡«dł≈Ë  «bM²  Ä


¨ WE U? ?LKà vK;« v ?FAë f?K:« WI? «u?Ä b?F h <« k U?;« —b?B ≠ ±∞π …œUÄ
                Æ hO d ë —«b ≈ s WI *« Âu dë tO œb «Î—«dÁ
UN hO d ë »uKD*« ‰UL _« WLOÁ sÄ ©•∞[≤® W M UÎMOÄQ hO d ë VÃU ÈœR Ë
UN? O ?B Ë√ WHÃU?<« ‰UL _« Wë“S?  U KD *«Ë  U?IHMë sÄ ÂeK bÁ U?Ä WN? «u* hB
 Æ Ÿ—«uAë Ë√ o «d*U nK bÁ UÄ Õö ≈Ë ¡UM ë  UHK Ä l —Ë o dDÃU  ôUG ù« l —Ë
                                      ∫ ©±±∞ …œUÄ
¡UM Kà lÁu*« W?O? öB ÊU?O vK ‰u?B? Kà W —«œù« W‡‡‡N?'« vÃ≈ s «u*« Âb‡‡‡‡I? © √ ®
lÁu*« œËb Ë Ê«uM VKDÃU œb Ë WOzUM ë  U «d ô«Ë WODOD ë WO UMë sÄ
‰«bë ‰U??B ù«Ë ÊU?O? ë VÃU?Dà vÄu?I?ë rÁdë W?ÁU?D sÄ …—u‡‡‡? VKDÃU o‡?‡‡ d Ë
      Æ Èd √  «bM Ä W Q W ÃUD*« ÊËœ pÃ–Ë WI *« Âu dë œ«b vK
   Æ .bI ë Âu VKDë Âö « bOH UÄ ÊUO ë VÃU ¡UD ≈ W —«œù« WN'« vK ©»®
tH?ÁuÄ W?F «d?ÄË lÁu*« W‡‡‡M U?FÄ W‡‡‡B? <« W‡‡‡‡ —«œù« W?‡‡‡‡N'« ”bMN?Ä vK V ©‡ ®
                    Æ W —«œù« WN'« Èbà v ë  U UO ë ‰ö sÄ
VKDë .b??I a —U sÄ Ÿu? ? √ ‰ö?‡‡ ÊU?O? ë —«b?‡‡‡‡ S W‡‡‡?‡ —«œù« W‡‡‡‡N??'« Âe? K ©œ®
W —«œù« W?N?'« v?K V lÁu*U l «u?Ä œu?? Ë WÃU? v Ë ¨ o d*« Öu?LM?Kà U?ÎI? Ë
          Æ WO öBë ÊUO —«b ≈ lM9 v ë l «u*« t dÂc ÊUO —«b ≈
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ∏∂

                 ∫ WO bMNë  UÄu dKà WÄUFë  öL A*« ≠ ±±± …œUÄ
          ∫ WO ü«  U UO ë vK WO bMNë  UÄu dë lOL qL A Ê√ V
                       Æ lÁu*« Ê«uM Ë pÃU*« r «Ë ŸËdA*« r «
            Æ t «uM Ë rOLB ë s ‰u *« V J*« Ë√ rLB*« ”bMN*« r «
                                   Æ r dë ”UOIÄ
                                Æ r dë œ«b ≈ a —U
                               Æ UNLÁ—Ë W uKë Ê«uM
r dë vK U?N UJÄ `O{u Ë  ö b?F ë Ác?Nà h KÄË UN? —«u Ë WI? öë  ö bF? ë
 UÄu dë sÄ W kH cOHM ë vK ·dA*« ”bMN*« vK V Ë ¨  ö bF ë qL bF
                     Æ W U(« bM UNOÃ≈ Ÿu dKà q bF q bF Ë q Á
                        Æ UNK K Ë  UÄu dë —«b ≈ a —U
               ∫ ¡UM hO d ëd ô W uKD*«  «bM *« ≠ ±±≤ …œUÄ
”bMN*« sÄ W? zöë ÁcN o d*« Öu?LMë vK W —«œù« WN?'« vÃ≈ hO d ë V?K ÂbI
                     ∫ WO ü«  «bM *« t UÎI dÄ v bMNë V J*« Ë√
               Æ hO d ë Ÿu{uÄ ÷—_« WOJKÄ vK Wëbë  «bM *«
             Æ tL U hO d ë —bBO s* vÄuIë rÁdë WÁUD sÄ …—u
tL? U vL — qOÂu .bI Ë√ i u?H Kà hO d? ë tL U —bB?O ÈcÃ«Ë t HM pÃU*« —u?C
  Æ hO d ë ëd «  «¡«d ≈ v dO Kà v bMNë V J*« Ë√ ”bMNLKà tM »uM sÄ Ë√
       Æ W zöë ÁcN tOK ’uBM*«Ë o d*« ÖuLMKà UÎI ‰UL _« WLOÁ »U
W zöë Ác?N tOK ’uBM*«Ë o d*« Öu?LMKà UÎI hO? d Kà ‰UL? _« WO ö …œU?N
W?OzUM ë  U «d? ô«Ë W?ODOD ? ë WO? UMë sÄ ¡UM Kà lÁu*« W?O? ö ÊU?O …—u? UN U?ÎI d?Ä
        Æ v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« sÄ WFÁuÄ WB <« W —«œù« WN'« s —œUBë
     Æ v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« sÄ …bL FÄ WO bMNë  UÄu dë sÄ a Àö
 ∏∑     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

Êu U??Ië sÄ ©¥∂® …œU??LKà U?ÎI? 5ÄQ?? ë W‡‡‡?I?O uà l?‡‡‡C?? v ë v U?? *« WÃU‡‡?‡‡ v Ë
W?? ? U??N U??ÎI? d??Ä 5?ÄQ W??I? O Ë .b??I U d??– o U?? ?ë  «bM ? *« vÃ≈ W?? U??{ùU? 5F??
—UD √ s WO b*« WOÃu *« 5ÄQ à W dB*« WF?L:« V JÄ sÄ …bL F*« WOzUA ù«  UÄu dë
ÖU?LMKà UÎI? WO U? (« W uMÃ«Ë W d? ë W? «—œË WI?O uë UN? U √ vK —œU?BÃ«Ë ¡UM ë ‰UL? √
                                    Æ W zöë ÁcN WI d*«
                                    ∫ ©±±≥ …œUÄ
         ∫ rO b Ë√ rOÄd hO d ëd        « WÃU v W uKD*«  «bM *« ≠ ±
W zöë Ác?N o d*« ÖuLMKà U?ÎI v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« sÄ hO? d VK ÂbI
                              ∫ WO ü«  «bM *« t UÎI dÄ
           Î
©π∞® …œU*« ÂUJ _ U?I rO? b ë Ë√ rO?Äd ÃU W —«œù« W?N'« sÄ —œU?Bë vzUNMë —«d?Ië
                                     Æ Êu UIë sÄ
                 Æ »uKD*« rO b Ã«Ë rOÄd ÃU WOKOBH  UÄu —
rOÄd? ë Ë√ rO b? ë »uK √ qLA v bMN?ë V J*« Ë√ ”bMN*« sÄ bL? FÄ vM? d dI
                                  Æ cOHM ë qO UH Ë
    Æ UN LOÁË ‰UL _« œuM qLA v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« sÄ WÄbIÄ W UIÄ
  ∫ WO —U)«  U ODA ë ‰UL _ hO d ëd         « WÃU v W uKD*«  «bM *« ≠ ≤
                Î
tOK ’uBM*«Ë bF*« ÖuLMKà U?I v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« sÄ ÂbIÄ hO d VK
                          ∫ WO ü«  «bM *« t UÎI dÄ W zöë ÁcN
                                  Æ  UN «uë  UÄu —
     Æ UN LOÁË ‰UL _« œuM qLA v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« sÄ WÄbIÄ W UIÄ
WÄU?I*«  «—UI?FKà W?OKF WB? — —«b‡‡‡ ≈ ‰«u‡‡‡‡ _« sÄ ‰U‡‡‡‡ ÈQ `L? ô ≠ ±±¥ …œUÄ
W?OzUM ?Ã«Ë W?ODOD ? ë  U «d? ? öà  U?HÃU? ?Ä U?N Ë Êu‡‡? U?Ië «c?N q‡‡‡‡L??Fë a‡‡‡‡ —U b‡?‡‡‡F
                Æ Êu UIë sÄ ©∂∞® …œU*« ÂUJ _ UÎI Wë“ù« WO u Ë dOGëË
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            ∏∏

∫ ULNOK Ë√ q bF Ø WOKF hO d ëd      « WÃU v W uKD*«  «bM *« ≠ ±±µ …œUÄ
W zöë ÁcN o d*« ÖuLMKà UÎI? v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« sÄ ÂbIÄ hO d VK
                               ∫ WO ü«  «bM *« t UÎI dÄ
 Æ W zöë Ác sÄ ©±±≤® …œU*U …œb;«Ë ¡UM ë hO d —«b ù W uKD*«  «bM *«
          Æ …bL F*«  UÄu dÃ«Ë —UIFKà —œUBë o U ë hO d ë sÄ …—u
t U?? U? √Ë v?M ?L?Kà vzU?A? ù« ÂUEMë ÊQ b??O? H v bM V J?Ä Ë√ ”bMN??Ä sÄ …œU?N?
                             Æ W uKD*« WOKF ë ‰UL √ qL
v U ?LKà vze Ë√ vK Âb hO? d ëd ? « WÃU v W uKD?*«  «bM *« ≠ ±±∂ …œUÄ
                      ∫ ≤∞∞∂ WM Ã ±¥¥ rÁ— Êu UIKÃ WF{U)« dO
∫ WO ü«  «bM *« t UÎI dÄ W zöë ÁcN tOK ’uBM*«Ë bF*« ÖuLMKà UÎI hO d VK
                                   Æ WOJK*« bM
              Æ hO d ë VK ÂbIÄ pÃULKà vÄuIë rÁdë WÁUD …—u
    Æ Êu UIë sÄ ©π∞® …œULKà UÎI W —«œù« WN'« sÄ —œUBÃ«Ë ÂbNÃU vzUN —«dÁ
5ÄQ W?O?H?O?ÂË ÂbN?ë WOK?L ¡U?M √ WÄb? ? ? *« W?I dDë t U?Î ?{u?Ä ”bMN?Ä sÄ d d?I
                                    Æ …—ËU:«  PAM*«
                      ∫ hO «d ë —«b ≈  «¡«d ≈ ≠ ±±∑ …œUÄ
v bM? V JÄ Ë√ ”bM?N? Ä lÄ b??ÁU??F? ë U?Î u U??Á tK 1 s?Ä Ë√ pÃU*« vK? 5F?? © √ ®
                        Æ hO d ë nKÄ œ«b S ÂUOIKÃ
   Æ hO d ë  «bM ÄË  UÄu — œ«b S v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« ÂuI ©»®
 «bM *« WÄö s Îôu ?Ä v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« hO d ë ÂbIÄ ÊuJ ©‡ ®
W?ODOD ? ë  U «d? öà U?N? ?I UDÄË rO?LB? ë ‰U?L? √Ë hO d? ë VKD W?I? d*«
                              Æ lÁuLKà WOzUM ëË
 ∏π     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

qÄUJ? UÎ u?? ? B? Ä nK*U v? bMNë V ?J*« Ë√ ”bMN*« h?O? d?? ë Âb??I? Ä Âb??I? ©œ®
Âu dë œ«b vK ‰«bë ‰UB ù« t o d Ê√ v?K W uKD*«  UÄu dÃ«Ë  «bM *«
          Æ œ«b ë  «Ëœ√ sÄ ‰UB ù« ÂUIÄ ÂuI UÄ Ë√ o d*« ÖuLMKà UÎI
 UÄu dÃ«Ë  «bM? *« W U s Ëb Ë hO d? ë nKÄ Âö U W —«œù« WN?'« Âe K ©‡ ®
¡UD ≈ W? —«œù« W?N? '« vK V? Ë ¨ Œ—R??Ä vK K r?Á— nK*« ¡UD ≈Ë W??Äb??I*«
     Æ nK*U ÂbI ë Âu t U u 0 ÊUO Ë nK*« Âö « bOH UÄ hO d ë VÃU
hO? d? ë nK?Ä ¡U?H?O? ? « sÄ b?ÂQ? ÃU W?B? ?<« W? —«œù« W‡‡N?'« ”b‡‡‡MN?Ä Âu?‡‡‡I ©Ë®
WODOD ë  U «d öà  UÄu dë WI UDÄ sÄ bÂQ Ã«Ë W uKD*«  «bM *« lOL'
U dO ÊËœ W —«œù« WN'« sÄ …bL F*«Ë ¡UM Kà lÁu*« WO ö ÊUO …œ—«uë WOzUM ëË
                                Æ o d*« ÖuLMKà UÎI Ë
hO d ë —«b? ≈Ë W —«œù« WN'« sÄ hO d? Kà ‰UL _« WO? ö …œUN œU?L « r ©“®
pÃU*« rOK? Ë hO? d? ë n?KÄ œË—Ë a —U sÄ U?ÎÄu 5? ö‡‡‡ “ËU‡‡‡?‡& ô …b?Ä v
œ«b? bF W?OK _«  U?Äu dë sÄ …b?L ?F?Ä W ? Ë hO d? ë UÎ u U?Á tK 1 sÄ Ë√
                                  Æ WI *« Âu dë
v Âu?I Ê√ h?O? d? ë nKÄ  «bM? ? ?Ä ¡U?H?O? ? « Âb? WÃU? v W —«œù« W??N? Kà ©Õ®
Âb??I? ?Ä sÄ  «bM ? ? *« ¡U??H? O? ? ? « VKD? nK*« Âö?? ? ? « a —U sÄ Ÿu?? ? ? √ ‰ö??
Ê«uMFë vK ≠ o d?*« ÖuLM?Kà UÎI? ≠ ‰u? uë rKF q ? ?Ä »UD hO? d? ë
W?? Ä“öë …d?? ? ?H?ë »UD)U? œb?? Ê√ vK? VKD?ÃU ÊËb*«  ö?? «d?? L?Kà —U?? ? ?<«
hO d ë —«b ≈ W —«œù« WN'« vK V Ë ¨ UÎÄu ≤± s b e ô U0 ¡UHO öÃ
             Æ W uKD*«  «¡UHO ô« œË—Ë a —U sÄ UÎÄu ≤± ‰ö v
Âb??I? Ä —UD S? W —«œù« W??N? '« Âe?? K …œb??;« …b*« ‰ö?? ¡U??H? O? ? ô« r? rà «–≈ ©◊®
 «¡UHO ? öà …œb;« …b*« ¡UCI U ‰u uë rKF tOK v u?Ä »UD hO d ë
                      Æ hO d ë nKÄ Âö ô —uC(«Ë W uKD*«
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë             π∞

 «¡U?H?O? ô« .b?I? hO? d? ë VÃU ÂU?O?Á WÃU? v hO? d? ë VK i — r ©È®
t?OK v uÄ »UD hO? d ë Âb?I?Ä —UD S W —«œù« WN?'« ÂuI Ë Æ WKÄU? dO?
          Æ nK*« Âö ô —uC(«Ë i dë »U √ t `{uÄ ‰u uë rKF
Èd?? √ …d?Ä Âb??I? ë …œU?? ≈ hO? d?? ë VÃUD?à o W —«œù« W??N?'« i — WÃU?? v ©„®
U?N?OK ’u?BM*«  U?LKE? ë WM' Èbà rKE ë Ë√ hO? d? ë v?K ‰u?B? Kà VKD
‰u?B? Kà Âb?I? ?ë …œU? ≈ sÄ rKE ?ë dE lM1 ôË Æ Êu U?I?ë sÄ ©±±±® …œU*« v
                 Æ WI *« Âu dë W U œ«b lÄ hO d ë vK
WI? «u*« W U 0 tO X ë ÊËœ hO? d ë —«b ù …œb?;« …b*« ¡UCI « d ? F ≠ ±±∏ …œUÄ
d?C? ?Ä b v?K h ?<« k U??;« Êö? ≈ UÎ u? U?Á tK 1 s?Ä Ë√ hO? d?? ë VÃU vK Ë t??OK
ÖuLMKÃË Êu UIKà UÎI 5 u √ s qI ô …b0 tO? ¡b ë q Á cOHM ë v ¡b ë vK tÄeF
                                      Æ W zöë ÁcN o d*«
…—u .bI Ë cOHM ë v ¡b ë vK tÄeF W —«œù« WN'« —UD ≈ pÃU*« vK 5F ULÂ
‰UL _« WLO?Á  œ«“ v Ä ¡UM Ã«Ë bOOA ë vÃËUI* Èd?B*« œU%ô« WGÄœ UÎO u ?Ä WÃËUI*« bI sÄ
pÖ s ‰U??L? _« XKÁ v ? Ä 5ÃËU??I*« b?? √ lÄ W‡‡‡‡?ÃËU‡‡I??Ä b‡‡‡‡?I? Ë t‡?‡‡‡OM n?Ã√ ≥µ∞ vK
W? ?zöë Ác v t?OK? ’u‡‡BM*« Öu‡?‡‡LMKà U??ÎI? ·«d‡‡‡?‡ ù« …œU?N‡‡?‡ sÄ …—u‡‡‡‡ p?Ãc?ÂË
◊Ëd?AÃU pÃU*« «e? ë lÄ ¨ 5 u? ? √ s qI ô …b0 ‰U?L? _« c?HM v ŸËd?Aë q ?Á pÖË
v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« œUL «Ë W zöë Ác Ë Êu UIë v UNOK ’uBM*«  U ULCëË
W?I? d*«  «bM ? *«Ë W?OzUM Ã«Ë W?ODOD ? ë  U «d? ? öà  U?Äu? dë W‡‡I U‡‡‡D?ÄË  U‡‡‡‡Äu? dKÃ
                                        Æ hO d ë VKD
hO? d? ë t?Äö? ? « a —U sÄ WM ‰ö? ¡U?‡‡M ÃU tà h d*« √b‡?‡‡‡ rà «–≈ ≠ ±±π …œUÄ
hO d? ë ÊU d —«dL? « bO?H hO d ?ë …—bBÄ W —«œù« W?N'« sÄ …œUN? —«bB ? « tOK V Ë
                               Æ a —U ë «c sÄ …b «Ë WM …b*
Æ ¡UM ë hO? d —Ëb b?F ô≈ d?H(« V «u? bM Ë√ dH?(« ‰U‡‡L? √ v ¡b‡‡‡ ë r ôË
UÎ Ëd? …—ËU:«  PAM*« W U?L( WÄ“öë d?H(« V «u bM ‰U?L √ Ë√ dH(« ‰U‡?‡L √ b‡‡‡F ôË
                                       Æ ‰UL _« cOHM v
 π±     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

WN'« Âu?I W —«œù« WN'« —UD ≈ ÊËœ ‰UL _« c?OHM v tà h d*« √b «–≈ ≠ ±≤∞ …œUÄ
Èb?Ä b b ? à X9 v ë ‰U?L _« WM U?FÄ W —«œù« W?N'« v?K Ë ¨ ·UI ≈ —«d?Á d d ? W —«œù«
U?N ?I UDÄ WÃU v ‰U?L _« ·UM? ? U tà h dLKà ÕU?L Ã«Ë ·d?BM*« hO? d Kà U?N ?I UDÄ
Âu?I Ê√ vK hO? d? Kà U?N ?HÃU? ?Ä WÃU? v Wë“≈ Ë√ `O? ?B —«dÁ —«b? ≈ Ë√ ¨ hO? d? KÃ
·«d? ù« …œUN? Ë WÃËUI?*« bI? ¡UH?O? U pÃU*« «eÃS? ‰UL? _« ·UM ? « q ?Á W —«œù« WN?'«
                     Æ W zöë ÁcN UNOK ’uBM*«Ë …bF*« ÖULMKà UÎI
W?? O? UM?ë f9 ô  ö b?? F ¡«d?? ≈ c?? O? ?HM ë ¡U?M √ …—Ëd??C?ë XC?? ? ?Á« «–≈ ≠ ±≤± …œUÄ
…b?L? ?F*«  U?Äu d?ë vK  ö b?F? ë pK lO?Áu? ·d?A*« ”bMN*« Âu?I vM ?LKà W?OzU?A ù«
W —«œù« WN? Kà ÂbI Ë Æ hO? d ë ÂbI?Ä v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« WI? «uÄ bF hO? d KÃ
                              Æ rOEM Ã«Ë jOD ë Êu A WB <«
 ö bF ¡«d? ≈ vÃ≈ W U(«Ë ‰U?G ûà vM *« WO? ö …œUN? —Ëb‡‡‡ b‡‡‡F ≠ ±≤≤ …œUÄ
5F? t S? …b?L? ?F*«  UÄu? dë v W? d u?  ö bF? d ? ?F ôË W?OzU?A ù« W?O? UMë f9 ô
W —ULF*«  UÄu dë t UÎI dÄ W —«œù« WN Kà VKD ÂbI ë v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« vK
                     Æ  ö bF ë UNOK UÎFÁuÄ W —«œù« WN'« sÄ …bL F*«
W?Ä“öë v U? *U? …œb? ?Ä …d? ?Hà v U? ?Ä Ë√ ‰U?L? √ W?ÄU?ÁS ` d?B? ë “u? ≠ ±≤≥ …œUÄ
U ƒU??A ≈ ÊuJ Ë rO?EM ë ◊uD q? «œ v U? *« Ác? ¡U?A ≈ r? Ê√ vK  U?? Ëd?A*« c??O? HM Ã
           Æ h <« k U;« sÄ —«dÁ UN —bB v ë  UH «u*«Ë ŸU{Ëúà UÎI
                   © YÃU ë qBHë
        WOÝbMNë VðUJ*«Ë 5ÝbMN*«  U³KD²ÄË ¡UM³Ã« ‰ULŽ√  U¾


             ‰ULŽ_« ÁcNà hOš«dð ëd    ²ÝUÐ ÂbI²KÃ


                   ∫ vÃ≈ ¡UM ë ‰UL √  U r IM ≠ ±≤¥ …œUÄ
                            Æ ‰UL _« lOL ©√® W
  Æ Â≥¥ vK UN o U vK √ WO{—√ ŸUH —« b e ô v ë WOMJ ë v U *« ©»® W
 Æ Â≤≤ vK UN o U vK √ WO{—√ ŸUH —« b e ô v ë W —U ë Ë√ W —«œù« v U *«
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           π≤

hO? «d? ë ëd? ? ? ô Âb??I? ë v bM q ? tà v U?I? ”bMN?Ä È_ ÊuJ ≠ ±≤µ …œUÄ
 U ?Hà UÎI? W uKD*«  UB?B ? Ã«Ë  «d ?)U W UF? ô« r Ê√ vK ‰U?L _«  U? sÄ È_
                                  Æ UNÃ ÂbI *« ‰UL _«
hO «d ?ë ëd  ô WO? bMNë V UJ*«  U KD ÄË 5 bMN*«  U «d? « ÊuJ ≠ ±≤∂ …œUÄ
                         ∫ v ü« u Më vK ‰UL _«  U Hà UÎI
                      ∫ ©√® W ‰UL úà ÂbI Kà ◊d A ≠ ÎôË√
               Æ  «uM dA s t d qI ô v UI È—ULFÄ ”bMNÄ
                Æ  «uM dA s t d qI ô v UI v bÄ ”bMNÄ
                  Æ WOJO UJOÄËdNÂ ‰UL √ hB v UI ”bMNÄ
                   ∫ ©»® W ‰UL úà ÂbI ë v ◊d A ≠ UÎO U
W —UL?F*« W bMN?ë ‰U Ä v v b?M q    tà v b?Ä Ë√ È—ULF?Ä v UI ”bMN?Ä ÊuJ Ê√
                                       Æ WO b*« Ë√
VK .b?I? ÂU?O?IKÃ ◊d? ?A 5ÄQ W?I?O Ë U?NÃ »uKD*« ‰U?L? _« WÃU? v ≠ ±≤∑ …œUÄ
5 bMN*« b?? √ Ë√ ”bMN?LKà d? u? Ê√ q b?F? ë Ë√ rO? b? ë Ë√ rO?Äd? ë ‰U??L? _ hO? d? ë
                     Æ  «uM ±∞ s qI ô …d v bMNë V J*U
                  © l «dë qBHë
                UNÐ hšd*« ‰ULŽ_« cOHMð


                           ∫ cOHM ë vK ·«d ù«  U KD Ä
v b?Ä Ë√ …—UL? hB? v UI ”b‡‡?MNÄ c‡‡‡O?HM ë vK‡‡?‡ ·d‡‡‡A*« ÊuJ ≠ ±≤∏ …œUÄ
 Æ W zöë Ác sÄ ©±≤∂® …œU*U …œ—«uÃ«Ë hO d Kà WÄbI *« W Hë  «c v bM V JÄ Ë√
rOÄd? Ã«Ë rO b? ë v ÃU v cO?HM ë vK ·«d ù« ‰U?L √ bM Ê√ ◊d? A ≠ ±≤π …œUÄ
                    Æ  «uM dA s qI ô …d È– vzUA ≈ ”bMN*
 π≥    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                                    ∫ ©±≥∞ …œUÄ
—UD S ÂUO?Ië UN h d*« ‰U?L _« cO?HM v ¡b ë q Á tà h d?*« vK 5F ≠ ÎôË√
‰U??L? _« c??O?HM v?K t?Äe??F ‰u?? uë rKF t??OK v u??Ä »UD W??B? ? <« W —«œù« W?N? '«
qÁ_« vK 5 u? ? Q ¡UM ë ‰U?L √ v ¡b? ë q ?Á pÃ–Ë ¨ o d*« Öu?LMKà UÎI? Ë U?N h d*«
                                     ∫ v ü« t UÎI dÄ
t?OM ≥µ∞∞∞∞ s ‰U?L _« W?L?OÁ …œU “ WÃU? v Ë ‰ËU?IÄ l?Ä WÃËUI?Ä b?I sÄ …—u?
     Æ ¡UM Ã«Ë bOOA ë vÃËUI* ÈdB*« œU%ôU 5K *« 5ÃËUI*« b √ lÄ bIFë ÊuJ
…œUN?Aë ÊuJ Ê√ vK ¨ cO?HM ë vK ·dA*« ”bMN*« sÄ ·«d? ù« …œUN? sÄ …—u
                            Æ 5 bMN*« W UI q Á sÄ …bL FÄ
           ∫ v Q U0 «e Ãô« ‰UL _« cOHM ¡UM √ tà h d*« vK ≠ UÎO U
c?O?HM ë vK? ·d?A*« ”bMN*« Ë√ ‰ËU?I*« sÄ È√ vK ? WÃU? v «Î—u? ‰U?L? _« ·U?I ≈
¨ cO?HM ë vK d √ ·d?AÄ ”bMNÄ Ë√ d? ¬ ‰ËUI?Ä n‡‡OKJ ÊËœ pÃ–Ë t‡‡‡‡ÄUN0 ÂU‡‡‡?‡OIë s
«e? Ãô« Âb?? WÃU? v Ë Æ W?B? ?<« W —«œù« W?N?'« vÃ≈ …—d??I*«  «—«d?Áù« .b?I …œU?‡‡‡ ≈ lÄ
Êu UIë ÂUJ? √ UNOK o D Ë hO? d Kà W?HÃU Ä ‰U?‡‡L √ W‡‡‡‡ U? 0 …cHM*« ‰UL? _« d ? F pÃc
                                     Æ ÊQAë «c v
…œU? ≈ bF ô≈ ‰U?L? _« ·UM ? « Âb? Ë vMOÄQ? ë ¡UDGë l — WÃU? v ‰U?L _« ·U?I ≈
                                   Æ WOMOÄQ ë WODG ë
  ∫ v üU ÂUOIë ‰UG ûà vM *« WO ö …œUN —Ëb bF tà h d*« vK ≠ UÎ ÃU
—UIFë q bÄ v d Uÿ ÊUJÄ v ‰U?G ûà vM *« WO ö …œUN sÄ …b?L FÄ …—u l{Ë
                    Æ …œUNAë —Ëb a —U sÄ ÂU …b* UNOK ¡UI ù«Ë
v ÊUJ*« «c «b?? ? ? « Âb? Ë —U?I?Fë vK U?  «—U?O? ¡«u? ù hB?<« ÊUJ*« …—«œ≈
                                Æ tà hB<« ÷dGë dO
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë             π¥

                    Æ bFB*« W UO Ë qOGA à WKOHJë  «¡«d ù« –U «
           Æ o d(« —UD √ b{ tOK U Ë vM *« 5ÄQ  U «d U ‰ö ù« Âb
Êu UIë «c ÂUJ _ W‡‡?‡‡F{U)«  «b‡‡ uë —U? ≈ Ë√ l‡‡‡‡O œu‡‡‡‡I d d?% b‡‡‡‡M «e Ãô«
hO d? ë rÁ— WMLC ?Ä WOKF ë Ë√ ¡UM ë hO? d WIKF? *«  U UO ë W U? bIFë sL?C Ê√
—UE « sÂU?ÄQ W U?)«  U UO? Ã«Ë UN h d*«  «b? uÃ«Ë —«Ëœ_« œb Ë U?NMÄ —œUBë W?N'«Ë
                                 Æ b UB*« VOÂd Ë  «—UO ë
        ∫ cOHM ë vK ·dA*« v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*«  UÄ«e ë ≠ ±≥± …œUÄ
             ∫ v üU ÂUOIë v bMNë V J*« Ë√ ·dA*« ”bMN*« vK 5F
d?H(« V «u? bM Ë W?O u?'« ÁU?O*« iOH? pÖ v U0 …—ËU?:« v U? *« 5ÄQ «e? Ãô«
        Æ cOHM ë ¡UM √ …—U*«Ë  UJK L*«Ë Õ«Ë—_«Ë …—ËU:«  PAM*« WÄö sLC U0Ë
   Æ …bL F*«  UÄu dKà UÎI Ë WOMHë ‰u úà UÎI Ë UN h d*« ‰UL _« cOHM WF U Ä
¨ W? zöë Ác??N o «d*« Öu?LMKà U??ÎI? qL?Fë d?O? Âb?I s W uM l — d? —U?I œ«b? ≈
v ? pÃ–Ë d —U??I? ë Ác??N rOEM ?Ã«Ë jOD ? ë Êu?? ? A W?B? ? <« W —«œù« W??N? '« …U? «u??ÄË
                                  Æ ¡UM ë ‰UL √ sÄ ¡UN ô«
  Æ cOHM ë ¡UM √ √dD v ë  ö bF ë ÊQ v W zöë ÁcN …œ—«uë  «¡«d ù« ŸU «
»UD rOEM Ã«Ë jOD ë Êu? A WB <« W —«œù« W?N'«Ë ‰ËUI*«Ë tà h d*« —UD ≈
r rÃU??Ä U?N? J d?Ä ÊU?? U √ U?N? u?ÁË —u? W??HÃU? ?Ä ‰U?L? √ ÈQ? ‰u? uë rKF t?O?K v u?Ä
                                         Æ UN O B
‰UG? ûÃ vM *« WO? ö …œUN? —«b S ”bMN*« Âu?I ‰UL _« c?OHM sÄ ¡U?N ô« bM
                                  Æ vzUNMë d dI ë UN UÎI dÄ
t?Ä«e? ë s vK? ? ë v bMNë V J*« Ë√ c??O?HM ë vK ·d?A*« ”bM?N*« Âe? WÃU? v
W —«œù« W?? N? '« —U?D ≈Ë UÎ u? U??Á tK? 1 sÄ Ë√ tà h? d*« —UD S? Âu??I? Ê√ V ¨ ·«d?? ùU
qÁ_« vK dNA ·«d ù« s tHÁu q Á pÃ–Ë ‰u? uë rKF tOK v uÄ »UD WB <«
     Æ t «d ≈ X% X9 v ë ‰UL _« WO ö …œUN —«b S cOHM ë vK ·dA*« Âe K Ë
 πµ     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                           ∫ v Q U0 ‰ËUI*« Âe K ≠ ±≥≤ …œUÄ
ÃUO? ë ÊuJ Ê√ v «d Ê√ vK ‰UL _« c?OHM v ¡b ë q ?Á lÁu*« ‰u ÃUO W?ÄUÁ≈
      Æ W ÂU W —U ≈  UÄöF œËeÄË s d Ä s qI ô ŸUH —U Ë W uÁ W UMÄ …œUÄ sÄ
 «¡«d? ù« –U? «Ë lÁu*« q «œ  UM u?A? ë r Ê√Ë ¨ ¡UM ë ÂU?Ä√ o dDë ‰U?G? ≈ Âb?
                                Æ Ê«dO'«Ë …—U*« W UL( WÄ“öë
       Æ …bL F*«  UÄu dKÃË WOMHë ‰u úà UÎI ËË hO d Kà UÎI ‰UL _« cOHM
cO?HM ë vK ·dA*« ”b?MN*«Ë tà h d*« 5 WÂd? A*«  UÄ«e? Ãô« ÊuJ ≠ ±≥≥ …œUÄ
                                  ∫ v ü« u Më vK ‰ËUI*«Ë
WO?ÄUÄ_« —UI?Fë WN «Ë sÄ d Uÿ ÊUJÄ v W? ô l{u ‰ËUI*«Ë tà h? d*« sÄ q Âe K
¨ UN? ¡«dÁ qN? W {«Ë ·Ëd? Ë ÊuK pÃ–Ë o d*« Öu?LMÃU W ?{u*«  U UO? ë UN?OK V J
¨ W??L?OK? W?OM W?‡‡‡I dD? v{—_« —Ëbë nI?? Èu? ? ?Ä “ËU?? ô U0 W?‡‡‡‡ ? öë Ác X ? Ë
W ? öë Ác?N WMO *«  U?ÄuKF*« s 5Ãu ? Ä ‰ËU?I*«Ë ·dA?*« ”bMN*«Ë tà h d*« sÄ q ÊuJ Ë
                   Æ cOHM ë …bÄ ‰«u W {«Ë UN UJÄ v W U UNzUI s Ë
hO?? d? ë sÄ …—u??B ÿU?H? ? ô« ‰ËU?I?*« lÄ sÄU?C? ÃU ·d?A?*« ”bMN*« vK 5F??
                            Æ cOHM ë lÁuÄ v …bL F*«  UÄu dëË
…œb?;«  U U?O? ? ô«Ë  «¡«d? ù« ŸU ? U ‰ËUI?*« lÄ sÄU?C? ÃU ·d?A*« ”bMN*« Âe? K
W?Äö? Ë W? U?ÁËË W? ?O? ?Ã«Ë …—ËU?:« v U? *« W?Äö?? vK WE U? ? LKà W?Ä“öÃ«Ë rL?B?*« q ?Á sÄ
sÄ U uK?F U?ÄË ÷—_« s U v U?‡‡‡‡ ?ÄË  «d??L*«Ë Ÿ—«u‡‡‡‡?AÃ«Ë  U‡‡‡JK? ?L*«Ë …—U‡*«Ë Ê«d??O?'«
         Æ UN h d*« ‰UL _« cOHM v ŸËdAë bM U dO Ë  PAMÄË o «dÄË …eN √
‰U?L? _« ·U‡‡I ≈ ·d‡‡‡‡A*« ”b?‡‡‡‡‡MN*«Ë ‰ËU‡‡‡‡?I*« lÄ sÄU?C ?ÃU tà h d*« vK 5F?
U?NF?C v ë  U?HÃU<« W? ô vK? ¡UI ùU Êu?Äe ?K Ë ¨ pÃc W —«œù« W‡‡‡N?'« —U‡‡‡D ≈ bM
 «¡«d?? ≈ sÄ c?? « U??ÄË W??HÃU??<« ‰U??L? _« U??N 5 v ?Ã«Ë —U?I? Fë l?Áu0 W‡‡ —«œù« W?‡‡‡N??'«
                                      Æ UN QA  «—«dÁË
       ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                π∂

WÃU?? v? ô≈ lÁu*U ‰U??L? _« ·U?M ? ? « Âb?? ‰ËU??I*«Ë ·d??A?*« ”bMN*« sÄ q? vK
        Æ ‰UL _« ·UM U W —«œù« WN'« sÄ —«dÁ —Ëb Ë WHÃU<« ‰UL _« `O B
vM ?*« W?O? ö?? …œU??N? sÄ …—u?? l{u? ·d?A*« ”b?MN*«Ë tà h d?*« sÄ q Âe?? K
¨ rOEM Ã«Ë jOD ë Êu ?A WB <« W —«œù« WN'« sÄ U œU?L « bF —UIFë W?N «u ‰UG öÃ
            Æ U —Ëb a —U sÄ WM …b* UNOK ¡UI ùU tHK Ë tà h d*« Âe K Ë
5F? ? U?ÎÄu 5F?? vK b e …b* U??N h d*« ‰U?L? _« c?O?H?M s nÁu? ë W?ÃU? v
jOD ? ?ë Êu? ?A W?B? ?<« W —«œù« W?N? '« ⁄ö ≈ ·d?A*« ”bMN*«Ë tà h d?*« sÄ q vK
V u0 pÃ–Ë ¨ U??N? UM? ? ? « v?K Âe?FÃU ‰U??L? _« ·U?M ? ? « bM pÃc?ÂË n?Áu? ÃU rO?EM ëË
                          Æ ‰u uë rKF UNOK v uÄ  U UD
                    © fÄU‡‡)« q‡B‡Hë
                «¡«dłù«Ë ‰ULŽ_« W³Á«dÄË gO²H²Ã«


lÁ«uÄ vK —Ëd*« WOÃu Ä WB <« W —«œù« WN'U ‰u *« ”bMN*« vÃu ≠ ±≥¥ …œUÄ
W??Äb??I*« W —Ëb?ë d —U??I? Kà U??N? ? I UD?Ä Èb??ÄË ‰U??L? √ sÄ Èd?? U??Ä W??F U?? ? ÄË ¨ ‰U??L? _«
tà XH?AJ v ë  UHÃU?<«Ë Á—ËdÄ W ?O Ë Ád?O j  U? ≈ tOK Ë ¨ W? dBM*« hO? «d ëË
ÊU?O t ÊËb W?O?L? — W?I?O u? tM Îôu? ? ?Ä ÊuJ Ë ¨ tà rK Èc?ë q ? ë v —Ëd*« ¡UM √
sÄ U?? NMÄ q? ÊQ?? v c?? « U?? ÄË ¨ b b‡‡?‡ ? ? ë t‡‡?‡‡ Ë vK? tà XH?? AJ v ?ë  U??HÃU?? <«
                         ∫ v ü« sÄ bÂQ ë ’uB)« t Ë vK Ë  «¡«d ≈
                             Æ tÄb sÄ ‰UL _U hO «d —Ëb
                    Æ ‰UL _« cOHM vK ·«d ùU ·dA*« ”bMN*« ÂUOÁ
                                   Æ 5ÄQ ë WIO Ë ÊU d
              Æ t WI d*«  UÄu dÃ«Ë UNM —œUBë hO d Kà ‰UL _« WI UDÄ
Ÿ—«u?AÃ«Ë …—U‡*«Ë rNÂö?Ä√Ë Ê«dO?'« W?Äö Ë W U?Áuà WÄ“ö?ë  «¡«d ù« c?OHM «e? Ãô«
 Æ cOHM ë —UD √ sÄ U dO Ë WÄUFë o‡‡‡ «d*«  PAMÄË …e‡‡‡‡N √ sÄ ÷—_« s U v ÊuJ bÁ UÄË
  Æ ‰UL _«  «– s …—œUBë WOzUNMë ÂUJ _«Ë  «—«dIÃ«Ë WHÃU‡‡ <« ‰UL _« nÁË  «—«dÁ cOHM
 π∑     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

h <« fOzdë vK UÎOÄu q ë ÷d W —«œù« WN'« ”bMNÄ vK 5F ≠ ±≥µ …œUÄ
”bMN*« vÃ≈ U?ÎOÄu œUF? Ë ¨ Êu UIKà U?ÎI  «¡«d ≈ sÄ c?   U?ÄË —Ëd*« W ?O s t √d t?O d? ROÃ
 UO u ë ‰«u _« q     sLC? Ê√ vK ¨ h <« fOzdë …dO Q ¡u{ v “öë –U ô
¡UM ë ‰U‡‡‡?‡L √ vK? vMHë gO? H? ë “U‡‡‡‡?N U‡‡‡?N v u v ë d —U‡‡‡‡‡I? Ã«Ë  U‡‡?‡‡NO? u? ëË
                               Æ t U UB ô t d U Ä ‰ö sÄ
   ∫ WOÃU ë  «¡«d ù« –U « W —«œù« WN'« ”bMNÄ vK  UHÃU Ä œu Ë WÃU v Ë
‰UL? _« `O ?B à W?KNÄ ÁƒUD ≈Ë  U?HÃU ?Ä œu u nÃU‡‡‡‡ ?LKà W‡‡‡‡ U?  t‡‡‡‡O? M ë ≠ ±
                                     Æ UÎÄu ±µ ‰ö v
o d*« Öu?LMKà U?ÎI? Ë ± rÁ— b?M ÃU WKN*« ¡U?N? « b?F ‰U?L? √ ·U?I ≈ —«d?Á d d?% ≠ ≤
                                        Æ W zöë ÁcN
             Æ W zöë ÁcN o d*« ÖuLMKà UÎI WHÃU Ä dC Ä d d% ≠ ≥
     Î
ÖuLMKà U?I pÃ–Ë WHÃU? Ä ‰UL? √ Wë“≈ Ë√ `O B —«d?Á cOHM Âb? dC ?Ä d d% ≠ ¥
                                     Æ W zöë ÁcN o d*«
ÖuLM?Kà UÎI W?HÃU<« ‰U?L _« ·UM ? « WÃU? v ‰UL √ ·UM ? « d?C ?Ä d d% ≠ µ
                                     Æ W zöë ÁcN o d*«
Æ W zöë ÁcN o d*« ÖuLMKà UÎI WHÃU<« ‰UL úà Wë“≈ Ë√ `O B —«dÁ d d% ≠ ∂
           Æ W zöë ÁcN o d*« ÖuLMKà UÎI  UHÃU<U W ô XO ≠ ∑
       Æ WHÃU<« ‰UL _« s …—œUBë  «—«dIÃU ÊQAë ÈË– Êö ≈ WF U Ä ≠ ∏
nÁu …—œUBë  «—«d?Ië cOHM q?O v  U? I W Q W —«œù« W?N'« fOz— ⁄ö ≈ ≠ π
                                       Æ WHÃU<« ‰UL _«
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë             π∏

WF U? *«Ë W UÁdÃ«Ë gO H? ë ¡UM ë ‰UL √ vK vMHë gO? H ë “UN? vÃu ≠ ±≥∂ …œUÄ
W?OK;«  «b? uÃU rOEM Ã«Ë jOD ? ë Êu? ?A W?B ?<« W —«œù«  U?N?'« ‰UL? √ lO?L? vK
WOLM Kà WÄUFë W O?NÃ«Ë WO UO ë WOLM Kà WÄUFë W ONÃ«Ë …b b'« WO «d?LFë  UFL :« W O Ë
oKF U?LO h ?<« d “uë sÄ —«dÁ U b b?      —bB v ë W?OMJ ë  UF?L Ã«Ë W?O UMBë
UNK b?F Ë√ UN OKF Ë√ U‡‡‡‡N?FO u Ë√ ‰UL? _« WÄUÁ≈ Ë√ v U *« ¡U‡‡‡?‡‡A ≈ hO «d —«b‡‡‡‡ S
            Æ WO —U  U ODA W √ ¡«d ≈ Ë√ UNÄb Ë√ UNLOÄd Ë√ UNLO b Ë√
v U? *« sÄ `D? *« d? *« ¡U?A ≈ W?HKJ à W?D u? *« W?L?O?Ië d b?I UÎ u?M “U?N?'« vÃu? Ë
h ? <« d “uë sÄ —«d?Á —b??B Ê√ vK W —u??N?L?'«  U?E U? ?Ä n?K ?<Ë U?N? «u √ lO?L?
                             Æ —UF _« Ác œUL U ÊUJ ùU
                        ∫  ULKE ë WM'  «¡«d ≈ ≠ ±≥∑ …œUÄ
—b?B? v ë  U?LKE? ë WM' Èbà W —«œù« W??N?'«  «—«d?Á s?Ä rKE ë ÊQ?A?ë ÈËcà o
h ? v? Ã«Ë Êu U?Ië sÄ ©±±±® …œU‡*« ÂU?J _ U?ÎI? U?N?KOJA? «—«d?Á h ? <« k U?;«
÷dF ÂuI? UNà «Î—dIÄ WM Kë —U?    Ê√ vK ¨ ÊQAë ÈË– sÄ WÄb?I*«  ULKE ë v dEMÃU
b?I? F Ë ¨ Êu U?Ië ÂUJ? _ U?ÎI? U??N?O? X ?Kà WM Kë vK ÊQ??Aë ÈË– sÄ …œ—«uë  U?L?KE ë
—UD ≈ vÃu? Ë W?B? ?<« W?OK;« …b? uë d?I0 Ÿu? ? √ q qÁ_« vK «Îb? «Ë U?Î U?L? ? « WM Kë
»U J  «—«d?Ië pK ÊQAë ËË– sKFÔ Ë ¨ c?OHM ë l{u?Ä UNF?{uà UN «—«dI W —«œù« W?N'«
                                Æ ‰u uë rKF tOK v uÄ
ÊQ?Aë ÈË– W?F? «dÄ W?Äb?I*«  «bM ? ?LKà ¡U?H?O? « VK? WÃU v? WM Kë vK 5F? Ë
 «¡UH?O ô« .b?I ÊQAë ËË– Âu?I Ê√ vK rKE ë VK .bI a —U? sÄ ÂU √ W ö ‰ö
                         Æ rN ö ≈ a —U sÄ Ÿu √ ‰ö W uKD*«
 ππ       ≤∞∞π WM  q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                    © ”œU ë qBHë

                ‰UG‡‡ýûà w‡M³*« W‡OŠö‡
c?O?HM ë vK?  ·d?A*« ”bMN*« —b?B ∫ ‰UG ûà vM *« WO ö         …œUN  ≠ ±≥∏ …œUÄ

hO? d? Kà U?ÎI ?  cO?HM ë - t √ b?O?H o d*« Öu?LMKà U?ÎI?   ‰U?G? ûà vM *« W?O? ö   …œU?N?

Ê√ vK W zöë Ác Ë WO UOIë  U?H «u*«Ë WLEM*«  «œuJÃ«Ë ¡UM ë Êu UÁ ÂUJ _Ë —œUBë

                                  Æ W —«œù« WN'U …œUNAë Ÿœu

…b?Ä ‰ö? v rOE?M Ã«Ë jOD ? ë Êu? ?A W?B? ??<« W —«œù« W?N?'« Âe? K ≠ ±≥π …œUÄ

sÄ b?ÂQ Kà vM *« WM U?F0 ‰UG? ûà vM *« WO? ö     …œU?N   Ÿ«b ≈ a —U? sÄ ÊU u?   √ U U?BÁ√

vM *« sÄ W?Âd? ?A*« ¡«e? _«Ë W?OM _«Ë W?O? —U?)«  U? ?ODA? ë lO?L? Ë ‰U?L? _« lO?L? ¡U?N ≈

      ∫ vK U0 W —«œù« WN'« ÂuI tOK    ΡUM Ë ¨ WÄbI*« ‰UG ù« …œUNAà UÎI     t UI KÄË

      Æ pÃU*« vÃ≈ UNLOK   Ë o «d*« qO u à WB <«  UN Kà  U UD —«b ≈ ≠

                   Æ 5ÄQ ë WÂd   vÃ≈ ‰UL _« ÂU9S »UD —«b ≈ ≠

            ∫ vze'« ‰UG ûÃ vM *« WO ö       …œUN   —«b ≈ b «uÁ ≠ ±¥∞ …œUÄ

Á—«Ëœ√ b? √ Ë√ vM *« sÄ ¡e' o d*« Öu?LMKà U?ÎI    W?Oze? ‰UG? ≈ …œUN?   —«b ≈ “u?

d d?I à U?ÎI? Ë pÖ ÊuJ Ê√ vK ¨ W?Ä“öë  U? KD *« W? U ¡U?H?O ? « b?F Ë ¨ tÃUL?J      « q ?Á

÷—UF?   ô√Ë ¨ tÃUG? ≈ œ«d*« ¡e'« W?O ö?B bOH? ‰UL _« vK ·d?A*« ”bMN*« sÄ Âb?IÄ

                    Æ hO d ë ‰UL √ vÁU ‰ULJ      « lÄ ¡e'« «c ‰UG ≈

    Æ Ã—U)« sÄ tÃUG ≈ œ«d*« ¡e'« VODA WOze WO ö          …œUN  —«b ù ◊d A Ë

—«b ≈ a —U s?Ä WM    —ËdÄ bF ¡U?M ë ‰ULJ ? « v ¡b ë pÃUL?Kà “u      ô ≠ ±¥± …œUÄ

WB? <« W —«œù« WN?'« WI «u?Ä vK ‰uB?(« bF ô≈ vze'« ‰U?G ûà vM *« W?O ö           …œU?N

¨ hO? d? ë ‰UL? √ ‰U?LJ ? « VKD Âb?I ë o d     s?   pÖ ÊuJ Ë ¡UM ë ‰U?L √ ‰U?LJ ? U

‰U?L?? _« W?I U?DÄ WÃU? v? ‰U?L? _« ‰U??LJ ?? « vK W?I?? «u*U W —«œù« W??N?'« Âu??I Ê√ vK

            Æ VKDë a —U sÄ Ÿu    √ U UBÁ√ …bÄ ‰ö pÃ–Ë ·dBM*« hO d KÃ
        ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           ±∞∞


W?I?? «u?Ä vK  ‰u??B?(« V    «uM?  Àö vK   b e …b* ¡UM? ë nÁu «–≈ ≠ ±¥≤ …œUÄ

VKD? Âb??I?? ë o? d  s  pÖ ÊuJ? Ë ¡UM ë ‰U??L??? √ ‰U??LJ ??? U W??B?? ??<« W? —«œù« W??N??'«

 U «d?  ô« W?I UDÄ sÄ b?ÂQ ÃU W —«œù« W?N?'« ÂuI Ê√ vK ¨ hO? d? ë ‰UL? √ ‰ULJ ? «

vK  W??I?? «u*U W? —«œù« W?N??'« Âu??I Ë ·d??BM*« h?O? d?? K?à W —U?? ë W??ODOD ?? Ã«Ë W??OzU?M ë

   Æ VKDë a —U sÄ Ÿu     √ U UBÁ√ …bÄ ‰ö pÃ–Ë WI UD*« WÃU v ‰UL _« ‰ULJ          «

‰«u _« V     5K UAë œU%« Ë√ UÎ u UÁ tK 1 sÄ Ë√ pÃU*« ŸUM Ä« WÃU v ≠ ±¥≥ …œUÄ

v ÊUJ*« «c «b?? ? ? « Âb? Ë√ —U?I?Fë vK U?      «—U?O?  ¡«u? ù hB?<« ÊUJ*« …—«œ≈ s

qOG?A s rN UM Ä« WÃU v? Ë√ ÷dGë «c dO v t?Ä«b             « Ë√ ¨ tà hB?<« ÷dGë

W?HÃU??<U pÃ–Ë o d??(« —UD √ b?{ t??OK U? Ë vM ?*« 5ÄQ  U «d? ?? U ‰ö? ù« Ë√ b??F?B*«

tOK  v uÄ »U J rNà —«c ≈ tO u       W —«œù« WN'« ÂuI ¨ ‰UG ûà vM *« WO ö       …œUNAÃ

«c sÄ …—u??    l{u? Ë ¨ W?Ä“ö?ë  U?O?? u?? Ã«Ë W??HÃU??<« ‰U??L?? _« UÎML??C?? ?Ä ‰u?? uë r?KF

œ—Ë U?Ä c‡‡‡O?HM ‰«u? _« V ? 5K U?Aë œU?%« Ë√ pÃU*« vK Ë —U?I?Fë W?N? «Ë vK »U? Jë

cO?HM ë Âb W?ÃU v Ë ¨ pÃc W —«œù« W?N'« …œU ≈Ë r?NÄö ≈ a —U? sÄ dN          ‰ö? —«c ùU

t?OÃ≈ b?N?F? sÄ o d   s ‰U?L? _« c?O?HM?  —«d?Á —«b? ù h ?<« k U?;« vK? ÷d?Fë r

qO?B% r? Ë W —«œ≈  U Ëd?B?Ä ©• ±∞® vÃ≈ W? U{ùU V ? ? *« W?IH vK?           W —«œù« WN?'«

              Æ œ«b ë s rN UM Ä« WÃU v È—«œù« e (« o d        s mÃU *« Ác

sÄ ‰UG? ûÃ vM *« WO ö?     …œUN   —«b ≈ b?F  UHÃU ?Ä »UJ —« WÃU v ≠ ±¥¥ …œUÄ

d d?% sÄ …—dI*« W?O u U?Ië  «¡«d? ù« –U    U W —«œù« W?N?'« Âe K 5K? UAë œU?%« Ë√ pÃU*«

UÎ u UÁ tK 1 sÄ Ë√ V ?    *« Êö ≈Ë WHÃU?<« ‰UL úà Wë“≈ Ë√ `O B —«d?ÁË WHÃU Ä d?C Ä

ÊQ??Aë ÈË– ÂU?O??Á Âb?? WÃU?? v Ë ‰u? u?ë rKF t??OK v u??Ä »U?? J t?? ?ÄU??Á≈ q ??Ä vK

ÂuI ¨ WHÃU?<U t ö ≈ a —U sÄ «ÎdN      “ËU?& ô …bÄ ‰ö pÃ–Ë WHÃU<« Wë“≈ Ë√ `O? B

W?I??H vK Wë“ù« Ë√ `?O? ?B?? ë  «—«d?Á c??O?HM ? rN?OÃ≈ b??N?F sÄ ‰ö?? sÄ W —«œù« W??N?'«
±∞±       ≤∞∞π WM  q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


`‡‡‡‡O? B? ë ‰U‡‡‡‡‡L? √ X‡‡‡C ?Á« «–≈Ë W‡OzUC?Á  «¡«d ≈ È√ –U?   « vÃ≈ W U?(« ÊËœ V    ? *«

È—«œù« ¡ö ùU W —«œù« W?N'« ÂuI? tOK U      iF Ë√ q sÄ U?Î ÁR?Ä vM *« ¡ö ≈ Wë“ù« Ë√

Öu?LMKà U?ÎI?   U ƒö? ≈ - v ë 5?Fë ÊU?O Ë r ƒö? ≈ - sÄ ¡U?L? Q d?C? ?Ä d d?% lÄ rNÃ

s* ÊuJ Ë UÎ u UÁ d? Q   *« …“U?O v …b*« Ác ‰ö v 5Fë d? F Ë ¨ W? zöë ÁcN o d*«

W? U?(« ÊËœ Wë“ù« Ë√ `O? ?B? ë ‰U?L? √ ¡U?N ? « bF? 5Fë vÃ≈ …œu?Fë v o(« r ƒö? ≈ -

v V ? ? *« qL? ? ? Ë ¨ t? UM ?Ä« WÃU? v È—«œù« o dDÃU pÖ r? Ë ¨ pÃU*« W?I? «u?Ä vÃ≈

- v ë  «b?? uK?à W —U??   ù« W??L?O??Ië v?Ã≈ W?? U?{≈ W?ë“ù« Ë√ `O?? ?B?? ë n?OÃUJ W??HÃU??<«

œ«b? ë s V? ? ? *« ŸUM ?Ä« W?ÃU? v Ë ¨ ‰U?L? _« ¡U?N?? « 5( WK b? ë  «b?? uÃ«Ë U ƒö? ≈

                   Æ È—«œù« e (« o d    s  UIHMë W —«œù« WN'« qB%

                 ∫ v Q UÄ tK Ä ÊuJ ·dB q Îö U lI ≠ ±¥µ …œUÄ

   Æ UÎÓ u UÁ t ÕdB*« ŸUH —ô« œuOIà WHÃU<U XLOÁ√ vM *«  «b Ë sÄ …b Ë W √ ≠

h‡‡ d*« ÷d‡‡Gë d?OO?G ·d?B ë b?BÁ «–≈  «—U?O Kà ÈËQ?L t h d?Ä ÊUJÄ È√ ≠

                                       Æ ÊUJ*« t

q ??Á pÃ–Ë t h d*« ÷d??Gë d??O?Gà U??N «b?? Ë sÄ È√ Ë√ v U? ?*« «b? ?? ? « d??O?O??G ≠

                   Æ WB <« WN'« sÄ WÄ“öë WI «u*« vK ‰uB(«

sÄ È√ d «u ÂbF W —«œù« WN'« sÄ …œUN       .bI bF ô≈ ·dB ë «c dN       “u   ôË

                                        Æ WI U ë ◊ËdAë

                    © l U ë qBHë

             wM³*« o «dÄË bŽUB*« W½UO Ë qOGAðË VOÂdð
rN? U?{Ë√ oO u? b U?B?Ä U?N v ë v U? *« v ÊQ?Aë ÈË– Ë√ „ö*« vK         ≠ ±¥∂ …œUÄ

Êu U?Ië «cNà U?ÎI? Ë bF?B*« qOG?A?   hO d? ë VK   .b?I Ë WÄ“öë  U «d? ? ô« ¡UH?O ? «Ë

                 Æ W zöë ÁcN qLFë a —U sÄ dN √ W       ‰ö W zöë Ác Ë
         ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           ±∞≤

vM? *« v b??? U??B*« s?Ä Â“öë œb??F?ë VO??Âd???     hO??? d?? ?ë VÃU  Âe??? K ≠ ±¥∑ …œUÄ
W?OMJ ?ë d?O? v U? *« v Ë «Îd? ?Ä ±∑ t?O? o? U      vK √ W?O?{—√ ŸU?H —« “ËU?   Èc?ë vMJ ë
vM *U b U?B*« VOÂd WÃU v Ë ¨ —U? Ä√ ±∞ UNO? o U            vK √ WO{—√ ŸU?H —« “ËU    Ècë
WO UO?Ië  UH «u*U œ—«Ë u UL ©W d? Ã«Ë WÃuL(«® UN F Ë b? UB*« œb qI ô√ V
≠ W‡?‡‡OM?J‡‡?‡   ÌÊU??? ??Ä v? W‡‡‡?‡ÄU???I*« œ«d??? _« b‡‡? U???B??Ä ÊQ???A ±ππ¥Ø≤∂≥∂ r?Á— W d???B*«
œ—Ë UÄ «cÂË W dBÄ  UH «uÄ œu Ë Âb WÃU v WO*UFë  UH «u*«Ë —UO              ô«Ë jOD    ë
W??F‡‡ à U??ÎI‡‡?‡  pÃ–Ë v U?? *« v b?? U??B*« c??O??HM ◊Ëd?? Ë rO??L?B f? _ Èd?B*« œu?JÃU
                                           Æ vM *U ‰UG ù«
s‡‡  b e ô√Ë v? œ_« b?(« s      W?O? U?Bë …b? U?Bë W? U? ?Ä qI ô√ V     ≠ ±¥∏ …œUÄ
W? ?Á«d* W?KO? u b?F?B*« œËe Ê√ V?       U?L? ’U? ? _« œb? Ë W?Ãu?L? Kà U?ÎI? ?  vB?Á_« b?(«
rO???L??B f _ Èd???B*« œuJÃU œ—«Ë u? U* U??ÎI?? ?       pÃ–Ë …b?? U???Bë q «œ …bz«eë ‰U???L?? _«
                                  Æ v U *« v b UB*« cOHM ◊Ëd Ë
 U?Äu? —Ë  «bM ? ?Ä vÃ≈ ·U?C rzU?Á vM ?Ä v b?F?B?Ä VO?Âd WÃU? v ≠ ±¥π …œUÄ
                 Æ UN LOÁË ‰UL _« sLC     W  UIÄ W zöë ÁcN …œ—«uë hO d ë
rzUÁ vM Ä v bFBÄ VOÂd Ë√ b UBÄ qLA v U Ä ¡UA ≈ VK               WÃU v ≠ ±µ∞ …œUÄ
hO? d?? ë  «bM ?? ?ÄË Êu U?I?Kà U?ÎI? ?    …b?L? ??F*«Ë W uKD*« W??O? bMNë  U??Äu? dë .b??I ÂeK
.b???I l?Ä vM ???L?Kà Èd??? √  U «d??? ??? « W? √ lÄ ÷—U???F???    ô U?0Ë W??? zöë Ác v? W uK?D*«
c??O?HM ◊Ëd?? Ë rO??L?B f _ Èd??B*« œuJÃU œ—«Ë u? U* U?ÎI??          pÃ–Ë W??Ä“öë  U U? ??(«
                                         Æ v U *« v b UB*«
VO?Âd v ¡b ë q ?Á 5F?        b U?BLKà Èd?B*« œuJÃU œ—Ë U?Ä vÃ≈ W U?{≈ ≠ ±µ± …œUÄ
                                  ∫ W —«œù« WN Kà v ü« .bI bFB*«
œU?%« sÄ «Îb?L? F?Ä W?B?B?     *« b? U?B*«  U?Âd?   Èb? ≈ sÄ b?FB*« VO?Âd b?I? ≠ ±
                         Æ WÂdAKÃ WMN*« WÃË«eÄ ` dB sÄ …—u Ë 5ÃËUI*«
b?O?O??A? ë vÃËU?I* Èd?B?*« œU?%ôU b? U?B*« W?Âd??      nOMB Ë b?O?Á W??ÁUD …—u?    ≠ ≤
                                                Æ ¡UM ëË
…œU?N?   sÄ a    Ë b?F?B*« ¡U?A ù W?O? bMNë  U?Äu? dÃ«Ë W?OMHë  U?H? «u*« nKÄ ≠ ≥
                                     Æ  U uJLKà “«dDë  «—U     «
‰U? ??(« ÊU?Ä√ q?ÄU?F?Ä »U?? ? Ë W??Âd?(« qzôœ  U? U? ?? WML?C?? ?Ä W??O U? ?? W u ≠ ¥
                     Æ d ë  «bL Ä  U U     Ë v uMë jGCÃ«Ë d'«  U U     Ë
±∞≥     ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


            ∫ W —«œù« WN Kà v ü« .bI    ·dA*« ”bMN*« Âe K ≠ ±µ≤ …œUÄ

Y b% Ë√ r?zUÁ vM Ä Ë√ b? b vM 0 t? OÂd b?F bF?B*« qOG?A WO? ö        …œU?N   ≠±

œuJë  U ?KD * bFB?*« oOI% b?OH Ë b? UB*« WÂd?      sÄ …bL? F?Ä ÊuJ Ë tK bF Ë√ b?FB*«

                    Æ bFBLKà q K *« rÁdë UN ÊËbÄË b UBLKà ÈdB*«

œU??%« Ë√ vM ?*« pÃU??Ä rN??B??B??  s? cë ’U?? ?? _« V —b??  …Q??A?M*« sÄ —«d??Á≈ ≠ ≤

  Æ —«Ëœ_« 5 tKDF WÃU v bFB*« sÄ »UÂdë ëd ≈ vÃu à ¢‰«u _« V            ¢ 5K UAë

ÈœR W œU‡‡ q s Àœ«u?(« d U? Ä b?{ 5ÄQ ?ÃU …QAM*« ÂU?O?Á bO?H UÄ .b?I ≠ ≥

 UJK L*U —«d?{ù« vÃ≈ ÈœR W œU q s  UJK ?L*« vK 5ÄQ Ã«Ë …U uë Ë√ e? Fë vÃ≈

                                     Æ …œËb Ä dO WLOI

           ∫ v üU ‰«u _« V     5K UAë œU%« Ë√ pÃU*« Âe K ≠ ±µ≥ …œUÄ

…b?O?I*«Ë b? U?B*« qO?G?A Ë ¡U?A ≈ ‰U? ?Ä v U?Nà h d*«  P?AM*« Èb? ≈ lÄ b?ÁU?F? ë

Âe? K Ë W —Ëbë W UO?BÃ«Ë Õö? ù« ‰UL? Q ÂU?OIKà ¡UM ?Ã«Ë bO?OA? ë vÃËU?I* ÈdB*« œU?%ôU

ÊuJ Ê√ vK pÃ–Ë …bL? FÄ …œUN      .b?I Ë bFB*« —U ? «Ë h    Ë W UOBë ‰U?L Q …QAM*«

                              Æ bFBLKà q K *« rÁdë UN UÎ ËbÄ

∫ v Ë b?F?B*«  U U?O U?N? UÎ Ëb?Ä d Uÿ ÊUJÄ v b?F?B*« WMO? U? q «œ W? uà XO? ?

¨ W U??O‡‡‡Bë s W?Ãu? ? ?*« W?Âd?A?ë r « ¨ b?F??B?LKà q ?K *« rÁdë ¨ b??F?B*« ¡U??A ≈ a —U

                             Æ bFB*« qOGA …œUN     ÊU d  a —U

‰ö? pÃ–Ë b??F?B*«  U U?O vK?     √dD d?O?O?G? È√ s  W?B? ?<« W —«œù« W??N?'« ⁄ö ≈

                          Æ dOOG ë a —U sÄ ÊU u   √ ÁUBÁ√ b uÄ

b‡‡F?B*« ·U?I ≈Ë bF?B*« v ‰UD _« s     W U?O?BÃU WB? ?<« …QAMLKà ȗu?Hë mOK ? ë

                             Æ Â“öë Õö ùU ÂuI à dÄ_« Âeà «–≈

                    Æ  «uM   Àö q bFB*« qOGA …œUN       b b&

≠ lO?L??& ≠ ¡U?A ≈ ∫ W?N?? Ë√ W? ? R??Ä Ë√ W?Âd?  Ë√ h ??   È_ “u?  ô ≠ ±µ¥ …œUÄ

W‡‡‡OzU d?NJë  U U‡?‡‡A*« Ë√ b U?‡‡‡B*« Õö‡‡‡ ≈ Ë√ qO‡‡G?A ≠ W U‡O?   ≠ Y b?% ≠ ‰«b? ? «

È—U?  b? U??B?Ä ‰U?L? √ W?ÃË«e?Ä hO? d vK ‰u??B?(« ÊËœ v U? *U? W?OzU d?NJ?ë rÃö? ë Ë√

                     Æ ¡UM Ã«Ë bOOA ë vÃËUI* ÈdB*« œU%ô« sÄ ‰uFH*«
     ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë      ±∞¥


           WO öB ÊUO ëd        « VK
      WOzUM ë  U «d   ô«Ë WODOD    ë WO UMë sÄ lÁu*«                 VKDë  U UO

©‰u  *« nÿu*« W dF0 ú1® ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VKDë rÁ—     Ø   Ø  VKDë a —U
                VKDë ÂbIÄ  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄuÁ rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

                ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHBë
       tà ¡UM Kà WO ö  ÊUO ëd    « œ«d*« lÁu*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U  ÆÆÆÆÆ „uK ë rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆ WFDIë rÁ—

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU Ä

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM bÄØWIDMÄ
                 œËb(«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD     d? ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD    Èd?  ë b?(«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD?     d? ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD     v d??Gë b?(«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD     d? ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD    vÁd?Aë b?(«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD     d ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD     v u‡‡M'« b(«
VKDë ÂbIÄ lOÁu
±∞µ   ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä
                         ÆÆÆÆÆÆÆÆ W dIÃØWM b* WOK;« …b uë
                         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO bMNë …—«œù«
              lÁu*« WO ö     ÊUO
        WOzUM ë  U «d  ô«Ë WODOD    ë WO UMë sÄ

                VKDë  U UO
     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VKDë rÁ—        Ø   Ø    VKDë a —U


               VKDë ÂbIÄ  U UO
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄuÁ rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«
               ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHBë


                lÁu*«  U UO
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U  ÆÆÆÆÆ „uK ë rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆ WFDIë rÁ—
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU Ä
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM bÄØWIDMÄ
              ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷—_« W U Ä


            WDO;« Ÿ—«uAÃU lÁu*« vÂËdÂ
                             ‰ULAë ÁU&« rN
     ≤∞∞π WM  q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë         ±∞∂


               WO ö   ÊUO  ©l U

      WOzUM ë  U «d  ô«Ë WODOD    ë WO UMë sÄ lÁu*«                 œËb(«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD      d? ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD      Èd?  ë b?(«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD?      d? ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD      v d??Gë b?(«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD      d? ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD      vÁd?Aë b?(«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD      d ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD      v u‡‡M'« b(«

            WIDM*U W U)«  U «d      ô«

               ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W d   ë ÆÆÆÆÆÆÆ œËœdë ≠ ±

               ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W‡‡OK Ië

               ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÁdAë

               ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W‡‡O dGë

               ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷—_« WFDIÃ —dI*« ŸUH —ô« ≠ ≤

               ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l‡ÁuLKà …—dI*«  UÄ«b      ô« ≠ ≥

               ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UM ë W      ≠¥

    WO «dLFë WOLM Ã«Ë jOD  Kà vK _« fK:« sÄ …—œU       U «d   «

ÈQ …œUNAë Ác d F ôË WOzUM ë  U «d  ô«Ë WODOD   ë WO UMë sÄ ¡UM Kà `ÃU  lÁu*«

  Æ WB <« W —«œù« WN'« vK WOÃu   Ä v œ√ ÊËœË WOJKLKà ÎöÁU «ÎbM  ‰«u _« sÄ ‰U

                  lOÁu ë

W —«œù« WN'« fOz—      rOEM ë d bÄ       ‰u  *« ”bMN*«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ø r‡‡‡‡ ô«

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ lOÁu ë

W —«œù« WN'« -U
±∞∑     ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                              ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä
                              ÆÆÆÆÆÆÆÆ W dIÃØWM b* WOK;« …b uë
                              ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO bMNë …—«œù«

                   hO d VK

                    VKDë  U UO

©‰u  *« nÿu*« W dF0 ú1® ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VKDë rÁ—        Ø   Ø   VKDë a —U


                    hO d ë Ÿu

ÆÆ Âb ÆÆ WO —U  U ODA ÆÆ rO b ÆÆ rOÄd ÆÆ ‰U?LJ    « ÆÆ q bF ÆÆ W U{≈ ÆÆ WOKF ÆÆ b b ¡UM


                    lÁu*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U?  ÆÆÆÆÆÆ „uK ë r?Á— ÆÆÆÆÆÆÆÆ W?FDIë rÁ—


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU? ?Ä


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM? bÄØWIDMÄ


                    pÃU*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄu??Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«
                                            ˚
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WB ØW e ØWO d? W dÁØvMJ    lL& ÆÆÆÆÆ WI   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ
                                              ∫ Ê«uMFë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eÂdÄØr ?Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dÁØW UO


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v Ëd ?Jë b d ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uL? Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuH?OK
                                            ˚
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I
                                              Ê«uM

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WB ØW e ØWO d? W dÁØvMJ    lL& ÆÆÆÆÆ WI   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ ∫  ö «d*«


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eÂdÄØr ?Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dÁØW UO


                  WOJK*«  U ≈  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷—_« W U? Ä     Ø  Ø  a —U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?OJK*« bM
       ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë               ±∞∏


                 pÃULKà v u UIë q L*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄu??Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WB ØW e ØWO d? W dÁØvMJ     lL& ÆÆÆÆÆ WI    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eÂdÄØr ?Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dÁØW UO


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v Ëd ?Jë b d ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uL? Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuH?OK
                                               ˚  ∫ Ê«uMFë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WB ØW e ØWO d? W dÁØvMJ     lL& ÆÆÆÆÆ WI    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eÂdÄØr ?Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dÁØW UO
                                               ˚  Ê«uM

                                                 ∫  ö «d*«
         hO d ë VKDà ÂbI *« v bMNë V J*« Ø ”bMN*«  U UO

                            ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰UL _« W?  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO dCë WÁUD ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—U?       ë q  ë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©”bMNÄ® vÄu?Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—UA     ô« rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W UIMÃU? bOIë rÁ—
                                               ˚
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U? ??Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM b?ÄØe?Âd?ÄØr ??Á ÆÆÆÆÆ W?I?  ÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ
                                                 ∫ Ê«uMFë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰u?L ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuH?OK


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v Ëd Jë b d ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ fÂU

          ¿UNà hO d ë »uKD*« ‰UL _« nOÃUJ vÃUL ≈ ÊUO

                 ÆdO ô jI UÎ dBÄ UÎNOM ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ mK *«

©dO ô jI UÎ dBÄ UÎNOM ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®

                               ©nOÃUJ ë WLOÁ »U    Öu/ o dÄ® ¿

             ÁƒUA ≈ »uKD*« vM *« ‰ULF      « sÄ ÷dGë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …œbF Ä  ôULF?   « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vNO d ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—U& ÆÆÆÆÆÆÆÆ È—«œ≈ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vMJ
±∞π      ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                UNà hO d ë »uKD*« ‰UL _« ÊUO
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÕuL *« ŸU?H —ô« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vKJë ŸUH —ô« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«Ëœ_« œb

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷—_« `D    s ÂË—b ë ŸUH —« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —u ë ŸUH —«

                      —«Ëœ_«  U UO

                          W
    «b   ô«       ŸUH —ô«   W U *«            ÊU‡‡‡O ë       Â
                          ¡UM ë
                      «œ«b —ô«  U UO

                      W‡‡‡‡‡N'« n Ë
  «œ«b —ô« W U Ä                                  W‡‡N'«   Â
                  Ÿ—U              —U‡‡

                                           WOÃULAë

                                           WO uM'«

                                           WOÁdAë

                                           WO dGë

©Âb ØWLzUIë v U *« vK  rO b ØrOÄd ØWOKF Øq bF ØW U{≈ VK    WÃU v jI ú1® ÆÆÆÆ v M *« n Ë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —ËbÃU  «b uë œb?  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÃU(« vM *« ŸUH —« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLzU?Ië —«Ëœ_« œb

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UI KÄ ÆÆÆÆÆÆÆÆ  «—UO ë —UE « sÂUÄ√ œb ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W —U       ë  ö;« œb

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UE öÄ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

v bMNë V J*« q 2 Ø ”bMN*« lOÁu
     V J*« r
       ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                ±±∞

                                    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä
                                    ÆÆÆÆÆÆÆÆ W dIÃØWM b* WOK;« …b uë
                                    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO bMNë …—«œù«
                      hO d —«b ≈ Öu/
                        hO d ë  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hO d ë Ÿu          Ø  Ø    hO d? ë a —U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hO d ë rÁ—

                         lÁu*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U?       ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „uK ë r?Á— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?FDIë rÁ—

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU? ?Ä

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM? bÄØWIDMÄ

                      hO d ë V U     U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t?? ?H??

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄu??Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U        ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WB ØW e ØWO d? W dÁØvMJ         lL& ÆÆÆÆÆ WI

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eÂdÄØr ?Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dÁØW UO
                                         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ
                                                 ˚  ∫ Ê«uMFë                    v bMNë V J*« Ø ”bMN*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r?? ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰UL _« W?     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO dCë WÁUD ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—U?      ë q  ë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©”bMNÄ® vÄu?Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—UA ? ô« rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W UIMÃU b?OIë rÁ—

                        hO d ë —«dÁ

W?ÄbI*«  U?Äu d?Ã«Ë  U UO? Kà UÎI?   pÃ–Ë d?O ô jI? UÎ d?BÄ U?ÎN?OM ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ mK Ä œËb? v

Êu UIë ÂUJ √ ŸU « r?   Ê√ vK Ë tà UÎLL Ä «Î¡e? d F v Ã«Ë hO d? ë «cNà WI d*«Ë …b?L F*«Ë VKDë lÄ

                   Æ WKBë  «– WLEM*«  UH «u*«Ë  «—«dIÃ«Ë  «œuJÃ«Ë W cOHM ë t      zôË

                   ©ÈdB*« tOM'U mÃU *« …œb *« Âu dë

       mK *«                         ÊU‡‡‡‡‡‡O

                                     hO d ë b b& Ë√ —«b ≈ r —

                                    ‰UL _« WLOÁ sÄ • ∞[≤ 5ÄQ ë

                ÆÆÆ ÆÆÆ Âu dë vÃUL ≈
±±±     ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                  hO d —«b ≈ Öu/ ©l U
                 rOEM ë ◊uD Ë œËb(« b b%
                    lÁuLKà vÂËd r —
                                      ‰ULAë ÁU&« rN

                       UN «uë  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«b??I0 …œ«—ØW?? œU??B?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v?K qD    d?? ??Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD   W|d‡?‡‡ ?? ë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«b??I0 …œ«—ØW?? œU??B??Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD?    d?? ??Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD   W‡‡‡?} d??Gë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«b??I0 …œ«—ØW?? œU??B??Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD    d?? ??Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD   W??}??Ád??Aë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«b??I0 …œ«—ØW?? œU??B??Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vK qD?    d? ??Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uD?   W‡‡‡}? uM'«

5 u  √ s qI ô …b0 cOHM ë q Á W —«œù« WN'« —UD ≈ bF ô≈ hO d ë ‰UL √ cOHM v ¡b ë r         ôË

s ‰U?L _« W?L?OÁ  œ«“ v ?Ä ¡UM Ã«Ë b?OO?A? ë vÃËUI* Èd?B*« œU?%ô« sÄ «Îb?L ?FÄ WÃËU?I?Ä bI? t U?ÎI d?Ä

                 Æ pÖ s ‰UL _« XKÁ v Ä 5ÃËUI*« b √ lÄ WÃËUIÄ bI Ë ≥µ∞∞∞∞

                      Æ 5 bMN*« W UI  ULOKF à UÎI   cOHM ë vK ·«d ≈ …œUN Ë

WO bMNë …—«œù« ÂU d bÄ      rOEM ë d bÄ    r Ië fOz—        ‰u  *« ”bMN*«

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r‡‡‡‡ ô«

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lOÁu ë

W —«œù« WN'« -U
      ≤∞∞π WM  q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           ±±≤

                              ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä
                              ÆÆÆÆÆÆÆÆ W dIÃØWM b* WOK;« …b uë
                              ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO bMNë …—«œù«

             hO d VK      nKÄ Âö    « ‰UB ≈

                  VKDë  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VKD?ë rÁ—        Ø    Ø    VKD?ë a —U

             v bMNë V J*« Ø ”bMN*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©”bMNÄ® vÄuÁ rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

                nK*« rK    Ä  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W???H??B?ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

                WLK    *«  «bM  *«

                   bM   *« ÊUO                   Â
                                    t H Ë rK  *« lOÁu

W —«œù« WN'« -U
±±≥      ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                   W d ë d dI o d*« ÖuLMë


                     W d ë d dI  U UO
                 Ø    Ø   W «—bÃU ÂUOIë a —U      Ø  Ø   nOKJ ë a —U
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rO b      tOKF     ¡UA ≈      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷dGë


                       lÁu*«  U UO
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U?   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „uK ë r?Á— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?FDIë rÁ—
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU??? ??Ä
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM? bÄØWIDMÄ
                       pÃU*«  U UO
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄu??Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WB ØW e ØWO d? W dÁØvMJ      lL& ÆÆÆÆÆ WI   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eÂdÄØr ?Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dÁØW UO
                                               ˚  ∫ Ê«uMFë


                   ŸËdA*U W U)«  «bM     *« ©±
         Æ© o «dÄË  PAMÄ sÄ Á—ËU   UÄË lÁu*« n Ë vK qL A ® lÁu*« Âö        ¿ « dC Ä
             Æ o «dÄË  PAMÄ sÄ U —ËU   UÄË  PAM*« sÂUÄ√ tOK UÎ {uÄ lÁuLKà vÂËd¿
                            Æ  UÄË—b Ã«Ë —«Ëœ_« œb Ë  PAM*« W U Ä ¿
                     Æ ŸËdA*« ÊUJÄ UNOK UÎ {uÄ WO «d u Dë WO U *« WD d)« ¿
                                  Æ ŸËdA*« lÁu* WOJ WO «eOÄ ¿
                     QAM*«  U UO ©≤
ÆÆÆÆÆÆÆÆ —«Ëœ_« œb ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UM ë W U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOKJë ÷—_« W U Ä
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  U?ÄË—b?? ë oL?    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Q?AM?*« ŸU?H —«
Èd √  eON  ë WI U   «b Ë  v bFÄ qJO    v U d qJO      WKÄU jz«u    ÆÆ vzUA ù« ÂUEMë
                      U '« ‰UL √ ©≥
                                        ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  U '« œb
                     Æ ŸËdALKÃ W uKD*«  UH «u*«Ë  U U úÃ ÈdB*« œuJKÃ UÎI
·uAJÄ dH     ÈËb    vJO UJOÄ    U '« Ÿu ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tOK  U '« c √ - Ècë oLFë
                               ¨ lÁu*« vÂËd vK W {uÄ  U '« sÂUÄ√
                             U '« dH    VO UMÄË `D   VO UMÄ b b% lÄ
                                lÁu*U W U WDI Ë√ X U dO Ëdà W     MÃU
ÆÆÆ Ø ÆÆÆ Ø ÆÆÆ ¡UN « a —U    ÆÆÆ Ø ÆÆÆ Ø ÆÆÆ ¡b a —U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  U ?'« cOHM       nKJ*« ‰ËUI*«
                                    Æ  U '« cOHM vK W dA*« WN'«
      ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ±±¥


              W d ë d dI o d*« ÖuLMë ©l U                   WO{—_« ÁUO*« © ¥

                              ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO u'« ÁUO*« »u MÄ
                   UO u Ã«Ë fO Q ë © µ

    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOFO Dë ÷—_« `D   sÄ fO Q ë »u MÄ

W K Ä WA Ã    WOD d  b «uÁ    WKBHMÄ b «uÁ    WK {  U U √     Õd I*« ”U _« Ÿu

                      o “«u     WIOL  U U √

                             fO Q ë »u MÄ bM t ÕuL *« œUN ù«

                                   WK Cë  U U _« WÃU v
              U U _«Ë W d ë UJO UJOÄ ”bMNÄ  U UO

                      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r‡‡‡‡ ô«

                                ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lOÁu ë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—UA  ô« rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W UIMÃU bOIë rÁ—

       © U '« c √ sÂUÄ√Ë ‰ULAë ÁU&«Ë WDO;«  «—UIFë t `{uÄË lÁuLKà vÂËd o d ®
±±µ      ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                  WO U (« W uMÃU o d*« ÖuLMë                    WO U (« W uMë d dI  U UO

            Ø   Ø     W «—bÃU ÂUOIë a —U       Ø    Ø    nOKJ ë a —U

rO b      WOKF      ¡UA ≈      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO U (« W uMë sÄ ÷dGë

                       lÁu*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U???   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „uK ë r?Á— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W??FD?Ië rÁ—

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU????? ????Ä

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM? bÄØWIDMÄ

                       pÃU*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄu??Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U?    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U??I?

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WB ØW e ØWO d? W dÁØvMJ      lL& ÆÆÆÆÆÆ WI    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eÂdÄØr ?Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dÁØW UO
                                               ˚  ∫ Ê«uMFë                       QAM*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆ —«Ëœ_« œb ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UM ë W U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOKJë ÷—_« W U Ä

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  U?ÄË—b?? ë oL?   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Q?AM?*« ŸU?H —«

Èd √   eON  ë WI U   «b Ë   v bFÄ qJO    v U d qJO     WKÄU jz«u     vzUA ù« ÂUEMë

                  ‰UL √ sÄ rOLB ÃU W U)«  U{«d ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ qJ XO*« qL?(« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ qJà WO(« ‰U?L _«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tOK r?OLB? ë - Ècë W d ë b?N

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO u'« ÁUO*« »u MÄ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄb       *«  U U _« Ÿu

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ cOHM ë ¡UM √ UN? U « V «uë  U UO        ô«

                     rLB*« ”bMN*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v?Äu???????Á r?Á— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r? ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—UA ? ô« rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bOIë rÁ—

                                  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lOÁu ë
      ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            ±±∂

        …—ËU:«  PAM*« WÄö      5ÄQ vÃ≈ ÃU     vM Ä ¡UA ù Öu/


                                   ∫ vM LKà vzUA ù« rOLB ë ≠
  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —dJ Ä Ø v{—√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UÄË—b ë ∫ —«Ëœ_« œb ¿

              Æ …bL úà WOKFHë ‰UL _«Ë œUF _« ‰Ëb WKÄU       WO U (« W uMë ¿

                               Æ WOKOBH ë WOzUA ù«  UÄu dë ¿

Èd?B?*« œuJKà U??ÎI?   ‰“ôeÃ«Ë ÕU d?ë ‰U?L?? √ qL? ?? à vM *« W??O? ö??  d d?I?? à ©œ® Öu/ ¿

                                         ÆÈuIÃ«Ë ‰UL úÃ

     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ bOIë rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ rOLB ë s ‰u            *« ”bMN*«

                       Æ …—ËU:«  PAM*« WÄö     5ÄQ  ’U)« d dI ë ≠

                                       ∫ d dI ë «c   qLA ≠
œ«d*« vM *« œËb?? œU?F _U t?OK    UÎMO? ?Ä v?I? √ jI? ?Ä vK   ÁƒU?A ≈ lÄe*« v?M *« lÁu?Ä ≠ ±

                         Æ …—ËU:«  PAM*«Ë v U *« œËb Ë ÁƒUA ≈

…—u?B W?L? bÄ ¡U?A ù« q ?Á WM U?F*« lÁ«Ë s?Ä UN? ÃU? Ë …—ËU?:«  P?AM*«Ë v U? *« Ÿu ≠ ≤

                                     ÆW —RÄ WO «d u u

             Æ b b'« vM *« ◊u Ë ‰UL Q …—ËU:« v U *« dO Q ÈbÄ W «—œ ≠ ≥

≠ o “«u?? ®  U?? U?? _« ‰U??L?? √ c??O??HM? »uK Q …—ËU??:« v U?? ?*« d??O Q Èb??Ä W?? «—œ ≠ ¥

                 Æ ©WKBHMÄ b «uÁ ≠ WOD d       U U √ ≠ WA Ã  U U √

            Æ WO{—_« ÁUO*« iOH    »uK Q …—ËU:« v U *« dO Q ÈbÄ W «—œ ≠ µ

b‡‡‡ «u …—ËU?:« v U? *« d Q WÃU? v …—ËU:«  P?AM*« W?Äö        5ÄQ? à W? d ?I*« ‰uK(« ≠ ∂

                       µ ¨ ¥ ¨ ≥ v …—uÂc*«  ôU(« sÄ d Â√ Ë√

 «uD Ë W?OKO?B?H? ë  UÄu? dÃ«Ë W?OzU?A ù«  U U? ?(« qL?A WO?KOB?H W? «—œ .b?I ≠ ∑

W‡‡‡O?{—_« ÁU‡‡‡O*« »u‡ MÄ iO?H?    Ë√ dH?(« V «u? bM    vÃ≈ W U?(« WÃU? v cO?HM ë

                                  Æ …—ËU:« v U *« VK     Ë√

                              ‰u   *« v bMNë V J*« q 2 Ë√ ”bMN*«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ r ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ lOÁu ë

       V J*« -U
±±∑      ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                  ‰UL _« nOÃUJ WLOÁ »U         Öu/

                       v bMNë V J*«  U UO

                                    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰UL _« W?     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO dCë WÁUD ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—U?         ë q    ë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM bÄØe?ÂdÄØr Á ÆÆÆÆÆ W?I

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰u?L ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuH?OK

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v Ëd Jë b d ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ fÂU
                                           ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ

                                                    ˚  ∫ Ê«uMFë
                  v bMNë V J*U ‰u     *« ”bMN*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄu??Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

                             ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bOIë rÁ—

                    v bMNë V J*« Ø ”bMN*« bNF

—u?Âc*«® vM L?Kà UM d  sÄ Âb?I*« WHKJ ë »U? ?( ÊUO? ë «c ÊQ v bMNë V? J*« Ø ”bMN*« s           b?NF?

t?? ?? zôË ¡UM ë Êu U??Á ÂUJ _ U??ÎI U?DÄ ©U??ÎI? ô t U? U?O? —u?Âc*«® p?ÃU*« b??O? ?Kà pKÄ u Ë ©U??ÎI?? ô t U U??O

                           Æ WIDM*U W U)« WOzUM ë  U «d     öà UÎI UDÄË W cOHM ë

                          vM *«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U?      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „uK ë r?Á— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?FDIë rÁ—

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU? ?Ä

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U? Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM? bÄ Ø W?IDMÄ

                         pÃU‡‡*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄu??Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WB ØW e ØWO d? W dÁØvMJ          lL& ÆÆÆÆÆ WI

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eÂdÄØr ?Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dÁØW UO
                                           ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ
                                                    ˚  ∫ Ê«uMFë                    UNBO d »uKD*« ‰UL _« ÊUO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«Ëœ_« œb ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —u ë WHKJ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —u ë ‰u              vÃUL ≈

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂË—b ë —Ëœ WHKJ? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂË—b ë —Ëœ `D Ä
     ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë     ±±∏

           ‰UL _« nOÃUJ WLOÁ »U  Öu/ ©l U

     ©ÈdB*« tOM'U mÃU *« UN HKJ Ë UNBO d »uKD*« ‰UL _« ÊUO


      WHKJ ë                      ÊU‡‡‡‡‡O ë
                               ∫ —u ë ‰u  vÃUL ≈
                              ∫ ÂË—b ë —Ëœ `D Ä
                              ∫ v{—_« —Ëbë `D Ä
                             ∫ …—dJ *« —«Ëœ_« `D Ä
                              ∫ `D ë ·d `D Ä


                                ∫ WI KÄ  U D Ä
        ©aÃ≈ ÆÆÆÆWO U d  ôu d ≠ W U   ë  UÄUL ≠ ¡U dNJë W d ® q Ä


                                 ∫ WHKJ ë vÃUL ≈
©dO ô jI UÎ dBÄ UÎNOM ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®


  v bMNë V J*« q 2 Ø ”bMN*« œUL  «

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ r ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ lOÁu ë
±±π      ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                 hO d KÃ ‰UL _« WO ö      …œUN

                 v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*«  U UO

                                ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰UL _« W?   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO dCë WÁUD ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—U?      ë q   ë
                                               ˚
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM bÄØe?ÂdÄØr Á ÆÆÆÆÆ W?I      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ
                                                 ∫ Ê«uMFë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰u?L ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuH?OK


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v Ëd Jë b d ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ fÂU


                v bMNë V J*U ‰u    *« ”bMN*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄu??Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—UA ? ô« rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bOIë rÁ—


                       lÁu*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ Ÿ—U    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ „uK ë r?Á— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ WFDIë rÁ—


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU? ?Ä


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM bÄ Ø WIDMÄ


                 v bMNë V J*« q 2 Ø ”bMN*« —«dÁ≈

h    U?Ä «b? U?L?O? ® UMÄ W?Äb?I*«  «bM ? *«Ë  U?Äu? dë lO?L? ÊQ v bMNë V J?*« Ø ”bMN*« s      d?I


 U «d   ô«Ë W cO?HM ë t  zôË ¡UM ë Êu UÁ ÂUJ √ lÄ WI «u? Ä ©pÃU*« WOÃu  Ä d ? F ÈcÃ«Ë WOJK*« bM


                         Æ hO d Kà W(U   ‰UL _« Ác Ê√Ë WOzUM Ã«Ë WODOD      ë


  v bMNë V J*« q 2 Ø ”bMN*« œUL     «

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r‡ ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lOÁu ë
      ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                ±≤∞

                                   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä
                                   ÆÆÆÆÆÆÆÆ W dIÃØWM b* WOK;« …b uë
                                   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO bMNë …—«œù«

               hO d ë  «bM       Ä ¡UHO   « »UD

               v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r? ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —UI

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U ?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM bÄØeÂdÄØr ?Á ÆÆÆÆÆ WI        ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ
                                                ˚  ∫ Ê«uMFë


                     hO d ë  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hO d? ë Ÿu ÆÆÆÆÆÆØÆÆÆØÆÆÆ hO d ë a —U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hO? d ë rÁ—

                        lÁu*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U?      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „uK ë rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?FDIë rÁ—

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v‡‡‡‡‡‡‡‡‡     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU? Ä

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM bÄØWIDMÄ

                        pÃU*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄuÁ rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U       ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —UI


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WB ØW e ØWO d W dÁØvMJ        lL& ÆÆÆÆÆ WI


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eÂdÄØr Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dÁØW UO
                                        ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ
                                                ˚  ∫ Ê«uMFë
                   U ƒUHO    « »uKD*«  «bM  *«

                 bM   *« ÊUO                            q K Ä
                        ‰u   *« nÿu*«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHOÿuë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

                                 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lOÁu ë

W —«œù« WN'« r
±≤±     ≤∞∞π WM    q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                  cOHM ë ¡b —UD ≈ Öu/

                     pÃU*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄu??Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«                     lÁu*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U?    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „uK ë r?Á— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?FDIë rÁ—

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v‡‡‡‡‡‡‡?‡‡ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU ?Ä

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM? bÄØWIDMÄ                    hO d ë  U UO

ÆÆÆÆÆÆ hO d? ë Ÿu ÆÆÆÆÆÆÆÆØÆÆÆØÆÆÆÆ hO d? ë a —U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hO d? ë rÁ—

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN h d*« ‰UL _«                     pÃU*« —UD ≈

©Áö? √ t? U U?O —u??Âc*«® l‡‡Áu??LKà pÃU??L? v ‡‡‡?H?B Ë ÁU œ√ l‡?‡‡Áu*« v‡M Q? rJ œU?O??  dD √

©Áö? √ t U UO —u?Âc*«® hO? d? KÃ UÎI?    U?NÃ h d*« ‰UL? _« c?OHM v? Ÿd √ ·u?       vM Q

                                       ∫sÄ «Î—U    « pÖË

                               ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆØÆÆÆÆØÆÆÆÆÆ a —U

                      UI d*« ÊUO

                        UI d*«                       Â

                         Æ5ÃËUI*« b √ lÄ WÃËUI*« bI sÄ …—u        ±

                 Æ5O UI 5 bMN* Ë√ ”bMN* ·«d ù« …œUN        sÄ —u     ≤

  UÎ u UÁ tK 1 sÄ Ë√ pÃU*« r «

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆØÆÆÆÆØÆÆÆÆÆ a —U ë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lOÁu ë
     ≤∞∞π WM   q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë      ±≤≤


           UN h d*« ‰UL _« W ô qJ    `{u Öu/


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U? Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM bÄØW d?Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lÁu*«


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ p?ÃU*« r? «


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hO d? ë Ÿu ÆÆÆÆÆÆÆÆØÆÆÆØÆÆÆÆ hO d? ë a —U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hO d? ë rÁ—


                                 UN h d*« ‰UL _«


                     ∫cOHM ë vK Êu dA*« Êu bMN*« Ë√ ”bMN*«


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?O?Ië rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hB? ? ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«uMFë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?O?Ië rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hB? ? ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«uMFë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?O?Ië rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hB? ? ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«uMFë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«uM?Fë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ËU??I?*« r «


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«uMFë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5ÄQ ë W?Âd  r «
±≤≥     ≤∞∞π WM     q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë


                qLFë dO   ÂbI s È—Ëbë d dI ë

                      d dI ë  U UO

                  ÆÆÆÆÆÆÆÆØÆÆÆØÆÆÆ d dI ë a —U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d dI ë rÁ—

                      hO d ë  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hO d ë Ÿu ÆÆÆÆÆÆÆØÆÆÆØÆÆÆ hO d ë a —U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hO d ë rÁ—

                    tKOÂË Ë√ pÃU*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÄu??Á rÁ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«
                                                ˚
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÁ— —U?I

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WB ØW e ØWO d? W dÁØvMJ       lL& ÆÆÆÆÆ WI   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ
                                                  ∫ Ê«uMFë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ e?ÂdÄØr Á ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dÁØW? UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v Ëd??? Jë b? d ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰u??L??? ??Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu???H??O?K

                       lÁu*«  U UO

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—U?    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „uK ë r?Á— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?FDIë rÁ—

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v‡‡‡‡‡    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ËU? Ä

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WE U Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM? bÄØWIDMÄ

                      ŸËdA*«  U UO

                               ÆÆÆÆÆÆÆÆØÆÆÆØÆÆÆ cOHM ë ¡b a —U

                      ÈcOHM ë nÁu*«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

   ·dA*« ”bMN*« lOÁu

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r ô«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lOÁu ë
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                 ±≤¥
                                              WE U Ä
                                     W dIÃ Ø WM b* WOK;« …b uë

                 WE U;« ÂU Ê«u bà Êö ≈
                UÎ u UÁ tK 1 sÄ Ë√ pÃU*« ÊUO
                                             ˚
                 vÄuÁ rÁ—                            r ô«

                             Ÿ—U          rÁ— —UI

            WB ØW e ØWO d W dÁØvMJ lL&         WI        —Ëœ
                                               ∫ Ê«uMFë
         WE U Ä           eÂdÄØr Á            W dÁØW UO

               v Ëd Jë b d         ‰uL Ä         ÊuHOK

                    lÁu*«  U UO
          Ÿ—U           „uK ë rÁ—              WFDIë rÁ—
                         v                   …—ËU Ä
                       WE U Ä              WM bÄ Ø WIDMÄ
                  hO d ë VK  U UO
     »uKD*« hO d ë Ø Ø VKDë a —U                  hO d ë VK rÁ—
                  k U;« bO KÃ Êö ≈
                                    Î
rN U U??O —u?Âc*«® UÎ u U??Á tK 1 sÄ Ë√ lÁu??LKà pÃU?Ä v ? H?B vM Q U??LK rJ œU?O? jO?
vK ‰u?B? Kà VKD         v? Ø WM b?Ä               ‡‡‡Ã XÄb?I b?Á vM Q ©Áö? √
                                  Æ Áö √ t U UO —uÂc*« hO d
 ±≤µ    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

W cOHM? ë t zôË Êu UIÃU …œb?;« …bLKà UÎI t ? —U v WB <« W —«œù« W?N'« rI rÃË
b??F hO? d?? ë VK v? W? ? {u*« ‰U?L? _« c??O?HM v? Ÿd? √ ·u?? pÃcà hO?? d? ë v? X ÃU
sÄ YÃU?? ë qB?Hë sÄ ©¥≤® …œU?*« ÂUJ _ U?ÎI? pÃ–Ë Êö? ù« «c rO?K a —U sÄ 5 u?? ? √
 U U?LC?Ã«Ë ◊ËdAë W? U?ÂË WO?zUM Ã«Ë WO?DOD ë  U? «d ? ô« lO?L …U? «d0 vÄ«e? ë lÄ Êu U?Ië
WB <« W —«œù« WN'« —UD S XLÁ vM √ UL W c?OHM ë t zôË Êu UIë «c v UNOK ’uBM*«
v u? ? Ä WÃËU?I?Ä b?I t? UÎI? d?Ä ‰u? uë rKF t?OK v u?Ä »UD ‰U?L _« c?O?HM vK vÄe?F
                          Æ v UI ”bMN* ·«d ≈ …œUN Ë œU%ô« WGÄœ
     UÎ u UÁ tK 1 sÄ Ë√ pÃU*« lOÁu
                     ∫ r ô«
                   ∫ lOÁu ë
         Ø     Ø     ∫ a —U ë
     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           ±≤∂
                                         WE U Ä
                                W dIÃ Ø WM b* WOK;« …b uë
               UHÃU<« W ô qJ `{u Öu/
            —UIFë «c lÄ qÄUF ë ÂbF d c%Ë tO M
lÄ qÄUF È√ s UN OÃu Ä rOEM Ã«Ë jOD ë Êu A WB <« W —«œù« WN'« vK
YO pÃ–Ë t «b Ë sÄ …b Ë È√ dO Q Ë√ ¡«dA ¡«u? © qH √ t U UO —uÂc*« ® —UIFë «c
                    Æ Áb{ WO u UIë  «¡«d ù« –U « - bÁ t ≈
                  lÁu*«  U UO
          Ÿ—U         „uK ë rÁ—           WFDIë rÁ—
                       v              …—ËU Ä
                     WE U Ä          WM bÄ Ø WIDMÄ
                  hO d ë  U UO
      hO d ë Ÿu     Ø Ø hO d ë a —U           hO d ë rÁ—
                                UN h d*« ‰UL _«
                  pÃU*«  U UO
                                      Ø r ô«
             ©  «—«dIë …c *« WO u UIë  «¡«d ù«
          Ø   Ø   —«dIë a —U               —«dIë rÁ—
                                    ÊUO ©±®
                                  »U _«
        Ø    Ø —«dIë a —U                —«dIë rÁ—
±≤∑  ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                          ÊUO   ©≤®
                         »U _«
    Ø  Ø —«dIë a —U            —«dIë rÁ—  ©≥®
                          ÊUO
                         »U _«
         ‰u *« nÿu*«
      WHOÿuë        r ô«
              Ø Ø a —U ë
                 lOÁu ë
        WB <« W —«œù« WN'« œUL «
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë              ±≤∏
                                            WE U Ä
                                   W dIÃ Ø WM b* WOK;« …b uë
              WHÃU Ä ‰UL √ `O B Ã WKNÄ »UD
                   WM UF*«  U UO
              sÄ ÊuJÄ —UIFë          Ø   Ø   WM UF*« a —U
                  WHOÿuë                Ø ”bMN*« r «
                                         ∫ WM UF*« W O
nÃU?? b?? Á r?N U U?? O v? ü« ‰ËU?? I*«Ë ·d?? A*« ”b?MN*«Ë p?ÃU*« b?? O? ? ë Ê√ vÃ≈ `?C √
t?? ? zôË ¡UM? ë Êu U??Á ÂUJ √ p?Ãc??ÂË © tKH?? √ t U? U??O —u??Âc*« ® tà ·d??BM?*« hO?? d?? ë
                                      ∫ ‡‡ ÂUÁ ÊQ W cOHM ë

                 WM UF*« q Ä —UIFë  U UO
             Ÿ—U         „uK ë rÁ—            WFDIë rÁ—
                    v                     …—ËU Ä
                    WE U Ä              WM bÄ Ø WIDMÄ
                                        sÄ ÊuJ*«
                    hO d ë  U UO
      hO d ë Ÿu      Ø Ø     hO d ë a —U         hO d ë rÁ—
                                   UN h d*« ‰UL _«
                ÎU u UÁ tK 1 sÄ Ë√ pÃU*«  U UO
                    vÄuÁ rÁ—                  r ô«
                  ·dA*« ”bMN*«  U UO
                     vÄuÁ rÁ—                  r ô«
±≤π    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                 ‰ËUI*«  U UO
                  vÄuÁ rÁ—            Ø r ô«
               È—«œù« —«dIë  U UO
WHÃU<« ‰UL _« `O ?B vK ‰ËUI*«Ë ·dA*« ”bMN*«Ë pÃU*« sÄ q vK t M
          Æ ÎUÄu dA W L …bÄ ‰ö pÃ–Ë W —«œù« WN'« …œU ≈Ë   ˚
                                 —«dIë

                   UFOÁu ë
 WO bMNë …—«œù« ÂU d bÄ   rOEM ë d bÄ     ‰u *« ”bMN*«
                                Ø r‡‡‡‡ ô«
                                  lOÁu ë
      W —«œù« WN'« -U
       ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                     ±≥∞
                                                  WE U Ä
                                          W dIÃØWM b* WOK;« …b uë
                     WHÃU Ä ‰UL √ ·UI ≈ —«dÁ
                       WM UF*«  U UO
                 sÄ ÊuJÄ —UIFë             Ø    Ø    WM UF*« a —U
                       WHOÿuë                  Ø ”bMN*« r «
                                               ∫ WM UF*« W O
nÃU?? b?? Á rN? U U?? O v ü« ‰ËU?? I?*«Ë ·d??A?*« ”bMN?*«Ë pÃU*« b?? O? ? ë Ê√ vÃ≈ `?C √
¡U?M ?ë Êu U?? ? Á ÂU?J √ p?Ãc?? ? ÂË © tK?H? ? ? √ t U? U?? ? O? —u?? ? Âc*« ® t?à ·d?? ? BM?*« hO?? ? d?? ? ?ë
                                      ∫ ‡‡ ÂUÁ ÊQ W cOHM ë t zôË


                    WM UF*« q Ä —UIFë  U UO
               Ÿ—U           „uK ë rÁ—               WFDIë rÁ—
                        v                         …—ËU Ä
                        WE U Ä                 WM bÄ Ø WIDMÄ
                                               sÄ ÊuJ*«
                       hO d ë  U UO
        hO d ë Ÿu        Ø Ø       hO d ë a —U           hO d ë rÁ—
                                         UN h d*« ‰UL _«
                   ÎU u UÁ tK 1 sÄ Ë√ pÃU*«  U UO
                 vÄuÁ rÁ—                            Ø r ô«
        v bMNë V J*U ‰u *« Ë√ cOHM ë vK ·dA*« ”bMN*«  U UO
                 vÄuÁ rÁ—                            Ø r ô«
 ±≥±     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                       ‰ËUI*«  U UO
                 vÄuÁ rÁ—                          Ø r ô«
                     È—«œù« —«dIë  U UO
  Ø Ø      —«dIë —Ëb a —U           —«dIë rÁ—               —«dIë
·d?A*« ”bMN?*«Ë pÃU*« sÄ q dD Ë t?O?ÃU? —u?Âc*« —U?I?FÃU W? —U?'« ‰U?L? _« nÁË
¡UM? ë Êu? U?? ? Á ÂUJ? Q t?? ? OK? ’u?? ? BM?Ä u U?* ÎU? ? I? ? ? Ë È—«œù« o? dD?ÃU c?? ? HM?*« ‰ËU?? ? I*«Ë
                                           Æ W cOHM ë t zôË
                        ·UI ù h <« W dAë r Á vÃ≈ —«dIë ⁄ö ≈
sÄ ÎUÄu ±µ ‰ö tOÃU —«dIë Ÿu{uÄ  UHÃU<U t OM sÄ Ë√ k U;« bO ë —UD ≈
                   Æ pÃc ’U)« —«dIë œUL ô Á—Ëb a —U
5( UN ŸU?H ô« Ë√ W?HÃU<« ‰UL? _« v —«dL ? ô« lM* WÄ“öë dO? «b ë lOL? –U «
W?Äb? ? ? *«  U?L?N?*«Ë  «Ëœ_« vK kH? ? ë r? Ë U?N? ?O? ?B Ë√ W?HÃU?<« ‰U??L? _« Wë“≈
a —U sÄ 5? u? ? √ ‰ö?? t?OK kH?? ? ë -U??Ä ÊQ?A W??ÄU?Fë W U??OMë —UD ≈Ë U?N? UJ —« v
                        Æ ÊQAë «c v U —«dÁ ¡UD ù kH ë
WO bMNë …—«œù« ÂU d bÄ          rOEM ë d bÄ       ‰u *« ”bMN*«
                                                   r‡‡‡‡ ô«
                                                   lOÁu ë
         W —«œù« WN'« r
≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            ±≥≤
                                    WE U Ä
                           W dIÃ Ø WM b* WOK;« …b uë

            ‰UL √ WHÃU Ä dC Ä

             WM UF*«  U UO

        W U ë           Ø  Ø     WM UF*« a —U

       WHOÿuë                   Ø ”bMN*« r «

             nÃU<«  U UO
                                   ˚
        vÄuÁ rÁ—                         Ø r ô«

                     Ÿ—U       rÁ— —UI

    WB ØW e ØWO d W dÁØvMJ lL&       WI       —Ëœ ∫ Ê«uMFë

  WE U Ä          eÂdÄØr Á          W dÁØW UO

             lÁu*«  U UO

   Ÿ—U          „uK ë rÁ—            WFDIë rÁ—

                 v                 …—ËU Ä

               WE U Ä            WM bÄ Ø WIDMÄ
±≥≥    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                 lÁu*« vÂËdÂ
                                 ÁU?? ? ? &« r?N? ? ? ?
                                       ‰ULAë
                                  ˚
               WHÃU<« dC Ä  U UO
               Ø   Ø  a —U        q K Ä rÁ—
                    v U *«  UHÃU Ä bOÁ q bOIë rÁ—
  ∫ œ«uLKà nÃU Ä qLFë «c Ê≈ YO Ë Áö √ …—uÂc*«  UHÃU<« vK ¡UM

    ‡‡ WHÃU<« ‰U‡‡‡L _« ·U‡‡‡‡I ≈ - bI W cOHM ë t zôË ¡UM ë Êu UÁ sÄ
Wë“≈ —«d?Á ŸËdA0 k U?;« bO? ë —UD ≈ - UL?      Ø Ø a‡‡‡‡ —U‡
q √ sÄ d?C;« «c —d?% b?ÁË Æ ÁœUL? ô U?N? O? B? Ë√ WHÃU?<« ‰UL? _« ∫dC;« ÊUO
vK rJ?(« VK Ë Èu? b?ë W?ÄU??Áù W?ÄU??Fë W U?O?MKà q _« q d —u?? l —√Ë
”bMN?*«Ë pÃU*« sÄ q?JÃ …—u?? rK? Ë ÎU u U?? Á …—d??I*«  U u?? I? FÃU n?ÃU??<«
U?N? OK lO?Áu? ?ë b?F W?O? bMNë …—«œûà …—u? rK? Ë c?HM*« ‰ËU?I?*«Ë ·d?A*«
                                  Æ Âö ôU
        rOEM ë d bÄ           dC;« —d Ä ”bMN*«
                                       r‡‡‡‡ ô«
                                       lOÁu ë
   W —«œù« WN'« r
         ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë              ±≥¥

                                              WE U Ä
                                     W dIÃ Ø WM b* WOK;« …b uë
                   WHÃU Ä ‰UL √ ·UM « dC Ä
                       WM UF*«  U UO
                W U ë                Ø Ø  WM UF*« a —U                                           ˚
                WHOÿuë                   ”bMN*« r «
                      WOÃU ë  UHÃU<« ‰UL √ ·UM « 5
                                          WM UF*« ÊUO
                                           ˚
            ©tKH √ t U UO —uÂc*«® ·UI ≈ —«dÁ UNà —d% Ê√ o v ëË
   WO‡‡‡Äu WÄ«d‡‡‡‡G pÃ–Ë ‰UL _« ·UI ≈ —«dI «e Ãù« ÂbFà tOK rJ(« VKD Ë
                                     U‡ —b‡‡Á
                                            r‡‡J‡‡(«
   ©dO ô jI U dBÄ UNOM ®                W?OÄuOë WÄ«dGë WLOÁ
             Æ ·UI ù« —«dÁ cOHM s n Q *« tO lM 1 Âu q s
                   ·UI ùU È—«œù« —«dIë  U UO
              Ø   Ø    —«dIë —Ëb a —U              —«dIë rÁ—
                       nÃU<«  U UO                                              ˚
                    vÄuÁ rÁ—                         r ô«
                               Ÿ—U        rÁ— —UI
                WB ØW e ØWO d W dÁØvMJ lL&      WI       —Ëœ    Ê«uMFë
            WE U Ä           eÂdÄØr Á          W dÁØW UO
                       lÁu*«  U UO
                Ÿ—U           „uK ë rÁ—         WFDIë rÁ—
                               v            …—ËU Ä
                             WE U Ä        WM bÄ Ø WIDMÄ
‚—
   ±≥µ      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë
                           lÁu*« vÂËdÂ
                                                      ÁU&« rN
                                                      ‰ULAë
                                                     ˚
                        WHÃU<« dC Ä  U UO
            UHÃU<« bOÁ q bOIë rÁ— Ø Ø a —U            q K Ä rÁ—
           ∫œ«uLKà nÃU Ä qLFë «c Ê≈ YO Ë Áö √ …—uÂc*«  UHÃU<« vK ¡UM
   ‰U?L?‡‡‡ _« ·U‡‡‡?‡I ≈ ·U‡‡‡‡?M ? ? « r‡‡‡‡ b‡?‡‡I? W c??O‡‡‡‡H?M ë t? ? zôË ¡UM ë Êu U??Á sÄ
                                   ‡‡‡ WHÃU<« Ø Ø a —U
   UN? O? B Ë√ W?HÃU<« ‰U?L _« Wë“≈ —«d?Á ŸËdA0 k U?;« bO? ë —UD ≈ - U?L                  ÊUO
   WÄU?Fë W UOMKà q _« q d —u? l —√Ë q √ sÄ dC;« «c —d?% bÁË ÁœUL? ô                    dC;«
   …—u r?K Ë UÎ u UÁ …—d?I*«  U uI?FÃU nÃU<« vK rJ(« V?K Ë Èu bë W?ÄUÁù
   W??O? bMNë …—«œû?à …—u? rK ? Ë c?HM*« ‰ËU??I*«Ë ·d??A*« ”bMN*«Ë pÃU?*« sÄ qJÃ
                                   Æ Âö ôU UNOK lOÁu ë bF
               rOEM ë d bÄ               dC;« —d Ä ”bMN*«
                                                     ∫ r ô«
                                                    ∫ lOÁu ë
                W —«œù« WN'« r
‚—
         ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë              ±≥∂

                                               WE U Ä
                                     W dIÃ Ø WM b* WOK;« …b uë
               ‰UL √ Wë“≈ Ø `O B —«dÁ cOHM Âb dC Ä
                       v U Ä ‰UL √
                       WM UF*«  U UO
                W U ë           Ø Ø WM UF*« a —U                                          ˚
                WHOÿuë               ”bMN*« r «
          ∫ WO ü« WHÃU<« ‰UL _« Wë“≈ Ø `O B —«dÁ cOHM Âb 5
                                    WM UF*« ÊUO
                                          ˚
    ©tKH √ t U UO —uÂc*«® ‰UL _« Wë“≈ Ø `O B —«dÁ UNà —d% Ê√ o v ëË
   WO‡‡‡Äu WÄ«d‡‡‡‡G pÃ–Ë ‰UL _« ·UI ≈ —«dI «e Ãù« ÂbFà tOK rJ(« VKD Ë
                                    U‡ —b‡‡Á
                                               r‡‡J‡‡(«
   ©dO ô jI U dBÄ UNOM ®                W?OÄuOë WÄ«dGë WLOÁ
             Æ ·UI ù« —«dÁ cOHM s n Q *« tO lM 1 Âu q s
                 ‰UL _« Wë“≈ Ø `O B —«dÁ  U UO
             Ø   Ø   —«dIë —Ëb a —U              —«dIë rÁ—
                      nÃU<«  U UO                                             ˚
                   vÄuÁ rÁ—                          r ô«
                              Ÿ—U        rÁ— —UI
               WB ØW e ØWO d W dÁØvMJ lL&      WI       —Ëœ    Ê«uMFë
            WE U Ä          eÂdÄØr Á          W dÁØW UO
                      lÁu*«  U UO
                Ÿ—U          „uK ë rÁ—         WFDIë rÁ—
                               v            …—ËU Ä
                            WE U Ä        WM bÄ Ø WIDMÄ
‚—
   ±≥∑     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                       lÁu*« vÂËdÂ
                                              ÁU&« rN
                                               ‰ULAë
                                              ˚
                     WHÃU<« dC Ä  U UO
    UHÃU<« bOÁ q    bOIë rÁ—         Ø Ø     a —U       q K Ä rÁ—

      ∫œ«uLKà nÃU Ä qLFë «c Ê≈ YO Ë Áö √ …—uÂc*«  UHÃU<« vK ¡UM

   ‰U‡‡‡‡L _« ·U?I‡‡‡‡‡ ≈ ·UM ‡‡‡? « - bI‡‡‡‡‡ W cO?HM ë t zôË ¡U‡?‡M ë Êu UÁ sÄ
                  Ø Ø a —U                 ‡‡ WHÃU<«      ÊUO
   W??ÄU??Fë W? U??OMKà q _« q? d —u?? l —√Ë q √ s?Ä d??C? ;« «c —d??% b??ÁË        dC;«
   rK Ë UÎ u? U?Á …—d?I*«  U u?I?FÃU? nÃU?<« vK rJ(« VK Ë Èu?? bë W?ÄU?Áù
   …—«œûà …—u? rK? Ë c?HM*« ‰ËU?I*«Ë ·d??A*« ”bMN*«Ë pÃU*« s?Ä qJà …—u?
                      Æ Âö ôU UNOK lOÁu ë bF WO bMNë
             rOEM ë d bÄ            dC;« —d Ä ”bMN*«
                                              ∫ r ô«
                                             ∫ lOÁu ë
              W —«œù« WN'« r
‚—
   ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ±≥∏

                                      WE U Ä
                           W dIÃ Ø WM b* WOK;« …b uë
           ‰UL √ Wë“≈ Ø `O B —«dÁ
              lÁu*«  U UO
        Ÿ—U    „uK ë rÁ—              WFDIë rÁ—
                  v                …—ËU Ä
                WE U Ä           WM bÄ Ø WIDMÄ
              pÃU*«  U UO                                    ˚
           vÄuÁ rÁ—                        r ô«
                      Ÿ—U        rÁ— —UI
       WB ØW e ØWO d W dÁØvMJ lL&     WI       —Ëœ    Ê«uMFë
     WE U Ä        eÂdÄØr Á         W dÁØW UO

              lÁu*« vÂËdÂ
                                    ÁU&« rN
                                    ‰ULAë
‚—
   ±≥π     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                 Ø    Ø   —«dIë a —U           —«dIë rÁ—
                                      WHÃU<« ‰UL _«
       Ø   Ø    sÄ …b‡‡*« ‰ö WHÃU<« ‰UL _« `O B Ø Wë“≈ ∫ vÃË_« …œU*«
   pKÄ Áö?? √ t U U??O? —u??Âc*« —U??I? ?FÃU W?? U?? )«Ë Ø Ø vÃ≈
                          Æ Áö √ t U UO —uÂc*« bO ë
   …œU ù« W?B ULO? Ìq l “u ë ÊUO v W? {u*«  UN?'« lOL vK ∫ W?O U ë …œU‡*«
                          Æ cOHM ë ÂUL
            rOEM ë d bÄ             ‰u *« ”bMN*«
                                          r ô«
                                          lOÁu ë


          W —«œù« WN'« fOz—           WO bMNë …—«œù« ÂU d bÄ
                                          r ô«
                                          lOÁu ë
         k U;«
                 r ô«
                lOÁu ë
          W —«œù« WN'« r
‚—
         ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë             ±¥∞

                                             WE U Ä
                                    W dIÃ Ø WM b* WOK;« …b uë
                                     WO u UIë Êu Aë …—«œ≈
                      È—«œ≈ ¡ö‡‡ ≈ —«d‡‡Á
                      —U‡‡I‡Fë  U U‡‡O
            Ÿ—U         „uK ë rÁ—              WFDIë rÁ—
                            v              …—ËU Ä
                          WE U Ä          WM bÄ Ø WIDMÄ
                  v U Ä ‰UL √ Wë“≈ Ø `O B —«dÁ
                    Ø   Ø —«dIë a —U             —«dIë rÁ—
                      È—«œ≈ ¡ö ≈ —«dÁ
            Ø   Ø     —«dIë a —U               —«dIë rÁ—
                                 ∫ sÄ q vK Ÿö ô« bF
                             Æ W cOHM ë t zôË ¡UM ë Êu UÁ ¿
   © Áö √ t U UO —uÂc*« ® —UIFKà —œUBë © Áö? √ t U UO —uÂc*« ® Wë“ù« Ø `O B ë —«dÁ ¿


                                        ˚
                                      ∫ v‡‡ ü« —d‡‡I
                                    ¡ö ≈ r
                                         —«dIë ÊUO

    Æ © Áö √ t U UO —uÂc*« ® Wë“ù« Ø `O B ë —«dÁ cOHM à ΫbON9 pÃ–Ë ∫ vÃË√ …œUÄ
   ‰UL? _« ¡UN? « —u? UNMÄ vK √ v ë 5Fë vÃ≈ …œu?Fë ¡UM ë vK U? o sÄ t √ vK
                                   Æ —«dIë UN QA —œUBë
        Æ Á—Ëb a —U sÄ —«dIë «c cOHM WB <«  UN'« lOL vK ∫ WO U …œUÄ
       Æ —«dIë «cN cHM*« ‰ËUI*«Ë ·dA*« ”bMN*«Ë pÃU*« sÄ q dD ∫ W ÃU …œUÄ
               …—«œù« ÂU d bÄ           v u UÁ Y U
                                            r ô«
                                           lOÁu ë
                                 W —«œù« WN'« fOz—
                                            r ô«
           W —«œù« WN'« -U                         lOÁu ë
‚—
   ±¥±    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                                      WE U Ä
                             W dIÃ Ø WM b* WOK;« …b uë
              ‰UG ûà vM *« WO ö …œUN Öu/
                  © vze Ë√ vKÂ
                   lÁu*«  U UO
              Ÿ—U     „uK ë rÁ—        WFDIë rÁ—
                       v            …—ËU Ä
                     WE U Ä       WM bÄ Ø WIDMÄ
                  hO d ë  U UO
      hO d ë Ÿu   Ø Ø    hO d ë a —U       hO d ë rÁ—
                              hO d ë ‚uDMÄ

                  —«Ëœ_«  U UO

   ‰UG ù« WO ö     ©¡UA ù« sÄ ÷dGë® «b   ô«  ©vÃ≈ ÆÆ sÄ® —Ëbë rÁ—
‚—
        ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë          ±¥≤
                  5 dA*« 5 bMN*«  U UO
     vÄuÁ rÁ—   v bMNë hB ë W UIMë bOÁ rÁ—      r‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ô«       Â
   ¡UM ë Êu U?Á ÂUJ _Ë ·d?BM*« hO? d Kà ÎU?I? cO?HM ë - t Q ÁU œ√ l?Áu*« U √ bN? √
           Æ WO UOIë  UH «u*«Ë  «œuJKÃË W cOHM ë t zôË ≤∞∞∏ WM à ±±π rÁ—
   WMO? *« Á¡«e? √ Ë√ `ÃU? vM *« Ê√ b?O?H v Ã«Ë …œU?N?Aë Ác X?OD √ Âb?I U?Ä vK ΡUM
                                 Æ ‰UG ù«Ë «b öà tOÃU
           v bMNë V J*« Ë√ cOHM ë vK ·dA*« ”bMN*« lOÁu
                           v bMNë V J*« Ë√ ”bMN*« r «
                                         lOÁu ë
‚—
   ±¥≥     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                       bNF Ã«Ë —«dÁù« Öu/

   U?? ?N Q?? A? —œU?? B?ë ‰U?? L? ? _U tà h? d*«              Ø U √ d?? ?Á√
   qL? √Ë © pÃULKà vL? dë qOÂuë Ø ÷—_« pÃU?Ä ® v H?B              rÁ— hO d? ë
             v b??Ä q ?             rÁ— © W??OKzU?? Ø W??O?B? ? ® W??ÁUD
   b?N? F √Ë v ? OÃu? ? ?Ä vK Ë `O?? ? —u??Âc*« hO? d?? ë VK lÄ Âb??I*« W?O?JK*« bM ? ?Ä Ê√
   q Á ‰u? uë rKF ÎU u BÄ t?OK v uÄ »UD hO d? Kà …—bB*« WN?'« —UD S vÄ«e ÃS
   vK ·«d? ≈ …œU??N? t ÎU?I? d?Ä hO?? d? ë ‰U?L? √ c?O?H?M v ¡b? ë sÄ qÁ_« vK? 5 u? ? √
               Æ WÃËUI*« bI sÄ …—u Ë v bM V JÄ Ë√ v UI ”bMNÄ sÄ cOHM ë
   dO?OG ? vMÄ WÄbI*«  U U?O ë vK √dD  «dO?OG ÈQ WN?'« fH —UD S bNF √ U?LÂ
   Îôu ? Ä Êu?Â√ ô≈Ë hO d? ë —«dI W Ëb*«  ö? «d*« s ËUM Ë√  öO?Âu Ã«Ë WOJK?*«  U UO
             Æ pÃcà W O hO d ë «c ‰UL √ cOHM v Àb% bÁ  UHÃU Ä W|√ s
          tO U0 dI*«

                    ∫ r‡‡‡‡‡ ô«

                    ∫ lOÁu ë
‚—
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            ±¥¥

                     l «dë »U ë

                 W¹—UIFë …Ëd¦Ã« wKŽ ÿUH(«
                    © ‰Ë_« qBHë

                5KžUAë œU%« rOEMð ÊQý w
5K U?Aë œU?%« Êu? ?A W?B? ?<« …—«œù« d?I?Ä W —«œù« W?N?'« fOz— œb?     ≠ ±µµ …œUÄ

 U ö? ù« W? uà v —«d?Ië «c sKF Ë rNM?Ä q  U? «ËË  U?OÃu? ? ?ÄË U?N 5KÄU?Fë ÊU?O Ë
                                     Æ W —«œù« WN'« dI0
W?OMJ ë  U?F?L:«Ë  «—U?I?Fë d?B 5?K UAë œU?%« Êu? ?A W?B ?<« …—«œù« vÃu?
sÄ ©∑≤® …œU??LKà U??ÎI? U??Nà 5K? U? œU??%« s uJ V u?? ? v Ã«Ë W —«œù« W??N? '« ‚UDM
                Æ UN U{Ë√ oO u à WLzUIë „ö*«  «œU%« dB «cÂË Êu UIë
ÂUE Ë W? zöë —Ëb a —U sÄ d?N √ W ö “ËU?& ô …bÄ ‰ö? WB ?<« …—«œù« vK Ë
»U? ë sÄ ‰Ë_« qB?Hë ÂUJ √ UN?OK Èd? v ë  «—U?IF?ë vK U —UD ≈ 5?K UAë œU?%«
5K U‡‡‡‡?‡AKà  «œU‡‡‡‡%« ¡U‡‡A‡‡?‡‡ S ÂUO?IKà U?N œU?%ô« ¡U?A ≈ r rà v Ã«Ë Êu U?Ië sÄ l «dë
lÄ ¨ ‰u? uë rKF? t?OK v u?Ä »U? J pÃ–Ë ¨W?LzU?I?ë „ö*«  «œU?%« ŸU?{Ë√ oO? u Ë√
                     Æ —UIFë sÄ d Uÿ ÊUJÄ v —UD ù« sÄ W        oBÃ
‰ö?? pÃ–Ë W?? B? ? ? ?<« …—«œù« Èbà œU?? %ô« b?? O? ?Á  «¡«d?? ≈ œU?? %ô« fO?z— d?? U?? Ë
œU%ô« V J Ë W?I U ë …dIHë v UN?OÃ≈ —UA*« …b*« ¡UN « a —U sÄ UÎÄu 5F —√Ë W? L
                        Æ ÁbOÁ a —U sīΗU « W —U ô« WOB Aë
sÄ —œU?Bë ÂUEMKà U?ÎI Ë 5K? UAKà  «œU?%« ¡U?A ≈  «—UI?Fë vK U? vK     ≠ ±µ∂ …œUÄ

                                       Æ h <« d “uë
vK …—ËU Ä  «—UI W uL Ä Ë√ —UI sÄ d Â√ rC 5K U œU%« ¡UA ≈ “u ULÂ
               Æ  «b Ë fL s  «—UIFë Ác  «b Ë œb vÃUL ≈ qI ô√
 ±¥µ    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

U —d??I v ?ë W??OÃU*«  U??Ä«e?? Ãô« v W??L U?? *«Ë X? u?B? ?ë W?? ? ? ÊuJ ≠ ±µ∑ …œUÄ
`D ?Ä vÃUL? ≈ vÃ≈ UÎ u MÄ ÷—_« sÄ …b? uë VOB `D ?Ä vK ¡UM W?OÄu?LFë W?OF?L'«
`D *« d?? *« nF?C È—«œù«Ë È—U?? ? ë ‰U??G? ûà `D *« d?? *« V ? ? Ê√ vK ¨ ÷—_«
                                       Æ vMJ ë ‰UG ûÃ
Âe K d Â√ Ë√ …—ËU Ä sÄ W uJ*«Ë WKÄUJ *« W?OMJ ë  UFL ë WÃU v ≠ ±µ∏ …œUÄ
¡U d??NJë ‰U?? œ≈ —u?? È—U??I? Fë vL?M*« lÄ oO?? M ?ÃU Ë  U??F? L? ? ë Ác? „ö??ÄË ÊuK U??Aë
…—«œûà d Â√ Ë√ WÂd fO Q lL ë  «b Ë vÃUL ≈ sÄ WzU*« v 5 ‰UG ≈Ë WOÄuLFë
W UO vÃ≈ W U{≈ 5K UAë œU%«  U UB U UNOÃ≈ bNFÔ  UÂdAë Êu UIà UÎI W UOBëË
Ác ‰U??Ä ”√— v u??C? q W?L? U? ? Ä ÊuJ Ë ¨ l?L? ? ë q «œ W??ÄU??Fë  U??Äb?)«Ë l? UM*«
¨lL? ? ÃU  «b? uë V?O?B vÃU?L? ≈ vÃ≈ UÎ u? MÄ ÷—_« sÄ …b? uë V?O?BMà U?ÎI? W?Âd?Aë
`D? *« d?? *« n?F? ?C È—«œù«Ë È—U?? ? ? ë ‰U?? G? ? ù« v? `D *« d?? ?*« V ? ? ? ? Ê√ v?K
                                       Æ vMJ ë ‰UG ûÃ
oO? u UN W U?OB?Ã«Ë …—«œûà ÂUE l{Ë o v ?ë WLzU?Ië WOMJ? ë  UF?L ? ë vK Ë
                        Æ W zöë Ác Ë Êu UIë ÂUJ _ UÎI Ë UN U{Ë√
 UFL Ä Ë√  «—UIFà WLzUÁ  «œU%« …b 5 vIO M œU%« qOJA “u ≠ ±µπ …œUÄ
≠  «—U?O —UE « sÂU?Ä√ ≠ oz«b? ®  «—UI?Fë pK 5 WÂd? ?A*« qzU *« v oO? M Kà W?OMJ
         Æ  b Ë Ê≈ W bÁUF ë  UÁöFë …U «dÄ lÄ © pÖ vÃ≈ UÄË  öEÄ ≠ —«u √
…—«œ≈ fK Ä sÄ Á—UO? « r rzUÁ œU%« qJà b «Ë q 2 sÄ vI?O M ë œU%ô« ÊuJ Ë
      Æ rNMO sÄ ‚ËbMBKà UÎMOÄ√Ë vIO M ë œU%ô« fOz— »U « r Ë ¨ œU%ô« «c
ÂUE ÂUJ _ WF?{U)« v U *« t b?OI UÎ U Îö? WB? <« …—«œù« TAM ≠ ±∂∞ …œUÄ
WIKF *«  U UO Ã«Ë vM *«  U UO UN X d Â√ Ë√ WHO vM Ä qJà œdH Ë 5K UAë œU%«
                                     ∫ h _« vK Ë œU%ôU
                                     Æ —UIFë Ê«uM ≠
                           Æ b Ë Ê≈ t —U Ë hO d ë rÁ— ≠
                                     Æ —UIFë n Ë ≠
       ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë              ±¥∂

                                 Æ W d UEë —UIFë WÃU ≠
                              Æ —UIFë „öÄ Ë√ pÃUÄ r « ≠
                                    Æ  «b uë œb ≠
                  Æ b Ë Ê≈ …b Ë qJà ‰UG ù« bM Ë 5K UAë ¡UL √ ≠
                     Æ WO O Q ë WOÄuLFë WOFL'« œUIF « a —U ≠
         Æ …—«œù« fK Ä v rN H Ë œU%ô« …—«œ≈ fK Ä ¡UC √ ¡UL √ ≠
          Æ d{U;« sÄ …bL FÄ …—u ‚U —≈ lÄ WOÄuLFë WOFL'«  «—«dÁ ≠
Êu? ? sÄ ÊQ? È√ Ë√ W?O?Äu?L?Fë W?O?F?L?'«  «—«d?Á sÄ  U?LKE ?Ã«Ë ÈËUJAÃU ÊU?O ≠
                        Æ UNLOK WI d Ë U œË—Ë a —U ÊUO lÄ œU%ô«
U?N?OK Ë œU?%ô« ¡U?C? √Ë —U?I?FÃU W? U?)«  U U?O? ë Y b? ? W?B? ?<« …—«œù« Âu?I Ë
f‡‡?‡Oz— vK t??O? M Ã«Ë Êu U??I‡?‡‡‡Ã« v U??N? OK ’u??BM*« t U??Ä«e?? ÃU œU??%ô« ÂU??O? Á W?F U?? ? Ä
v Ã«Ë UN ¡U? uë »uKD*« ‰UL? _«Ë  «¡«d ùU «e Ãô« …—Ëd?C tM »uM sÄ Ë√ œU‡‡‡‡‡%ô«
t ö ≈Ë U?N QA È√dë ¡«b ≈Ë  U?LKE Ã«Ë ÈËUJAë h vÃu? ULÂ Æ U c?OHM Âb? X
WOÄu?LFë WO?FL'« vK t{d? vÃu Oà W —«œù« WN?'« fOz— sÄ ÁœUL « b?F œU%ô« fOzdÃ
                                  Æ UNà ŸUL « ‰Ë√ v œU%öÃ
WÃU? v Ë pÃU*« sÄ …u? b œU%öà W?O? O? Q ?ë WO?ÄuL?Fë W?OF?L?'« bI?FM ≠ ±∂± …œUÄ
W? zöë —Ëb? a —U sÄ d?N √ W ö? ë …b?Ä ¡U?N ? « sÄ UÎÄu ±µ ‰ö? …u? bÃU t?ÄU?OÁ Âb?
WO?ÄuLFë W?OFL?'« V M Ë …u b?ÃU 5K UAë sÄ È√ ÂuI 5K U?Aë œU%« ÂUE Ë W c?OHM ë
…b?Ä ÊuJ Ë d? U? *« Èd? ë Ÿ«d? ?ÁôU pÃ–Ë U?N? u ? v?Ãu? …—«œ≈ fK ?Ä U?NzU?C? √ 5 sÄ
                        ≠∫ vÃU ë u Më vK pÃ–Ë  «uM Àö fK:«
fOz— sÄ …—«œù« fK Ä qJA ¡UC √ WF “ËU ô W?OFL'« ¡UC √ œb ÊU «–≈
                                Æ uC Ë ‚ËbMBKà 5Ä√Ë œU%öÃ
fOz— sÄ …—«œù« fK ?Ä qJA ¡U?C? √ W?F ? “ËU? W?OF?L?'« ¡U?C √ œb? ÊU? «–≈
                         Æ uC Ë ‚ËbMBë 5Ä√Ë fOzdKà VzU Ë œU%ô«
 ±¥∑    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

fOz— —U?O « rN?OKF „ö*« œb?F «–S œU?%öà UÎ ?Oz— —UIFë pÃU?Ä ÊuJ ≠ ±∂≤ …œUÄ
W??O? ?F? L? '« V? ? M W? U?? ?  œU?? %ô« W?? Uz— „ö*« Ë√ p?ÃU*« i — «–S?? ¨ r?NMO s?Ä œU??%ô«
fK ?Ä ¡UC? √ v Ë œU?%öà UÎ ?Oz— t? H? ` d sLO? ◊d? A Ë œU?%öà U?Î Oz— W?O?ÄuL?Fë
                                      ∫ vK UÄ œU%ô« …—«œ≈
                         Æ œU%öà WOÄuLFë WOFL'U «ÎuC ÊuJ Ê√
                     Æ vFO Dë h AKà W MÃU WOK _« qÄU ÊuJ Ê√
sJ rÃU?Ä W UÄ_«Ë ·d?AÃU WK Ä W? M v Ë√ W UM W uI?F tOK rJ b?Á ÊuJ ô√
                                      Æ Á—U « tOÃ≈ œ— bÁ
»U? ? ?« ◊Ëd?? b? √ ‰«Ëe …—«œù« fK? ?Ä u??C? s W u??C?Fë jI?? ≠ ±∂≥ …œUÄ
                     Æ œU%öà WOÄuLFë WOFL'« sÄ —«dI Ë√ fK:« W uC
VK vK ¡UM Ë√ WM q qÁ_« vK …dÄ œU%öà WOÄuLFë WOFL'« bIFM ≠ ±∂¥ …œUÄ
sÄ VK v?K ¡UM Ë√ qÁ_« vK ¡U??C? _« l — sÄ W?F? Áu?Ä …u? b Ë√ œU?%ô« …—«œ≈ f?K ?Ä
                             Æ pÃcà …—Ëd{  √— «–≈ WB <« …—«œù«
œb;« b u*« q Á UNzUC √ lOL vÃ≈ œU%öà WO?ÄuLFë WOFL'« —uC( …u bë t u Ë
rNMOF v ë ‚«—Ë_«Ë ‰UL _« ‰Ëb? UN UÎ {uÄ ¨ qÁ_« vK UÎÄu dA W ?L ŸUL öÃ
…u bë  «– v œb? Ë ¨ ŸUL? ô« ÊUJÄË b u?ÄË a —U Ë tO …œ—«uë qzU? *« W «—œ vK
        Æ ŸUL ô« W Bà v u UIë »UBMë d «u Âb WÃU v v U ë ŸUL ô« œUFOÄ
U0 rN?FOÁu lÄ U?Î u UÁ rN uK 1 sÄ Ë√ —U?IFÃU 5L?OI*« œU?%ô« ¡UC _ …u? bë rK Ë
q 0 t ö S vH? J —UIFÃU rOI? ô Ècë uCFKà rOK ë —c?F WÃU v Ë ¨ Âö ô« b?OH
                                   Æ —U <« tM u0 Ë√ t ÄUÁ≈
 Æ tOK oH Ä d Uÿ ÊUJÄ v Ë√ —UIFë q b0  U ö ≈ W uà v …u bë s sKF ULÂ
WOÄuLFë WOFL'« WI «uÄ bF tà WÃuÂu*« ÂUN*« ÂU9ù Á«d s0 W UF ô« …—«œù« fK:Ë
                                Æ WOFL'« Áœb% ÈœUÄ q UIÄ dOE
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë         ±¥∏

WÃU v Ë tB A WOÄuLFë WOFL'«  U UL « —uC œU%ô« uC vK ≠ ±∂µ …œUÄ
       Æ ŸUL ô« b uÄ q Á W U Â œU%ô« fOz— ⁄ö ≈ tOK —uC(« Âb s Á—«c «
v pÃU* Ë√ È—U?? ? ? « h ? Aà Îö? ?2 ÊU? uÃË u??C? È_ “u?? ‰«u?? _« lO?L? v Ë
sÄ W?OF?L'«  U? UL? ? « —uC? v tM VOM Ê√ …b? «Ë …b uà s œb?F? Ä 5K U? Ë√ —UI?Fë
         Æ jI b «Ë uCFà ô≈ W U ù« ÊuJ ôË ¨WOÄuLFë WOFL'« ¡UC √ sÄ Á«d
fOz— dD Ê√ —U?I?F?ë v rO?I ô Ècë W?O?Äu?L?Fë W?O?F?L?'« u?C? vK ≠ ±∂∂ …œUÄ
rKÁ v t ö ≈ ` ô≈Ë Æ t?OK √dD Ècë dOOG? ÃU Ë —U <« tM u0 Ë√ t ?ÄUÁ≈ q 0 œU%ô«
                   Æ —UIFë UN dz«œ v lI v ë WB <« WLJ;« »U Â
WIKD*« W?O K _« —u?C ô≈ U?Î O ? WOÄu?LFë W?OFL?'« ŸUL? « ÊuJ ô ≠ ±∂∑ …œUÄ
œU?F?O*« v v U? ë ŸUL? ? ô« b?IFM? ŸUL? ? öà v u U?Ië »U?BMë qL? J rà ÊS? UNzU?C? _
ŸUL ? ô« a —U sÄ UÎÄu dA W? L U UBÁ√Ë W? U UNKÁ√ …bÄ ‰ö? pÃ–Ë …u bÃU œb;«
        Æ ¡UC _« sÄ œb È√ —uC UÎ O WÃU(« Ác v œUIF ô« ÊuJ Ë ‰Ë_«
s d?{U?(« l?O?L? ¡U?L? √ U??N X ? —u?C? W??Á—Ë —d?% Ê√ W? K q W? «b v V Ë
                        Æ tM »uM sÄ Ë√ «ÎuC ÊU ¡«u rN H Ë
U?Nà “u? U?L? ¨ ‰U?L? _« ‰Ëb? W? —b*«  U? u?{u*« v W?O?Äu?L?Fë W?O?F?L?'« dEM Ë
 Æ WOÄuLFë WOFL'« ¡UC √ sÄ s d{U(« WO K √ WI «u0  U u{u*« sÄ b *« v dEMë
 UÄ«e? Ãô«Ë  U«d ô« b b?% UNO? U0 W ËdD*« qzU *« v W?OFL'«  «—«d?Á —bB Ë
 UÄ«e? Ãô« œ«b s nK s* ÊuJ ôË s d{U?(« WOF?L'« ¡UC √ W?O K √ WI? «u0 Èd _«
                          Æ  «—«dIë –U « v œËbFÄ  u WOÃU*«
v œU?%ô« ¡UC? √ W UJà W?ÄeKÄ 5K UAë œU?%ô WO?ÄuL?Fë WO?FL'«  «—«d?Á ÊuJ Ë
                                  Æ ŸUL ô« dC rà Ê≈Ë
ÊU?Ä“Ë ÊU?JÄ t UÎMO?? ?Ä  U? ?K'« d?{U?? ?Ä d? ? b U?N «—«d??ÁË  U? K?'« d?{U? ? Ä ÊËb
X u?B ë o rNà sÄ ¡U?L √Ë —c? ÊËb 5 zUGÃ«Ë s —c? F?*«Ë s d{U?(« ¡UL? √Ë ŸUL? ô«
             Æ —«dÁ q U “U v ë  «u _«Ë …—œUBë  «—«dIÃ«Ë s d{U(« sÄ
 ±¥π    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

W?O?Äu?L?Fë W?O?F? L?'« h ? —U?I?Fë vK pÃU?*« ‚u?I? ‰ö? ù« Âb? lÄ ≠ ±∂∏ …œUÄ
    ≠∫ vK UÄ h _« vK UNÃË œU%ô« ·«b √ oI% v ë  «—«dIë lOL –U U œU%öÃ
pÃ–Ë r b?? √ Ë√ …—«œù« f?K ? Ä ¡U??C? √Ë V ? M*« œU??%ô« f?Oz— ‰e?? Ë »U?? ? « ≠
     Æ ‰eFë WÃU v W K'«  «– v q b ë »U « r Ê√ …U «dÄ lÄ Èd ë Ÿ«d ÁôU
                            Æ œU%öà W d bI ë W “«u*« —«dÁ≈
                   Æ 5K UAKà WOÃU*«  UÄ«e Ãô«Ë  U«d ô« b b%
                       Æ œU%öà vÄU )« »U (« vK o bB ë
tz«e?? √Ë t? ? Äö? vK? WE U? ? LKà —U??I?FÃU? U c?O? HM »uKD*« ‰U??L? _« vK W?I? «u*«
      Æ—UIFKÃ W uKD*«  UÄb)« dO u Ë È—ULF*« tF U vK ÿUH(«Ë t UI KÄË WÂd A*«
—U?I?FKà W?Âd? A*« ¡«e? _« W? UE vK W?E U ?LKà W?Ä“öë  «¡«d? ù«Ë  «—«d?Ië –U? «
                        Æ ©pÖ vÃ≈ UÄË `D ë ≠ rÃö ë ≠ q b*«®
              Æ ÊQAë ÈË– sÄ ÂbI v ë  ULKE Ã«Ë ÈËUJAë v dEMë
  Æ —UIFë «b U oKF V ¡UC _« 5 QAM v ë  U “UM*« i vK qLFë
Âb?I U* ·U?C? —U?I?Fë  «b? uà U?ÎÂö?Ä W?O? Äu?L?Fë W?O?F?L?'« ¡U?C? √ l?O?L? ÊU? «–S?
                        ≠ ∫ WOÄuLFë WOFL Kà WOÃU ë  U UB ô«
       Æ r —u √ b b%Ë rNÃe Ë —UIFÃU 5KÄUFë sÄ ÁdO Ë d Â√ Ë√ ”—U 5OF
                      Æ —UIFë v WÂd A*« ¡«e _« «b « rOEM
dzU? ÃË U?NKG?A v ë …b? uKà W?OK «bë  U? ö ù« ¡«d? S q U?Aë Âe? K ≠ ±∂π …œUÄ
sÄ b? Q —«d??{ù« U?Nz«d? ≈ Âb? ÊQ?? sÄ ÊU? v ?Ä U “u?? Ë√ U?NJK1 v ë …“d??H*« ¡«e? _«
“U??  U?? ö?? ù« Ác c??O? HM? s q U??Aë v «d? «–≈Ë ¨ vM *U —d??{ ‚U??(≈ Ë√ 5?K U??Aë
W?F ? ‰ö? ‰u? uë rKF q ? Ä »U? J Õö? ùU q U?Aë nOKJ b?F ≠ œU?%ô« fOzdÃ
—UI?Fë UN dz«b s?zUJë WLJ;U W?O Áu?ë —uÄ_« v{UÁ sÄ —b?B ? Ê√ ≠ qÁ_« vK ÂU √
                 Æ q UAë WIH vK  U ö ù« cOHM à …b uë ‰u b UÎ –≈
       ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                ±µ∞

                      © v U ë qBHë

             5KžUAë œU%ô W¹d¹bI²Ã« W½“«u*« œ«bŽ≈ ÊQý w
                                ∫ sÄ œU%ô« œ—«uÄ ÊuJ ≠ ±∑∞ …œUÄ

Á—d‡‡?‡‡‡‡I? U* U??ÎI? Ë ¡U??C‡‡?‡‡‡ _« U??N œR? v ë W??OÃU?*«  U??Ä«e?? Ãô«Ë  U??«d?? ? ô« ≠ ±
                                          Æ WOÄuLFë WOFL'«
               Æ Êu UIë v UNOK ’uBM*« œU%ô« œ—«uÄ —UL « bzU ≠ ≤
              Æ r dO sÄ Ë√ ¡UC _« sÄ œU%ô« U UIK v ë  U d ë ≠ ≥
               Æ Êu UIë sÄ π∑ …œULKà UÎI Ë œU%öà ÕU v ë ÷ËdIë ≠ ¥
WO?ÃU*«  U UO? ô« r ? ¡u{ v W? d bI ?ë t “«u?Ä œ«b S œU%ô« Âu?I ≠ ±∑± …œUÄ
                               Æ œU%öà WOÃU*« WM ë W «b q Á W uKD*«
 U? Ëd??B?Ä vÃ≈ r ? IM v Ã«Ë  U?Ä«b?? ? ? ô« œuM? à W d b?I? ë nOÃUJ ë œ«b?? ≈ r Ë
                          ≠∫ vÃU ë u Më vK …dOG Ä  U ËdBÄË W U
                                          ∫ W U ë  U ËdB*«

   ≠∫ q Ä —UIFKà WÂd A*« o «d*«Ë  UÄb Kà W —ËbÃ«Ë W dNAÃ«Ë W —«œù«  U ËdB*«
≠ ÁU??O*« „ö?N? ? « ≠ ¡U d??NJë „ö??N? ? « ≠ W?? «d?(« W??HKJ ≠ W? —«œù«  U? Ëd??B*«
W?? UE?Më ≠ b?? U??B*«Ë ÁU?? O*« d??O «u?* W —Ëbë W U??O? ?Bë ≠ ÁU??O*«  U? «e??) W —Ëbë W U?? O? Bë
      Æ o d(«  U UH Ë ÊUÄ_«  «Ëœ√ ≠ vM UM'« …d √≠ dO A Ã«Ë oz«b(« ≠ WOÄuLFë
                                         ∫ …dOG *«  U ËdB*«

W?Âd? ?A*« o «d*«Ë —U?I?FKà Wz—UDë ·ËdEë Ë√  «b? ? ? *« W?N? «u* …—b?I*«  U? Ëd?B*«
                                       ∫ q Ä —UIFKÃ
sÄ WÂd? A*« ¡«e _« Õö ≈ ≠ —U?IFë WÄö vK d R v ë rO?Äd Ã«Ë rO b ?ë ‰UL √
≠ W?Âd? ?A*« ¡«e? _« v  U? ? O?Âd? Ã«Ë ¡U d?NJë ‰U?L? √ ≠ ÁU?O*«Ë v? ?Bë ·d?Bë d?O? «u?Ä
¡«e? _ 5 ? ? ë ≠ b? U?B*« ‰UD √ ≠  U U bÃ«Ë ÷U?O? ë ‰U?L? √ ≠ ÁU?O*«  U «e? Õö? ≈
                                     Æ WÂd A*« —UIFë
 ±µ±     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

tLK qO?B% ‰U?B ≈ V u0 5K UAë sÄ WOÃU*«  U?Ä«e Ãô« qO?B% r ≠ ±∑≤ …œUÄ
Âu?I U??L? ¨ ©± rÁ— o d*« ‰Ëb?'«® v? s œb? *« ¡U?L? √ q? ? Ë q U?AK?à ‚ËbMBë 5Ä√
œ—«u0 ’U??)« —U?L? ? ? ô« s W?&U?Më Èd? _« q u??L? ?ë —œU?B? Ä qO?B? ? ‚Ëb?MBë 5Ä√
œU?%ô« …—«œ≈ f?K ?Ä p ?1Ë ©≤ rÁ— o d*« ‰Ëb? ?Kî U?ÎI? d?O? Gë sÄ  U? d?? ? ?Ã«Ë œU?%ô«
                                    Æ qLFë dO s ( d U œ
lÁ«Ë sÄ vÃU*« e??Âd*«Ë W?O?ÄU? ?)«  U? U? ?(« œ«b? ≈ ‚ËbMBë 5?Ä√ vÃu? ≠ ±∑≥ …œUÄ
o d*« ‰Ëb?‡‡‡‡‡ ?Kà U?ÎI? W??O «e‡?‡‡‡O*« q?L? a —U? v ? W?F? L‡‡?‡‡‡:«  U?? Ëd‡‡‡‡?B*«Ë  «œ«d ù«
                                        Æ ©≥ rÁ— ‰Ëb ®
¡U?N? « a —U‡‡‡‡? sÄ s d?N? vK b e ô …b?Ä ‰ö? W?O?Äu?L?Fë W?O?F?L?'« vK ÷d?F Ë
                                           Æ WOÃU*« WM ë
v œU?? %ô« …—«œ≈ fK ? ?Ä vK? vÃU*« nÁu?*« ÷d?? ‚Ëb?MBë 5Ä√ v?K ≠ ±∑¥ …œUÄ
        Æ WOÃU*« v «uMë vK W UÁdë oOI à pÃ–Ë d Â_« vK W uM l —  U UL «

                    © YÃU ë qBHë

         ◊uI Kà WK¹ü«  PAM*« Âb¼Ë  «—UIFë rOÄdðË W½UO ÊQý w
≠ ∫ vK UÄ »U ë «c ÂUJ √ oO D v W —Ëbë W UOBë ‰UL √ sÄ d F ≠ ±∑µ …œUÄ
                  Æ ÁUO*«  U LK Ë ÁUO*«  U «e W UO Ë Ãö Ë Õö ≈
v ë `D _«Ë a UD*«Ë  U?ÄUL(«Ë ÁU?O*«  «—Ëœ  UO{—√ v  U?OHK ë Ãö? Ë Õö ≈
                                  Æ ÁUO*« »d vÃ≈ ÈœR
sÄ ÊuJ v ë W?O ?Ozdë W?OzU dNJë  U? ?OÂd? ë ‰UL? √ sÄ nÃU? ë ‰«b ? «Ë Õö? ≈
Âb?? ? Ë√ dD? Kà ‰«u?? ?Ä_« Ë√ Õ«Ë—_« i d?? ?F? Ë√ o d?? ? Ë√ Àœ«u?? v?Ã≈ ÈœR Ê√ U?? ?N Q?? ?
                                      Æ qOGA ë …¡UHÂ
ÂU??O? Ië pÃc??ÂË ¨ U??N? qK Ë√ qD È√ W?ë“≈Ë b?? U??B*U W?? U??)« W —Ëb?ë W U??O? Bë
                Æ W —Ëœ WHB ©XO e Ã«Ë rO A ë® oOÃe Ã«Ë nOEM ë ‰UL Q
      Æ  UO{—_« …u ÂË rÃö ë ל Õö ≈Ë —UIFë q b0 W U)«  U ODA ë
                    Æ q «b*«Ë —ËUM*«Ë rK Kà —u J*« ÃU eë ‰«b «
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë            ±µ≤

      ∫ vK UÄ »U ë «c ÂUJ √ oO D v Wz—UDë W UOBë ‰UL √ sÄ d F ULÂ
          Æ dD ŸuÁË Ë√ —UO ë ŸUDI « vÃ≈ ÈœR v ë ¡U dNJë ‰UL √ Õö ≈
                   Æ ÁUO*«  U LK Ë b UB*« ‰UL √ Õö ≈Ë W UO
 U «e?)« ÁU?OÄ »d? q ?Ä vM *« W?Äö v?K d R bÁ v? ë WO? ?Bë ‰U?L _« Õö? ≈
                                    Æ dO «u*«Ë ÁUO*«  «—ËœË
»u?O?Fë Õö? ≈ W?OzUA? ù« d UM?FKà rO?Äd? Ã«Ë rO? b ?ë ‰UL? √ sÄ d? ? ?F ≠ ±∑∂ …œUÄ
d?? UMFKà W??Ä“öë  ö b??F? Ã«Ë Ãö??Fë ¡«d?? ≈Ë vM ? LKà W??OzU?A? ù« d? UMF?ë v d?N?E v ë
≠rÃö? ë ≠ qO «u ≠  U ö? ≠  «dL? ≠ …bL? √ ≠  U? U √® vM ?LKà WKÄU?(« WOzU?A ù«
d UMFë pK qL% ÷dG pÃ–Ë ©pÖ vÃ≈ UÄË WKÄU(« jz«u(« v U Ä v rÃö Ã«Ë jz«u(«
                      Æ WO U{≈ ‰UL √ qL% Ë√ UNOK WFÁ«uë ‰UL úÃ
vÁU v d?NE v ë »u?O?Fë Õö? ≈ vM *« d? UM vÁU? à rO?Äd? ë ‰U?L √ s?Ä d ? ?F Ë
‰U? *« qO ? vK ‰U?L _« Ác v? q b Ë WÄ“öë  ö b?F? Ã«Ë ÃöFë qL? Ë vM *« d? UM
                                            ∫ vK UÄ
                  Æ WO —U)« ·dBÃ«Ë ÁUO*« dO «uÄ ‰«b «Ë Õö ≈
                     Æ `D Ã«Ë rK ë  U u ‰«b « Ë√ W uI
v ë ‰UL _« pÃcÂË Ã—U)« sÄ pO U AÃ«Ë vM *«  UN «uà  U U bÃ«Ë ÷UO ë ‰UL √
Æ WO —U)« W UOBÃ«Ë rOÄd ë UNÃËUM v ë ¡«e _« v tOK ÊU UÄ vÃ≈ ‰U(« …œU ≈ UN KD
sÄ —«d?? I Êu U?? Ië sÄ ©π∞®…œU?*« v U??N? ?OK ’u?? BM*« W?M Kë q?JA ≠ ±∑∑ …œUÄ
                             ∫ vÃU ë u Më vK h <« k U;«
W bMNë ‰U? Ä v WO? ë e«d*« Ë√ W? bMNë  UOK Èb S f —b? ë W O sÄ u?C
W?? bMNë ‰U?? ? Ä v È—U??A? ? « ”bMN??Ä Ë√ qÁ_« vK? b? U?? ? Ä –U?? ? √ W?? —b W??OzU??A ù«
     Æ  PAM*« rOÄd Ë rO b ‰U Ä v UÎÄU dA W L s qI ô …d tà WOzUA ù«
        Æ © PAM*« rOÄd ‰U Ä v …d ® v bÄ Ë√ È—ULFÄ È—UA « ”bMNÄ
                              Æ W —«œù« WN Kà q 2 ”bMNÄ
               Æ UNÃUL √ “U$≈ v …b U LKà Á«d s0 5F Ê√ WM KÃË
 ±µ≥    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

v U? *« h ? Ë WM U?F0 WI U? ë …œU*« v U?N?OK ’u?BM*« WM Kë h ? ≠ ±∑∏ …œUÄ
sÄ pÃ–Ë rOEM Ã«Ë jOD ? ë Êu ?A WB? <« W —«œù« W?N'« sÄ UN?OÃ≈ ‰U% v ë  P?AM*«Ë
b? √ Ë√ 5?K U?Aë œU??%« sÄ U?N? OÃ≈ Âb?I U??Ä vK ¡UM Ë√ t? Âu?I Ècë È—Ëbë —Ëd?*« ‰ö?
     Æ vM *« WÃU s ÈËUJ W √ Ë√ 5K UAë œU%« Êu A WB <« …—«œù« Ë√ tzUC √
                        ∫ WOÃU ë  U UO ë ¡UHO « WM Kë vÃu Ë
·ËdEÃ«Ë —«Ëœ_« œb? Ë ¡U?A ù« ÂUE WO? u Ë t?O? qLF? ? *« ÷d?GÃ«Ë vM *« Ê«uM ≠
        Æ ©U dO Ë WOzU*«  «dL*«Ë ‚dDÃ«Ë …—ËU:« v U *«® q Ä vM *« lÁu0 WDO;«
               Æ r œb Ë 5K UAÃ«Ë 5K UAë œU%« r « Ë√ pÃU*« r «
                             Æ sJÄ√ Ê≈ vM *« ¡UA ≈ a —U
…œu?'« j ? { d —U?I Ë  U?? ?'« d —U??I Ë W —U?L? F*«Ë W?OzU??A ù«  U?Äu? d?ë sÄ …—u?
                     Æ  b Ë Ê≈ cOHM ë v WKLF *« œ«u*«Ë WO U d)«
          Æ WB <« W —«œù« WN'« Èbà —UIFë s …d u Ä Èd √  U UO W √
o d*« ©¥® rÁ— ÖuLMë vK —U?IFë WM UFÄ vK ¡UM U d d?I WM Kë bF ≠ ±∑π …œUÄ
vK WE U? ?LK?à WM Kë Á—d?I U?ÄË vM *U W? ?O?F?*« ¡«e? _« n Ë t?O? œb? Ë W? zöë Ác?N
hB<« ÷dGKà UÎ(U vM *« qF' rO b ë Ë√ rOÄd ë Ë√ W UOBÃU ¡«u 5K UAÃ«Ë vM *«
U?Ä ÊUO Ë ‰U?L? _« pK c?OHM à W?Ä“öë …b*« b b?% lÄ vKJë Ë√ vze?'« Âb?NÃU Ë√ tK √ sÄ
               Æ ¡ö ù« …bÄË UÎOze Ë√ UÎOK vM *« ¡ö ≈ V u X U «–≈
¡U?L? Q È—«œ≈ d?C? ?Ä —d? ? t?OK U? sÄ U?Î ?ÁR?Ä vM *« ¡ö?? ≈ —d?I U?Ä «–≈ WÃU? v Ë
rOEM ?Ã«Ë jOD ? ë Êu? ?A? W?B? ?<« W —«œù« W?N?'« Âu??I Ë r «u? ÊËœ 5OKF?H?ë 5K U?Aë
Ác?O?HM “U? U?NzU?C?I « b?F ¡ö? ù« r rà «–S? ¨ U œb?% v ë …b?*« v ¡ö? ùU r —UD S
                                      Æ È—«œù« o dDÃU
…œUN —Ëb —u UNLO b Ë√ UNLOÄd bF 5Fë vÃ≈ …œuFë v o(« ¡UM ë vK UAÃË
vÃ≈ W? U(« ÊËœ ≠‰«u _« V ? ≠ vze'« Âb?Në Ë√ rO? b ë Ë√ rO?Äd ë ‰UL? √ cO?HM ÂU9≈
              Æ pÃU*« ŸUM Ä« WÃU v È—«œù« o dDÃU pÖ r Ë pÃU*« WI «uÄ
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë             ±µ¥

W —«œù« W??N?'« vÃ≈ U d d??I W?I? U? ë …œU*« v U??N?OÃ≈ —U??A*« WM Kë Âb??I  ≠ ±∏∞ …œUÄ

                             Æ rOEM Ã«Ë jOD ë Êu A WB <«
‰U?L _« UÎML?C? Ä U —«d?Á W —«œù« W?N'« —b?B rO? b Ã«Ë r?OÄd? Ã«Ë W U?OBë WÃU? v Ë
 Æ UÎOK Ë√ UÎOze UÎ ÁRÄ vM *« ¡ö ≈ V u     X U «–≈ UÄË U cOHM à WÄ“öë …b*«Ë W uKD*«
t? ?O?M sÄ Ë√ h ?<« k U?;« sÄ —«d??Ië b?L? ?F v?ze?'« Ë√ vKJë Âb?Në v? ÃU? v Ë
                  Æ WM Kë d —UI Âö « a —U sÄ d Â_« vK Ÿu √ ‰ö
v U?N? OÃ≈ —U?A*«  «—«d?I?ÃU —U?I?Fë v?K U? Ë „ö*« sÄ ÊQ?A?ë ËË– dD      ≠ ±∏± …œUÄ

¨ ±ππ∂ WM à ¥ rÁ— Êu U?I?Kà U?ÎI? …d? R*«  «—U?I?Fë „ö?Ä U?N dD U?L? W?I U? ë …œU*«
o dDÃU »U ë «c sÄ ‰Ë_« qBHÃU UNOK ’uBM?*« 5K UAë  «œU%«Ë ‚uI(« »U              √Ë
«–S ¨ rO?EM Ã«Ë jOD ë Êu? A W?B ?<« W —«œù« WN'« v?Ã≈ UNMÄ …—u? œUF Ë ¨ È—«œù«
r ?ÁË W —«œù« WN?'« dI?Ä v  «—«d?Ië sÄ W ? Ÿ«b S —UD ù« r rNMÄ È√ —UD ≈ —c?F
v uÄ »U J pÃc ÊQ?Aë ËË– dD Ë ¨—UIFë UN dz«œ v lÁ«uë W d?Aë WDI Ë√ W dAë
d U?ÿ ÊUJ?Ä v —«d?? ?Ië s?Ä W?? ? ? ? oBK? ‰«u?? ? _« lO?? ?L? ? v Ë ¨ ‰u?? ? uë r?KF t?? ?O?K
                                         Æ —UIFë WN «u
U —b?B v ë  «—«dIë sÄ rKE? ë 5K UAë œU?%ô Ë√ ÊQAë ÈËcà “u?         ≠ ±∏≤ …œUÄ

sÄ U?ÎÄu? d?A? W? ? L? t? U?? b? u?Ä v Êu? U?Ië sÄ ©π∞® …œU*« v U??N?OÃ≈ —U?A*« W?M Kë
Êu UIë sÄ ©π≤® …œULKà UÎI WKJA*«  ULKE ë WM' ÂUÄ√ pÃ–Ë  «—«dIÃU r —UD ≈ a —U
       Æ ‰u uë rKF UÎ u BÄ q Ä »UD V u0 rKE ë ÊuJ Ë W —«œù« WN'« dI0
U?NÃË UN?1bI a —U sÄ U?ÎÄu 5 ö ‰ö? U?NOÃ≈ W?Äb?I*«  U?LKE ë v WM Kë qB?H Ë
U —«dÁ –U ô W?Ä“ô U «d v ë  U «—bë Ë√  «bM *« ¡UHO ? « rKE ë ÂbIÄ sÄ VKD Ê√
ÊQ?Aë ÈË– vÃ≈ t ö? ≈ r ? U?L? W?B? ?<« W —«œù« W?N?'« vÃ≈ sKF Ë U?Î}?zU?N U —«d?Á ÊuJ Ë
           Æ È—«œù« o dDÃU Ë√ ‰u uë rKF »u BÄ »UD 5K UAë œU%«Ë
 ±µµ     ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

œU??%« Ë√ p?ÃU*« b??N? F? W?? zöë Ác? Ë Êu U??Ië s?Ä YÃU?? ë »U?? Kà U??ÎI? ? ≠ ±∏≥ …œUÄ
 U? «—b?ë œ«b? S v bM V? JÄ Ë√ ”bMN??Ä vÃ≈ ‰«u? _« V ? ÊQ?Aë ËË– Ë√ 5K U??Aë
ÂbNë Ë√ rO b? ë Ë√ rOÄd ÃU —œUBë vzUNM?ë —«dIë cOHM à WÄ“öë  «bM ? *«Ë  UÄu dëË
                 Æ ‰UL _« cOHM à “öë hO d ë ëd «Ë vze'« Ë√ vKJë
‰U?L _« c?O?HM œUM ≈ ‰«u? _« V ? ÊQAë ËË– Ë√ 5K? UAë œU?%« Ë√ pÃU*« vÃu? Ë
vÃËU??I* Èd?B*« œU??%ôU s b?O? I*« © ôËU?I*«  U??Âd? Ë√® 5ÃËU??I*« b? √ vÃ≈ U??N h d*«
                                          Æ ¡UM Ã«Ë bOOA ë
qL »u Ë WÃU v ô≈ 5K UAë œU%ô WOÄuLFë WOFL'« WI «uÄ c √ bF tK pÖË
W??O?F? L? Kà ŸU?L? ? « ‰Ë√ v r U??Ä ÷d? l?Ä WM Kë —«d??Ià U??ÎI? È—u?? rO?? b Ë√ rO??Äd
                                         Æ œU%öà WOÄuLFë
Wz—UD?Ã«Ë W —Ëbë W U??O? Bë ‰U??L? Q ÂU??O? Ië œU??%ô« …—«œ≈ f?K ? Ä vÃu?? ≠ ±∏¥ …œUÄ
      Æ bL F*« tÄUEMà UÎI Ë œU%öà WOÄuLFë WOFL'« vÃ≈ Ÿu dë ÊËœ UNOK ·dBëË
 «¡«d? ù« –U?? U ¨ c?HM*« ‰ËU??I*«Ë c?O?HM ?ë vK ·d?A*« ”bMN?*« Âe? K ≠ ±∏µ …œUÄ
d? UMFKà rO? b Ã«Ë rO?Äd? ë ‰U?L √ c?O?HM v ¡b ?ë q Á h _« vK W?OÃU? ë  U U?O ? ô«Ë
         ≠ ∫ cOHM ë ¡UM √Ë UN h d*« vze'« Ë√ vKJë ÂbNë Ë√ WO —U)« WOzUA ù«
                               Æ t UH —« qÄUJ vM *« V
…¡U{ù« qzU? u œËe Ë W ? UMÄ …œUÄ sÄ qÁ_« vK Ê«d? Ä t? UH —« —u vM? *« W U ≈
               Æ W {«Ë …—uB WÄ“öë W œU —ù«Ë W d c ë  U uKÃ«Ë WO UJë
‚ö? ≈Ë vzU d?NJë —U?O? Kà W?B? ?<«  U?N?'« qB? sÄ c?O?HM ë v ¡b? ë q ?Á b?ÂQ? ë
                                        Æ ÁUO*«Ë “UGë —œUBÄ
W U? sÄ cOHM ?ë q «dÄ lOL? v …—ËU:« v U *« W U?L( W?Ä“öë  U UO ? ô« –U «
d d?I ë ‰ö? sÄ …—ËU:« v? U *« 5ÄQ Ë W U?L »u?K _ UÎI? cO?HM ë s W?&UMë —UD _«
          Æ ’uB)« «cN rOEM ë Êu A h <« W —«œù« WN'« vÃ≈ ÂbI*« v bMNë
      ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë        ±µ∂

       Æ UN uI vA v ë v U *« sÄ …“—U ë ¡«e _«Ë Ê«—b'« VK »u Ë
vK Ë√ lÁu*« v s œu u*« ’U _«Ë …—U*« W UL( W UM*«  U UO ô« lOL –U «
           ≠ ∫ q Ä lÁu*« v Àb% Ê√ sJ1 v ë d U<« lOL sÄ tMÄ W dIÄ
dO? u qHJ U0 —Ëd*« o UMÄ WODG r Ê√Ë —Ëd*« o UMÄË qL?Fë o UMÄ b b% © √ ®
                          Æ …UA*« Ë√ …—ULKà W UL(«
 «bFÄ ‰u œ vK ·«d ù«Ë WÃU(« WE ö* 5? Á«dÄ 5OF Ë qLFë lÁuÄ 5ÄQ © » ®
                  Æ 5BB *« WD «u UNÄ«b      «Ë ÂbNë
…—U*« WÄö? Ë W UL( WÄ“ö?ë W UL(« qzU ËË W d c?% …—U ≈ l{ËË e «u W?ÄUÁ≈ © ‡ ®
                        Æ qOKë ¡UM √ W U 5KÄUFëË
q ô U0 rO?Äd? ë v «d?O? W?OK «bë W?OzU?A ù« d? UMFë rO? b Ë rO?Äd WÃU? v U?Ä√
     Æ dÄ_« Âeà «–≈ ¡U dNJÃ«Ë ÁUO*« qB sÄ bÂQ ë lÄ ¨ vM LKà WOzUA ù« WÄö ÃU
±µ∑  ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë
               ©± rÁ— ‰Ëb

        ∫ dN  s 5K UAKà WOÃU*«  UÄ«e Ãô« œ«b     ‰Ëb


       mK *«   rÁ—
  UE öÄ                q UAë r «             Â
                                  a —U
       œb *«  …b uë
                      v‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÃUL ≈
 ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë      ±µ∏

           ©≤ rÁ— ‰Ëb

     ÂU   dN  ‰ö  Èd _« q uL ë —œUBÄ ‰Ëb


            q uL ë —œUBÄ
 UE öÄ                        a —U       Â
        Èd √    U d Ë  U U ≈  —UL  «
                           v‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÃUL ≈
±µπ    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                     ©≥ rÁ— ‰Ëb

 vK U   œU%ô      Ø      vÃU*« ÂUFKÃ ©vÄU )« »U (« vÃU*« eÂd*« WLzUÁ


 izUHë      WLOÁ      WLOÁ
                          œ—«u*« ÊUO     U ËdB*« ÊUO
e Fë Ë√      œ—«u*«     UÄ«b   ô«
       ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë                        ±∂∞

                          ©¥ rÁ— Öu/
                                                       ∫ WE U Ä
                     WLzUIë  PAM*« WM UFÄ ÊQA
                                                    ∫ W —«œù« WN'«
                           —UIFë  U UO

     ∫ WE U Ä        ∫v    Ÿ—U Ø …—U Ø WHD   rÁ—                —UIFë Ê«uM ∫ ÎôË√
∫ Á—Ëb a —U       ∫ hO d ë rÁ—         ∫ hO d ë Ÿu
                           ∫ ‰UL _« ÊUO Ê≈® —U?? ?I? ?F?ë hO?? ? d  U? U?? O? ∫ U?? ÎO? U
                                                    Æ © b Ë

               ∫ a —U              ∫ rÁ—     © b Ë Ê≈® 5ÄQ ë WIO Ë ∫ UÎ ÃU
            ∫ Á—Ëb a —U           ∫ —«dIë rÁ— Ê≈® —U?? I? F?Kà …—œU?? Bë  «—«d?? Ië ∫ U?? ÎF «—
                            ∫ —«dIë h                     Æ © b Ë
                      ∫ d dI ë …—bBÄ WN'«
                                     —U??I‡‡‡‡?FKà …—œU?? W?O?M d —U??I ∫ U??Î ?ÄU??
                         ∫ d dI ë WO u
                                                    Æ © b Ë Ê≈®
                      tOK U Ë —UIFë „öÄ  U UO ¿
 œb                     WLOÁ          r«               œb
 «b uë
       ÈbÄ
      WO UJÄ≈
             ‰UG ù«   …bÄ
                       —U ù«
                             Ÿu    d Q *«
                                       Ê«uM    r«
                                                  «b uë
                                                        —«Ëœ√
             œb Ë   —U ù«
»uKD*«  ÊUJÄ d «u
             ÊUJ ë  WM ÃU   ÈdNAë   —U ù«    Ê≈®   pÃU*«   pÃU*«   —ËbÃU    —UIFë
U dO u  sJ KÃ XÁRÄ             tOM'U         ©b Ë
                                                       ÂË—b ë
                                                      v{—_« —Ëbë

                                                          —Ëbë
                                                          —Ëbë
                                                          —Ëbë
                                                          —Ëbë
                                                      `D ë —Ëœ

                                       WM KÃU W —«œù« WN'« q 2 W dF0 ú1 ¿
                       WM Kë ¡UC √
  WM Kë ¡UC √ lOÁu
±∂±   ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                   ©¥ rÁ— Öu/ © l U
                     —UIFKÃ ÂU n Ë


                                        ∫ WM UF*« a —U


      ∫ WM UFLKà UÎI         ∫  öL A*« nAJà UÎI           ∫ —UIFë dL
                                   t öL AÄË —UIFë n Ë

                                           ∫ t U uJÄË


   ∫ Èd √ WLE √     WKÄU  jz«u     vU d  qJO         ∫ vzUA ù« ÂUEMë
       WO          WD u Ä        …bO       ∫ —UIFë  UN «Ë WÃU                   b u        b u ô           ∫ —UIFë qOÄ


                   b u        b u ô          ∫ —UIFë ◊u


                                b b% r  ÂUFë lÁu*« vÂËdÂ

                                   «—U‡‡‡‡‡‡‡IFë  U‡‡‡‡‡ UH —«
                          ‰ULAë rN
                                           ∫©…—ËU:«
                   WM Kë ¡UC √
 WM Kë ¡UC √ lOÁu
    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë           ±∂≤

                 ©¥ rÁ— Öu/ ©l U
                   —UIFë  UÄb


                   b UB*« ‰UL √

       ∫ t —U Ë hO d ë rÁ—
                   bu      bu ô        b UB*« hO d

       ∫ W UOBë WÂd r «    bu      bu ô         b UB*« W UO


                   WO Bë ‰UL _«


               bu          bu ô           U «e)« W UO
   WO          WD u Ä         …bO   —UIFKÃ ÁUO*«  öO u WÃU
                                 ·dBë  öO u WÃU
   WO          WD u Ä          …bO        —UIFKà v Bë
               o d(« —UD √ b{ vM *« 5ÄQ


                                 —UD √ b{ vM *« 5ÄQ
             bu             bu ô
                                         o d(«

              WOJO UJOÄËdNJë ‰UL _« W UO


Ê≈® W UOBë WÂd r «
     ∫ ©  b Ë                            öO u ë WÃU
            WO      WD u Ä      …bO
                                       WOzU dNJë


Ê≈® W UOBë WÂd r «
             bu             bu ô  WOJO UJO*«  «bF*« W UO
     ∫ ©  b Ë

                WM Kë ¡UC √
 WM Kë ¡UC √ lOÁu
 ±∂≥    ≤∞∞π WM q d √ ∏ v ©√® l U ∏≤ œbFë ≠ W dB*« lzUÁuë

                  © ¥ rÁ— Öu/ ©l U
           W d UEë WM UF*« lÁ«Ë sÄ —UIFKà WOzUA ù« WÃU(«


           ∫ Èd √                           ÂUEMë
                    WKÄU jz«u         vKJO
                                         vzUA ù«

 nO u               VOFë Ÿu              »uOFë
                                         dBMFë
 VOFë                               ô
        Èd √   ◊u  ÃUF « —UON « —u b rO d ŒËd     bu bu
                                          U U _«

                                         …bL _«

                                          «dLJë

                                          U ö ë

                                          rÃö ë

                                         jz«u(«

                           ∫ UN —uD ÈbÄË WOzUA ù« WÃU(« nO u


                                        ∫ WM Kë —«dÁ

                     ¡ö ≈ dÄ_« vC I ‰«uÄ_«Ë Õ«Ë—_« vK WE U LKÃË ¿¿
       bL²F¹ ¿        bL²F¹               WM−K"« ¡UCŽ√ lO$uð
     k%U;« bO&"«   W¹—«œù« WN'« fOz—

                               Æ vze'« Ë√ vKJë ÂbNë WÃU v ¿
 «b uë œb b b?% lÄ UÎOze Ë√ UÎ ÁRÄ ¡ö? ù« ÂeK W uKD*« ‰UL _« ¡«d ≈ ÊU «–≈ U?Ä WÃU v dÂc ¿¿
                                Æ ¡ö ù« …bÄË U ƒö ≈ r O w ë
W¹dO!_« lÐUD*« Êu¾A" W!UF"« W¾ON"UÐ XF³Þ

     …—«œù« fK  Ä fOz—
  v³M!« V"Š bL×# dO¼“ Ø ”bMN#
≤∞∞π WM  à ≤∂∏ V Jë —«b   Ÿ«b ù« rÁ—   ≤∞≤∂ ≠ ≤∞∞∏ ” ≤µ¥∑∞

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:0
posted:12/2/2013
language:Unknown
pages:163