Docstoc

CV NO CO NO GCN DONGBO - DOC

Document Sample
CV NO CO NO GCN DONGBO - DOC Powered By Docstoc
					COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÕ NGHÓA VIEÄT NAM AN HOAØ, HOAØ LÔÏI, BEÁN CAÙT, BÌNH DÖÔNG ÑOÄC LAÄP-TÖÏ DO-HAÏNH PHUÙC ****** CV: 0105/CV.XNK V/v: Xin nôï giaáy chöùng nhaän maùy chính trong daây chuyeàn maùy moùc thieát bò ñoàng boä. KÍNH GÖÛI: CHI CUÏC HAÛI QUAN KCN MYÕ PHÖÔÙC ÑOÄI THUÛ TUÏC HH XNK TAÂN ÑÒNH

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá: 209/GP-BD cuûa UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy: 09/08/2002. Ngaønh ngheà kinh doanh : saûn xuaát gia coâng Kính, Göông. Nay coâng ty chuùng toâi coù kyù hôïp hôïp ñoàng soá: 5505-IMP, ngaøy 09/09/2005 vôùi coâng ty ADVANCETECH CO.,LTD nhaäp “Heä Thoáng Loø Nung Kính Cöôøng Löïc” taïo taøi saûn coá ñònh vôùi: - Soá löôïng: 01 heä thoáng Toång trò giaù: 240,000.00 USD, theo vaän ñôn soá: SHAHCM0510051, ngaøy : 23/10/2005, ñaõ caëp caûng Ngaøy 29/10/2005. Trong ñoù maùy chính laø: Loø Nung vaø xin taïm aùp maõ H.S laø: 8475.29.00 Chuùng toâi xin Quyù Chi Cuïc cho chuùng toâi nôï giaáy chöùng nhaän maùy chính trong heä thoáng ñoàng boä neâu treân vaø seõ aùp laïi maõ H.S neáu coù yeâu caàu töø phía Haûi Quan. Chuùng toâi cam keát boå sung trong thôøi gian sôùm nhaát cho pheùp ñeå hoaøn thaønh thuû tuïc Haûi Quan. Neáu coù gì sai traùi coâng ty xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät.

Taân Ñònh, ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2005 GIAÙM ÑOÁC

WANG, YI – CHI

COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÕ NGHÓA VIEÄT NAM AN HOAØ, HOAØ LÔÏI, BEÁN CAÙT, BÌNH DÖÔNG ÑOÄC LAÄP-TÖÏ DO-HAÏNH PHUÙC ****** CV: 3405/CV.XNK V/v: Xin nôï giaáy chöùng nhaän xuaát xöù KÍNH GÖÛI: CHI CUÏC HAÛI QUAN KCN MYÕ PHÖÔÙC ÑOÄI THUÛ TUÏC HH XNK TAÂN ÑÒNH

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá: 209/GP-BD cuûa UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy: 09/08/2002. Ngaønh ngheà kinh doanh : saûn xuaát gia coâng Kính, Göông. Nay coâng ty chuùng toâi coù kyù hôïp hôïp ñoàng soá: 3505-IMP, ngaøy 26/07/2005 vôùi coâng ty ADVANCETECH CO.,LTD nhaäp TRUÏ THEÙP TRAÉNG vôùi: - Soá löôïng: 02 PCS - Toång trò giaù: 127.00 USD, theo vaän ñôn soá: KHHCM0507627, ngaøy : 31/07/2005, ñaõ caëp caûng
ICD PHÖỚC LONG

Ngaøy 28/07/2005 , nhöng do beân baùn chöa cung caáp kòp thôøi C/O neân coâng ty

chuùng toâi xin Quyù Chi Cuïc cho chuùng toâi nôï C/O. Chuùng toâi cam keát boå sung C/O trong thôøi gian 60 ngaøy keå töø ngaøy ñaêng kyù tôø khai ñeå hoaøn thaønh thuû tuïc Haûi Quan, thuïc hieän theo ñuùng thoâng tö soá: 87/2004/TT-BTC ngaøy 31/08/2004 cuõa Boä Taøi Chính vaø nhö vaäy Coâng ty can tính thueá theo thueá suaát öu ñaõi theo nhö höôùng daãn taïi thoâng tö neâu treân cuûa Boä Taøi Chính. Neáu coù gì sai traùi coâng ty xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät.

Chi cuïc Haûi Quan KCN Myõ Phöôùc – Ñoäi Thuû naêm 2005 Tuïc HH XNK Taân Ñònh caên cöù ñieåm 2a ñieàu 7 phaàn II, Nghò ñònh 101/CP ngaøy 31/12/2001 cuûa Chính Phuû ñoàng yù Giaûi quyeát cho Coâng TY Huy Hoaøng ñöôïc nôï C/O trong voøng 60 ngaøy keå töø ngaøy ñaêng kyù tôø khai

Taân Ñònh, ngaøy 08 thaùng 08 GIAÙM ÑOÁC

WANG, YI - CHI


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:9/29/2008
language:English
pages:3