Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ผลิตภัณฑ์

VIEWS: 0 PAGES: 36

 • pg 1
									                 หลกการตลาด
ผลตภณฑ
Ø ความหมายของผลตภณฑ
Ø ระดบของผลตภณฑ
Ø การจำแนกประเภทของผลตภณฑ
Ø ตรายหอ บรรจภณฑ ปายฉลาก
Ø สายผลตภณฑ
                 เรยบเรยงเนอหา
Ø สวนประสมผลตภณฑ
                 ผศ.ธรกต นวรตน ณ อยธยา
Ø วงจรชวตผลตภณฑ         อ.เอก บญเจอ
Ø กระบวนการพฒนาผลตภณฑใหม     จดทำสไลด
                 อ.เอก บญเจอ
     ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม   1
   ผลตภณฑ (Product)

µ  “อะไรกตาม” ทสามารถนำเสนอใหกบตลาดหรอกลมเปาหมาย
  เพอใหเกดความสนใจ นำไปใชหรอบรโภค
  และสามารถตอบสนองความจำเปนหรอความตองการได
  « สนคา  (Goods)
  « บรการ  (Services)
  « สถานท  (Places)
  « องคการ  (Organizations)
  « บคคล  (Persons)
  « ความคด  (Ideas)


         ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  2
ระดบของผลตภณฑ

            3. ผลตภณฑเสรม    การตดตง
Augmented
                     การรบประกน
 Product
                 การขนสงและชำระเงน
                 การบรการหลงการขาย
    Actual
    Product        2. ผลตภณฑทแทจรง

                ระดบคณภาพ คณสมบต
       Core       รปแบบ ตรายหอ บรรจภณฑ
       Product

              1. ผลตภณฑหลก

                ผลประโยชนหลก/บรการพนฐาน

      ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  3
การจำแนกประเภทของผลตภณฑ
ผลตภณฑเพอผบรโภค       ผลตภณฑเพอการอตสาหกรรม
(Consumer Products)       (Industrial Products)       ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  4
    1. ผลตภณฑเพอผบรโภค
     (Consumer Products)

จำแนกโดยพจารณาจาก
 การทสามารถจบตองได
 และความคงทน
µ  สนคาทคงทน
  (Durable Goods)
µ  สนคาทไมคงทน
  (Nondurable Goods)
µ  บรการ
  (Services)         ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  5
    1. ผลตภณฑเพอผบรโภค
     (Consumer Products)
จำแนกโดยพจารณาจากพฤตกรรมการซอของผบรโภค
µ ผลตภณฑสะดวกซอ (Convenience Products)
  «  ผลตภณฑพนฐาน (Staple Products)
  «  ผลตภณฑทซออยางฉบพลน (Impulse Products)
  «  ผลตภณฑทซอในยามฉกเฉน (Emergency Products)
µ  ผลตภณฑเลอกซอ (Shopping Products)
  «  ผลตภณฑทมลกษณะเหมอนกน (Homogeneous Products)
  «  ผลตภณฑทมลกษณะแตกตางกน (Heterogeneous Products)
µ  ผลตภณฑเจาะจงซอ (Specialty Products)
µ  ผลตภณฑทไมแสวงซอ (Unsought Products)
  «  ผลตภณฑทไมแสวงซอชนดใหม (New Unsought Products)
  «  ผลตภณฑทไมแสวงซอโดยทวไป (Regularly Unsought Products)
          ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  6
    2. ผลตภณฑเพอการอตสาหกรรม
     (Industrial Products)

µ  ผลตภณฑทใชสนบสนนการผลต (Support)
  «  สงตดตง (Installations) – อาคาร และอปกรณตดตงถาวร
  «  อปกรณประกอบ (Accessory Equipment) – อปกรณทเคลอนยายได
    และอปกรณสำนกงาน
  «  วสดสนเปลอง (Supplies) – วสดทใชในการผลต และใชในการซอมบำรง
  «  บรการสำหรบธรกจ (Business Services) – บรการซอมบำรง
    บรการใหคำปรกษา และบรการอน ๆ

µ  ผลตภณฑทใชในกระบวนการผลต (Entering)
  «  วตถดบ (Raw Materials) – จากการเพาะปลก และจากธรรมชาต
  «  วสดและชนสวนในการผลต (Manufactured Materials and Parts) –
    ชนสวนประกอบ และวสดทใชเปนสวนประกอบ

          ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  7
ภาพรวมของการจดการดานผลตภณฑ

 ผลตภณฑแตละตว : ตรายหอ บรรจภณฑ ปายฉลาก
(Individual Products : Brand, Packaging, Labeling)          สายผลตภณฑ
         (Product Line)        สวนประสมผลตภณฑ
         (Product Mix)

      ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  8
   A-1 ตรายหอ (Brand)

µ  ชอ สญลกษณ การออกแบบ หรอองคประกอบตาง ๆ
  เหลานนรวมกน เพอใชแสดงถงผลตภณฑของกจการ
µ  ใชเพอแสดงความแตกตางของผลตภณฑจากผลตภณฑของ
  คแขงขน
  « ชอตรายหอ  (Brand Name)
  « ผอปถมภตรายหอ  (Brand Sponsor)
  « กลยทธตรายหอ  (Brand Strategy)
         ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  9
   A-1 ตรายหอ (Brand)

µ  ชอตรายหอ (Brand Name) ทด
  « สน  กะทดรด จดจำไดงาย ออกเสยงไดงาย
  « มความโดดเดนเปนเอกลกษณเฉพาะ
  « แปลเปนภาษาตางประเทศไดงาย    มความหมายเหมาะสม
  « บอกถงคณสมบตทสำคญของผลตภณฑ
  « สอดคลองกบคานยมและวฒนธรรมของลกคาเปาหมาย
  « นำไปจดทะเบยนการคาได   (ไมซำกบทมอยเดม)
         ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  10
   A-1 ตรายหอ (Brand)

µ  ผอปถมภตรายหอ (Brand Sponsor)
  « การใชชอตรายหอของผผลต
   (Manufacturer’s Brand)
  « การใชชอตรายหอของคนกลาง
   (Private Brand / House Brand)
  « การใชชอตรายหอตามทไดรบอนญาต
   จากเจาของ (Licensed Brand)
  « การใชชอตรายหอรวมกน    (Co-Branding)
        ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  11
   A-1 ตรายหอ (Brand)

µ  กลยทธตรายหอ (Brand Strategy)
  « การขยายสายผลตภณฑ    (Line Extension)
    • สรางความหลากหลายใหผลตภณฑเดมทมอย
  « การขยายตรายหอ  (Brand Extension)
    • ระบความแตกตางของผลตภณฑใหมจากผลตภณฑเดม
     แตมการอางองชอตรายหอของผลตภณฑเดม
  « การใชหลายตรายหอ   (Multibrand)
    • แกปญหาผบรโภคขาดความซอสตยตอตรายหอ
     หรอใชเพอการแขงขนดานราคา (Fighting Brand)
  « การใชตรายหอใหม  (New Brand)
    • ผลตภณฑใหมใชชอตรายหอทไมเกยวของกบผลตภณฑเดม

         ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  12
   A-2 บรรจภณฑ (Packaging)

µ  สงทใชหอหมหรอบรรจผลตภณฑ
µ  หนาทของบรรจภณฑ --> กำหนดแนวคดเกยวกบบรรจภณฑ
  « เพอปองผลตภณฑในขณะขนสง   ไมใหเสยหาย
  « เพอชวยในการเกบรกษาและนำผลตภณฑไปใชงาน
  « เพอชวยใหคนกลางยอมรบผลตภณฑไดงายขน
  « เพอชวยกระตนใหผบรโภคซอผลตภณฑ
       ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  13
   A-3 ปายฉลาก (Labeling)

µ  หนาทของปายฉลาก
  « บอกชนดของผลตภณฑและตรายหอ
  « ใหรายละเอยดเกยวกบตวผลตภณฑ
  « ชวยในการสงเสรมการตลาดใหกบผลตภณฑ
       ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  14
   B. สายผลตภณฑ (Product Line)

µ  กลมของผลตภณฑทมความสมพนธกนอยางใกลชด
  « การใชงานคลายกน  ใชรวมกนได
  « ลกษณะภายนอกคลายกน
  « ใชชองทางการจำหนายรวมกนได
  « มลกคาเปนกลมเดยวกน
  « ชวงระดบราคาใกลเคยงกน
        ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  15
   B. สายผลตภณฑ (Product Line)

µ  ความยาวของสายผลตภณฑ (Product Line Length)
  « ควรมความยาวทเหมาะสม  เพอใหเกดกำไรสงสด
µ  การตดสนใจเพม-ลดความยาวของสายผลตภณฑ
  « การขยายสายผลตภณฑ   (Product Line Stretching)
  « การเพมเตมสายผลตภณฑ   (Product Line Filling)
  « การตดทอนสายผลตภณฑ   (Product Line Pruning)
        ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  16
       B-1 การขยายสายผลตภณฑ
         (Product Line Stretching)
Quality
              Quality
                           Quality
       Price            Price           Price

      Downward          Upward          Two-way
     สรางภาพลกษณกอน        เจาะตลาดกอน        เพมยอดขาย
     แลวจงเพมยอดขาย       แลวจงยกระดบขน       สรางความเปนผนำ

              ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม      17
 B-2 การเพมเตมสายผลตภณฑ
   (Product Line Filling)
            • ใชกำลงการผลตทเหลออย
Quality
            • ตอบสนองความตองการของ
             ตวแทนจำหนาย
            • ปองกนคแขงขนเขาสตลาด

     Price
      ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  18
B-3 การตดทอนสายผลตภณฑ
  (Product Line Pruning)           พจารณาตดทอน (ยกเลก)
           ผลตภณฑบางรายการ
           ออกจากสายผลตภณฑ
           เนองจากทำกำไรนอย
           ไมมกำไร ไมเปนทตองการ
           ของผบรโภค
           ฯลฯ    ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  19
   C. สวนประสมผลตภณฑ (Product Mix)

µ  กลมผลตภณฑทงหมดทกจการมไวจำหนาย โดยพจารณาถง
  « ความกวาง  (Width): จำนวนสายผลตภณฑ
  « ความยาว(Length):
   จำนวนผลตภณฑทกรายการทอยในทกสาย
   ผลตภณฑรวมกน
  « ความลก (Depth): จำนวนรปแบบทตางกนของผลตภณฑ
   แตละรายการ
  « ความสอดคลอง (Consistency): ความสมพนธกนของ
   สายผลตภณฑตาง ๆ ในดานการผลต การใชงาน
   การจดจำหนาย ฯลฯ

         ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  20
  ตวอยางสวนประสมผลตภณฑ

             ราน ก. โภชนา


  กวยเตยว         ขนมหวาน        เครองดม

เสนเลก (แหง/นำ)     ลอดชอง        นำสมคน
เสนใหญ (แหง/นำ)     เฉากวย        นำมะพราว
เสนหม (แหง/นำ)                นำลำไย
บะหม (แหง/นำ)                 นำเกกฮวย
                       นำมะขาม         ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  21
   วงจรชวตผลตภณฑ (Product Life Cycle หรอ PLC)

µ  แสดงการเปลยนแปลงของยอดขายและกำไรของผลตภณฑ
  ชนดใดชนดหนงตลอดชวงชวตของผลตภณฑชนดนน
µ  ใชอธบายลกษณะของผลตภณฑทวไป ไมเจาะจงตรายหอ
µ  แบงออกเปน 4 ชวงเวลา คอ
  « ขนแนะนำ  (Introduction Stage)
  « ขนเจรญเตบโต  (Growth Stage)
  « ขนเจรญเตบโตเตมท  (Maturity Stage)
  « ขนตกตำ  (Decline Stage)         ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  22
    ลกษณะของ Product Life Cycle
         Introduction   Growth    Maturity   Decline
         ตำ - เพมขน    เพมขน    เพมขนจนถง
ยอดขาย              อยางรวดเรว   จดสงสด    ลดลง
         อยางชา ๆ
                 เพมขน           ลดลง
กำไร        ขาดทน            เรมลดลง
                จนถงจดสงสด         อยางรวดเรว
    Units/$
         Sales
                   Profits
              Losses                Time

             ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม   23
    ลกษณะของ Product Life Cycle
        Introduction   Growth    Maturity   Decline

การแขงขน    ไมมคแขง    จำนวนคแขง    จำนวน   จำนวนคแขง
         โดยตรง     เพมขน    คแขงคงท    ลดลง
        หรอมนอย           การแขงขน
                        รนแรง
   Units/$
        Sales

                                Time

            ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม   24
    ลกษณะของ Product Life Cycle
        Introduction   Growth    Maturity   Decline
วตถประสงค   สรางอปสงค   สรางยอดขาย  รกษาระดบ   ลดตนทน
ทางการตลาด    ขนตน       และ    ยอดขาย     และ
        (Primary   สวนแบงตลาด  สรางความ   หาโอกาส
        Demand)           ซอสตย     ใหม ๆ
   Units/$
        Sales

                                Time

            ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม   25
   ลกษณะของ Product Life Cycle
       Introduction   Growth    Maturity   Decline
กลยทธ      Product    Product    Product    Product
การตลาด     คณสมบต    มทางเลอก   เพมลกษณะ   ตดผลตภณฑ
         พนฐาน    หลากหลาย   และรปแบบ   ทไมทำกำไร
         Price     Price     Price     Price
         สงกวา    สอดคลองกบ    คงราคา    คงราคา
  Units/$   ตนทน     ผลตภณฑ     สรางกำไร   หรอลดราคา
         Place     Place     Place     Place
       เขารานคาท    กระจาย     กระจาย   ลดการกระจาย
       จะเรมขายได   อยางทวถง   ใหทวถงทสด   เพอลดตนทน
        Promotion   Promotion   Promotion   Promotion
         ใหรจก    เนนจดเดน   เนนสงเสรม   เทาทจำเปน
       และทดลอง    ของตรายหอ  ใหตดสนใจซอ  เพอรกษาลกคา

                                Time

          ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม    26
   ผลตภณฑใหม

µ  ผลตภณฑบางชนดมวงจรชวตผลตภณฑสน เนองจาก
  « การเปลยนแปลงรสนยมของผบรโภค
  « ความกาวหนาทางเทคโนโลย
  « กลยทธการตลาดของคแขงขน   ฯลฯ
µ  การพฒนาผลตภณฑใหมจงมความสำคญตอคว
  ามอยรอดและความรงเรองของกจการในระยะยาว
        ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  27
   ประเภทของผลตภณฑใหม

µ  ผลตภณฑใหมแบบรเรม (Innovative Product)
  « ยงไมเคยมในตลาดมากอน  เปนแนวความคดใหม ๆ
µ  ผลตภณฑใหมแบบปรบปรง (Modified Product)
  « เปนการปรบปรงผลตภณฑเดมใหสอดคลองก
   บความตองการของผบรโภคทเปลยนแปลงไป
µ  ผลตภณฑเลยนแบบ (Me-too Product)
  « เปนผลตภณฑใหมของบรษท    แตผลตภณฑประเภทน
   มคแขงขนอยในตลาดแลว        ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  28
   กระบวนการในการพฒนาผลตภณฑใหม

µ  การสรางแนวความคดเกยวกบผลตภณฑใหม
µ  การกลนกรองและประเมนความคด
µ  การวเคราะหทางธรกจ
µ  การพฒนาผลตภณฑ
µ  การทดสอบตลาด
µ  การดำเนนธรกจ
          ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  29
   1. การสรางความคดเกยวกบผลตภณฑใหม

µ  แสวงหาแนวความคดใหม ๆ อยางตอเนอง
µ  แหลงทมาของแนวความคด
   « แหลงภายใน : นกวทยาศาสตร วศวกร นกออกแบบ
    ชางเทคนค พนกงานขาย ผบรหาร ฯลฯ
   « แหลงภายนอก : ลกคา คนกลาง (ผคาปลก ผคาสง)
    คแขงขน หนวยงานของรฐ สถาบนการศกษา นทรรศการ
    การประชม ฯลฯ
        ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  30
   2. การกลนกรองและประเมนความคด

µ  ประเมนคณคาของความคดใหม
  โดยพจารณาคณคาในการพฒนาแนวความคดใหเป
  นผลตภณฑใหม
  « ชวยใหองคกรบรรลวตถประสงคหรอไม
  « มโอกาสทางการตลาดหรอไม
µ  ประเดนทพจารณา
  « ระดบความใหม การจดสทธบตร กฎหมาย จรรยาบรรณ
   ความปลอดภย ฯลฯ
        ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  31
   3. การวเคราะหทางธรกจ

µ  ระบถงคณสมบตของผลตภณฑ
µ  ประเมนศกยภาพของตลาด
  « คาดคะเนอปสงค  การแขงขน และกำไรทจะไดรบ
µ  กำหนดแผนงานในการพฒนาผลตภณฑใหม
µ  จดหาทมงาน
  กำหนดหนาทความรบผดชอบในการศกษาความเป
  นไปไดในการผลตและจำหนายผลตภณฑใหม
        ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  32
   4. การพฒนาผลตภณฑ

µ  เปลยนแนวความคด (Concept) ใหเปนผลตภณฑตนแบบ
  (Prototype) ทมลกษณะ คณสมบต ขนาด
  และองคประกอบอน ๆ เหมอนจรงทกประการ
µ  การประเมนผลผลตภณฑตนแบบ
  « ดานเทคนค  : เปนไปตามมาตรฐานหรอไม
  « จากการทดสอบ : พจารณาความปลอดภย ความทนทาน
   ลกษณะการใชงาน ฯลฯ
         ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  33
   5. การทดสอบตลาด

µ  นำผลตภณฑใหมไปทดลองจำหนายในพนท
  ทอยในวงจำกดในระยะชวงเวลาทกำหนด
µ  มวตถประสงคเพอลดความเสยง
  และประเมนแนวโนมความสำเรจของผลตภณฑใหม
  ทจะนำออกสตลาด
µ  วเคราะหผลลพธทเกดขน เปรยบเทยบยอดขายในครงแรก
  และยอดขายจากการซอซำ
µ  นำผลการทดสอบตลาดไปตดสนใจขนสดทายวาจะออก
  ผลตภณฑใหมหรอไม        ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  34
   6. การดำเนนธรกจ
µ  ตดสนใจ 4 ประเดน เกยวกบ
   « เมอไร?
    (ชวงเวลาในการวางตลาด)
   « ทไหน?
    (ขอบเขตและพนททางภมศาสตร : ตลาดระดบทองถน
    ตลาดระดบประเทศ หรอตลาดระหวางประเทศ
    รวมทงแผนการขยายตลาด)
   « ใหใคร?
    (กลมลกคาเปาหมาย)
   « อยางไร?
    (กลยทธในการแนะนำผลตภณฑใหม)

        ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม  35
                 หลกการตลาด
ผลตภณฑ
Ø ความหมายของผลตภณฑ
Ø ระดบของผลตภณฑ
Ø การจำแนกประเภทของผลตภณฑ
Ø ตรายหอ บรรจภณฑ ปายฉลาก
Ø สายผลตภณฑ
                 เรยบเรยงเนอหา
Ø สวนประสมผลตภณฑ
                 ผศ.ธรกต นวรตน ณ อยธยา
Ø วงจรชวตผลตภณฑ         อ.เอก บญเจอ
Ø กระบวนการพฒนาผลตภณฑใหม     จดทำสไลด
                 อ.เอก บญเจอ
     ภาควชาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม   36

								
To top