MAU CHU KY - DOC - DOC by thaithanhhuu

VIEWS: 1,070 PAGES: 1

									ÑAÊNG KYÙ MAÃU CHÖÕ KYÙ CUÛA NGÖÔØI ÑÖÔÏC UYÛ QUYEÀN KYÙ ÑÔN ÑEÀ NGHÒ CAÁP C/O VAØ CON DAÁU CUÛA THÖÔNG NHAÂN
(Ban haønh keøm theo Quy cheá caáp C/O Maãu AK) ----------------------------Bình Döông, ngaøy 06 thaùng 06 naêm 2008 Kính göûi: PHOØNG QUAÛN LYÙ XNK KHU VÖÏC TP. HOÀ CHÍ MINH Coâng ty: TNHH Coâng Nghieäp Huy Hoaøng Ñòa chæ: An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán caùt, Bình Döông. 1. Ñeà nghò ñöôïc ñaêng kyù caùc caù nhaân cuûa Doanh nghieäp coù teân, maãu chöõ kyù vaø daáu döôùi ñaây: TT Hoï vaø Teân Chöùc vuï Maãu chöõ kyù Maãu daáu

1

WANG, YI - CHI

GIAÙM ÑOÁC

coù thaåm quyeàn hoaëc ñöôïc uyû quyeàn kyù treân Ñôn ñeà nghò caáp Maãu C/O. 2. Ñaêng kyù caùc caù nhaân coù teân döôùi ñaây: TT 1 2 Hoï vaø Teân PHAÏM VAÊN CHUNG THAÙI THANH HÖÕU Chöùc danh NHAÂN VIEÂN NHAÂN VIEÂN Phoøng (Coâng ty) XNK XNK Soá chöùng minh thö 031032543 280789292

ñöôïc uyû quyeàn tôùi lieân heä caáp C/O taïi Phoøng Quaûn Lyù XNK Khu Vöïc Tp. Hoà Chí Minh. Toâi xin chòu moïi traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà vieäc ñaêng kyù , uyû quyeàn naøy. COÂNG TY TNHH COÂNG NGHIEÄP HUY HOAØNG (Ngöøôi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa Doanh nghieäp) ( Kyù teân, ñoùng daáu)


								
To top