; พฤติกรรมผู้บริโภค
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

พฤติกรรมผู้บริโภค

VIEWS: 0 PAGES: 37

 • pg 1
									                   หลกการตลาด
พฤตกรรมผบรโภค
Ø ความสำคญของการศกษาพฤตกรรมผบรโภค
Ø ลกษณะของตลาดผบรโภค
Ø ปจจยทใชในการพจารณาตลาดผบรโภค
Ø กระบวนการตดสนใจของผบรโภค
Ø ปจจยตาง ๆ ทมผลกระทบตอการตดสนใจของผบรโภค
Ø กระบวนการยอมรบผลตภณฑใหมของผบรโภค

     เรยบเรยงเนอหา  รองศาสตราจารยอรชร  มณสงฆ
     จดทำสไลด    รศ.อรชร  มณสงฆ และ อ.เอก  บญเจอ
     ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม   1
   ความสำคญของการศกษาผบรโภค

µ  แนวความคดในการดำเนนงานทางการตลาดในปจจบน
  เนนความสำคญของตลาด
  « ลกคาคอหวใจของตลาด 

  « มคแขงขนจำนวนมาก 

  « ผบรโภคมโอกาสเลอกผลตภณฑไดมาก

µ  ธรกจตองเขาใจและกำหนดความตองการของลกคาใหได
  จงจะสามารถตองสนองความตองการเพอสรางความพงพอใจ 
  การซอซำ และความภกด        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  2
   ลกษณะของตลาดผบรโภค

µ  ตลาดผบรโภค (Consumer Market) 
  « ผซอทเปนผบรโภคหรอครวเรอนทซอสนคาหรอบรการ
   ไปเพอการใชสอย หรอใชภายในครอบครว ซงถอเปน
   การบรโภคขนสดทาย มใชเพอทำการขายตอหรอผลตตอ 
   หรอกระทำการอยางใดอยางหนงเพอมงหวงกำไรจาก
   สนคาหรอบรการทซอไป  
µ  พฤตกรรมการซอของผบรโภค (Consumer Behavior) 
  « เปนกระบวนการตดสนใจและการกระทำของผบรโภค
   ขนสดทายทเกยวของกบการซอและการใชผลตภณฑ   


        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  3
   ลกษณะของตลาดผบรโภค

µ  ความยดหยนของอปสงคมมาก เพราะมการแขงขนกนสง
  และมผลตภณฑททดแทนกนได  
µ  มกลมผซอในตลาดผบรโภคจำนวนมาก และอยกระจดกระจาย 
µ  ผลตภณฑสรางประโยชนใหกบผบรโภคโดยตรง 
  แตบางครงผบรโภคซอโดยมเหตจงใจทางด
  านอารมณมากกวาเหตผล 
µ  วธในการซอของตลาดผบรโภคสวนใหญจะซอผานคนกลาง
µ  ปรมาณการซอในตลาดผบรโภค 
  ขนอยกบอตราการบรโภคและระดบราคา


        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  4
   ปจจยทใชในการพจารณาตลาดผบรโภค 
µ  การกระจายตวทางภมศาสตรของประชากร  
   « ประชากรในเขตเมองหลวง  สงผลตอรายได การศกษา
   « ประชากรในเขตเมองหลก   รปแบบการดำเนนชวต และ
               รปแบบการใชจายของผบรโภค
   « ประชากรในเขตชนบท  


µ  ลกษณะทางประชากรศาสตรของผบรโภค 
   « อาย 
             สงผลตอความตองการทมตอ
   « วงจรชวตครอบครว  ผลตภณฑประเภทตาง ๆ 
   « รายไดและการศกษา  รวมถงการเกดขนของตลาดใหม
             และการทำใหตลาดเดมหมดไป
   « เชอชาตและศาสนา 


        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  5
        อทธพลของปจจยดานจตวทยา    อทธพลของสงคมและกลมอางอง
 ปจจยดานปร       สงจงใจ           วฒนธรรม
 ะชากรศาสตร       การรบร          วฒนธรรมยอย
            การเรยนร          ชนทางสงคม
การกระจายตวทา     บคลกภาพ           กลมอางอง
งภมศาสตร        ทศนคต            ครอบครว

ลกษณะทางประช
ากรศาสตร        กระบวนการตดสนใจซอ
                            ปจจยดานสถา
                             นการณ

                            ผบรโภคซอเมอใด

 แหลงขอมล                       ผบรโภคซอทไหน

แหลงขอมลเช                       ทำไมผบรโภคถงซอ
งพาณชย
                             ผบรโภคซอภ
แหลงขอมลท                        ายใตเงอนไขใด
างสงคม
         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม     6
   กระบวนการตดสนใจซอของผบรโภค

µ  การซอเปนเพยงสวนหนง         กระบวนการตดสนใจซอ

  ของกระบวนการซอ ซงม
  หลายขนตอนกอนทจะ
  เกดการซอขนจรง
µ  ผบรโภคอาจยตกระบวน
  การตดสนใจซอได
µ  การตดสนใจของผบรโภค
  ไมจำเปนตองครบทง 5 
  ขนตอนเสมอไป ขนอยกบ
  ประเภทของการตดสนใจ


        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  7
   ขนท 1  การตระหนกถงความตองการ

µ  การตระหนกถงความตองการ เกดขนจาก
  « สงกระตนภายใน 
   (ความตองการของผบรโภคเอง)
  « สงกระตนทางการตลาด 
   (นกการตลาดเปนผทำใหเกดความตองการ)
µ  บางครง ผบรโภคมความตองการแตไมไดตระหนกถง
  นกการตลาดจงเปนผกระตนใหเกดความตองการ
  โดยใชเครองมอคอ สวนประสมการตลาด
µ  มผลทำใหผบรโภคเกดความตองการตอผลตภณฑ


        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  8
   ขนท 2  การแสวงหาขอมล

µ  การแสวงหาขอมลภายใน (Internal Search) 
  « จากความทรงจำของตนเอง
µ  การแสวงหาขอมลภายนอก (External Search)
  « แหลงพาณชย (Commercial Source)
    • โฆษณา ตวแทนจำหนาย พนกงานขาย บรรจภณฑ ฯลฯ
  « แหลงทางสงคม (Social Source)
    • บคคล (ครอบครว เพอน เพอนบาน คนรจก ฯลฯ)
    • กลมสาธารณะ (สอมวลชน องคการเกยวกบผบรโภค)
    • การทดลอง (การจบตอง การตรวจตรา และทดลองใช)
µ  มผลทำใหผบรโภคไดกลมของตรายหอทเปนทางเลอกซอ

         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  9
   ขนท 3  การประเมนทางเลอก

µ  ผบรโภคเปรยบเทยบและประเมนทางเลอก (ตรายหอ) ตาง ๆ 
  เพอใหไดสงทดทสดสำหรบแตละบคคล
µ  การกำหนดเกณฑ (คณสมบตของผลตภณฑ) ทตนเองตองการ
  « เชน ดานคณภาพ ดานราคา ดานบรการ
µ  การเปรยบเทยบขอด ขอเสยของทางเลอกแตละตรายหอ
  « นำขอด ขอเสย 
   ไปเปรยบเทยบกบคณสมบตของผลตภณฑท
   ตนเองตองการ
µ  มผลทำใหผบรโภคไดตรายหอทเตมใจจะซอ


        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  10
   ขนท 4  การซอ

µ  การเลอกผลตภณฑและตรายหอทจะซอ ขนอยกบ
  « ผลการพจารณาในขนตอนการประเมนทางเลอก
  « ปจจยอน ๆ ทเกยวของ เชน ผลตภณฑทมจำหนายในราน
µ  การเลอกผขาย (การเลอกรานคาปลก)
  « นอกจากเกณฑในการพจารณาผลตภณฑและตรายหอแลว 
   ผบรโภคยงตงเกณฑในการพจารณาเลอกผขายดวย
µ  มผลทำใหผบรโภคเกดการซอขนจรง
µ  ในบางกรณ ผบรโภคอาจยกเลก
  กระบวนการตดสนใจซอ


        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  11
   ขนท 5  การประเมนหลงการซอ

µ  ประเมนวาสนคาหรอบรการสามารถทำหนาทไดตามระดบท
  ผบรโภคคาดหวงไวหรอไม 
  โดยใชเกณฑทใชในการประเมนทางเลอก (ขนตอนท 3)
µ  ผลจากการประเมนหลงการซอตอการซอซำในอนาคต
  « พอใจ à ความซอสตยในตรายหอ (Brand Loyalty)
  « ไมพอใจ à การเปลยนตรายหอ (Brand Switching)
µ  ผลจากการประเมนหลงการซอในดานอน ๆ
  « การเกดทศนคตทดหรอไมด
  « การชนชมหรอการรองเรยน
  « การสอสารไปยงผบรโภครายอน ๆ

        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  12
        อทธพลของปจจยดานจตวทยา    อทธพลของสงคมและกลมอางอง
 ปจจยดานปร       สงจงใจ           วฒนธรรม
 ะชากรศาสตร       การรบร          วฒนธรรมยอย
            การเรยนร          ชนทางสงคม
การกระจายตวทา     บคลกภาพ           กลมอางอง
งภมศาสตร        ทศนคต            ครอบครว

ลกษณะทางประช
ากรศาสตร        กระบวนการตดสนใจซอ
                            ปจจยดานสถา
                             นการณ

                            ผบรโภคซอเมอใด

 แหลงขอมล                       ผบรโภคซอทไหน

แหลงขอมลเช                       ทำไมผบรโภคถงซอ
งพาณชย
                             ผบรโภคซอภ
แหลงขอมลท                        ายใตเงอนไขใด
างสงคม
         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม     13
   อทธพลของปจจยดานสงคม

µ  ปจจยดานสงคมประกอบดวยผลกระทบทงหมดท
  มผลตอพฤตกรรมการซออนเกดจากความเกยวของสมพนธกน
  ระหวางผบรโภคกบสงแวดลอมภายนอก ไดแก 
  « วฒนธรรมและวฒนธรรมยอย 
  « ชนทางสงคม 
  « กลมอางอง 
  « ครอบครว 
         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  14
   S-1 วฒนธรรมและวฒนธรรมยอย 
        (Culture and Sub-culture)

µ  วฒนธรรม หมายถง กลมของคานยม ความคด 
  และทศนคตทไดรบการยอมรบของกลมชนและม
  การสบทอดไปยงชนรนถดไป
µ  วฒนธรรมยอย เปนสวนหนงของวฒนธรรมหลก 
  ซงสมาชกในกลมมรปแบบของพฤตกรรมรวมกน
  แตกตางจากวฒนธรรมของคนกลมใหญ 
  ในแตละวฒนธรรมยอยจะมทศนคต คานยม 
  และขนบธรรมเนยมประเพณทเหมอนๆ กน 
µ  การตลาดขามวฒนธรรม (Cross-cultural Marketing)         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  15
   S-2 ชนทางสงคม
        (Social Class)

µ  กลมของคนทมระดบของชอเสยง อำนาจ 
  และความรำรวยเหมอนกน และมความเชอ 
  ทศนคตและคานยมรวมกนในความคดและพฤตกรรม 
µ  ปจจยทนำมาใชเปนตวกำหนดชนของสงคม ไดแก รายได 
  อาชพ ระดบการศกษา และทองททอาศยอย
µ  สมาชกในแตละชน 
  « มคานยม ความสนใจ และพฤตกรรม คลายคลงกน 
  « แตจะมความแตกตางกนในดานการแตงกาย รปแบบการพด 
   และการแสดงออก


        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  16
   ตวอยางการแบงชนทางสงคมของโคลแมน

           ผบรหารระดบสง เจาของกจการ เศรษฐ ผมมรดก
  Upper Class
           à ผลตภณฑแสดงรสนยมและความพอใจ

      Middle   ผทำงานวชาชพ หวหนางาน พนกงานโรงงานระดบสง
      Class   à ผลตภณฑแสดงฐานะ ยกระดบตนเอง
Middle
Class
      Working  ขาราชการ พนกงานและผใชแรงงานทวไปทมฝมอ
      Class   à ผลตภณฑทวไป ราคาปานกลาง

      Upper-   ผทำงานทไมตองใชทกษะ หรอใชทกษะเลกนอย
      Lowers   à ผลตภณฑจำเปน ราคาประหยด
Lower
Class
      Lower-   ผวางงาน ผทำงานตำตอย
      Lowers   à ผลตภณฑจำเปนพนฐาน เนนราคาถก

         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  17
   S-3 กลมอางอง
        (Reference Group)

µ  กลมทมผลกระทบทางดานบวกหรอดานลบตอคานยม 
  ทศนคตหรอพฤตกรรมของบคคล
µ  กลมอางองอาจเปนไดทงกลมขนาดเลกหรอกลมขนาดใหญ 
  บคคลมกจะมกลมอางองหลายกลม เชน ครอบครว ผรวมงาน 
  สมาคมวชาชพ กลมศาสนา
µ  กลมอางอง แบงเปน 3 ประเภท 
  « กลมสมาชก (Membership Group) 
  « กลมในความใฝฝน (Aspirational Group) 
  « กลมทไมตองการเกยวของ (Disassociative Group)        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  18
   S-4 ครอบครว
        (Family)
µ  สมาชกในครอบครวทกคนมอทธพลตอกนในดานคานยม 
  ทศนคต และแนวคดเกยวกบตนเอง
µ  บทบาทของพอแม-
  บตรในการถายทอดกระบวนการเรยนรทางสงคม 
  (Socialization Process) ไปยงบตร
   « พอ-แมจงเปนตนแบบในการซอผลตภณฑของบตร
µ  บทบาทของสาม-ภรรยา
   « แบบอสระ (Autonomic) 
   « แบบสามนำ (Husband Dominant) 
   « แบบภรรยานำ (Wife Dominant)
   « แบบรวมกน (Syncratic) ตดสนใจทงสองฝาย

        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  19
   S-4 ครอบครว
        (Family)

µ  บทบาทของสมาชกในครอบครวตอกระบวนการตดสนใจซอ
Initiator  Influencer   Decider    Buyer     User
(ผรเรม)   (ผมอทธพล)   (ผตดสนใจ)    (ผซอ)     (ผใช)
         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  20
   อทธพลของปจจยดานจตวทยา

µ  ปจจยดานจตวทยา 
  เปนสงกำหนดพฤตกรรมทวไปของผบรโภคและ
  มอทธพลตอพฤตกรรมในฐานะผบรโภค
  « สงจงใจ 
  « การรบร 
  « การเรยนร 
  « บคลกภาพ 
  « ทศนคต
         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  21
   P-1 สงจงใจ
        (Motivation)

µ  สงจงใจ (Motivation)
  « สภาวะทเกดขนภายใจบคคลทจะกระตน 
   ผลกดนใหบคคลแสดงพฤตกรรมทมงไปสเ
   ปาหมายอยางใดอยางหนง 
µ  แรงจงใจ (Motives)
  « พลงผลกดนภายในททำใหบคคลมพฤตกรร
   มในการสรางความพงพอใจใหแกความจำเปน (Needs) 
   หรอบรรลถงเปาหมาย
         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  22
    P-1 สงจงใจ
         (Motivation)

 µ  สงจงใจเปนจดเรมตน             Self
                   Actualization Needs
   ผลกดนใหแสดง            (self-fulfillment)
   พฤตกรรมตามลำดบ
   ขนตอนความตองการ          Personal Needs
                  (status, respect, prestige)
   ของมนษย
                     Social Needs
                 (friendship, belonging, love)

                     Safety Needs
               (freedom from harm, financial security)

Maslow’s               Physiological Needs
Hierarchy of Needs         (food, water, sex, oxygen)

           ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม   23
   P-2 การรบร
        (Perception)

µ  การรบร หมายถง กระบวนการทบคคลเลอกรบ 
  จดระเบยบและแปลความหมายของขอมลขาวสารทไดรบ 
  ออกมาเปนภาพทมความหมายอยางใดอยางหนงผ
  านกระบวนการเลอกรบรขาวสาร  
  « การเลอกตงใจ (Selective Attention) 
  « การเลอกแปลความหมาย (Selective Interpretation) 
  « การเลอกเกบรกษา (Selective Retention)
         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  24
   P-3 การเรยนร
        (Learning)

µ  การเรยนร คอ 
  การเปลยนแปลงในพฤตกรรมหรอความรความเขาใจ
  อนเปนผลจากประสบการณหรอการแปลความหมายประ
  สบการณ
  « ประสบการณโดยตรง
  « ประสบการณจากการสงเกตเหตการณทเกดกบผอน
µ  การเรยนรของผบรโภค บางครงเกดขนอยางไมตงใจ เรยกวา 
  การเรยนรโดยบงเอญ (Incidental Learning)
        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  25
   P-3 การเรยนร
        (Learning)

µ  การเรยนรแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ 
  « การเรยนรจากพฤตกรรม (Behavioral Learning) 
   กระบวนการเรยนรในลกษณะนเกดจาก
    • แรงขบ (Drive) 
    • สงเรา (Cue) 
    • การตอบสนอง (Response) 
    • การเสรมแรง (Reinforcement)
  « การเรยนรจากการคดอยางมเหตผล (Cognitive Learning)
    • การตอกยำขาวสารเนนคณประโยชนของผลตภณฑ
    • การใชบคคลรบรอง (Testimonial)


         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  26
   P-4 บคลกภาพและแนวคดเกยวกบตนเอง
        (Personality and Self-concept)

µ  บคลกภาพ หมายถง ลกษณะทางดานจตวทยาของบคคล 
  ซงแตละคนมลกษณะเฉพาะของตนเองทแตกตางกน 
  เปนสงทมอยเปนพนฐานของบคคลและรป
  แบบทมความแตกตางของความคด อารมณ 
  และพฤตกรรมของบคคล
 บคลกภาพของบคคล         บคลกภาพของผลตภณฑหรอตรายหอ
(Personal’s Personality)     (Product’s or Brand’s Personality)

           ทนสมย? ราเรง?
            ละเอยดออน?
           ชางคด? ทนสมย?
            เจาระเบยบ?
              ฯลฯ
          ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม   27
   P-4 บคลกภาพและแนวคดเกยวกบตนเอง
        (Personality and Self-concept)

µ  แนวคดเกยวกบตนเอง หมายถง 
  ผลรวมของความคดและความรสก
  ทงหมดทบคคลมองตนเองวา
  มลกษณะเปนอยางไร 
  เคยเปนอยางไร
  และหวงจะใหเปนอยางไร            ตวเองในอดมคต
                        (Ideal Self)
                        ตวเองทแทจรง
                        (Real Self)

        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  28
    P-5 ทศนคต
         (Attitude)

µ  ผลรวมของความเชอและการประเมนสงใดสงหนงของบคคล 
  ซงนำไปสแนวโนมทจะกระทำการในวถทางหนง ๆ
  «  องคประกอบทางดานความรความเขาใจ 
    (Cognitive Component : LEARN) 
  «  องคประกอบทางดานความรสก 
    (Affective Component : FEEL) 
  «  องคประกอบทางดานพฤตกรรม 
    (Behavioral Component : DO)

                ทศนคต
     ดานลบ        เปนกลาง        ดานบวก
    (Negative)       (Neutral)       (Positive)

           ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  29
   อทธพลของสถานการณ (Situation Influences)

µ  ปจจยสถานการณทสงผลตอกระบวนการตดสนใจซอ
  « สงแวดลอมทางกายภาพ
  « สงแวดลอมทางสงคม
  « เวลา
  « ความหมายของงาน 
   (จดประสงคในการซอ)
  « สถานะกอนหนา
        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  30
        อทธพลของปจจยดานจตวทยา    อทธพลของสงคมและกลมอางอง
 ปจจยดานปร       สงจงใจ           วฒนธรรม
 ะชากรศาสตร       การรบร          วฒนธรรมยอย
            การเรยนร          ชนทางสงคม
การกระจายตวทา     บคลกภาพ           กลมอางอง
งภมศาสตร        ทศนคต            ครอบครว

ลกษณะทางประช
ากรศาสตร        กระบวนการตดสนใจซอ
                            ปจจยดานสถา
                             นการณ

                            ผบรโภคซอเมอใด

 แหลงขอมล                       ผบรโภคซอทไหน

แหลงขอมลเช                       ทำไมผบรโภคถงซอ
งพาณชย
                             ผบรโภคซอภ
แหลงขอมลท                        ายใตเงอนไขใด
างสงคม
         ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม     31
   ปจจยตาง ๆ ทมผลกระทบตอ         กระบวนการตดสนใจซอ
   การตดสนใจของผบรโภค
µ  เราสามารถอธบายรปแบบทวไป
  และความแตกตางของผบรโภค
  ในการตดสนใจซอไดจาก
   « ปจจยดานประชากรศาสตร
    ปจจยดานสงคม
    ปจจยดานจตวทยา
    ปจจยดานสถานการณ
   « กระบวนการตดสนใจซอ
µ  ปจจยอน ๆ ทอธบายขนตอนในกระบวนการตดสนใจซอ
   « ระดบการทมเทความพยายามของผบรโภค
   « ประเภทของกระบวนการตดสนใจของผบรโภค

        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  32
     ระดบการทมเทความพยายามของผบรโภค
     และประเภทของกระบวนการตดสนใจซอ


 ความพยายามตำ                    ความพยายามสง
Low Involvement     Level of Involvement     High Involvement
    การตอบสนอง     การแกไขปญหา      การแกไขปญหา
    แบบงานประจำ       อยางจำกด       อยางกวาง
   (Routine Response   (Limited Problem   (Extensive Problem
     Behavior)       Solving)       Solving)           ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  33
   กระบวนการยอมรบผลตภณฑใหมของผบรโภค

µ  เมอผบรโภคไดพบกบผลตภณฑใหม
  ผบรโภคจะมกระบวนการในการยอมรบผลตภณฑใหมอยางไร
µ  นกการตลาดใหความสนใจการเรยนรของผบรโภคเกยวกบ
  « กระบวนการยอมรบผลตภณฑมาใช
  « ความแตกตางของบคคลในนวตกรรมใหม
        ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  34
 กระบวนการยอมรบผลตภณฑมาใช 
 (Adoption Process)
                        Adoption
                  Trial
            Evaluation
      Interest
Awareness
       ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  35
    ความแตกตางของบคคลในนวตกรรมใหม


   ลำสมย – นำสมย – ทนสมย – ตามสมย – ลาสมย              34%    34%
              Early   Late
             majority  majority
  2.5%     13.5%              16%
Innovators    Early             Laggards
        adopters

       Time of adoption of innovations

           ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม  36
                   หลกการตลาด
พฤตกรรมผบรโภค
Ø ความสำคญของการศกษาพฤตกรรมผบรโภค
Ø ลกษณะของตลาดผบรโภค
Ø ปจจยทใชในการพจารณาตลาดผบรโภค
Ø กระบวนการตดสนใจของผบรโภค
Ø ปจจยตาง ๆ ทมผลกระทบตอการตดสนใจของผบรโภค
Ø กระบวนการยอมรบผลตภณฑใหมของผบรโภค

     เรยบเรยงเนอหา  รองศาสตราจารยอรชร  มณสงฆ
     จดทำสไลด    รศ.อรชร  มณสงฆ และ อ.เอก  บญเจอ
     ภาควชาการตลาด  คณะบรหารธรกจ  มหาวทยาลยเชยงใหม   37

								
To top