Docstoc

บทที่ 8 นโยบายการคลัง_Fiscal Policy_

Document Sample
บทที่ 8 นโยบายการคลัง_Fiscal Policy_ Powered By Docstoc
					บทท 8 นโยบายการคลง(Fiscal Policy)


• ความหมายและวตถประสงคของนโยบายการคลง
• เครองมอของนโยบายการคลง
• ประเภทของนโยบายการคลง
• นโยบายการคลงของไทยโดยสงเขป
                  1
1. ความหมายและวตถประสงคของนโยบายการคลง

 ความหมายของนโยบายการคลง
   นโยบายการคลง (Fiscal Policy)
   คอนโยบายเกยวกบการใชรายได (T) และรายจาย (G)
   ของรฐเปนเครองมอสำคญในการกำหนดแนวทาง เปาหมาย
   และการดำเนนงานเพอใหบรรลเปาหมายทางเศรษฐกจ
 วตถประสงคของนโยบายการคลงทสำคญ 4 ประการ ไดแก
 (เพอตอบสนองเปาหมายเศรษฐกจมหภาค)
 1.  สงเสรมการจดสรรทรพยากรของระหวางภาคเอกชนและภ
   าครฐบาลใหมประสทธภาพ
 2.  สงเสรมการกระจายรายไดทเปนธรรม
 3.  เสรมสรางความจำเรญเตบโตทางเศรษฐกจ
 4.  การรกษาเสถยรภาพทางเศรษฐกจ          2
 นโยบายการคลงกบการบรรลเปาหมายเศรษฐกจ


o รฐบาลสามารถใชนโยบายการคลงเพอบรรลเปาหม
 ายทางเศรษฐกจ โดยผานการใชจายรฐบาล
 และการเปลยนแปลงอตราภาษ
 เพอกระตนเศรษฐกจหรอชะลอภาวะเศรษฐกจ
 เนองจากจะมผลกระทบตอการใชจายรวม คอ การบรโภค
 การลงทน

o การใชงบประมาณทเกนดลหรอขาดดล สงผลตอตลาดเงน
 ทำใหปรมาณเงนในระบบเศรษฐกจเปลยนแปลง
 มผลตอการบรโภค การลงทนดวย
                       3
2. เครองมอของนโยบายการคลง
 งบประมาณแผนดน เปนเครองมอสำคญของนโยบายการคลง =
 แผนการเงนของรฐบาล ประกอบดวยงบประมาณดาน
 รายไดและรายจาย และการจดหาเงนเพอใหใชจายไดใน 1ป
 ตามทไดประมาณการรายจายไว
ปงบประมาณแผนดนของไทย เรมจาก 1 ต.ค. – 31 ก.ย. ของทกป
การจดทำงบประมาณ ม 3 ลกษณะ
o งบประมาณสมดล (balanced budget) ® รายได = รายจาย
o งบประมาณเกนดล (balanced budget) ® รายได > รายจาย
o งบประมาณขาดดล (balanced budget) ® รายได < รายจาย


                         4
 เครองมอของนโยบายการคลง

• งบประมาณรายจาย
 (จำแนกตามลกษณะเศรษฐกจ)
  – งบลงทน และงบประจำ
  – รายจายในการซอสนคาและบรการและรายจ
   ายเงนโอน
• งบประมาณรายรบ
  – ภาษ
• หนสาธารณะ
  – ตามระยะเวลา
  หรอ ตามแหลงทมา


                    5
 งบประมาณรายจายของรฐบาล
 (government expenditure)

จำแนกตามลกษณะเศรษฐกจ
วธท 1 แบงเปน
o รายจายในการลงทนของภาครฐบาล (capital or investment expenditure;GK)
o รายจายประจำหรอรายจายในการบรโภค (current or consumption expenditure
 คอ GC )
• Y = C + I + G ไมไดแยกกจกรรมระหวางการบรโภคกบการลงทน
• Y = C + I + G C + GK
วธท 2 แบงเปน
o รายจายในการซอสนคาและบรการของรฐบาล (exhaustive expenditure)
o รายจายเงนโอน (Transfer expenditure)
  o รายจายเงนโอนทไมมผลตอการสรางผลผลต
   เชนเงนบำเหนจ เงนบำนาญ
  o รายจายในการซอทรพยสนมอสอง
   เชนซอสงกอสรางเกา จายคาเวนคนทดน
                                6
• รายจายเพอการลงทน  GK
  : รายจายเพอสรางความเจรญทางเศรษฐกจ
   และรายจายเพอการไดมาซง ครภณฑ ทดน
   และสงกอสราง

• รายจายประจำ  GC

  : รายจายเพอการบรหารงานประจำ
   เงนรายจายประเภทเงนเดอน คาจาง
   และรายจายเพอสวสดการแกขาราชการ
                    7
งบประมาณรายรบของรฐบาล
(government revenue)

1. รายไดจากการเกบภาษอากร (Tax revenue)
  - ภาษเงนไดบคคลธรรมดา          สวนใหญ
  - ภาษเงนไดนตบคคล
  - ภาษมลคาเพม
  - ภาษศลกากร
  - ภาษสรรพสามต
  ภาษทางตรง VS. ภาษทางออม (สไลดท10,11)
2. รายไดทมใชภาษอากร (Non tax revenue)
  - รายไดจากรฐพาณชย
  - รายไดจากการขายหลกทรพยและอสงหารมทรพย
  - รายไดจากคาธรรมเนยม


                          8
วตถประสงคของการเกบภาษอากร
  • จดหารายได
  • เพอใหเกดผลกระทบตอการใชทรพยากรของประเทศ
  • รกษาเสถยรภาพทางเศรษฐกจภายในประเทศ
  • รกษาเสถยรภาพทางเศรษฐกจภายนอกประเทศ
  • เรงรดความจำเรญทางเศรษฐกจ
  • เกดความเสมอภาคในการกระจายรายได
                      9
ภาษทางตรง

:  ภาษทผเสยภาษตามกฎหมายจะตองรบภาระภาษไวเอง
   โดยจะผลกไปใหผอนไดยาก
: เชน
(1) ภาษเงนไดบคคลธรรมดา (personal income taxes)
(2) ภาษการใชจายเพอการบรโภค (expenditure taxes)
(3) ภาษเงนไดนตบคคล (corporate income taxes)
(4) ภาษการประกนสงคม (social security tax including pay-
  roll)
(5) ภาษมรดกและภาษทเกบจากทน (death duties tax)
(6) ภาษการใหโดยเสนหา (gift taxes)

                             10
ภาษทางออม:
  ภาษทผเสยภาษตามกฎหมายสามารถผลกภาระภ
  าษใหผอนไดงาย
: เชน
(1) ภาษสนคาขาออก (export duties )

(2) ภาษสนคาขาเขา (import duties )

(3) ภาษสรรพสามต (excise tax)

(4) ภาษการคา (sales tax)
                     11
โครงสรางอตราภาษ (Tax rate)
     อตราภาษทจดเกบแบงออกไดเปน 3 ลกษณะ คอ
  1. อตราภาษถดถอยหรอถอยหลง (regressive tax rate) เปนอตราภาษท
เกบลดลง เมอฐานภาษเพมขน
  2. อตราภาษตามสดสวน (proportional tax rate) เปนอตราภาษทม
ลกษณะคงท ไมวาฐานภาษจะเปนจำนวนเทาใด
  3. อตราภาษกาวหนา (progressive tax rate) เปนอตราภาษทจดเกบ
สงขน เมอฐานภาษเพมขน
  การพจารณาโครงสรางอตราภาษ วาเปนโครงสรางแบบใดนน พจารณา
จากการเปรยบเทยบ อตราภาษเฉลย (Average Tax Rate) กบอตราภาษ
สวนเพม (Marginal Tax Rate) ซงคำนวณไดดงน             12
           จำนวนภาษทตองชำระ x 100
อตราภาษเฉลย   =
           ฐานภาษ
          จำนวนภาษทตองเสยเพมขน x 100
อตราภาษสวนเพม  =
            ฐานภาษสวนทเพม
                         13
  โครงสรางอตราภาษแสดงโดยตารางไดดงน
 โครงสรางอตราภาษ   ฐานภาษ  อตราภาษ  จำนวนภาษ
                 %
อตราภาษแบบกาวหนา   1,000   7     70
ฐานภาษ á อตราภาษ á  2,000   10    200
*ภาษเงนไดบคคลธรรมดา  3,000   15    450

อตราภาษแบบคงท     1,000   7     70
ฐานภาษ á อตราภาษคงท  2,000   7     140
*ภาษมลคาเพม      3,000   7     210

อตราภาษแบบถดถอย    1,000   15    150
ฐานภาษ á อตราภาษ â  2,000   10    200
*ภาษสรรพสามต     3,000   7     210  14
ลกษณะโครงสรางอตราภาษทงสามแบบดงกลาวอาจพจารณาเปรยบเทยบการ
เปลยนแปลงของฐานภาษกบอตราภาษเฉลยไดโดยรปภาพ ดงน
                           15
หนสาธารณะ (Public Debt)
o  หนสาธารณะ เกดขนเมองบประมาณแผนดนขาดดล
  รฐบาลจงจดหาเงนมาใชในสวนทขาดดล โดยการกอหนสาธารณะ
  จำแนกเปน หนระยะสน กบหนระยะยาว และ หนภายในประเทศ
  กบหนตางประเทศ
o  วตถประสงคของการกอหนสาธารณะ
  q การกเงนภายในประเทศ
    ü เพอชดเชยงบประมาณการขาดดลชวคราว
    ü เพอใชในการลงทนตามโครงการพฒนาเศรษฐกจ
    ü เพอสรางเสถยรภาพของระบบเศรษฐกจการกเงนภายในประเทศ
  q การกเงนจากตางประเทศ
    ü เมอไมสามารถหารายไดจากแหลงภายในประเทศไดเพยงพอ
    ü ตองการทำการลงทนโครงการใหญๆ (mega Project)


                           16
 หนสาธารณะ (Public Debt)
o ผลกระทบทางเศรษฐกจของการกเงนภายในปร
 ะเทศของรฐบาล
 üผลกระทบตอการจดสรรทรพยากร
                  Gá ðI â
 üผลกระทบตอภาวะตลาดเงนและตลาดทน
 üผลกระทบตองบประมาณรายจายของรฐบาล   หน
 üผลกระทบตอการกระจายรายได เหลอมลำ
 üผลกระทบตออปสงคมวลรวมและภาวะดลการคา
        มากขน     ขาดดล


                    17
 เครองมอของนโยบายการคลง(ตามลกษณะการทำงาน)


   แบบตงใจ        แบบอตโนมต

ดานรายได   ดานรายจาย
             ภาษอตร   เงนโอน/เง
             าคงท/ก   นชวยเหลอ
             าวหนา


                       18
นโยบายการคลง(ตามลกษณะปญหาศกทตองแกไข)


แบบขยายตว       แบบหดตว
                    19
 3. ประเภทของนโยบายการคลง

ประเภทของนโยบายการคลง จำแนกตามลกษณะการทำงาน
 q  3.1นโยบายการคลงแบบอตโนมต (non-discretionary fiscal policy or
   build-in stabilizer)
   เปนนโยบายการคลงทสามารถปรบตวเพอใหเกดเสถยรภาพ
   หรอลดความผนผวนไดโดยอตโนมต
   ไมใหการใชจายมวลรวมมากเกนไปหากเศรษฐกจมการขยายตว
   และไมไหการใชจายมวลรวมนอยเกนไปหากเศรษฐกจหดตว

   เครองมอทมผลทำใหรายไดจากภาษอากร
 และรายจายเปลยนแปลงไปเองโดยรฐบาลไมตองดำเนนการใดๆ


    ü การเกบภาษเงนไดในอตราคงทและอตรากาวหนา
     การเกบอตรากาวหนาจะรกษาเสถยรภาพโดยอตโนมตไดดกวาอตราคงท    ü เงนโอนและเงนชวยเหลอ
     คนมรายไดลด ðใหเงนโอนเพม
 q    คนมรายไดเพม ðใหเงนโอนลดลง                 20
3. ประเภทของนโยบายการคลง


ประเภทของนโยบายการคลง
 จำแนกตามลกษณะการทำงาน
 q 3.2 นโยบายการคลงแบบตงใจ (discretionary fiscal
  policy)
   ü การเปลยนแปลงอตราภาษ
   ü การเปลยนแปลงระดบงบประมาณรายจาย
   ü การเปลยนแปลงทงงบประมาณรายจายและอตราภาษ
     ขอด คอ นโยบายการคลงแบบตงใจจะแกไขปญหา
        เศรษฐกจไดดกวาแบบอตโนมต
     ขอเสย คอ ลาชาอาจไมทนตอเหตการณ
        เพราะตองผานกระบวนการทางกฎหมาย
                          21
3. ประเภทของนโยบายการคลง


 ประเภทของนโยบายการคลง
 จำแนกตามลกษณะปญหาเศรษฐกจทตองแกไข
 q  นโยบายการคลงแบบขยายตว (expansionary fiscal policy)
   คอ นโยบายการคลงทเพมรายจายของภาครฐบาล และลดอตราภาษ
   (ใชงบประมาณแบบขาดดล) ใชเมอภาวะเศรษฐกจตกตำ
   สนคาและบรการของผผลตขายไมออก
   ระดบการวางงานภายในประเทศสง
 q  นโยบายการคลงแบบหดตว (contractionary fiscal policy)
   คอ นโยบายการคลงท ลดรายจายของภาครฐบาลและเพมอตราภาษ
   (ใชงบประมาณแบบเกนดล) ใชเมอ
   ภาวะเศรษฐกจขยายตวมากเกนไป (Overheat) เกดภาวะเงนเฟอ
                             22
                                X
        เศรษฐกจขยายตวมาก    เศรษฐกจตกตำ
 ปญหา
           เงนเฟอ      เงนฝด,วางงาน         นโยบายการคลง     นโยบายการคลง
 นโยบาย
          แบบหดตว       แบบขยายตว
      •  ลดรายจายรฐ    •  เพมรายจายรฐ
วธการ
      •  เพมรายได (ภาษ)  •  ลดรายได (ภาษ)
งบประมาณ    งบประมาณแบบเกนดล  งบประมาณแบบขาดดล
                           23
4. นโยบายการคลงของไทยโดยสงเขป
 การใชนโยบายการคลงของไทยทผานมา
 มงเนนเปาหมายทางเศรษฐกจในเรอง
 q สงเสรมการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ

 q การรกษาเสถยรภาพของระบบเศรษฐกจ

 ในขณะทเปาหมายทใหความสำคญนอยกวา คอ
 qการแกไขปญหาความเหลอมลำของการกระจายรายได                       24

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:11/25/2013
language:Thai
pages:24