Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

CV TANG HAO HUT by thaithanhhuu

VIEWS: 23 PAGES: 1

									COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG VIEÄT NAM An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông Tel : 0650 588388 Fax : 0650 588355 Soá : 01/HH 08 V/v: Taêng tyû leä % hao huït.

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñaäp Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Bình Döông, ngaøy 28 thaùng 07 naêm 20

Kính göûi :

Chi Cuïc Haûi Quan KCN Myõ Phöôùc Ñoäi Laøm Thuû Tuïc HH XNK Taân Ñònh

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 209/GPBD do UBNN tænh Bình Döông caáp ngaøy 09/08/2002, Coâng ty saûn xuaát, gia coâng kính vaø göông, truï sôû ñaët taïi An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông. Do tính chaát maët haøng kính, göông deå beå, saûn phaåm ngaøy caøng ña daïng, maø ña soá caùc maët haøng ñoù coù nhöõng caùch gia coâng raát phöùc taïp, nhöõng khuoân maãu raát ña daïng nhö: oval, traùi tim, löôïn soùng, raêng cöa, luïc giaùc, nguõ giaùc, baùt giaùc,… Vì theá, saûn phaåm raát deå beå trong quaù trình gia coâng, saûn xuaát, löôïng NPL khoâng caáu thaønh saûn phaåm nhieàu hôn. Nay coâng ty chuùng toâi laøm coâng vaên naøy kính trình leân Quyù Chi cuïc giaûi quyeát cho coâng ty chuùng toâi ñöôïc taêng theâm tyû leä hao huït treân moät saûn phaåm cuï theå nhö sau: Ñònh möùc cuõ: 28%/m2 . Ñònh möùc môùi: 30%/m2 . Trong khi chôø ñôïi söï ñoàng yù cuûa Quùi Haûi Quan, Coâng ty chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn vaø traân troïng kính chaøo! COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG GIAÙM ÑOÁC

WANG, YI – CHI


								
To top