Quy Dinh Nghi by truonghoangduongaoe

VIEWS: 890 PAGES: 4

									Công ty TNHH Giải pháp Tiếp thị Trực tuyến

Quy định về việc nghỉ phép
I. Đối tượng áp dụng
Cho toàn thể các cán bộ, nhân viên trong công ty TNHH Giải pháp Tiếp thị Trực tuyến

II. Thời gian nghỉ phép
1. Cán bộ được tiếp nhận chính thức và có thời gian làm việc tại Công ty từ 06 tháng trở lên sẽ được chế độ nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước là 12 ngày phép trong 01 năm. Sẽ không cộng dồn ngày nghỉ phép giữa các năm. 2. Cán bộ được tiếp nhận chính thức và có thời gian làm việc dưới 06 tháng sẽ được nghỉ phép tối đa 06 ngày. 3. Cán bộ trong thời gian thử việc được nghỉ phép tối đa 02 ngày. 4. Cán bộ là nữ giới sẽ được nghỉ thai, sản theo đúng quy đinh hiện hành của nhà nước. 5. Cán bộ là nam giới trong thời gian vợ nghỉ thai, sản sẽ được hưởng thêm tối đa 03 ngày nghỉ phép. 6. Việc nghỉ các ngày lễ, tết, hiếu, hỷ sẽ tuân theo quy định của nhà nước Ghi chú:


Công ty khuyến khích các cán bộ chỉ sử dụng ngày nghỉ phép trong trường hợp cần thiết. Đối với các cán bộ không sử dụng hết ngày nghỉ phép thì Công ty sẽ có cơ chế thưởng vào đợt thưởng cuối năm. Các trường hợp đặc biệt cần nghỉ phép nhiều hơn quy định sẽ được Ban lãnh đạo Công ty thống nhất và ra quyết định dựa trên các tình huống cụ thể.



III. Quy định chung về việc xin nghỉ
1. Không được xin nghỉ qua điện thoại, qua e-mail hoặc nhờ cán bộ khác xin phép hộ nếu xin phép nghỉ từ 1/2 ngày trở lên. Bắt buộc phải có sự đồng ý được xác nhận trực tiếp của cán bộ quản lý thì mới được nghỉ.
Quy định về việc xin nghỉ

1/4

Công ty TNHH Giải pháp Tiếp thị Trực tuyến

2. Trong trường hợp bất khả kháng thì phải làm bổ sung đơn xin nghỉ trong đó trình bày rõ lý do và có xác nhận của phụ trách bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty. 3. Trường hợp xin phép ra ngoài trong giờ làm việc với thời gian dưới 2h thì phải được sự đồng ý của phụ trách bộ phận. 4. Cán bộ xin nghỉ phải nói rõ và chính xác lý do xin nghỉ. Không nói các lý do như “Nhà có việc bận”, …

III.1. Trường hợp nghỉ dưới 1/2 ngày.
1. Phải được sự đồng ý của phụ trác bộ phận và phải bàn giao, sắp xếp công việc để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án đang thực hiện. Ghi chú:


Số lượng lần xin nghỉ tối đa trong 01 tháng là 03 lần ( tối đa là 2h/ lần), trừ các trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty.

III.2. Trường hợp nghỉ từ 1/2 ngày
1. Phải viết Đơn xin nghỉ (được kèm theo quyết định này) và được phụ trách bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty ký duyệt chấp thuận. 2. Phải xin nghỉ phép trước thời gian nghỉ tối thiểu 01 ngày nếu số ngày nghỉ từ 1/2 ngày trở lên để phụ trách bộ phận bố trí và sắp xếp công việc. 3. Phải nêu rõ thời gian xin nghỉ có tính vào số ngày nghỉ phép trong năm hay không, nếu không tính thì thời gian nghỉ sẽ không được tính vào ngày công làm việc trong tháng đó.

III.3. Trách nhiệm của cán bộ phụ trách bộ phận
1. Có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc của cán bộ xin nghỉ hợp lý để tránh ảnh hưởng đến công việc chung. 2. Cân nhắc các đề nghị xin nghỉ của cán bộ do mình phụ trách để đảm bảo nguyên tắc “Chỉ nghỉ làm khi thật cần thiết”. 3. Thông báo cho cán bộ tổng hợp khi có cán bộ nghỉ để chấm công.

Quy định về việc xin nghỉ

2/4

Công ty TNHH Giải pháp Tiếp thị Trực tuyến

IV. Xử lý các trường hợp vi phạm
1. Nếu nghỉ phép đột xuất, trừ trường hợp ốm đau, cấp bách bất khả kháng, phải giải trình được lý do khi quay trở làm việc thì các trường hợp nghỉ phép đột xuất chưa được sự đồng ý có xác nhận trực tiếp của cán bộ quản lý sẽ tính vào thời gian nghỉ không lương và bị trừ thêm một ngày công. 2. Nếu không chấp hành đúng các quy định về việc xin nghỉ thì thời gian nghỉ sẽ được tính là nghỉ không lương. 3. Nếu vi phạm nhiều lần thì sẽ bị phạt hành chính hoặc buộc thôi việc tại Công ty. Hà nội, ngày 21 tháng 07 năm 2008 Giám đốc

Quy định về việc xin nghỉ

3/4

Công ty TNHH Giải pháp Tiếp thị Trực tuyến CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi:
- Phụ trách bộ phận … - Ban lãnh đạo Công ty

Tên tôi là: ................................................................................................................... Thuộc bộ phận: .......................................................................................................... Lý do xin nghỉ: ........................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Thời gian nghỉ: .......................................................................................................... Tính vào số ngày nghỉ phép trong năm : Có Không Ý kiến của Phụ trách bộ phận: ................................................................................ ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tôi xin chân thành cám ơn!

Người viết đơn

Phụ trách bộ phận

Phó Giám đốc

Quy định về việc xin nghỉ

4/4


								
To top