Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Ansvarsmatrise v2-0

Document Sample
Ansvarsmatrise v2-0 Powered By Docstoc
					 9 Vedlegg 1 - Ansvarsmatrise


 Henv.                                          M=Må
 Anskaff
            Aktivitet                Beløpsgrenser
 elses-                                         K= Kan         Ansvarlig
 rutinen
 4    Rammekontrakter
 4.1   Avrop på rammekontrakter
     Skjemaet Behovsmelding fylles ut og           Alle         M         Behovshaver/Godkjenner
     godkjennes av budsjettansvarlig.
         Anskaffelsen bestilles hos leverandør i     Alle         M         Bestiller
         henhold til aktuell rammekontrakt. Bestilling
         skal foretas i AGRESSO.
         Rapportere inn avvik på rammekontrakter               M         Bestiller
 4.2       Avrop ved hjelp av minikonkurranse
         Følge regler for åpning av tilbud        Alle         M         Bestiller
         Utarbeide anskaffelsesprotokoll         Alle         M         Bestiller
         Følge regler for arkivering av sak i arkiv   Alle         M         Bestiller
 4.3       Inngåelse av rammekontrakt
         Inngå rammekontrakt               Alle         M         Direktør
         Ansvarlig for anskaffelsen           Alle         M         Sertifisert innkjøper
         Informere skoler/avdelinger + ekstra info til  Alle         M         Oppdragsgiver
         EFT Kompetanse om inngått kontrakt
 4.4       Oppfølging av UDEs rammekontrakter -
         Varer
         Kontraktsoppfølging               Rammekontrakter             Avdelingen
                                 varer
 4.5       Oppfølging av UDEs rammekontrakter -
         Tjenester
         Kontraktsoppfølging             Rammekontrakter
                               tjenester                 Avdelingen
 5        Anskaffelser uten rammekontrakter
         Alle anskaffelser
         Grunnleggende anskaffelsesregler følges. For Alle          M         Oppdragsgiver
         eksempel: Konkurranse, likebehandling,
         forutberegnlighet osv.
         Standard rutiner for bestillinger i AGRESSO Alle           M         Oppdragsgiver
         Selvbetjening skal følges
 5.1       Anskaffelser under NOK 100 000
         Skjemaet Behovsmelding fylles ut og     Mellom NOK 0-100    M         Oppdragsgiver
         godkjennes av budsjettansvarlig.       000
         Standard rutiner for bestillinger i AGRESSO Mellom NOK 0-100     M         Oppdragsgiver
         Selvbetjening skal følges          000
 5.2       Anskaffelser mellom NOK 100 000- 500
         000
 5        Skjemaet Behovsmelding fylles ut og     Alle          M         Oppdragsgiver
         godkjennes av budsjettansvarlig.
 5.2       Innhente Anskaffelsesnummer fra arkiv    Over NOK 100 000     M         Oppdragsgiver
 5.2       Opprette sak i P360 (kun UDA)        Over NOK 100 000     M         Oppdragsgiver
 5.2       Gjennomføre markedsundersøkelse       Over NOK 100 000     M         Oppdragsgiver
 5.2       Opprette og signere anskaffelsesprotokoll Over NOK 100 000      M         Oppdragsgiver
 5.2       Utarbeide konkurransegrunnlag. Vurdere å Over NOK 100 000       K - avhengig av  Oppdragsgiver
         ta inn samfunnsansvar og miljø.                    kompleksitet på
                                            anskaffelsen
 5.2       Fremskaffe skatteattester fra tilbydere     Over NOK 100 000 M           Oppdragsgiver
 5.2       Fremskaffe HMS erklæring fra vinner       Arbeid/tjenester over M         Oppdragsgiver
                                 100 000
 5.2       Avklaringer/Forhandlinger med tilbyder     Over NOK 100 000 K           Oppdragsgiver
 5.2       Utarbeide kontrakt               Over NOK 100 000 M           Oppdragsgiver
 5.2       Kvalitetssikre kontrakt             Over NOK 100 000 K           Justeamet ADP
 5.2       Underskrift kontrakt              Mellom NOK 100 M            Rektor/Driftsstyre/
                                 000 og 500 000             Avdelingsdirektør
Anskaffelsesrutine for Utdanningsetaten, versjon 2.0

Sist revidert 07.12.2011                                                     1
 9 Vedlegg 1 - Ansvarsmatrise


 Henv.                                          M=Må
 Anskaff
                  Aktivitet            Beløpsgrenser
 elses-                                          K= Kan     Ansvarlig
 rutinen
 5.3       Anskaffelser over NOK 500 000

         Skjemaet Behovsmelding fylles ut og       Alle       M        Behovshaver/Godkjenner
         godkjennes av Direktør
 5.3.1      Planlegge gjennomføring av anskaffelsen - Over NOK 500 000 M            Sertifisert innkjøper
         velge kontraksstrategi. Vurdere hvordan
         man kan ta hensyn til samfunnsansvar og
         miljø.
 5.3.2      Ta initiativ til at anskaffelseskomite opprettes Over NOK 10 mill. M        Sertifisert innkjøper

 5.3.3      Godkjenne kontraktsstrategi            Over NOK 500 000 M       Sertifisert innkjøper,
                                                  Justeamet ADP,
                                                  Avdelingsdirektør/
                                                  Områdedirektør og direktør
 5.3.1      Innhente Anskaffelsesnummer fra arkiv       Over NOK 500 000  M      Sertifisert innkjøper
 5.3.1      Opprette sak i P360                Over NOK 500 000  M      Sertifisert innkjøper
 5.3.1      Gjennomføre markedsundersøkelse          Over NOK 500 000  M      Sertifisert innkjøper
 5.3.4      Opprette anskaffelsesprotokoll           Over NOK 500 000  M      Sertifisert innkjøper
 5.3.5      Utarbeide spesifikasjon som dokumenterer      Over NOK 500 000  M      Sertifisert innkjøper
         hva som skal anskaffes
 5.3.6      Utarbeide konkurransegrunnlag           Over NOK 500 000 M       Sertifisert innkjøper
 5.3.6      Kvalitetssikre kunngjøring og           Over NOK 500 000 M       Justeamet ADP
         konkurransegrunnlag
 5.3.6      Godkjenne konkurransegrunnlaget          Over NOK 500 000 M       Avdelingsdirektør/
                                                  Områdedirektør
 5.3.8      Sende godkjent konkurransegrunnlag til EFT Over NOK 500 000 M           Sertifiserte innkjøpere
         Kompetanse
 5.3.8      Godkjenne kunngjøringstekst        Over NOK 500 000 M           Sertifisert innkjøper og
                                                  Justeamet
 5.3.8      Annonsere anskaffelsen i Doffin/TED og       Over NOK 500 000 M       EFT Kompetanse
         Oslo kommune sin anskaffelsesportal
 5.3.9      Utarbeide informasjonsplan             Over NOK 500 000 K       Sertifisert innkjøper/
                                                  Infoavdeling
 5.3.10     Mottak av tilbud                  Over NOK 500 000  M      Arkiv/EFT Kompetanse
 5.3.11     Åpning av tilbud                  Over NOK 500 000  M      EFT Kompetanse
 5.3.11     Utarbeide åpningsprotokoll             Over NOK 500 000  M      EFT Kompetanse
 5.3.12     Ta stilling til eventuell avvisning av tilbud og  Over NOK 500 000  M      Sertifisert innkjøper
         utforme brev
 5.3.12     Kvalitetssikre avvisningsgrunnlag og        Over NOK 500 000 M       Justeamet ADP
         brevtekst
 5.3.12     Godkjenne og signere avvisningsbrev.        Over NOK 500 000 M       Avdelingsdirektør/
                                                  Områdedirektør
 5.3.14     Evaluering og valg av tilbud, eventuelt      Over NOK 500 000 M       Sertifisert innkjøper
         gjennomføre kontraktsforhandlinger
 5.3.14     Oppdatere anskaffelsesprotokoll med valg      Over NOK 500 000 M       Sertifisert innkjøper
         av tilbud i henhold til tildelingskriterier.
 5.3.14     Utarbeide kontraktstildelingsbrev         Over NOK 500 000 M       Sertifisert innkjøper
 5.3.14     Kvalitetssikre og signere oppdatert        Over NOK 500 000 M       Justeamet ADP
         anskaffelsesprotokoll
Anskaffelsesrutine for Utdanningsetaten, versjon 2.0

Sist revidert 07.12.2011                                                     2
 9 Vedlegg 1 - Ansvarsmatrise


 Henv.                                        M=Må
 Anskaff
                  Aktivitet         Beløpsgrenser
 elses-                                        K= Kan     Ansvarlig
 rutinen
 5.3.14     Kvalitetssikre kontraktstildelingsgrunnlag og Over NOK 500 000 M        Justeamet ADP
         brev
 5.3.14     Godkjenne og signere             Over NOK 500 000 M        Avdelingsdirektør/
         kontraktstildelingsbrev.                            Områdedirektør
 5.3.15     Saksbehandle eventuelle klager        Over NOK 500 000 M        Sertifisert innkjøper,
                                                Justeamet ADP og
                                                avdelingsdirektør/
                                                områdedirektør
 5.3.16     Behandle innsynssaker            Alle       M        Oppdragsgiver/Arkiv
 5.3.17     Inngå kontrakt                Over NOK 500 000 M        Direktør
 5.3.8      Kunngjøre konkurranseresultatet for varer  Over NOK 500 000 M        EFT Kompetanse
         og tjenester i Doffin/TED.
 5.3.14     Signere oppdatert anskaffelsesprotokoll   Over NOK 500 000 M        Sertifisert innkjøper,
                                                Avdelingsdirektør/
                                                Områdedirektør og Direktør

 6        Controllerrutiner
 6.1       Gjennomføre internkontroll av anskaffelser            M      EFT Kompetanse

 6.2       Rapportere resultat av internkontroll               M      EFT Kompetanse
 6.3       Behandle avvik fra anskaffelsesregelverket            M      Direktørmøtet/linje
 7        Arkiv
         Aktiviteter i henhold til Arkivrutiner              M      Saksbehandler/Arkiv
 8        Kontraktsoppfølging av enkeltkontrakter
 8        Kontraktsoppfølging             Vanlige kontrakter  M      Oppdragsgiver
 9        Vare- og tjenestemottak
 9        Vare- og tjenestemottak                      M      Bestiller/Godkjenner
Anskaffelsesrutine for Utdanningsetaten, versjon 2.0

Sist revidert 07.12.2011                                                   3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:11/23/2013
language:Unknown
pages:3